Number of found documents: 2401
Published from to

Výběr piva českými konzumenty v roce 2018
Vinopal, Jiří
2018 - Czech
V září 2018 CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., zopakovalo některé otázky s tematikou piva, které jsou součástí výzkumného projektu Pivo v české společnosti probíhajícího od roku 2004. Tato tisková zpráva uvádí základní výsledky otázek zaměřených na kritéria, podle nichž si čeští konzumenti vybírají pivo, a představuje obecnější typologii konzumentů podle převažujícího motivu výběru. In September 2018 CVVM SOÚ AV ČR replicated some of the questions about beer, which constitute a part of research project Pubs and Beer in Czech Society that is under way since 2004. This press release maps basic results of questions aimed at criteria for beer choice among Czech consumers and shows basic typology of consumers according to prevailing criterion of the choice. Keywords: beer; beer choice Fulltext is available at external website.
Výběr piva českými konzumenty v roce 2018

V září 2018 CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., zopakovalo některé otázky s tematikou piva, které jsou součástí výzkumného projektu Pivo v české společnosti probíhajícího od roku 2004. Tato tisková zpráva uvádí ...

Vinopal, Jiří
Sociologický ústav, 2018

Hodnocení některých sociálních podmínek – říjen 2018
Tuček, Milan
2018 - Czech
Součástí říjnového šetření CVVM byla otázka zjišťující hodnocení možností, které nabízí naše společnost občanům v oblasti bydlení, finančního zabezpečení, zdravotní péče, vzdělávání a uplatnění na trhu práce. In October 2018 Public Opinion Research Centre's survey investigated views of Czech citizens on some social conditions. From all specific social conditions included in the survey people evaluate mostly positively the accessibility of education (86% positively, 9% critically), a chance to get a job (79% : 18%), and the health care (75% : 23%). All other monitored areas of social conditions - i.e. a chance to get a flat (23% positively, 72% critically), to buy a flat or house (21% : 73%), financial situation to start a family with children (31% : 63%), social security for the elderly (24% : 67%), and life conditions for the handicapped (31% : 51%) - are evaluated mostly critically. Keywords: social conditions Fulltext is available at external website.
Hodnocení některých sociálních podmínek – říjen 2018

Součástí říjnového šetření CVVM byla otázka zjišťující hodnocení možností, které nabízí naše společnost občanům v oblasti bydlení, finančního zabezpečení, zdravotní péče, vzdělávání a uplatnění na ...

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2018

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – prosinec 2017
Červenka, Jan
2018 - Czech
V prosincovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností. 45 % občanů hodnotí současnou ekonomickou situaci ČR jako dobrou, 14 % ji vnímá jako špatnou a 39 % ji pokládá za „ani dobrou, ani špatnou“. Těsně nadpoloviční většina (51 %) Čechů hodnotí životní úroveň své domácnosti jako dobrou, více než třetina (35 %) ji pokládá za „ani dobrou, ani špatnou“ a asi sedmina (14 %) ji vnímá jako špatnou. According to the December survey of CVVM, 45% of people evaluate the current economic situation in the Czech Republic as good, 39% view it as neither good nor bad, and 14% consider it to be bad. 51% of Czechs evaluate the living standard of their household as good, 14% consider it to be bad, and 35% characterize it as neither good, nor bad. Keywords: economic situation; living standard Fulltext is available at external website.
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – prosinec 2017

V prosincovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností. 45 % občanů ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2018

Volební model v lednu 2018
Pilnáček, Matouš
2018 - Czech
V šetření realizovaném v lednu 2018 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: volební model a stranické preference. Volební model naznačuje předpokládané výsledky hypotetických voleb do Poslanecké sněmovny PČR v období konání výzkumu. Stranické preference vypovídají o sympatiích k politickým stranám v souboru všech občanů s volebním oprávněním, tj. i těch, kteří k volbám nepůjdou nebo nevědí, koho by volili. In a survey conducted by Public Opinion Research Centre in January 2018, we investigated how people trust to political Parties and whether they are willing to take part in elections to the Chamber of Deputies. In the press release there are two different types of information: the likely voter model and the party preferences. The likely voter model indicates anticipated result of hypothetical elections to the Chamber of Deputies in the time of conducting the survey. The party preferences give us information about public sympathy for political parties in the group of citizens who have voting right and there is also included a part of citizens who will not take part in elections or they do not know who to vote for. Keywords: voter model; elections Fulltext is available at external website.
Volební model v lednu 2018

V šetření realizovaném v lednu 2018 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy ...

Pilnáček, Matouš
Sociologický ústav, 2018

Důvěra vybraným institucím v prosinci 2017
Červenka, Jan
2018 - Czech
V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v prosinci 2017 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují některým institucím. Šetření konkrétně zjišťovalo důvěru ve vztahu k veřejnému ochránci práv (ombudsmanovi), Ústavnímu soudu, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Českému statistickému úřadu, České národní bance a Úřadu pro ochranu osobních údajů. In December 2017 within the regular survey, the Public Opinion Research Centre (CVVM) questioned respondents about their confidence in some institutions including the Ombudsman, the Constitutional Court, the Supreme Audit Office, the Czech Statistical Office, the Czech National Bank, and the Office for Personal Data Protection. Keywords: Ombudsman; Constitutional Court; Supreme Audit Office; Czech Statistical Office; Czech National Bank; Office for Personal Data Protection Fulltext is available at external website.
Důvěra vybraným institucím v prosinci 2017

V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v prosinci 2017 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují některým institucím. Šetření konkrétně zjišťovalo důvěru ve vztahu k veřejnému ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2018

Míra naléhavosti různých oblastí veřejného života – únor 2018
Tuček, Milan
2018 - Czech
Do svého pravidelného únorového výzkumu Centrum pro výzkum veřejného mínění zařadilo otázku, v níž obyvatelé ČR hodnotili, jak moc je naléhavé zabývat se vybranými oblastmi veřejného života. In February of this year, respondents of the Public Opinion Research Centre evaluated the urgency of solving in some areas of public life. The most urgent problems are supposed to be corruption and immigration. Keywords: public life; urgent problems; corruption; immigration Fulltext is available at external website.
Míra naléhavosti různých oblastí veřejného života – únor 2018

Do svého pravidelného únorového výzkumu Centrum pro výzkum veřejného mínění zařadilo otázku, v níž obyvatelé ČR hodnotili, jak moc je naléhavé zabývat se vybranými oblastmi veřejného života....

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2018

Volební model v březnu 2018 18
Pilnáček, Matouš
2018 - Czech
V šetření realizovaném v březnu 2018 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: volební model a stranické preference. Volební model naznačuje předpokládané výsledky hypotetických voleb do Poslanecké sněmovny PČR v období konání výzkumu. Stranické preference vypovídají o sympatiích k politickým stranám v souboru všech občanů s volebním oprávněním, tj. i těch, kteří k volbám nepůjdou nebo nevědí, koho by volili. In a survey conducted by Public Opinion Research Centre in March 2018, we investigated how people trust to political Parties and whether they are willing to take part in elections to the Chamber of Deputies. In the press release there are two different types of information: the likely voter model and the party preferences. The likely voter model indicates anticipated result of hypothetical elections to the Chamber of Deputies in the time of conducting the survey. The party preferences give us information about public sympathy for political parties in the group of citizens who have voting right and there is also included a part of citizens who will not take part in elections or they do not know who to vote for. Keywords: political Parties; Chamber of Deputies; election Fulltext is available at external website.
Volební model v březnu 2018 18

V šetření realizovaném v březnu 2018 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy ...

Pilnáček, Matouš
Sociologický ústav, 2018

Hodnocení ekonomické situace a materiálních životních podmínek v středoevropském srovnání – leden 2018
Červenka, Jan
2018 - Czech
V lednu 2018 CVVM zjišťovalo, jak občané hodnotí materiální životní podmínky svých domácností a ekonomickou situaci v zemi. Pod zastřešením CEORG byl výzkum na toto téma v průběhu ledna 2018 realizován též v Polsku, v Maďarsku a na Slovensku. In January 2018 Public Opinion Research Centre investigated, how Czech citizens evaluate material living conditions of their households and economic situation in the Czech Republic. During January 201á comparable surveys on this theme were carried out also in Poland, Hungary, and Slovakia. Keywords: material living conditions; households Fulltext is available at external website.
Hodnocení ekonomické situace a materiálních životních podmínek v středoevropském srovnání – leden 2018

V lednu 2018 CVVM zjišťovalo, jak občané hodnotí materiální životní podmínky svých domácností a ekonomickou situaci v zemi. Pod zastřešením CEORG byl výzkum na toto téma v průběhu ledna 2018 ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2018

Tolerance k vybraným skupinám obyvatel – březen 2018
Tuček, Milan
2018 - Czech
V rámci pravidelného výzkumu Naše společnost jsme v březnu 2018 zjišťovali postoje obyvatel České republiky k různým skupinám obyvatel. Tento vztah jsme zkoumali otázkou, zda by dotyčný nechtěl mít dané lidi za sousedy. In March 2018 Public Opinion Research Centre focused on social distance among the majority population and different social groups. Social distance was measured by a specific question: people should pick from a list of 15 different groups those, which they would not like to have as neighbours. The biggest distance was noticed towards drug addicts (87% of Czechs would not want them to be their neighbours), people addicted to alcohol (73%), people with criminal past (72%), and also people with mental disease (61%). Keywords: majority; social groups; neighbours Fulltext is available at external website.
Tolerance k vybraným skupinám obyvatel – březen 2018

V rámci pravidelného výzkumu Naše společnost jsme v březnu 2018 zjišťovali postoje obyvatel České republiky k různým skupinám obyvatel. Tento vztah jsme zkoumali otázkou, zda by dotyčný nechtěl mít ...

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2018

Důvěra v evropské a mezinárodní instituce - duben 2018
Hanzlová, Radka
2018 - Czech
V rámci dubnového šetření pokládalo CVVM sadu otázek týkající se důvěry občanů mezinárodním organizacím a institucím Evropské unie. Konkrétně občané vyjadřovali míru své důvěry k Severoatlantické alianci (NATO), Organizaci spojených národů (OSN) a Evropské unii (EU). Z institucí Evropské unie pak hodnotili, nakolik důvěřují Evropské komisi, Evropskému parlamentu, předsedovi Evropské rady (tzv. evropskému prezidentovi) a vysoké představitelce EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku (tzv. ministryni zahraničí EU). In April 2018 Public Opinion Research Centre included a block of questions connected to confidence in European Union and international institutions. Questions focused mainly on trust in European Union in general and its concrete authorities. In connection to international institutions respondents evaluated their trust in United Nations and North Atlantic Treaty Organisation. Keywords: European Union; international institutions; United Nations; NATO Fulltext is available at external website.
Důvěra v evropské a mezinárodní instituce - duben 2018

V rámci dubnového šetření pokládalo CVVM sadu otázek týkající se důvěry občanů mezinárodním organizacím a institucím Evropské unie. Konkrétně občané vyjadřovali míru své důvěry k Severoatlantické ...

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases