Number of found documents: 2292
Published from to

Spokojenost se stavem vybraných oblastí veřejného života – leden 2017
Tuček, Milan
2017 - Czech
V lednu letošního roku zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění do svých pravidelných výzkumů otázky, v nichž občané České republiky vyjadřovali svoji spokojenost nebo nespokojenost se stavem ve vybraných oblastech veřejného života. In January 2017, citizens of the Czech Republic evaluated how satisfied they are with the situation in 29 selected areas of public life. The best evaluated areas are the selection of goods and services (74% satisfied) and culture (62%). The worst evaluated items are corruption (70% dissatisfied), immigration (61%), and economic crime (58%). Keywords: public life; goods and services; culture; corruption; immigration; economic crime Fulltext is available at external website.
Spokojenost se stavem vybraných oblastí veřejného života – leden 2017

V lednu letošního roku zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění do svých pravidelných výzkumů otázky, v nichž občané České republiky vyjadřovali svoji spokojenost nebo nespokojenost se stavem ve ...

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2017

Občané o inflaci a reálných příjmech – leden 2017
Červenka, Jan
2017 - Czech
Lednový výzkum CVVM se zabýval problematikou pohybu cenové hladiny, respektive míry inflace. Nejprve jsme všem dotázaným položili otázku týkající se vývoje reálných příjmů jejich domácnosti v uplynulém roce. A third (33%) of people believe that for the income of their household they can buy or pay less than a year ago, 53% believe that the real income of their households is about the same as a year before, and 11% of respondents said that their real income during the last year has increased. 51% of Czech citizens consider current inflation to be acceptable, 29% of people share the opposite opinion. 44% of Czechs expect that this year they will be able to buy less goods and pay less services for the same amount of money than the last year. Keywords: income; household; inflation Fulltext is available at external website.
Občané o inflaci a reálných příjmech – leden 2017

Lednový výzkum CVVM se zabýval problematikou pohybu cenové hladiny, respektive míry inflace. Nejprve jsme všem dotázaným položili otázku týkající se vývoje reálných příjmů jejich domácnosti v ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2017

Občané o Chartě 77 – únor 2017
Červenka, Jan
2017 - Czech
V únorovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným několik otázek týkajících se Charty 77. Šetření konkrétně zjišťovalo, jak občané hodnotí roli, kterou Charta 77 a chartisté sehráli v československé historii před rokem 1989, během Sametové revoluce a po roce 1989, na jaké osobnosti, které Chartu 77 podepsaly, si dokážou vzpomenout, a zda je potřebné si Chartu 77 připomínat. In February survey the Public Opinion Research Centre focused on the Charter 77. The survey examined how citizens evaluate Charter's role in Czechoslovak history before, during, and after Velvet Revolution of 1989, whether they remember any members of the Charter, and what they think of necessity to commemorate the Charter 77 in present. Keywords: confidence; constitutional institutions Fulltext is available at external website.
Občané o Chartě 77 – únor 2017

V únorovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným několik otázek týkajících se Charty 77. Šetření konkrétně zjišťovalo, jak občané hodnotí roli, kterou Charta 77 a chartisté sehráli v ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2017

Zájem o politiku a názory na podílení se občanů na rozhodování - únor 2017
Tuček, Milan
2017 - Czech
V únorovém šetření dotazovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v. v. i., dvě sady otázek týkajících se jednak zájmu občanů o politiku a jednak názoru na podíl politiků a občanů na rozhodování. In February 2017, the Public Opinion Research Centre focused on interest of Czech citizens in politics generally, politics of the Czech Republic and European Union and worldwide politics, and also examined views on the involvement of citizens in decision-making processes. 57% of Czechs are interested in domestic politics, 48% are interested in politics generally, 46% are interested in worldwide politics, and 39% are interested in EU politics. People would like to make decisions primarily on important local issues. This view is supported by 83% of citizens. On the other hand, decisions on important laws and international treaties should be made by elected politicians. This view is supported by 73% of citizens in the case of laws and 82% in the case of international treaties. Keywords: politics; decision-making processes; democracy Fulltext is available at external website.
Zájem o politiku a názory na podílení se občanů na rozhodování - únor 2017

V únorovém šetření dotazovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v. v. i., dvě sady otázek týkajících se jednak zájmu občanů o politiku a jednak názoru na podíl politiků a občanů na ...

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2017

Stranické preference a volební model v březnu 2017
Červenka, Jan
2017 - Czech
V šetření realizovaném v březnu 2017 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: stranické preference a volební model. Stranické preference vypovídají o sympatiích k politickým stranám v souboru všech občanů s volebním oprávněním, tj. i těch, kteří k volbám nepůjdou nebo nevědí, koho by volili. Volební model naznačuje předpokládané výsledky voleb do Poslanecké sněmovny PČR v období konání výzkumu. Volební model vychází ze stranických preferencí, ale zahrnuje pouze dotázané, kteří se voleb chtějí zúčastnit a kteří uvedli nějakou stranu – v zásadě jde tedy o preference bez nerozhodnutých a nevoličů. In March survey Public Opinion Research Centre investigated how people trust to political Parties and whether they are willing to take part in elections to Chamber of Deputies. In the press release there are two different types of information: Party preference and a model of voting behaviour.Party preferences give us information about public sympathy with political Parties in the group of citizens who have voting right and there is also included a part of citizens who will not take part in elections or they do not knot who to vote for. Voting model indicate anticipated result of elections to Chamber of Deputies in the time of the survey. Voting model comes out of Party preferences but it includes only those who want to take part in elections and they answered us a Party they would vote for – in short this group does not include undecided people and non – voters. Keywords: election; political Parties; Party preferences Fulltext is available at external website.
Stranické preference a volební model v březnu 2017

V šetření realizovaném v březnu 2017 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2017

Důvěra ústavním institucím v březnu 2017
Červenka, Jan
2017 - Czech
V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v březnu 2017 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. In In March 2017 within the regular survey CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., questioned respondents about their confidence in constitutional institutions. In this month there was a question about their trust to the Chambers of Parliament, the President, the Government, and Local and Regional Councils. Keywords: constitutional institutions; Chambers of Parliament; President; Government; Regional Councils Fulltext is available at external website.
Důvěra ústavním institucím v březnu 2017

V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v březnu 2017 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím....

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2017

Důvěra ústavním institucím v září 2017
Červenka, Jan
2017 - Czech
V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v září 2017 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Prezidentovi důvěřuje 51 % Čechů, vládě 28 %. Po květnovém propadu důvěra k prezidentovi vzrostla. Tradičně nejvyšší důvěře se těší starostové (60 %) a obecní zastupitelstva (58 %). Poslanecké sněmovně PČR důvěřuje 21 % Čechů, Senátu PČR důvěřuje 25 %.S politickou situací je spokojeno jen 13 % občanů, nespokojeno je 55 %, což představuje zřetelné zlepšení v porovnání s květnem letošního roku, kdy spokojenost s politickou situací razantně poklesla v důsledku vládní krize. In September 2017 within the regular survey CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., questioned respondents about their confidence in constitutional institutions. In this month there was a question about their trust to the Chambers of Parliament, the President, the Government, and Local and Regional Councils. Keywords: Chambers of Parliament; President; Government Fulltext is available at external website.
Důvěra ústavním institucím v září 2017

V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v září 2017 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Prezidentovi důvěřuje 51 % Čechů, vládě 28 %. Po ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2017

Důvěra stranickým představitelům – září 2017
Červenka, Jan
2017 - Czech
CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v zářijovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným politikům (viz tabulky 1 a 2). Předložený seznam obsahoval jména 26 čelných představitelů stran zastoupených v Poslanecké sněmovně PČR. Do výzkumu byli zařazeni politici s formálně nejvyššími stranickými funkcemi, tj. všichni předsedové stran a také vybraní místopředsedové. In September 2017 CVVM SOÚ AV ČR investigated whether respondents trust to selected politicians. They were given a list with 26 names of top politicians who represent political parties present in the Chamber of Deputies. Keywords: politicians; Chamber of Deputies Fulltext is available at external website.
Důvěra stranickým představitelům – září 2017

CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v zářijovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným politikům (viz tabulky 1 a 2). Předložený seznam obsahoval jména 26 čelných představitelů ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2017

Postoje obyvatel České republiky k politickým stranám – září 2017
Čadová, Naděžda
2017 - Czech
V zářijovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo baterii otázek zkoumající postoje občanů České republiky k politickým stranám. Výsledky naznačují, že většina populace zaujímá k politickým stranám spíše negativní postoj. Mimo jiné si lidé myslí, že se o ně politické strany zajímají pouze v období voleb, necítí možnost vstupem do politické strany něco ovlivnit nebo podezřívají politické strany z korupce. Meziročně negativní postoje k politickým stranám posílily. In September, the Public Opinion Research Centre asked a set of questions related to attitudes of the Czech citizens towards Czech political parties. The results suggest that majority of population adopts mainly negative attitudes towards them. Besides other things, people are convinced that political parties are interested in them only before elections; they do not feel an opportunity to change something by entering to a political party and suspect political parties from corruption. Since last year, the negative attitudes towards political parties strengthened. Keywords: political parties; elections Fulltext is available at external website.
Postoje obyvatel České republiky k politickým stranám – září 2017

V zářijovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo baterii otázek zkoumající postoje občanů České republiky k politickým stranám. Výsledky naznačují, že většina populace zaujímá k politickým stranám ...

Čadová, Naděžda
Sociologický ústav, 2017

Daně z pohledu veřejného mínění – říjen 2017
Hanzlová, Radka
2017 - Czech
Říjnové šetření CVVM se v krátkosti dotklo progresivního zdaňování příjmů a složitosti daňového systému. Konkrétně zjišťovalo, co veřejnost soudí o výši daní, pokud jde o lidi s vysokými, s průměrnými a s nízkými příjmy, dále zkoumalo názory na to, zda by lidé s vyššími příjmy měli v porovnání s lidmi s nízkými příjmy odvádět vyšší procento z těchto příjmů na daních, a také se dotazovalo na to, zda lidé rozumějí současnému daňovému systému. According to October 2017 survey of the Public Opinion Research Centre 14% of citizens regard taxation on high-income earners as high, 28% say it is adequate and 46% think it is low. Taxation on average-income earners is considered to be high by 43% of respondents, adequate by 45% and low by 3% of citizens. Taxation on low-income earners was supposed to be high by 63%, adequate by 24% and low by 3%. 57% of respondents think that tax rate should be higher for high-income earners than for low-income earners. Keywords: income; earners Fulltext is available at external website.
Daně z pohledu veřejného mínění – říjen 2017

Říjnové šetření CVVM se v krátkosti dotklo progresivního zdaňování příjmů a složitosti daňového systému. Konkrétně zjišťovalo, co veřejnost soudí o výši daní, pokud jde o lidi s vysokými, s průměrnými ...

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases