Number of found documents: 2285
Published from to

Stranické preference a volební model v červnu 2017
Červenka, Jan
2017 - Czech
V šetření realizovaném v červnu 2017 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: stranické preference a volební model. Stranické preference vypovídají o sympatiích k politickým stranám v souboru všech občanů s volebním oprávněním, tj. i těch, kteří k volbám nepůjdou nebo nevědí, koho by volili. Volební model naznačuje předpokládané výsledky voleb do Poslanecké sněmovny PČR v období konání výzkumu. Volební model vychází ze stranických preferencí, ale zahrnuje pouze dotázané, kteří se voleb chtějí zúčastnit a kteří uvedli nějakou stranu – v zásadě jde tedy o preference bez nerozhodnutých a nevoličů. In June survey Public Opinion Research Centre investigated how people trust to political Parties and whether they are willing to take part in elections to Chamber of Deputies. In the press release there are two different types of information: Party preference and a model of voting behaviour. Party preferences give us information about public sympathy with political Parties in the group of citizens who have voting right and there is also included a part of citizens who will not take part in elections or they do not knot who to vote for. Voting model indicate anticipated result of elections to Chamber of Deputies in the time of the survey. Voting model comes out of Party preferences but it includes only those who want to take part in elections and they answered us a Party they would vote for – in short this group does not include undecided people and non – voters. Keywords: Voting model; Chamber of Deputies Fulltext is available at external website.
Stranické preference a volební model v červnu 2017

V šetření realizovaném v červnu 2017 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2017

Česká veřejnost o nezaměstnanosti – červen 2017
Tuček, Milan
2017 - Czech
V červnovém šetření se CVVM zabývalo problematikou nezaměstnanosti. Součástí šetření byl blok otázek mapující názory občanů na současnou úroveň nezaměstnanosti v naší zemi, na její další vývoj, na důvod nezaměstnanosti a na obtížnost nalezení nové práce v místě bydliště.Dvě třetiny veřejnosti hodnotí úroveň nezaměstnanosti jak přiměřenou, šestina jako příliš vysokou, desetina jako příliš nízkou. Oproti minulému roku podíl těch, kteří hodnotí úroveň nezaměstnanosti jako příliš vysokou, poklesl o více než polovinu. Od roku 2013 jde o pokles o 55 procentních bodů.Polovina dotázaných si myslí, že většina nezaměstnaných nemá zájem pracovat. To je dosud nejvyšší podíl, oproti loňsku vzrostl o 10 procentních bodů, oproti roku 2015 se zdvojnásobil. Odhad vývoje nezaměstnanosti v nejbližších dvou letech je následující: polovina (51 %) dotázaných soudí, že bude stejná, necelá čtvrtina (24 %), že se (především mírně) zvýší, více než desetina (13 %) čeká, že se (především mírně) sníží. Všechna zjištění dokazují, že respondenti reflektují současnou velice nízkou míru nezaměstnanosti v ČR, zároveň reflektují i její regionální diference. In June survey CVVM investigated opinions of Czech citizens related to the level and the future trend in unemployment in the Czech Republic as well as to the situation on labour-market in the place of their living. 16% of respondents declared that the unemployment is too high, which is significantly less than in the last year (30%), in 2015 (49%), in 2014 (67%), or in 2013 (71%), and it is even much less in comparison to the situation before economical crisis (2008: 36%). Keywords: unemployment; labour-market; living Fulltext is available at external website.
Česká veřejnost o nezaměstnanosti – červen 2017

V červnovém šetření se CVVM zabývalo problematikou nezaměstnanosti. Součástí šetření byl blok otázek mapující názory občanů na současnou úroveň nezaměstnanosti v naší zemi, na její další vývoj, na ...

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2017

Postoje české veřejnosti ke svému zaměstnání – červen 2017
Čadová, Naděžda
2017 - Czech
Červnové šetření CVVM se více zaměřilo na téma zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Všem pracujícím jsme pokládali otázky týkající se spokojenosti se zaměstnáním, vnímání atmosféry na pracovišti a subjektivního hodnocení přiměřenosti výše příjmu. Dále bylo zjišťováno, jaký podíl pracujících momentálně uvažuje o změně zaměstnání a za jak pravděpodobnou je pokládána možnost ztráty práce.\n June's survey of CVVM asked questions regarding the relationship of workers to their jobs.On the one hand, the survey focused on the topics such as job satisfaction, perception of workplace climate and subjective evaluation of adequacy of earnings. On the other hand, the aim was also to determine, what is the proportion of workers considering the possibility of changing their job and what they think about the probability of job loss."\n Keywords: workers; job satisfaction; perception of workplace climate; earnings Fulltext is available at external website.
Postoje české veřejnosti ke svému zaměstnání – červen 2017

Červnové šetření CVVM se více zaměřilo na téma zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Všem pracujícím jsme pokládali otázky týkající se spokojenosti se zaměstnáním, vnímání atmosféry na pracovišti a ...

Čadová, Naděžda
Sociologický ústav, 2017

Zájem o bio potraviny v České republice a jejich spotřeba – červen 2017
Pilecká, Jarmila; Černá, Lucie
2017 - Czech
V rámci bloku otázek týkajících se spotřebního chování dotázaných a plýtvání potravinami zařazeného do červnového šetření CVVM bylo respondentům předloženo i několik otázek týkajících se bio potravin. Byl zjišťován nejprve zájem respondentů o informace spojené s bio potravinami. Dále pak, zda lidé bio potraviny sami nakupují, jak často a z jakých důvodů to dělají. Položena byla rovněž otázka, jak často lidé dávají přednost potravinám s označením „bio“ před těmi, které toto označení nemají. Within the block of questions devoted to consumer behavior and food waste included in CVVM June survey, respondents were asked several questions about organic food. First, the respondents' interest in information about organic food was investigated. Next, whether people buy organic food themselves, how often and for what reasons they do it. The question was also asked how often people prefer foods marked as “organic” to those without this mark. According to research results, people in Czech Republic buy organic food only rarely. In connection with this they also do not search for information related to this theme. If Czech people buy organic food, they do it especially because there are no chemicals used for producing those eatables. We can say that significantly higher interest in information about organic foods have women who are also more prone to buy them.\n Keywords: organic food Fulltext is available at external website.
Zájem o bio potraviny v České republice a jejich spotřeba – červen 2017

V rámci bloku otázek týkajících se spotřebního chování dotázaných a plýtvání potravinami zařazeného do červnového šetření CVVM bylo respondentům předloženo i několik otázek týkajících se bio potravin. ...

Pilecká, Jarmila; Černá, Lucie
Sociologický ústav, 2017

Veřejnost o energetické politice a budoucnosti výroby elektrické energie – květen 2017
Červenka, Jan; Ďurďovič, Martin
2017 - Czech
V květnu 2017 byl ve výzkumu Naše společnost každoroční blok otázek na téma energetiky mimořádně rozšířen o některé speciální otázky. Výzkum zaprvé zjišťoval zájem o energetickou politiku České republiky a její hodnocení. Dále se výzkum věnoval postojům k záležitostem, jako jsou prolomení limitů těžby hnědého uhlí, finanční zvýhodnění využívání obnovitelných zdrojů energie, možnost výroby elektřiny a tepla v menších lokálních zařízeních, ekologická šetrnost elektřiny z jádra nebo potřeba modernizace českých uhelných elektráren s cílem maximálního prodloužení jejich provozu. In May 2017 the survey of the Public Opinion Research Centre incorporated a regular set of questions focused on the theme of energy that was expanded by some special questions. The survey investigated interest in energy policy of the Czech Republic and its evaluation by citizens. It also focused on attitudes to matters like breaking of limitation on surface mining of lignite in Nothern Bohemia, financial favouring of exploitation of renewable resources of energy, possibility of production of electricity and heat in smaller local plants, environmental friendliness of atomic energy, or necessity of modernisation of Czech coal power plants with intention to prolong their lifespan. Keywords: energy policy; mining of lignite; atomic energy Fulltext is available at external website.
Veřejnost o energetické politice a budoucnosti výroby elektrické energie – květen 2017

V květnu 2017 byl ve výzkumu Naše společnost každoroční blok otázek na téma energetiky mimořádně rozšířen o některé speciální otázky. Výzkum zaprvé zjišťoval zájem o energetickou politiku České ...

Červenka, Jan; Ďurďovič, Martin
Sociologický ústav, 2017

Postavení žen v české vědě. Monitorovací zpráva za rok 2015
Tenglerová, Hana
2017 - Czech
Monitorovací zpráva za rok 2015 představuje data v časových řadách od roku 2005 do roku 2015. Mimo standardních dat o výzkumnících dle oborů a sektoru působení, o studujících a akademických pracovnících na vysokých školách či zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích výzkumu a vývoje, obsahuje Zpráva také data o nově zaměstnaných výzkumných pracovnících, informace o situaci v krajích, výzkumnících ze zahraničí nebo o počtech udělených vědeckých ocenění. Report brings data about situation of women researchers between 2005 and 2015. Along with standard data about researchers by field and sector of performance, about students and academic employees in higher education and women in decision making, it contains data about newly employed researchers, information about situation in regions, about foreign researchers and about the number of scientific awards awarded to men and women. Keywords: statistics; women; science Available at various institutes of the ASCR
Postavení žen v české vědě. Monitorovací zpráva za rok 2015

Monitorovací zpráva za rok 2015 představuje data v časových řadách od roku 2005 do roku 2015. Mimo standardních dat o výzkumnících dle oborů a sektoru působení, o studujících a akademických ...

Tenglerová, Hana
Sociologický ústav, 2017

Důvěra ústavním institucím v září 2017
Červenka, Jan
2017 - Czech
V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v září 2017 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Prezidentovi důvěřuje 51 % Čechů, vládě 28 %. Po květnovém propadu důvěra k prezidentovi vzrostla. Tradičně nejvyšší důvěře se těší starostové (60 %) a obecní zastupitelstva (58 %). Poslanecké sněmovně PČR důvěřuje 21 % Čechů, Senátu PČR důvěřuje 25 %.S politickou situací je spokojeno jen 13 % občanů, nespokojeno je 55 %, což představuje zřetelné zlepšení v porovnání s květnem letošního roku, kdy spokojenost s politickou situací razantně poklesla v důsledku vládní krize. In September 2017 within the regular survey CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., questioned respondents about their confidence in constitutional institutions. In this month there was a question about their trust to the Chambers of Parliament, the President, the Government, and Local and Regional Councils. Keywords: Chambers of Parliament; President; Government Fulltext is available at external website.
Důvěra ústavním institucím v září 2017

V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v září 2017 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Prezidentovi důvěřuje 51 % Čechů, vládě 28 %. Po ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2017

Důvěra stranickým představitelům – září 2017
Červenka, Jan
2017 - Czech
CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v zářijovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným politikům (viz tabulky 1 a 2). Předložený seznam obsahoval jména 26 čelných představitelů stran zastoupených v Poslanecké sněmovně PČR. Do výzkumu byli zařazeni politici s formálně nejvyššími stranickými funkcemi, tj. všichni předsedové stran a také vybraní místopředsedové. In September 2017 CVVM SOÚ AV ČR investigated whether respondents trust to selected politicians. They were given a list with 26 names of top politicians who represent political parties present in the Chamber of Deputies. Keywords: politicians; Chamber of Deputies Fulltext is available at external website.
Důvěra stranickým představitelům – září 2017

CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v zářijovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným politikům (viz tabulky 1 a 2). Předložený seznam obsahoval jména 26 čelných představitelů ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2017

Postoje obyvatel České republiky k politickým stranám – září 2017
Čadová, Naděžda
2017 - Czech
V zářijovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo baterii otázek zkoumající postoje občanů České republiky k politickým stranám. Výsledky naznačují, že většina populace zaujímá k politickým stranám spíše negativní postoj. Mimo jiné si lidé myslí, že se o ně politické strany zajímají pouze v období voleb, necítí možnost vstupem do politické strany něco ovlivnit nebo podezřívají politické strany z korupce. Meziročně negativní postoje k politickým stranám posílily. In September, the Public Opinion Research Centre asked a set of questions related to attitudes of the Czech citizens towards Czech political parties. The results suggest that majority of population adopts mainly negative attitudes towards them. Besides other things, people are convinced that political parties are interested in them only before elections; they do not feel an opportunity to change something by entering to a political party and suspect political parties from corruption. Since last year, the negative attitudes towards political parties strengthened. Keywords: political parties; elections Fulltext is available at external website.
Postoje obyvatel České republiky k politickým stranám – září 2017

V zářijovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo baterii otázek zkoumající postoje občanů České republiky k politickým stranám. Výsledky naznačují, že většina populace zaujímá k politickým stranám ...

Čadová, Naděžda
Sociologický ústav, 2017

Daně z pohledu veřejného mínění – říjen 2017
Hanzlová, Radka
2017 - Czech
Říjnové šetření CVVM se v krátkosti dotklo progresivního zdaňování příjmů a složitosti daňového systému. Konkrétně zjišťovalo, co veřejnost soudí o výši daní, pokud jde o lidi s vysokými, s průměrnými a s nízkými příjmy, dále zkoumalo názory na to, zda by lidé s vyššími příjmy měli v porovnání s lidmi s nízkými příjmy odvádět vyšší procento z těchto příjmů na daních, a také se dotazovalo na to, zda lidé rozumějí současnému daňovému systému. According to October 2017 survey of the Public Opinion Research Centre 14% of citizens regard taxation on high-income earners as high, 28% say it is adequate and 46% think it is low. Taxation on average-income earners is considered to be high by 43% of respondents, adequate by 45% and low by 3% of citizens. Taxation on low-income earners was supposed to be high by 63%, adequate by 24% and low by 3%. 57% of respondents think that tax rate should be higher for high-income earners than for low-income earners. Keywords: income; earners Fulltext is available at external website.
Daně z pohledu veřejného mínění – říjen 2017

Říjnové šetření CVVM se v krátkosti dotklo progresivního zdaňování příjmů a složitosti daňového systému. Konkrétně zjišťovalo, co veřejnost soudí o výši daní, pokud jde o lidi s vysokými, s průměrnými ...

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases