Number of found documents: 297
Published from to

Mathey delineavit: Náhrobek hraběte Humprechta Jana Černína z Chudenic ve světle písemných pramenů (1683–1688)
Vácha, Štěpán
2014 - Czech
Náhrobek hraběte Humprechta Jana Černína v kapli sv. Zikmunda ve Svatovítské katedrále patří k neprávem opomíjeným sepulkrálním památkám 17. století v Čechách. Na základě dosud nepublikované korespondence z let 1683 až 1688 je možno nejenom zdokumentovat průběh budování tohoto monumentu, ale i určit ideového autora návrhu, kterým je významný architekt působící v Čechách v sedmdesátých až devadesátých letech 17. století Jean Baptiste Mathey. Nově jsou zde publikována zde některá dosud neznámá díla – oltářní retábly ve Staré Boleslavi a v Litvínově, také grafický portrét převorky bosých karmelitek v Praze na Malé Straně ctihodné Marie Elekty od Ježíše. The tombstone of Count Humprecht Jan Černín in the chapel of St Sigismund in the cathedral of St Vitus is one of the unjustly forgotten sepulchral monument of the 17th century in Bohemia. Based on so-far unpublished correspondence from 1683 until 1688, it is possible not only to document the complicated course of the building of this monument but also to determine the designer of the monument who is the prominent architect active in Bohemia in the 1670s-90s Jean Baptiste Mathey. Some hitherto unknown Mathey´s works are newly published here – the altar retables in Stará Boleslav (Altbunzlau) and in Litvínov (Leutensdorf), also the graphic portrait of the prioress of the Discalced Carmelites in Prague´s Malá Strana the venerable Maria Electa à Jesu. Keywords: sepulchral monuments; written sources; count Humprecht Jan Černín; Jean Baptiste Mathey Available at various institutes of the ASCR
Mathey delineavit: Náhrobek hraběte Humprechta Jana Černína z Chudenic ve světle písemných pramenů (1683–1688)

Náhrobek hraběte Humprechta Jana Černína v kapli sv. Zikmunda ve Svatovítské katedrále patří k neprávem opomíjeným sepulkrálním památkám 17. století v Čechách. Na základě dosud nepublikované ...

Vácha, Štěpán
Ústav dějin umění, 2014

Lavírovaná kresba ve středověkých nástěnných malbách v jižních Čechách a v Rakousku - otázka možného použití pojmu
Všetečková, Zuzana
2014 - Czech
Pojem lavírovaná kresba není příliš v nástěnných malbách používaný, ale řada maleb má charakter právě této techniky. Tahy světlé barvy, zdůrazňující kontury, pohyb postav a draperii šatů a vysvětlování barvy měkkými přechody připomínají akvarel, ale původně mohlo jít jen o podmalbu, nikoliv o finální malbu. Coloured drawing is unique conception, but many of paintigs have realy character of water-colour. For many paintings is typically that secco layer is demolished and we see only fresco, not finish painting. Keywords: medieval wall painting; technique; coloured drawing; question of quality and original painting Available at various institutes of the ASCR
Lavírovaná kresba ve středověkých nástěnných malbách v jižních Čechách a v Rakousku - otázka možného použití pojmu

Pojem lavírovaná kresba není příliš v nástěnných malbách používaný, ale řada maleb má charakter právě této techniky. Tahy světlé barvy, zdůrazňující kontury, pohyb postav a draperii šatů a ...

Všetečková, Zuzana
Ústav dějin umění, 2014

Mystifikace nebo vážná hra. Liběchovský Slavín
Petrasová, Taťána
2014 - Czech
Text zkoumá mystifikační chování české vlastenecké společnosti ve 40. letech 19. století na příkladu Slavína, zvaného "česká Walhalla". K výzdobě této stavby objednal podnikatel Antnon Veith u mnichovského sochaře Ludwiga Schwanthalera 21 soch. Čeští vlastenci se snažili doložit roku 1843 existenci figur Jana Žižky a Jana Husa jako prvních děl pro Slavín, v létě 1845 vysvětlovali jejich nepřítomnost jako ukrytí "ze zvláštních důvodů". The text examines the mystifying behaviour of Czech Society in the 1840s. In the case of the building Slavín near Liběchov, called the Czech Walhalla, the entrepreneur Anton Veith ordered 21 sculptures from Munich sculptor Ludwig Schwanthaler. Czech patriots tried 1843 to demonstrate that the figures of Jan Žižka and Jan Hus existed as the first works for Slavín, however, 1845 explaine their absence as the concealment from the "singular reason". Keywords: Bohemian Lands; 19th century; cultural history; sculpture Available at various institutes of the ASCR
Mystifikace nebo vážná hra. Liběchovský Slavín

Text zkoumá mystifikační chování české vlastenecké společnosti ve 40. letech 19. století na příkladu Slavína, zvaného "česká Walhalla". K výzdobě této stavby objednal podnikatel Antnon Veith u ...

Petrasová, Taťána
Ústav dějin umění, 2014

Středověká architektonická skulptura presbytáře chrámu sv. Ducha v Hradci Králové
Dáňová, Helena
2014 - Czech
Příspěvek se soustředí na architektonickou výzdobu presbyteria kostela sv. Ducha v Hradci Králové a zvláště na období konce 13. a první polovinu 14. století. Zahrnuje rovněž interpretaci některých zásahů provedených Františkem Schmoranzem při regotizaci stavby ve třetí čtvrtině 19. století. The article focuses on the architectural decoration of the presbytery of the church of the Holy Spirit in Hradec Králové and particularly on the period of the end of the 13th and first half of the 14th centuries. It also includes an interpretation of some of the interventions conducted by František Schmoranz the Elder in the re-Gothization of the building in the third quarter of the 19th century. Keywords: Hradec Králové; Holy Spirit church; re-Gothization; architectural sculpture Fulltext is available at external website.
Středověká architektonická skulptura presbytáře chrámu sv. Ducha v Hradci Králové

Příspěvek se soustředí na architektonickou výzdobu presbyteria kostela sv. Ducha v Hradci Králové a zvláště na období konce 13. a první polovinu 14. století. Zahrnuje rovněž interpretaci některých ...

Dáňová, Helena
Ústav dějin umění, 2014

Od restaurování k padělání, od padělání k inspirované tvorbě. František Horčička
Prahl, R.; Machalíková, Pavla
2014 - Czech
Příspěvek k tvorbě Františka Horčičky pojednává o významu jeho tvorby z hlediska prosazování národní minulosti, i za cenu falzifikace a zkoumá tento postoj v širších souvislostech malby raného 19. století. The text analyses the work of the painter František Horčička and its importance in the promoting of Czech national past in the 19th century. It further investigates this trend in the painting of the early 19th century. Keywords: František Horčička; 19th century painting; forgery Available at various institutes of the ASCR
Od restaurování k padělání, od padělání k inspirované tvorbě. František Horčička

Příspěvek k tvorbě Františka Horčičky pojednává o významu jeho tvorby z hlediska prosazování národní minulosti, i za cenu falzifikace a zkoumá tento postoj v širších souvislostech malby raného 19. ...

Prahl, R.; Machalíková, Pavla
Ústav dějin umění, 2014

Zpráva o realizaci náhrobku malíře Pavla Nešlehy
Nešlehová, Mahulena
2014 - Czech
Keywords: sepulchral monuments; tomb; Pavel Nešleha; Prague; 20th century Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o realizaci náhrobku malíře Pavla Nešlehy

Nešlehová, Mahulena
Ústav dějin umění, 2014

Veřejný prostor současného města - nové formy, aktuální problémy
Kratochvíl, Petr
2013 - Czech
Studie se zabývá veřejným prostorem jako fyzickým i sociálním fenoménem. V metodologické části definuje jeho sociální význam. Jsou zmíněny různé faktory, jež dnes veřejný prostor ohrožují. Zároveň jsme však svědky renesance veřejného prostoru, který je prostředkem obnovy celých oblastí měst. Jsou analyzovány jak příklady rekonstrukce historických prostorů, tak nové typy veřejných prostorů v českých i zahraničních městech. The essay deals with public space both as a physical phenomenon and social phenomenon. In the frame of methodological questions it defines its fundamental social meaning Different factors that endanger public spaces today are mentioned. However, at the same time we are witness of the renaissance of public spaces which are becoming the tool of the renewal of larger districts of cities and towns. Both the remodelling of historical places and new types of public spaces are analyzed and demonstrating on examples from Czech and foreign cities. Keywords: public space; contemporary architecture; town planning; public art; veřejná prostranství; prostor Available at various institutes of the ASCR
Veřejný prostor současného města - nové formy, aktuální problémy

Studie se zabývá veřejným prostorem jako fyzickým i sociálním fenoménem. V metodologické části definuje jeho sociální význam. Jsou zmíněny různé faktory, jež dnes veřejný prostor ohrožují. Zároveň ...

Kratochvíl, Petr
Ústav dějin umění, 2013

Jednání o nárocích Československé republiky na umělecká díla z rakouských sbírek po 1. světové válce
Uhlíková, Kristina
2013 - Czech
Text příspěvku referuje o jednání československého státu po roce 1918 o vydání uměleckých a dalších sbírkových předmětů českého původu z rakouských sbírek. Jednání, jehož hlavním koordinátorem byl osvětový odbor Ministerstva školství a národní osvěty, probíhala především v letech 1919 až 1922. Hlavním zájmem československé strany bylo předání uměleckých děl z původní sbírky Rudolfa II. odvezených během století postupně Habsburky do Vídně. The text of contribution refers to negotiations of the Czechoslovak state after 1918 on the transfer from the Austrian collections the art and other collection items of the Czech origin. The negotiations with major co-ordinator being the Department of Ministry of Education and National Enlightenment took place mainly in 1919 to 1922. The major interest of Czechoslovak party included the transfer of the art works from the original collection of Rudolf II taken within the century item-by-item by Habsburgs to Vienna. Keywords: Ministry of Education and National Enlightenment; collection of Rudolf II; reparations; umělecká díla; sbírky Available at various institutes of the ASCR
Jednání o nárocích Československé republiky na umělecká díla z rakouských sbírek po 1. světové válce

Text příspěvku referuje o jednání československého státu po roce 1918 o vydání uměleckých a dalších sbírkových předmětů českého původu z rakouských sbírek. Jednání, jehož hlavním koordinátorem byl ...

Uhlíková, Kristina
Ústav dějin umění, 2013

Epigraphica & Sepulcralia IV. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií
Roháček, Jiří
2013 -
Další svazek řady Epigraphica et Sepulcralia s novou koncepcí periodického fóra epigrafických a sepulkrálních studií a s úkolem mapovat současný stav bádání obou v reálné praxi úzce souvisejících disciplín – sepulkrálního bádání a středověké a novověké epigrafiky. Kromě příspěvků z 10. zasedání Contra vim mortis non est medicamen in hortis v Praze 3. – 4. listopadu 2011 tedy v předkládané publikaci nacházíme komplementárně další příspěvky výše uvedeného vymezení, celkem 21 hlavních příspěvků a 5 materiálií, zpráv a recenzí. A further volume in the series Epigraphica et Sepulcralia, with a new concept as a periodical forum for epigraphic and sepulchral studies, and the aim of mapping out the current state of research in two disciplines that are in practice closely linked – sepulchral research and mediaeval and early modern epigraphy. In the current publication, therefore, in addition to the proceedings from the tenth meeting Contra vim mortis non est medicamen in hortis held in Prague on 3–4 November 2011, further complementary articles are to be found as outlined above, altogether 21 main articles and 5 other items (materials, news, and reviews). Keywords: sepulchral monuments; gravestone; epigraphy; archeology; Libice; Bohemia; 10th century Available at various institutes of the ASCR
Epigraphica & Sepulcralia IV. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií

Další svazek řady Epigraphica et Sepulcralia s novou koncepcí periodického fóra epigrafických a sepulkrálních studií a s úkolem mapovat současný stav bádání obou v reálné praxi úzce souvisejících ...

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2013

Úvahy o vratislavské Madoně Jakoba Beinharta z roku 1499
Hlobil, Ivo
2013 - Czech
Stať analyzuje signovanou Madonu Jakoba Beinharta z roku 1499 (Muzeum narodowe, Wroclaw). Beinhartovo autorství je v poslední době nesprávně zpochybňováno. Z hlediska formy i ikonografie jde však o mimořádné dílo tohoto sochaře. Jakob Beinhart is largely considered the most oustanding sculptor and painter working in Wroclaw around 1500. Beinhart´s the stone Madonna in the church of St Mary Magdalene is an ordinary piece of work. Both in terms of form and iconography, this is a phenomenal statue. Keywords: Jacob Beinhart; sculptor and painter; Wroclaw around 1500; stone Madonna 1499; kámen; náboženské náměty Available at various institutes of the ASCR
Úvahy o vratislavské Madoně Jakoba Beinharta z roku 1499

Stať analyzuje signovanou Madonu Jakoba Beinharta z roku 1499 (Muzeum narodowe, Wroclaw). Beinhartovo autorství je v poslední době nesprávně zpochybňováno. Z hlediska formy i ikonografie jde však o ...

Hlobil, Ivo
Ústav dějin umění, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases