Number of found documents: 407
Published from to

Rukopis českého překladu Certamen spirituale od Lorenza Scupoliho
Pišna, Jan
2015 - Czech
Příspěvek se věnuje překladu spisu Certamen spirituale od Lorenza Scupoliho, který si roku 1702 opsal Jan František Alexius Ebel v Plzni. Rukopis byl objeven při katalogizaci františkánské knihovny z Hořovic, uložené od konce 90. let 20. století ve Strahovské knihovně pod signaturou Kl 769. The present study is concerned with the Czech translation of the treatise Certamen spirituale by Lorenzo Scupoli that was copied in 1702 in Pilsen by Jan František Ebel. The manuscript was found during the process of cataloguing the Franciscan library from Hořovice, deposited from the end of 1990s in the Strahov library under the signature Kl 769. Keywords: Scupoli, Lorenzo; manuscript; Czech translation Available at various institutes of the ASCR
Rukopis českého překladu Certamen spirituale od Lorenza Scupoliho

Příspěvek se věnuje překladu spisu Certamen spirituale od Lorenza Scupoliho, který si roku 1702 opsal Jan František Alexius Ebel v Plzni. Rukopis byl objeven při katalogizaci františkánské knihovny z ...

Pišna, Jan
Ústav pro českou literaturu, 2015

Polévka pro chudé děti v satirických časopisech
Hemelíková, Blanka
2015 - Czech
Téma chudých lidí a dobročinnosti je v české literatuře 19. století velmi frekventované a výrazné. Linie populární filantropické literatury, nabádající širší vrstvy k zájmu o dobročinná zřízení, má ovšem svou paralelu, a to linii „disharmonickou“, zastoupenou především satirou na téma dobročinnosti a příbuzná témata, v satirických časopisech a rubrikách. I tato linie chce zcela zřejmě působit na formování společnosti. Satira pak konfrontuje ideál humanity a praktickou realizaci ve skutečnosti. Příspěvek chce především ukázat na typických příkladech vývoj tématu a radikalizaci v satirické perspektivě, zhruba od 80. let 19. století do začátku 1. světové války. Podrobnější pozornost je věnována kanonickým autorům Jaroslavu Haškovi a Josefu Ladovi a jejich posunu v interpretaci tématu. Dílo těchto autorů ukazuje, že antiteze ideál versus realita se nově manifestuje ne ve formě společensky zacílené satirické kritiky, ale jako součást absurdního světa, s autorským využitím postupů grotesky a černého humoru, bez morálního hodnocení. The study is concerned with the subject of poor people and charity, in a "disharmonic" line represented primarily by satirical texts in satirical magazines and in other periodical´s humour departments. Satire is employed there to confront the humanitarian ideal with its practical implementation in real life. There is evident the radicalization in the satirical perspective from approximately the 1890s until the outbreak of the First World World. Particular attention is devoted to Jaroslav Hašek and Josef Lada. Their output demonstrates that the antithesis of ideal versus reality came to be newly manifested not in terms of socially targeted satirical criticism, but rather as an implicit trait of an absurd world, involving in the cases of Hašek and Lada their methods of slapstick comedy and motifs of black humour, without an explicit moralizing message. Keywords: charity; satirical journals; Hašek, Jaroslav; Lada, Josef Available at various institutes of the ASCR
Polévka pro chudé děti v satirických časopisech

Téma chudých lidí a dobročinnosti je v české literatuře 19. století velmi frekventované a výrazné. Linie populární filantropické literatury, nabádající širší vrstvy k zájmu o dobročinná zřízení, má ...

Hemelíková, Blanka
Ústav pro českou literaturu, 2015

Nový kult jako tribuna sociálně vyloučených?
Kořínková, Lucie
2015 - Czech
Příspěvek je věnován anarchistickému časopisu Nový kult, vydávanému a vedenému spisovatelem S. K. Neumannem; pozornost se soustřeďuje na období po r. 1900, kdy se Neumann dle svých proklamací pokoušel přetvořit původně společenskou a kulturní revui na politickou tiskovinu, která by našla masovější odezvu mezi dělnictvem, a stala se tak ideovou platformou propojení „intelektuálního“ a „prakticistního“ proudu českého anarchismu. Na základě analýzy obsahu Nového kultu v tomto období i toho, jakým způsobem je v listu konstruována modelový čtenář, docházíme k závěru, že se prvotní vizi dařilo naplňovat jen obtížně a že list daleko spíš sleduje zájmy a problémy mladé inteligence radikální orientace, která v dané době zatím jen obtížně hledala uplatnění v praktickém životě. This essay deals with the anarchist review Nový kult, published and edited by the author S. K. Neumann. The focus here is on period after the year 1900, when Neumann persued his self-proclaimed aims in attempting to transform what was originally a social and cultural magazine into a purely political mouthpiece which would have aspired to find a mass-scale repercussion among the working classes, and would thereby become an ideological platform for bringing together the “intelectual” and “pragmatically oriented” streams of the anarchist movement. Basing herself in an analysis of the contents of Nový kult during the period under survey, as well as of how the journal’s policy envisioned its model reader, the author concludes that the implementation of the periodical’s original vision ran up against major obstacles, ending up in a state of affairs where it catered much rather to the interests and concerns of a radically oriented young intelligentsia whose members were at that time still finding it hard to assert themselves in practical life. Keywords: Nový kult; Czech literature; editorial policy; Czech anarchist movement; social question Available at various institutes of the ASCR
Nový kult jako tribuna sociálně vyloučených?

Příspěvek je věnován anarchistickému časopisu Nový kult, vydávanému a vedenému spisovatelem S. K. Neumannem; pozornost se soustřeďuje na období po r. 1900, kdy se Neumann dle svých proklamací pokoušel ...

Kořínková, Lucie
Ústav pro českou literaturu, 2015

Přátelská trojice Deml-Bílek-Březina
Mrázková, Iva
2015 - Czech
Článek nastiňuje vztah jmenovaných tří umělců na rovině jejich života i díla. Keywords: Czech literature; Otokar Březina; Jakub Deml; František Bílek; Czech art; correspondence Available at various institutes of the ASCR
Přátelská trojice Deml-Bílek-Březina

Článek nastiňuje vztah jmenovaných tří umělců na rovině jejich života i díla.

Mrázková, Iva
Ústav pro českou literaturu, 2015

Na okraj Kroniky české
Linka, Jan
2015 - Czech
Sborník příspěvků přednesených na konferenci Na okraj Kroniky české konané v Ústavu pro českou literaturu. Keywords: Czech Chronicle; Czech literature; Hájek z Libočan, Václav Available at various institutes of the ASCR
Na okraj Kroniky české

Sborník příspěvků přednesených na konferenci Na okraj Kroniky české konané v Ústavu pro českou literaturu.

Linka, Jan
Ústav pro českou literaturu, 2015

Metodika zjišťování autorů u šifer a pseudonymů v periodickém tisku
Řehák, Daniel
2015 - Czech
Metodika se nejprve zabývá východisky dané problematiky, která jsou většinou spojena s vytvářením časopisecké bibliografie. Na úvod definuje pseudonym a šifru v obecném pracovním výkladu a navrhuje jejich klasifikaci. Dále se věnuje převážně šifře jako hlavnímu problému identifikace autorů v časopisecké bibliografii. Pozornost je následně zaměřena na několik úrovní náročnosti v procesu dešifrace (příručky, databáze, výstřižky, archiválie) a využitelnost dešifrace u různých druhů bibliografie. Metodika předvádí možnosti praktických postupů pro rychlejší odhalení vazby mezi šifrou a jménem autora při zjišťovací rešerši a upozorňuje na možnost inverzního postupu při správě větších souborů, tj. postupu nikoli od šifry ke jménu, ale od jména k šifře/šifrám. Navrženy jsou též nové možnosti dohledávání informací pomocí plnotextových vyhledavačů ve skenovaných novinách a časopisech, a to především za účelem zpřesňování již dříve získaných údajů. Závěrem je podán návrh formy zápisu šifer a pseudonymů pro jejich evidenci v přehledech a databázích. The methodology first deals with the basics behind the issue in question, which are primarily associated with the creation of a journal bibliography. Initially it defines a pseudonym and initials in a general working interpretation and proposes their classification. It then focuses primarily on initials as the main problem in the identification of authors in journal bibliography. Attention is then paid to several levels of difficulty in the deciphering process (manuals, databases, extracts and archive material) and the usability of deciphering for different types of bibliography. The methodology presents the possible practical procedures for the most rapid identification of the connection between the initials and the name of the author using identification techniques and pointing out the option of an inverse procedure for managing larger sets, i.e. a procedure not from the initials to the name, but from the name to the initials. New ways are also proposed to search for information using full-text search engines in scanned newspapers and magazines, particularly with the aim of providing greater detail for data that has already been acquired. Finally a proposal is made regarding the form of the entries for initials and pseudonyms in summary and database records. Keywords: metodology; pseudonyms; ciphers Available in a digital repository NRGL
Metodika zjišťování autorů u šifer a pseudonymů v periodickém tisku

Metodika se nejprve zabývá východisky dané problematiky, která jsou většinou spojena s vytvářením časopisecké bibliografie. Na úvod definuje pseudonym a šifru v obecném pracovním výkladu a navrhuje ...

Řehák, Daniel
Ústav pro českou literaturu, 2015

Poezie a barbarství aneb Básník v Zuckerbergově galaxii
Piorecký, Karel
2015 - Czech
Konferenční příspěvek. Keywords: Czech literature; poetry Available at various institutes of the ASCR
Poezie a barbarství aneb Básník v Zuckerbergově galaxii

Konferenční příspěvek.

Piorecký, Karel
Ústav pro českou literaturu, 2015

Možnosti elektronické edice
Kosák, Michal; Flaišman, Jiří
2015 - Czech
Příspěvek se věnuje analýze specifik elektronické vědecké edice na rovině možností prezentace, koncepce uspořádání, metodologie a nástrojů ediční práce. Součástí příspěvku je tedy nejprve zhodnocení vztahu tradiční tištěné vědecké edice k edici elektronické, následuje rozbor problematiky elektronického zveřejnění textu, tj. zmapování jak teoretických, tak praktických přístupů k problematice elektronických, především náročněji koncipovaných, edic (databází, archivů, vědeckých edic) vzhledem k možnostem a limitům elektronického zveřejnění. Na rovině editologické jsou klasifikovány typy elektronických edic, posouzeny základní termíny z oblasti editologie: koncepty volby výchozího textu, kanonického textu, podoby textověkritického aparátu a komentářů. Dále se příspěvek věnuje možnostem počítačového zpracování pro potřeby speciálních textologických analýz. \nPříspěvek vychází ze zkušeností s přípravou a koncipováním elektronických edic: plnotextové databáze Česká elektronická knihovna, Kritické hybridní edice (Dílo Františka Gellnera /2014/) a elektronické edice Weinerova Rozcestí (2015). This article presents an analysis of the particular features of the digital scholarly edition with regard to the possibilities of presentation, the conception of its organization, methodology, and the tools of editorial work. The article therefore first assesses the relationship between the traditional printed scholarly edition and the digital edition. It then presents an analysis of the topic of the digital publication of a text, and charts out the theoretical and the practical approaches to digital editions, particularly more complicatedly conceived ones, such as databases, archives, and scholarly editions. It does so while bearing in mind the possibilities and limitations of digital publishing. Different types of digital editions are then classified from the perspective of the discipline of editing, and basic terms from the discipline are judged, including the concepts of the choice of urtext, the canonical text, the forms of critical apparatus, and commentary. The article then considers the possibilities of digital processing for the needs of special textual analyses. The article is based on actual experience with the planning and preparing of digital editions, for example, the full-text databases of the Česká elektronická knihovna (Czech digital library) and the Kritické hybridní edice (Critical scholarly editions) — namely, the works of František Gellner (2014) and an electronic edition (2015) of Richard Weiner’s Rozcestí (Crossroads, 1918). Keywords: digital scholarly edition; Gellner, František; textology; digital edition; full-text databases Available at various institutes of the ASCR
Možnosti elektronické edice

Příspěvek se věnuje analýze specifik elektronické vědecké edice na rovině možností prezentace, koncepce uspořádání, metodologie a nástrojů ediční práce. Součástí příspěvku je tedy nejprve zhodnocení ...

Kosák, Michal; Flaišman, Jiří
Ústav pro českou literaturu, 2015

"Monstrskandál": aféra Kohout - Trefulka
Svobodová, Barbora
2015 - Czech
Publikovaná verze konferenčního příspěvku se soustředí se na polemickou debatu nad ranými verši Pavla Kohouta, která se odehrála v polovině 50. let na stránkách měsíčníku Host do domu a dalších periodik. Pozornost byla věnovaná především okolnostem uveřejnění kritického článku Jana Trefulky a roli tehdejšího redaktora Ludvíka Kundery ve zmíněné kauze. Keywords: Kundera, Ludvík; Trefulka, Jan; Host do domu; literary criticism; 50s 20th century; Kohout, Pavel; polemic Available at various institutes of the ASCR
"Monstrskandál": aféra Kohout - Trefulka

Publikovaná verze konferenčního příspěvku se soustředí se na polemickou debatu nad ranými verši Pavla Kohouta, která se odehrála v polovině 50. let na stránkách měsíčníku Host do domu a dalších ...

Svobodová, Barbora
Ústav pro českou literaturu, 2015

Manipulace s pamětí: protižidovské perzekuce v jižních a západních Čechách v pozdním středověku
Soukup, Daniel
2015 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Manipulace s pamětí: protižidovské perzekuce v jižních a západních Čechách v pozdním středověku

Soukup, Daniel
Ústav pro českou literaturu, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases