Number of found documents: 382
Published from to

Thespidova kára
Hrbata, Zdeněk
2014 - Czech
Analýza slavného románu Théophila Gautiera Kapitán Fracasse se v rámci historické poetiky zaměřuje na žánrové nebo diskursivní modely a jejich elementy (např. tzv. divadelní román, teatrálnost, dobrodružný román, topos cesty) ve struktuře příběhu. The analysis of the Gautier´s famous novel Captain Fracasse is governed by principles of historical poetics, i. e. by taking into account the presence of generic and discursive models or their elements distributed in the novel´s structure (like roman comique, theatricality, novel od adventure, journey topos). Keywords: Gautier, Théophile; adventure; journey; description Available at various institutes of the ASCR
Thespidova kára

Analýza slavného románu Théophila Gautiera Kapitán Fracasse se v rámci historické poetiky zaměřuje na žánrové nebo diskursivní modely a jejich elementy (např. tzv. divadelní román, teatrálnost, ...

Hrbata, Zdeněk
Ústav pro českou literaturu, 2014

On Description
Jedličková, Alice
2014 - English
There are probably not many readers who would cherish their memories of writing a description at school… Nevertheless, hardly anyone would deny that we cannot do without descriptions in everyday face-to-face dialogues – though only a few of us may be able to reflect on the process of describing, and to judge to what extent it is influenced by the circumstances surrounding communication. The essay on “absent description” by Jana Hoffmannová provides an insight into everyday speech, as well as an opportunity for linguistic self-reflection. Linguistics is only one of the disciplines present in this volume: nine representatives of various fields of research and theories are brought together here to discuss the issue of description: analytic philosophy and fictionality theory, linguistics and literary history, art history and intermedia theory. Petr Koťátko discusses the relationship between the communicational functions of descriptions and their function in the structure of fictional worlds of literature. While he employs realist descriptions to illustrate the limits of their identificatory work, various descriptive modes provide a parameter for Ivana Taranenková to pursue the development of realist writing. Hardly any reader will doubt the fact that every fiction has its own more or less overt (or covert) narrator. Nevertheless, it remains to be proved whether there is a corresponding “descriptor” in descriptions: an attempt at doing so in the context of Czech fiction is made by Stanislava Fedrová. The possibilities of employing descriptive forms as a tool of poetics (be it the historical or the intermedia one) are put to the test by Zdeněk Hrbata (in his interpretation of the generic schemes underlying Gautier’s novel Le Capitaine Fracasse, and Emma Tornborg, who focuses on poetic ekphrasis. Keywords: description; narratology; literary theory Available at various institutes of the ASCR
On Description

There are probably not many readers who would cherish their memories of writing a description at school… Nevertheless, hardly anyone would deny that we cannot do without descriptions in everyday ...

Jedličková, Alice
Ústav pro českou literaturu, 2014

Typografický popis tisků Melanchthonovy latinské gramatiky v české adaptaci Trojana Nigella
Pišna, Jan
2014 - Czech
Článek se věnuje genezi a typografickému popisu české adaptace Melanchthonovy latinské gramatiky, kterou původně pro slezskou školu v Goldbergu (dnes Złatorija v Polsku) vypracoval Valentin Trotzendorf a pro tisk ji připravil zhořelecký učitel Laurentius Lodovicus. Do českého prostředí ji v roce 1594 adaptoval Trojan Nigellus z Oskořína a první vydání vzniklo v tiskárně Daniela Adama z Veleslavína. Pro Otmarovu reedici je patrná snaha důsledně napodobit sazbou i dekorem předlohu z veleslavínské tiskárny. Ve druhé polovině 17. století vyšla Nigellova česká adaptace v žilinské tiskárně u Jana Dadana st. This study is aimed at genesis and typographical description of Melanchton’s Latin grammar adaptation to Czech language. It was originally worked out by Valentin Trotzendorf for Silesian school in Goldberg (town Zlatorija in Poland today). It was prepared for printing by Laurentius Lodovicus – teacher from Zhořelec. Trojan Nigellus from Oskořín adapted this work on the Czech milieu in 1594 and its first edition was published in the printing press of Daniel Adam from Veleslavín. In Otmar’s reprint of this work is an evident effort to imitate its original design of Veleslavín’s edition. In the second half of the 17th century was its Czech adaptation from Nigellus printed in Jan Dadan’s printing house in Žilina. Keywords: Latin grammar; Ludovicus, Laurentius; Nigellus from Oskořín, Trojan; Veleslavín, Daniel Adam from; Dačický, Jiří Jakubův Otmar; Dadan senior, Jan; Trotzendorf, Valentin; Melanchton, Filip; typography; adaptation to Czech language Available at various institutes of the ASCR
Typografický popis tisků Melanchthonovy latinské gramatiky v české adaptaci Trojana Nigella

Článek se věnuje genezi a typografickému popisu české adaptace Melanchthonovy latinské gramatiky, kterou původně pro slezskou školu v Goldbergu (dnes Złatorija v Polsku) vypracoval Valentin ...

Pišna, Jan
Ústav pro českou literaturu, 2014

Intimní portrét Lidových novin mezi válkami
Řehák, Daniel
2013 - Czech
Studie o redakčním zákulisí deníku Lidové noviny v Brně a v Praze. Obsahuje množství citací z redakčních přípisů redaktora Arnošt Heinricha zaslaných Eduardu Bassovi. Též o Jaroslavu Stránském, Ferdinandu Peroutkovi a Hubertu Ripkovi. A study of the editorial background to the Lidové noviny daily in Brno and Prague. It includes numerous quotes from editorial memoranda sent by editor Arnošt Heinrich to Eduard Bass. Also concerning Jaroslav Stránský, Ferdinand Peroutka and Hubert Ripka. Keywords: journalism; Lidové noviny; Bass, Eduard; Heinrich, Arnošt Available at various institutes of the ASCR
Intimní portrét Lidových novin mezi válkami

Studie o redakčním zákulisí deníku Lidové noviny v Brně a v Praze. Obsahuje množství citací z redakčních přípisů redaktora Arnošt Heinricha zaslaných Eduardu Bassovi. Též o Jaroslavu Stránském, ...

Řehák, Daniel
Ústav pro českou literaturu, 2013

František Gellner, karikaturista Lidových novin
Peisertová, Lucie
2013 - Czech
Konferenční příspěvek. Conference paper. Keywords: journalism; Lidové noviny; Gellner, František; cartoons; political satire Available at various institutes of the ASCR
František Gellner, karikaturista Lidových novin

Konferenční příspěvek.


Conference paper.

Peisertová, Lucie
Ústav pro českou literaturu, 2013

Intimní portrét Lidových novin mezi válkami
Řehák, Daniel
2013 - Czech
Anotace: Studie pojednávající o dvou redakcich deníku Lidové noviny v Brně a v Praze a vztahu mezi nimi je založena především na citacích dopisů zasílaných šéfredaktorem Arnoštem Heinricha pražskému redaktoru Eduardu Bassovi. Cílem studie je nahlédnutí do zákulisí přípravy proslulého meziválečného deníku a nový pokus o vyprávění jeho pravdivého i trpkého příběhu očima jeho programového tvůrce. The study about a different situation of two bipolar editorial staffs of Lidove noviny in Brno and Prague and connections between them is based chiefly on a quotations of the letters used to send by chiefeditor Arnost Heinrich from Brno to Prague editor Eduard Bass. Goal of the study is looking behind scene of a preparation of the reputable newspaper and it is new trial to tell its true and bitter story by eyes its best programme editor. Keywords: newspapers; 20th century; mass media and society; Czechia; Lidové noviny Available at various institutes of the ASCR
Intimní portrét Lidových novin mezi válkami

Anotace: Studie pojednávající o dvou redakcich deníku Lidové noviny v Brně a v Praze a vztahu mezi nimi je založena především na citacích dopisů zasílaných šéfredaktorem Arnoštem Heinricha pražskému ...

Řehák, Daniel
Ústav pro českou literaturu, 2013

Inovace v době privilegií: Höchenbergerův vynález polní tiskárny
Wögerbauer, Michael
2013 - Czech
Text se zaměřuje na pokusy pražského tiskaře Jana Tomáše Höchenbergera o získání výsadního postavení vojenského knihtiskaře v sedmdesátých letech 18. století, kdy bylo pro nové podniky obtížné prosadit se v zastaralém systému privilegií. Po prvním neúspěšném pokusu v letech 1779-1780 se pokusil získat výsadní pozici s pojízdným tiskařským lisem, který byl autorem i historikem Josefem Dobrovským označen za Höchenbergerův vlastní vynález. Pokus je analyzován na pozadí zkostnatělosti existujícího systému privilegií a na základě teze francouzského historika knižní kultury Frederica Barbiera, že na konci 18. století nastala "druhá knižní revoluce", která však na rozdíl od první (Gutenbergův vynález) a třetí (digitalizace) nebyla charakterizována technickým pokrokem, ale šířením a demokratizací tištěné komunikace. Na tomto pozadí je Höchenbergerův pokus ještě pozoruhodnější z hlediska naplňování potřeb armádní správy a komunikace se vzrůstajícím počtem vojáků, kteří už nebojují jako žoldáci za peníze, nýbrž za "vlast" a "národ". The text analyses the attempts of the Prague book printer Jan Tomas Höchenberger to obtain the privileged position of a military book printer in the 1770s, hence at the time when it was difficult for new companies to win recognition against the obsolete system of privileges. After the first, unsuccessful attempt in 1779-1780, he applied for the privilege again with a 'filed printing press on a cart', which was labelled by both the author and the historian Josef Dobrovský as Höchenberger's 'own invention'. The attempt to obtain the privilege is analysed on the background of the stiffness of the existing system of privileges and on the basis of the thesis of the French book historian Frederic Barbier that at the end of the 18th century there was 'the second book revolution', which however unlike the first (Gutenberg's invention) and third (digitisation) was not characterised by technical progress but by the spreading and democratisation of printed communication. On this background, Höchenberger's attempt is all the more remarkable in that field printing presses fulfil the need of administering the new 'people's' armies and communicating with the growing number of the soldiers that do not fight as mercenaries for money but for their 'country' and 'nation'. Keywords: history of the printing press; Austrian Monarchy; 19th century; Bohemian Lands; 18th century; propaganda; public Available at various institutes of the ASCR
Inovace v době privilegií: Höchenbergerův vynález polní tiskárny

Text se zaměřuje na pokusy pražského tiskaře Jana Tomáše Höchenbergera o získání výsadního postavení vojenského knihtiskaře v sedmdesátých letech 18. století, kdy bylo pro nové podniky obtížné ...

Wögerbauer, Michael
Ústav pro českou literaturu, 2013

Mašinová práce. K technologii psaní před rokem 1914
Piorecká, Kateřina
2013 - Czech
Psací stroj byl na počátku 90. let 19. století v českém prostředí novinkou, o čemž svědčí jak popularizační články v denících i odborných časopisech (např. Český mechanik), tak první satiry (např. Ignát Herrmann pod pseudonymem Vavřinec Lebeda v časopise Švanda dudák 1892). Přes paralelní existenci mnoha konkurenčních systémů se psací stroj postupně prosadil v administrativě (včetně administrace nakladatelství a periodik), ve sféře tvůrčí ovšem velmi pomalu. Rukopis byl považován za vyjádření osobnosti svého původce a byl ceněn zvláště v souvislosti s literární tvorbou. Generace symbolistů a dekadentů proto kladla důraz na kaligrafické psaní. K volbě psacího stroje spisovatele zpočátku vedly velmi pragmatické důvody: 1. zdravotní stav pisatele (zdravotní postižení, zvláště slepota, vleklé kloubní choroby apod.); 2. čitelnost výsledného textu (požadavky na rukopis se v důsledku proměny technologie sazby a jejího mnohonásobného zrychlení zpřísnily, přesto ještě ve 30. letech 20. století máme doklady rukopisu odevzdávaných sazeči /Karel Čapek/); 3. anonymnost textu (na rozdíl od rukopisu strojopis nepoukazuje přímo na svého autora). Nicméně své příznivce si psací stroj mezi spisovateli našel. Neobešli se bez něj Eliška Krásnohorská, Karel Matěj Čapek Chod nebo Václav Tille. The typewriter was a novelty in the Czech milieu at the beginning of the 1890s, which is evidenced by both the popularisation articles in dailies and professional journals and the first satires. Despite the parallel existence of multiple competing systems, the typewriter gradually found its application in administration (including the administration of publishing houses and periodicals), but very slowly in the creative sphere. A handwritten manuscript was considered to be an expression of the personality of its author and was highly valued in particular in connection with literary production. Generations of symbolists and decadents therefore placed emphasis on calligraphic writing. A writer initially selected a typewriter for very pragmatic reasons: joint diseases etc.); 2) the legibility of the resulting text (as a consequence of changes in typesetting technology and its multiple acceleration, the requirements on the handwritten text became much stricter); 3) the anonymity of the text (unlike the handwriting, the typescript does not point directly to its author). However, a typewriter found favourers among writers, it was used by Josef Kalousek or Eliška Krásnohorská, Václav Tille or Karel Matěj Čapek Chod. Keywords: literature; culture history; 19th century; Bohemian Lands; typewriter; writing Available at various institutes of the ASCR
Mašinová práce. K technologii psaní před rokem 1914

Psací stroj byl na počátku 90. let 19. století v českém prostředí novinkou, o čemž svědčí jak popularizační články v denících i odborných časopisech (např. Český mechanik), tak první satiry (např. ...

Piorecká, Kateřina
Ústav pro českou literaturu, 2013

Čtenáři a čtení v České republice (2013)
Trávníček, Jiří
2013 - Czech
Studie přinášející srovnání posledních tří výzkumů čtenářství v České republice (2007, 2010, 2013). Study presenting a comparison of the last three surveys of readership in the Czech Republic (2007, 2010, 2013). Keywords: readers; readership surveys; libraries; čtenář; výzkum Available at various institutes of the ASCR
Čtenáři a čtení v České republice (2013)

Studie přinášející srovnání posledních tří výzkumů čtenářství v České republice (2007, 2010, 2013)....

Trávníček, Jiří
Ústav pro českou literaturu, 2013

Studia komiksu. Možnosti a perspektivy
Kořínek, Pavel; Jareš, Michal; Foret, M.; Prokúpek, T.
2012 - Czech
Svazek Studia komiksu: možnosti a perspektivy představuje texty, jejichž pracovní verze byly prosloveny v rámci stejnojmenného kolokvia v roce 2011 v Olomouci. Zastoupena je tak pestrá škála nejrůznějších témat s rozličným badatelským uchopením – od historizujících exkursů k jednotlivým školám, tradicím či fenoménům, přes interpretační vhledy na možnosti analýzy komiksového materiálu a jeho vlastností či teoretizující příspěvky o problémech definičních a metodologických až k textům věnovaným dílčím „aplikovaným“ pohledům na práci s komiksem v různých oblastech. Publikace tedy v souhrnu představuje vybrané perspektivy studií komiksu (mediologickou, sémiotickou, literárněvědnou, naratologickou, historickou, sociologickou, antropologickou, translatologickou a pedagogickou) a disponuje tedy snad potenciálem k tomu, aby se stala „novým startem“ domácího komiksologického bádání, jež ve světovém měřítku v posledních letech představuje dynamicky se rozvíjející oblast humanitních a sociálních věd. Připojená anketa potom příspěvky a studie převážně domácích badatelů rozšiřuje o reflexi comics studies zvenčí. Soubor archivních materiálů pak shromažďuje a poprvé v úplnosti přetiskuje několik obtížně dostupných obrázkových seriálů z domácí tradice tohoto média. options and prospects presents texts based on working versions that were read out at the colloquium of the same name in 2011 in Olomouc. Thus a broad range of various subjects with different research approaches is represented, from historicizing excursions and individual schools, traditions and phenomena to interpretational insights into the possibilities of analysing comics material and its features, or theorizing contributions on problems of definition and methodology, to texts on individual “applied” views of work with comics in various fields. Hence to summarize, the publication presents selected perspectives from comics studies (mediological, semiotic, literary studies, narratological, historical, sociological, anthropological, translatological and pedagogical) and thus perhaps has the potential to become a 'new start' in domestic comicsological research, which on a world scale has been a dynamically developing humanities and social science field over the last few years. The attached poll then expands on papers and studies primarily from domestic researchers to include the reflections of comics studies from elsewhere. A set of archive materials then collects and for the first time entirely reprints several difficult-to-find picture series from the domestic tradition of this medium. Keywords: comics; theory of literature; history of literature; obrázkové seriály; výzkum Available at various institutes of the ASCR
Studia komiksu. Možnosti a perspektivy

Svazek Studia komiksu: možnosti a perspektivy představuje texty, jejichž pracovní verze byly prosloveny v rámci stejnojmenného kolokvia v roce 2011 v Olomouci. Zastoupena je tak pestrá škála ...

Kořínek, Pavel; Jareš, Michal; Foret, M.; Prokúpek, T.
Ústav pro českou literaturu, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases