Number of found documents: 2292
Published from to

Lesy pohledem české veřejnosti: jak mají vypadat a jak se v nich má hospodařit
Stachová, Jana
2017 - Czech
Česká veřejnost vnímá lesy v širokých souvislostech ochrany životního prostředí, současně si je vědoma důležitosti produkční funkce lesů. K názorům kladoucím důraz na environmentální rozměr lesních ekosystémů se častěji přiklání lidé s vyšším vzděláním. Lze konstatovat, že skupiny prosazující naléhavost environmentálních problémů jsou úspěšné ve veřejném diskursu. Veřejnost vnímá ohrožení lesů klimatickou změnou, akcentuje mimoprodukční funkce lesa a přiklání se k přírodě blízkým způsobům zacházení s lesem. The Czech public perceives forests in a broad context of environmental protection, while recognizing the importance of the production function of forests. Opinions emphasizing the environmental dimension of forest ecosystems are more likely to be attributed to people with higher education. It can be said that groups promoting the urgency of environmental problems are successful in public discourse. The public perceives the threat of forests by climate change, accentuating the non-productive functions of the forest and leaning towards nature-friendly ways of dealing with the forest. Keywords: forest; forestry; public opinion Available at various institutes of the ASCR
Lesy pohledem české veřejnosti: jak mají vypadat a jak se v nich má hospodařit

Česká veřejnost vnímá lesy v širokých souvislostech ochrany životního prostředí, současně si je vědoma důležitosti produkční funkce lesů. K názorům kladoucím důraz na environmentální rozměr lesních ...

Stachová, Jana
Sociologický ústav, 2017

Meziválečné sociologické výzkumy pražské chudiny
Nešpor, Zdeněk
2017 - Czech
Kapitola provádí historickou analýzu sociologických výzkumů pražské chudiny uskutečněných ve 20. a 30. letech 20. století. Ústřední pozornost je věnována výzkumným programům vedeným R. Crawfordovou a O. Machotkou. The paper historically analyses sociological research on poor in the city of Prague conducted in the 1920s and 1930s. Principal attention is paid to research programmes lead by R. Crawford and O. Machotka. Keywords: Sociology of poverty; Czech sociology – history of; Prague Available on request at various institutes of the ASCR
Meziválečné sociologické výzkumy pražské chudiny

Kapitola provádí historickou analýzu sociologických výzkumů pražské chudiny uskutečněných ve 20. a 30. letech 20. století. Ústřední pozornost je věnována výzkumným programům vedeným R. Crawfordovou a ...

Nešpor, Zdeněk
Sociologický ústav, 2017

Postavení žen v české vědě. Monitorovací zpráva za rok 2015
Tenglerová, Hana
2017 - Czech
Monitorovací zpráva za rok 2015 představuje data v časových řadách od roku 2005 do roku 2015. Mimo standardních dat o výzkumnících dle oborů a sektoru působení, o studujících a akademických pracovnících na vysokých školách či zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích výzkumu a vývoje, obsahuje Zpráva také data o nově zaměstnaných výzkumných pracovnících, informace o situaci v krajích, výzkumnících ze zahraničí nebo o počtech udělených vědeckých ocenění. Report brings data about situation of women researchers between 2005 and 2015. Along with standard data about researchers by field and sector of performance, about students and academic employees in higher education and women in decision making, it contains data about newly employed researchers, information about situation in regions, about foreign researchers and about the number of scientific awards awarded to men and women. Keywords: statistics; women; science Available at various institutes of the ASCR
Postavení žen v české vědě. Monitorovací zpráva za rok 2015

Monitorovací zpráva za rok 2015 představuje data v časových řadách od roku 2005 do roku 2015. Mimo standardních dat o výzkumnících dle oborů a sektoru působení, o studujících a akademických ...

Tenglerová, Hana
Sociologický ústav, 2017

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – březen 2017
Červenka, Jan
2017 - Czech
V březnovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností. According to the March survey of CVVM, 34% of people evaluate the current economic situation in the Czech Republic as good, 41% view it as neither good nor bad, and 23% consider it to be bad. 50% of Czechs evaluate the living standard of their household as good, 12% consider it to be bad, and 38% characterize it as neither good, nor bad. Keywords: economic situation; living standard Fulltext is available at external website.
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – březen 2017

V březnovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností....

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2017

Politická kultura veřejně činných lidí – březen 2017
Červenka, Jan
2017 - Czech
V březnu Centrum pro výzkum veřejného mínění zjišťovalo, jak obyvatelé ČR hodnotí politickou kulturu veřejně činných lidí, tedy to, jak mezi sebou jednají, jak na veřejnosti vystupují a jak informují o problémech. In March survey the Public Opinion Research Center examined how the inhabitants of the Czech Republic assess the political culture of public officials and politicians: members of the governments, deputies, senators, representatives of regional and local self-governments and politicians from current parliamentary political parties. Keywords: political culture Fulltext is available at external website.
Politická kultura veřejně činných lidí – březen 2017

V březnu Centrum pro výzkum veřejného mínění zjišťovalo, jak obyvatelé ČR hodnotí politickou kulturu veřejně činných lidí, tedy to, jak mezi sebou jednají, jak na veřejnosti vystupují a jak informují ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2017

Hodnocení činnosti ministerstev – květen 2017
Čadová, Naděžda
2017 - Czech
V květnu 2017 byla do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazena otázka, ve které respondenti na škále odpovídající školnímu známkování hodnotili působení jednotlivých ministerstev, Úřadu vlády a Kanceláře prezidenta republiky v uplynulých dvanácti měsících.\n In May 2017 survey we enquired a question in which respondents on a scale corresponding to school grades evaluated activity of individual ministries, the Government Office and the Office of the President over the past twelve months. Keywords: ministries; Government Office; Office of the President Fulltext is available at external website.
Hodnocení činnosti ministerstev – květen 2017

V květnu 2017 byla do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazena otázka, ve které respondenti na škále odpovídající školnímu známkování hodnotili působení jednotlivých ministerstev, Úřadu vlády a ...

Čadová, Naděžda
Sociologický ústav, 2017

Veřejné mínění o interrupci a eutanazii – květen 2017
Čadová, Naděžda
2017 - Czech
V květnu 2017 se Centrum pro výzkum veřejného mínění v rámci pravidelného výzkumného šetření zajímalo o názory veřejnosti na otázky, které lze z morálního hlediska považovat za kontroverzní. Konkrétně se dotazovaní občané vyjadřovali k tématu interrupce a eutanazie. In May 2017 within the regular survey the Public Opinion Research Centre focused on issues that could be perceived as morally controversial. Specifically, respondents answered questions concerned with the abortion and euthanasia Keywords: morality; abortion; euthanasia Fulltext is available at external website.
Veřejné mínění o interrupci a eutanazii – květen 2017

V květnu 2017 se Centrum pro výzkum veřejného mínění v rámci pravidelného výzkumného šetření zajímalo o názory veřejnosti na otázky, které lze z morálního hlediska považovat za kontroverzní. Konkrétně ...

Čadová, Naděžda
Sociologický ústav, 2017

Občané o materiálních životních podmínkách svých domácností – červen 2017
Červenka, Jan
2017 - Czech
V červnovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení materiálních životních podmínek jejich domácností a očekávání vývoje těchto podmínek v tomto roce. Polovina Čechů hodnotí materiální životní podmínky svých domácností jako dobré, 12 % je pokládá za špatné. Tři pětiny Čechů se domnívají, že v tomto roce se materiální životní podmínky jejich domácností nezmění, pětina očekává zlepšení, 15 % předpokládá zhoršení In the June survey the Public Opinion Research Centre examined two questions related to evaluation of material living conditions of respondent's households, and to expectation of development of these conditions in this year. One half (50%) of Czechs evaluates material living conditions of their households as good, 12% consider them to be bad, and 38% think they are "neither good, nor bad". Three fifths (61%) of Czechs expect no change of their current material living conditions, according to one fifth (20%) they will improve, and 15% think that material living conditions of their households will worsen in this year. Keywords: material living conditions; households Fulltext is available at external website.
Občané o materiálních životních podmínkách svých domácností – červen 2017

V červnovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení materiálních životních podmínek jejich domácností a očekávání vývoje těchto podmínek v tomto roce. ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2017

Spotřeba a plýtvání potravinami jako sociální problém – červen 2017
Pilecká, Jarmila
2017 - Czech
V červnovém výzkumu zjišťovalo CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. postoje české veřejnosti k plýtvání potravinami. Respondenti hodnotili závažnost problému plýtvání potravinami, kolik potravin jejich domácnost přibližně vyhodí, a jaké jsou jejich spotřební návyky spojené s potravinami. Dotázaní se dále vyjadřovali k důvodům, které jsou podle jejich názoru pádné k omezení plýtvání potravinami. Další část tohoto bloku otázek se zaměřovala na obeznámenost české veřejnosti s pojmy „Minimální trvanlivost“ a Spotřebujte do…“. In June 2017 Public Opinion Research Centre AV ČR, v.v.i., examined the attitudes and behaviors declared by the Czech public with regard to the basic dimensions of the issue of food wastage: Respondents evaluated the urgency of the problem and the reasons that motivate individuals to reduce food waste. They estimated amount of food thrown away in the household and the reasons that lead to food wastage. We also focused on organization of purchasing and behaviour towards checking of “Use before/by…” and “Best before” labels. These findings are then set into the context of international comparisons, especially with Britain and the United States. Keywords: food wastage; Use before/by Fulltext is available at external website.
Spotřeba a plýtvání potravinami jako sociální problém – červen 2017

V červnovém výzkumu zjišťovalo CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. postoje české veřejnosti k plýtvání potravinami. Respondenti hodnotili závažnost problému plýtvání potravinami, kolik potravin jejich domácnost ...

Pilecká, Jarmila
Sociologický ústav, 2017

Veřejnost o „obratu“ v německé energetice – květen 2017
Červenka, Jan; Ďurďovič, Martin
2017 - Czech
V květnu 2017 byl ve výzkumu Naše společnost každoroční blok otázek na téma energetiky mimořádně rozšířen o některé speciální otázky, jež se týkaly tzv. obratu v energetice (Energiewende) v sousedním Německu. Výzkum se kromě jiného zabýval tím, zda čeští občané o tom již někdy slyšeli a zda změnu přístupu k energetice v Německu pokládají za správnou či nesprávnou. Těch, kdo o obratu v německé energetice již slyšeli, se výzkum ptal dále na to, jak úspěšně se daří naplňovat stanovéné cíle této politiky a zda německý obrat v energetice bude mít nějaký vliv na využívání obnovitelných zdrojů energie v České republice. In the May survey the Public Opinion Research Centre focused on the issue of energetics. Regular set of questions related to this matter was amended with several questions concerning so-called "Energiewende", i.e. energy transition in neighboring Germany. Keywords: energy policy; Energiewende; German Fulltext is available at external website.
Veřejnost o „obratu“ v německé energetice – květen 2017

V květnu 2017 byl ve výzkumu Naše společnost každoroční blok otázek na téma energetiky mimořádně rozšířen o některé speciální otázky, jež se týkaly tzv. obratu v energetice (Energiewende) v sousedním ...

Červenka, Jan; Ďurďovič, Martin
Sociologický ústav, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases