Number of found documents: 1060
Published from to

Determination of thermal response of Carrara and Sneznikovsky marble used as building material
Petráňová, Veronika; Valach, Jaroslav; Viani, Alberto; Pérez-Estébanez, Marta
2016 - English
Physical weathering of marble, widely used as a cladding material on buildings, is one of the most common damaging mechanism caused by anisotropic thermal expansion of calcite grains. The extent of marble deterioration depends mainly on stone fabric and texture. Dry cuboids of Carrara marble and marble from Dolni Morava quarry were subjected to microscopic analysis and thermal cycling, to determine the thermal expansion related to stone fabric and predominant lattice orientation of grains (i.e. texture). Keywords: marble; anisotropic thermal expansion; thermal dilatation Available at various institutes of the ASCR
Determination of thermal response of Carrara and Sneznikovsky marble used as building material

Physical weathering of marble, widely used as a cladding material on buildings, is one of the most common damaging mechanism caused by anisotropic thermal expansion of calcite grains. The extent of ...

Petráňová, Veronika; Valach, Jaroslav; Viani, Alberto; Pérez-Estébanez, Marta
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2016

Souhrnná výzkumná zpráva z experimentálních prací zaměřených na iniciování únavových trhlin v pískovci a výzkum vlivu konsolidace na jeho lomové chování v případech výskytu trhlin
Šperl, Martin; Drdácký, Miloš; Jandejsek, Ivan
2016 - Czech
Iniciace únavových trhlin v pískovcových vzorcích (lokalita Božanov) byla provedena pomocí rezonančního pulzátoru v módu tříbodového ohybu. Díky tomu byla poškození geometricky totožná. Následné zkoušky umožnily posoudit vliv konsolidačních roztoků na lomové vlastnosti vyšetřovaného materiálu. Fatigue crack initiation in the sandstone specimens (location – Božanov) was made using a resonant testing machine in three point bending mode. It produced the geometrically similar damage. Subsequent fracture tests made it possible to assess the effect of the consolidation solutions on fracture properties of the material investigated. Keywords: sandstone; fracture behaviour; consolidation; crack Available at various institutes of the ASCR
Souhrnná výzkumná zpráva z experimentálních prací zaměřených na iniciování únavových trhlin v pískovci a výzkum vlivu konsolidace na jeho lomové chování v případech výskytu trhlin

Iniciace únavových trhlin v pískovcových vzorcích (lokalita Božanov) byla provedena pomocí rezonančního pulzátoru v módu tříbodového ohybu. Díky tomu byla poškození geometricky totožná. Následné ...

Šperl, Martin; Drdácký, Miloš; Jandejsek, Ivan
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2016

Navrhování celodřevěných tesařských spojů pro opravy historických konstrukcí
Kunecký, Jiří; Hasníková, Hana; Fajman, P.; Tippner, J.
2016 - Czech
Příspěvek představuje novou metodiku „Celodřevěné plátové spoje pro opravy historických konstrukcí“, která se zabývá návrhem nastavovacího tesařského spoje vhodného pro opravy cenných historických dřevěných konstrukcí pomocí protézování poškozených částí trámů. Metodika je výsledkem čtyřletého výzkumného projektu podpořeného Ministerstvem kultury ČR v rámci programu NAKI (Národní a kulturní identity), na jehož řešení se podílel Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT a Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně. The article introduces the new method „Lapped Scarf Joints for Repairs of Historical Structures“ that deals with the design of the lapped scarf joint suitable for the reconstruction of valuable historical timber structures, with help of making the prosthesis for the damaged parts of the beams. The method is the result of the four-year research project supported by the Czech Ministry of Culture within NAKI program. Institute of Theoretical and Applied Mechanics AS CR, Faculty of Civil Engineering CTU and Faculty of Forestry and Wood Technology of Mendel University participated on the research. Keywords: lapped scarf joint; stiffness; reconstruction; wood dowel Available at various institutes of the ASCR
Navrhování celodřevěných tesařských spojů pro opravy historických konstrukcí

Příspěvek představuje novou metodiku „Celodřevěné plátové spoje pro opravy historických konstrukcí“, která se zabývá návrhem nastavovacího tesařského spoje vhodného pro opravy cenných historických ...

Kunecký, Jiří; Hasníková, Hana; Fajman, P.; Tippner, J.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2016

Využití celodřevěných tesařských spojů při opravách historických konstrukcí
Kloiber, Michal; Kunecký, Jiří; Hasníková, Hana; Sebera, V.; Tippner, J.; Fajman, P.; Růžička, P.; Stejskal, D.
2016 - Czech
Památkový postup popisuje způsob využití protézovacího plátového celodřevěného spoje při rekonstrukcích historických dřevěných konstrukcí. Tento nový plátový spoj využívá rozpíravého efektu šikmých čel a síly v něm jsou přenášeny pomocí dřevěných spojovacích prostředků - dřevěných kolíků či dřevěných hmoždíků. Postup se skládá z několika kapitol popisujících diagnostiku původního materiálu a opravované konstrukce, návrh spoje a jeho provádění. Obsahuje také příklady úspěšných rekonstrukcí, které byly provedeny s jeho využitím. The conservation process describes the way of using prosthesis lap scarf carpentry joints for reconstruction of historical timber structures. This new scarf joint makes use of the strutting effect of inclined contact faces where the forces are transmitted through wooden coupling elements - wooden dowels or keys. The process consists of several chapters describing the diagnostics of original wood and the repaired structure, the design of the joint and execution of the joint. It also includes examples of succesful reconstruction made with according to this conservation process. Keywords: carpentry joints; scarf joint; replacement; joint execution; diagnostics Available in a digital repository NRGL
Využití celodřevěných tesařských spojů při opravách historických konstrukcí

Památkový postup popisuje způsob využití protézovacího plátového celodřevěného spoje při rekonstrukcích historických dřevěných konstrukcí. Tento nový plátový spoj využívá rozpíravého efektu šikmých ...

Kloiber, Michal; Kunecký, Jiří; Hasníková, Hana; Sebera, V.; Tippner, J.; Fajman, P.; Růžička, P.; Stejskal, D.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2016

Investigation of aeroelastic bridge instabilities using the multidimensional Fokker-Planck equation and wind-tunnel experiment
Král, Radomil
2016 - English
Stability of bridges and other line-like engineering structures is an important part of their overall design. It is also still of great interest nowadays due to a higher demand on increasing the span while maintaining an economical cost and service. During the previous decades sophisticated methods for the aeroelastic instability prediction have evolved and successfully applied to the real structures and many questions have been adequately answered. Keywords: aeroelastic instability; Fokker-Planck equation; wind-tunnel; bridges Available at various institutes of the ASCR
Investigation of aeroelastic bridge instabilities using the multidimensional Fokker-Planck equation and wind-tunnel experiment

Stability of bridges and other line-like engineering structures is an important part of their overall design. It is also still of great interest nowadays due to a higher demand on increasing the span ...

Král, Radomil
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2016

Kvalitativní a kvantitativní analýza jílových zemin
Šašek, Petr; Viani, Alberto; Mácová, Petra
2016 - Czech
Fázový přechod mezi ilitem a smektitem je důležitou mineralogickou reakcí, která se vyskytuje během diageneze půdních sedimentů. Jílové minerály ilit – smektit jsou všudypřítomné v sedimentárních pánvích a jsou spojeny se zráním, migrací a zachytáváním hydrogenuhličitanů, rozvojem chemismu pórovité vody a cementací hornin během diageneze a rozvoji pórovitých tlaků. I přes důležitost těchto minerálů je jejich struktura diskutabilní. Spojením vrstev oktaedrů a tetraedrů mohou vznikat různé typy vrstevnatých struktur, kdy v přírodě mohou takto vznikat různé typy jílových minerálů. Jílové minerály se dělí do třech hlavních skupin: skupina kaolinitu, smektitu a illitu. Cílem výzkumu bylo kvalifikovat a kvantifikovat jílové minerály ve vzorcích zemin a identifikovat neznámý minerál, který byl nalezen při průzkumných pracích. K analýzám bylo využito XRD, Ramanova spektrometrie a elektronový mikroskop. Smectite-to-illite conversion is an important mineralogical reaction that occurs during the diagenesis ofargillaceous sediment. Illite–smectite clay minerals are ubiquitous in sedimentary basins and they have been linked to the maturation, migration and trapping of hydrocarbons, rock cementation, evolution of porewater chemistry during diagenesis and the development of pore pressure. But, despite the importance of these clays, their structures are controversial. By combining layers of octahedra and tetrahedra several types of layered structures may be produced, which can form various types of clay minerals in nature. Clay minerals are divided into three main groups: kaolinite, smectite and illite. The aim of the study was to qualitatively and quantitatively analyse the clay minerals in soil samples and identification of unknown mineral found by exploration works. For this purpose XRD, Raman spectroscopy and SEM were employed. Keywords: XRD; clay minerals; quantitative analysis; identification; Rietveld; Raman spectroscopy; SEM Available at various institutes of the ASCR
Kvalitativní a kvantitativní analýza jílových zemin

Fázový přechod mezi ilitem a smektitem je důležitou mineralogickou reakcí, která se vyskytuje během diageneze půdních sedimentů. Jílové minerály ilit – smektit jsou všudypřítomné v sedimentárních ...

Šašek, Petr; Viani, Alberto; Mácová, Petra
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2016

Health monitoring of building structures: preliminary considerations on a case study
Bayer, Jan; Urushadze, Shota; Zíma, Pavel
2016 - English
Ageing, erosion, local damage or increase of the operating loads can decrease the reliability and load bearing capacity of building structures. Vibration monitoring may provide a promising solution of this problem, however robust health monitoring techniques are needed before wider practical applications. The presented analytical and experimental case study on a simple supported steel beam is an introductory practical investigation into this topic. It shows the sensitivity of chosen parameters to artificially induced damage and outlines possible directions or further research in conclusions. Special attention is paid to simultaneous monitoring of deformations and strains which can provide us with a useful information about the stress redistribution in monitored or tested structures. Keywords: damage detection; modal parameters; dynamic loading tests; relative strain vibration; comparison of analysis and experiments Available on request at various institutes of the ASCR
Health monitoring of building structures: preliminary considerations on a case study

Ageing, erosion, local damage or increase of the operating loads can decrease the reliability and load bearing capacity of building structures. Vibration monitoring may provide a promising solution of ...

Bayer, Jan; Urushadze, Shota; Zíma, Pavel
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2016

Identification of damaged zones in C/PPS specimens subjected to fatigue loading based on high-resolution thermography
Koudelka_ml., P.; Kytýř, Daniel; Fenclová, Nela; Šperl, Martin
2016 - English
In this study high resolution thermography is used for identification of damaged zones in Carbon fiber/polyphenylene sulfide (C/PPS) long fiber composite specimens with induced impact damage subjected to tensile fatigue loading. Image processing techniques were applied on thermographs from all loading cases to obtain segmented images of the damaged location that were then used for\ncalculation of the heated area. Results show that the considered method can be used to identify heated area in the vicinity of damage with high confidence at low number of cycles where no significant fatigue effect is present in the material. Keywords: fatigue; damage; long fiber composite; C/PPS; thermography Available at various institutes of the ASCR
Identification of damaged zones in C/PPS specimens subjected to fatigue loading based on high-resolution thermography

In this study high resolution thermography is used for identification of damaged zones in Carbon fiber/polyphenylene sulfide (C/PPS) long fiber composite specimens with induced impact damage subjected ...

Koudelka_ml., P.; Kytýř, Daniel; Fenclová, Nela; Šperl, Martin
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2016

Book of abstracts. International symposium on experimental methods and numerical simulation in engineering sciences 2016
Kytýř, Daniel; Zlámal, Petr; Jiroušek, O.
2016 - English
The International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences continues the tradition of the Czech-German bilateral symposium founded by prof. Karl-Hans Laermann and prof. Stanislav Holý in 1985. In the following years, the symposium was extensively developed by prof. Josef Jíra. The symposium shall bring together mainly young scientists who are actively involved in experimental solid mechanics, theoretically and practically, in order to exchange experience, to report on the present state-of-art as well as on running research projects, to discuss due questions and problems and to promote the co-operation between individuals as well as between institutions. Therefore in the symposium discussions will play a highly significant role. Keywords: mechanics; numerical models; experimental methods Available at various institutes of the ASCR
Book of abstracts. International symposium on experimental methods and numerical simulation in engineering sciences 2016

The International Symposium on Experimental Methods and Numerical Simulation in Engineering Sciences continues the tradition of the Czech-German bilateral symposium founded by prof. Karl-Hans Laermann ...

Kytýř, Daniel; Zlámal, Petr; Jiroušek, O.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2016

Výzkumná zpráva z posouzení stavu a měření mechanických vlastností dřevěné konstrukce stropu Müllerova domu, Komenského náměstí čp. 1 v Opavě
Kloiber, Michal; Hrivnák, Jaroslav; Buzek, Jaroslav
2016 - Czech
Průzkum popisovaný v této výzkumné zprávě obsahuje vyhodnocení fyzikálních a mechanických vlastností stropních trámů včetně záklopu Müllerova domu, Komenského náměstí čp. 1 v Opavě. Podnětem k sepsání zprávy byla objednávka od Statutárního města Opava se sídlem Horní náměstí 69, Opava. Objednávka obsahovala požadavek na posouzení stavu dřevěných prvků (lokalizace poškozených míst a klasifikace stupně poškození, lokalizace skrytého napadení zhlaví stropních trámů pomocí nedestruktivních přístrojů), které mohou přispět ke statickému posouzení a návrhu šetrné obnovy historicky cenné stavební konstrukce. The survey described in this survey report contains the assessment of physical and mechanical properties of ceiling beams including false ceiling of the Müller House, Komenského náměstí no. 1, Opava. The impulse for this report was an order submitted by the Statutory City Opava with headquarters in Horní náměstí 69, Opava. The order included a request to assess the condition of timber elements (location of damaged places and the classification of the damage degree, location of hidden damage to ceiling beam ends using non-destructive devices), which can contribute to the assessment and design of a gentle renovation of the historically valuable building structure. \n Keywords: non-destructive testing; wood; in-situ testing Available at various institutes of the ASCR
Výzkumná zpráva z posouzení stavu a měření mechanických vlastností dřevěné konstrukce stropu Müllerova domu, Komenského náměstí čp. 1 v Opavě

Průzkum popisovaný v této výzkumné zprávě obsahuje vyhodnocení fyzikálních a mechanických vlastností stropních trámů včetně záklopu Müllerova domu, Komenského náměstí čp. 1 v Opavě. Podnětem k sepsání ...

Kloiber, Michal; Hrivnák, Jaroslav; Buzek, Jaroslav
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases