Number of found documents: 22256
Published from to

Asociace vybraných adipokinů s markery inzulínové rezistence, endoteliální dysfunkce a subklinické aterosklerózy
ORSÁG, Jiří; HUTYRA, Martin; ZLATOHLÁVEK, Lukáš; GALAJDA, Peter
2018 - Czech
Úvod. Současný životní styl v industriálně vyspělých zemích přispívá ke zvýšenému výskytu obezity, sarkopenie, metabolického syndromu, diabetu mellitu 2. typu a kardiovaskulárních onemocnění. I přes pokroky v terapii zmíněných stavů stále existuje naléhavá potřeba prozkoumání nových možností farmakologických intervencí zaměřených na nadměrnou akumulaci tuků a rozvoj aterosklerotických změn. Nadějnými kandidáty se ukázaly být látky hormonální povahy secernované tukovou a některými dalšími tkáněmi - organokiny/adipokiny. Cíl. Analýza asociace vybraných adipokinů/organokinů (adiponektin, adipocytární protein vázající mastné kyseliny /A-FABP/ a fibroblastový růstový faktor 21 /FGF 21/) s biomarkery inzulínové rezistence a endoteliální dysfunkce a také zhodnocení jejich vztahu k subklinické ateroskleróze (prezentované intimomediální tloušťkou společné karotidy) u asymptomatických jedinců s dyslipidemií. Metody. Tato disertační práce vychází ze souboru observačních průřezových studií na asymptomatických dyslipidemických pacientech a zdravých kontrolách. U všech jedinců byly vyšetřeny antropometrické a laboratorní parametry (lipidový profil, markery inzulínové rezistence, hemostatické markery) a dle profilu studie A-FABP, FGF 21 a adiponektin. Dále bylo realizováno sonografické měření intimomediální tloušťky společní karotidy (C-IMT) jako znaku subklinické aterosklerózy. Výsledky byly zpracovány standardními statistickými testy vhodnými pro jednotlivé soubory probandů. Výsledky. Verifikovali jsme rizikový metabolický profil dyslipidemických pacientů, i když zatím asymptomatických. Prokázali jsme také zvýšené hladiny A-FABP i FGF 21 u těchto jedinců oproti zdravým kontrolám s dominancí dyslipidemických jedinců s přítomností metabolického syndromu. Byla nalezena nezávislá asociace hladin A-FABP s markery inzulínové rezistence a zejména s hemostatickým parametrem von Willebrandovým faktorem (vWF), u FGF 21 pak byla prokázána nezávislá asociace s hemostatickými markery vWF a tkáňovým aktivátorem plazminogenu (tPA). FGF 21 také koreloval s i C-IMT u dyslipidemických pacientů bez metabolického syndromu. Nalezli jsem také pozitivní asociaci adiponektinu s A-FABP a pozitivní reciproční asociaci mezi A-FABP a FGF 21 u dyslipidemických jedinců. Závěr. Nalezené korelace A-FABP i FGF 21 potvrzují jejich úlohu v rozvoji metabolických komplikací, zvláště metabolického syndromu a aterosklerózy. Přínosem této práce je podrobnější verifikace vztahů A-FABP, FGF 21 a adiponektinu u skupiny dosud asymptomatických dyslipidemických jedinců ukazující na jejich vysokou rizikovost stran rozvoje kardiometabolických nemocí. Novým nálezem je zejména asociace těchto organokinů s hemostatickými markery (vWF, tPA), což může přispět k lepšímu porozumění jejich role v procesu endoteliálního poškození a rozvoji aterosklerózy. Background. The current lifestyle in high-developed countries has contributed to the increased prevalence of obesity, sarcopenia, metabolic syndrome, type 2 diabetes and cardiovascular disease. Despite advances in the treatment of the above-mentioned conditions, there is still an urgent need for exploring new possibilities for pharmacological interventions that can target excessive fat accumulation and the development of atherosclerotic changes. Perspective candidates have been shown to be hormone-active substances from adipose tissue and some other tissues - organokins / adipokins. The relationship of these substances to parameters of metabolic syndrome, the development of atherosclerosis and obesity have been investigated. Aim. Analysis of association of selected adipokins / organokines (adiponectin, adipocyte fatty-acid binding protein (A-FABP) and fibroblast growth factor 21 (FGF 21) with biomarkers of insulin resistance and endothelial dysfunction as well as evaluation of their relationship to subclinical atherosclerosis (presented by carotide intimomomedial thickness ) in asymptomatic dyslipidemic individuals. Methods. The thesis is based on a set of observational cross-sectional studies on asymptomatic dyslipidemic patients and healthy controls. All anthropometric and laboratory parameters (lipid profile, insulin resistance markers, hemostatic markers) and A-FABP, FGF 21 and adiponectin levels were examined. In addition, the ultrasound measurement of carotide intimomedial thickness (C-IMT) as a sign of subclinical atherosclerosis was performed. The results were processed by standard statistical tests appropriate to individual sample probands. Results. We verified the high-risk metabolic profile of dyslipidemic patients, although asymptomatic. We also observed elevated levels of A-FABP and FGF 21 in these individuals compared to healthy controls with dominance of individuals with metabolic syndrome. An independent association of A-FABP levels with markers of insulin resistance and in particular a hemostasis parameter (von Willebrand facotr - vWF) was found; in FGF 21 independent association with hemostasis markers - vWF and tissue plasminogen activator tPA - was demonstrated. FGF 21 also correlated with C-IMT in dyslipidemic patients without metabolic syndrome. We also found a positive association of adiponectin with A-FABP and a positive reciprocal association between A-FABP and FGF 21 in dyslipidemic individuals. Conclusions. The correlations between A-FABP and FGF21 confirm the fact, they play a role in the development of metabolic complications, particularly metabolic syndrome and atherosclerosis. The benefit of this work is a more detailed verification of the relationships between A-FABP, FGF 21 and adiponectin in a group of asymptomatic dyslipidemic individuals, indicating their high risk profil for development of cardiometabolic diseases. A new finding is the association of these organokines with hemostatic markers (vWF, tPA), which may contribute to a better understanding of their role in the endothelial damage and the development of atherosclerosis. Keywords: dyslipidemie - metabolický syndrom - organokiny - adipokiny - adiponektin - fibroblastový růstový faktor 21 - adipocytární protein vázající mastné kyseliny - ateroskleróza; dyslipidemia - metabolic syndrome - organokines - adipokines - adiponectin - fibroblast growth factor 21 - adipocyte fatty acid-binding protein - atherosclerosis Available in digital repository of UPOL.
Asociace vybraných adipokinů s markery inzulínové rezistence, endoteliální dysfunkce a subklinické aterosklerózy

Úvod. Současný životní styl v industriálně vyspělých zemích přispívá ke zvýšenému výskytu obezity, sarkopenie, metabolického syndromu, diabetu mellitu 2. typu a kardiovaskulárních onemocnění. I přes ...

ORSÁG, Jiří; HUTYRA, Martin; ZLATOHLÁVEK, Lukáš; GALAJDA, Peter
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Elektivita čeľustnoortopedickej liečby.
KONIAROVÁ, Alena; KAMÍNEK, Milan; URBANOVÁ, Wanda
2018 - Czech
Pomocou PAR indexu (Peer Assessment Rating) bola na súbore pacientov liečených fixnými a snímateľnými aparátmi, hodnotená efektivita čeľustnoortopedickej liečby. Súbor tvorilo 200 pacientov po ukončení aktívnej fázy liečby. 100 pacientov bolo liečených snímateľnými aparátmi a 100 pacientov bolo liečených fixnými aparátmi. Pacienti pochádzali zo štyroch čeľustnoortopedických pracovísk na Slovensku. U jednotlivých pacientov bola liečba začatá v rozmedzí od 1.1. 2014 do 31. 12. 2015. Meranie bolo uskutočnené na sádrových modeloch chrupu zhotovených pred a po ukončení aktívnej fázy liečby s použitím PAR meradla. Výsledky merania boli zaznamenané do grafov. Z meraní vyplynulo, že u pacientov liečených fixnými aparátmi, bola efektivita aj kvalita liečby vyššia ako u pacientov liečených snímateľnými aparátmi. V niektorých prípadoch liečených snímateľnými aparátmi s výslednou minimálnou úpravou bolo potrebné pokračovať v liečbe fixným aparátom. Using PAR index (Peer Assessment Rating Index) effectiveness of orthodontic treatment was assessed in the group of patients treated with fixed and removable appliances. The group consisted of 200 patients after the end of the active phase of treatment. 100 patients were treated with removable appliances and 100 patients were treated with fixed appliances. Patients came from three orthodontic workplaces in Slovakia. In individual patients, treatment was initiated between 1 January 2014 to 31 December 2015. Measurement was carried out in dental casts made before and after the active phase of treatment using PAR meter. Results of measurement were recorded in the charts. It follows from the results of measurement that effectiveness and quality of treatment with fixed appliances washigher than in patients treated with removable appliances. In some cases of treatment with removable appliances resulting in minimal improvement, it was necessary to continue in treatment with fixed appliance. Keywords: Efektivita čeľustnoortopedickej liečby; fixné čeľustnoortopedické aparáty; snímateľné čeľustnoortopedické aparáty.; Efficiency of orthodontic treatment; fixed orthodontic appliances; removable orthodontic appliances. Available in digital repository of UPOL.
Elektivita čeľustnoortopedickej liečby.

Pomocou PAR indexu (Peer Assessment Rating) bola na súbore pacientov liečených fixnými a snímateľnými aparátmi, hodnotená efektivita čeľustnoortopedickej liečby. Súbor tvorilo 200 pacientov po ...

KONIAROVÁ, Alena; KAMÍNEK, Milan; URBANOVÁ, Wanda
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Trendy hnízdění a chování čápa bílého
NYKLOVÁ, Markéta; GRIM, Tomáš
2018 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Trendy hnízdění a chování čápa bílého

NYKLOVÁ, Markéta; GRIM, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Krajina po povrchové těžbě, dynamika a distribuce sukcese půdní fauny
Moradi, Jabbar; Frouz, Jan; Šarapatka, Bořivoj; Seeber, Julia
2018 - English
Post-mining landscapes, and the dynamics and distribution of soil faunal succession M.Sc. Jabbar Moradi Abstract Soil biota play an essential role in ecosystem services provided by soil. Here we studied some of the factors affecting soil biota colonization, distribution, biodiversity and conservation values, and their impact on plants' interactions, in reclaimed and unreclaimed (spontaneous succession) post mining sites, located in the spoil heaps after coal mining near Sokolov, Czech Republic, which was summarized in four research papers. Transplant of soil blocks show that despite abundant soil fauna communities in the blocks, they migrate little into surrounding sites, which indicate that access to the disturbed surfaces does not guarantee a successful colonization in the post mining sites where a new soil profile is to be developed. Studying the heterogeneous distribution of fauna under various vegetation patches and sites, we showed that different faunal (i.e., microbial, meso, and macrofaunal) groups' distribution heterogeneity could be partly explained by different explanatory factors and using one set of factors for all the groups would not be powerful enough to create a short-list of the influential elements for each of the faunal groups. Investigating the importance of microtopography, in our... Krajina po povrchové těžbě, dynamika a distribuce sukcese půdní fauny M.Sc. Jabbar Moradi Abstrakt Půdní biota hraje zásadní roli v půdou poskytovaných ekosystémových službách. Ve své disertační práci jsem se zaměřil na faktory ovlivňující kolonizaci, distribuci, biodiverzitu a ochranářský význam půdní fauny na výsypkách po těžbě hnědého uhlí, a na její dopad na interakci rostlin v podmínkách rekultivace či spontánní sukcese v oblasti Sokolovska. Výsledky této práce jsou shrnuty ve čtyřech odborných článcích - rukopisech. Studiem distribuce fauny v různých vegetačních habitatech a ekosystémech jsme zjistili, že heterogenní rozmístění různých skupin půdní fauny (např. mikrobiální společenstva, mesofauna, makrofauna) může být částečně vysvětleno různými vysvětlujícími proměnnými a použití jedné sady proměnných pro všechny skupiny nemusí zajistit dostatečně silný nástroj pro vytvoření seznamu hlavních elementů pro každou ze skupin půdní fauny. Přenos půdních bloků ukázal, že se fauna navzdory velké početnosti v přenesených blocích nebyla schopna rozšířit do širšího okolí. Toto zjištění naznačuje, že samotná prostorová dostupnost negarantuje úspěšnou kolonizaci půd, kde se půdní profil teprve musí vyvinout. Prozkoumání významu mikrotopografie na mladších výsypkových plochách ponechaných spontánní sukcesi... Keywords: sukcese fauna výsypky; succession fauna mining Available in a digital repository NRGL
Krajina po povrchové těžbě, dynamika a distribuce sukcese půdní fauny

Post-mining landscapes, and the dynamics and distribution of soil faunal succession M.Sc. Jabbar Moradi Abstract Soil biota play an essential role in ecosystem services provided by soil. Here we ...

Moradi, Jabbar; Frouz, Jan; Šarapatka, Bořivoj; Seeber, Julia
Univerzita Karlova, 2018

Goliáš versus Goliáš: Podpora demokracie ze strany EU ve východním sousedství a alternativní agenda Ruska
Depo, Bogdana; Rovná, Lenka; Wessels, Wolfgang; Rovná, Lenka
2018 - English
of The PhD Thesis by Bogdana DEPO 'Goliath Versus Goliath: EU Democracy Promotion in the Eastern Neighbourhood and Russia's Alternative Agenda' The proclamation of the ultimate victory of the liberal democracy, which was popular in the 1990s, has clearly become inconsistent today, especially if one looks at the Eastern Partnership countries. Whereas EU was the biggest democracy promoter in the world, establishing stable democracy in its Eastern European neighbourhood remains a challenge. The main assumption of these thesis is that Russia's competitive agenda has outbalanced EU's efforts in democracy promotion, or at least challenged it. This competition was manifested by considerable evolution of the policy instruments developed by both competitive actors. Goliath versus Goliath describes EU's growing assertiveness with democracy promotion and Russia's alternative agenda which offsets EU's influence in the shared neighbourhood. Theoretically speaking it might appear as a clash of the liberal democracy concept versus realism. The main conclusion of these thesis is that the EU was not be able to advance its democracy promotion as every new step in democratization was met with a spiral of Russia's assertive actions. Bogdana Depo Abstrakt Prohlášení o konečném vítězství liberální demokracie, které bylo populární v 90. letech, se dnes jasně stává nekonzistentní, zvláště když se člověk dívá na Východní partnerské země. Vzhledem k tomu, že EU byla největším propagátorem demokracie ve světě, vytvoření stabilní demokracie ve východoevropském sousedství zůstává výzvou. Hlavním předpokladem této práce je, že ruská konkurenční agenda převažuje úsilí EU o prosazování demokracie, nebo alespoň jej ovlivňuje. Tato soutěž byla doložena výrazným vývojem politických nástrojů, které vyvinuly oba konkurenční aktéři. Goliáš versus Goliáš popisuje rostoucí asertivitu EU v prosazování demokracie a alternativní agendu Ruska, která kompenzuje vliv EU ve sdíleném sousedství. Teoreticky se to může zdát jako střet liberální koncepce demokracie versus realismus. Hlavním závěrem této práce je, že EU nebyla schopna prosazovat svou podporu demokracie, protože každý nový krok v demokratizaci se setkal se spirálou asertivních akcí Ruska. Keywords: Demokracie; EU; Východní sousedství; Rusko; Democracy; EU; Eastern Neighbourhood; Russia Available in a digital repository NRGL
Goliáš versus Goliáš: Podpora demokracie ze strany EU ve východním sousedství a alternativní agenda Ruska

of The PhD Thesis by Bogdana DEPO 'Goliath Versus Goliath: EU Democracy Promotion in the Eastern Neighbourhood and Russia's Alternative Agenda' The proclamation of the ultimate victory of the liberal ...

Depo, Bogdana; Rovná, Lenka; Wessels, Wolfgang; Rovná, Lenka
Univerzita Karlova, 2018

Biologické charakteristiky nově diagnostikované chronické lymfocytární leukémie a jejich vztah k léčbě a prognóze
TURCSÁNYI, Peter; BUCOVÁ, Mária; BAČOVSKÝ, Jaroslav
2018 - Czech
Chronická lymfocytární leukémie (CLL) patří mezi nejčastější leukémii v západních zemích a je typická svým heterogenním klinickým průběhem. Ve srovnání s jinými onkologickými nemocemi došlo u CLL v poslední době k obrovskému pokroku, a to jak v diagnostice, prognózování tak i v léčbě. Tato práce byla proto zaměřena na studium biologických charakteristik nově diagnostikované CLL a jejich vztahu k léčbě a prognóze. Zaměřili jsme se na studium účinku inhibitoru Brutonovy tyrosinkinázy - ibrutinibu, který představuje novou léčebnou modalitu pro vysoce rizikové a relabující či refrakterní nemocné s CLL. Naše studie přinesla nové pohledy do imunomodulatorního efektu ibrutinibu in vitro a in vivo, poukazujíc na dynamické změny v absolutních počtech leukemických i imunitních buněk mikroprostředí a změn v jejich aktivaci, minimálně během prvního roku podávání ibrutinibu. Jsou potřebné další studie k definici funkčních konsekvencí časově závislých změn HLA-DR exprese u CLL a pomocných imunitních buněk během léčby ibrutinibem a klinické relevanci těchto zjištění. Dále jsme se věnovali určení ultra-rizikových skupin pacientů, kteří by profitovali z léčby novými léčebnými modalitami. Naše data odhalily tři hlavní podskupiny mezi vysoce rizikovými pacienty léčenými v době imunoterapie, lišící se v jejich prognóze. Subanalýza identifikovala dvě ultra-rizikové podskupiny CLL pacientů: i) muži s TP53 disrupcí s/bez komplexního karyotypu a ii) ženy s TP53 disrupcí a komplexním karyotypem. Nicméně, velice špatné krátkodobé přežití bylo pozorováno i u pacientů s CK + del(11q). Identifikace ultra-rizikových CLL pacientů by měla v budoucnu ovlivnit rozhodování o léčbě, kdy právě tito pacienti jsou vhodnými kandidáty k novým léčebným přístupům již u iniciální terapeutické linie. Kombinace multivariantních a síťově založených statistických přístupů ukazuje velký potenciál pro identifikaci přesnějších prognostických ukazatelů a ne jenom u CLL. Výsledky této práce mohou přispět k pochopení mechanizmu účinku ibrutinibu, který představuje novou naději pro vysoce rizikové pacienty a relabující či refrakterní nemocné s CLL. Dále ukazuje na nezbytnost stratifikace pacientů s CLL, a to zejména nyní v éře nových cílených léčebných modalit, kdy volba správné časované terapie a jejich kombinace může významně přispět ke zlepšení prognózy a kvality života pacientů. Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is one of the most common leukemias in Western countries and is characterized by its heterogeneous clinical behaviour. Compared to other oncological diseases, CLL has made tremendous advances in diagnosis, prognosis, and treatment. This work was therefore focused on studying the biological characteristics of newly diagnosed CLLs and their relationship to treatment and prognosis. We focused on the study of the effect of the Bruton tyrosine kinase inhibitor ibutibib, which represents a new treatment modality for high-risk and relapsing or refractory CLL patients. Our studies have brought new insights into the immunomodulatory effect of ibrutinib in vitro and in vivo, pointing to dynamic changes in the absolute numbers of leukemia and immune cells of microenvironments and changes in their activation, at least during the first year of ibrithinib administration. Further studies are needed to define the functional consequences of time-dependent changes in HLA-DR expression in CLL and immune cells during ibutibib treatment, and the clinical relevance of these findings. We also looked at identifying ultra-high-risk groups of patients who would benefit from treatment with new treatment modalities. Our data revealed three major subgroups among high-risk patients treated at the era of immunotherapy, differing in their prognosis. The subanalysis identified two ultra-high risk subgroups of CLL patients: (i) males with TP53 disruption with / without complex karyotype, and (ii) women with TP53 disruption and complex karyotype. However, very poor short-term survival was also observed in patients with CK + del (11q). Identification of ultra-high-risk CLL patients should in the future affect treatment decisions, just when these patients are candidates for new therapeutic approaches already in the initial therapeutic line. The combination of multivariate and network-based statistical approaches shows great potential for identifying more accurate prognostic indicators and not just CLL. The results of this work can help to understand the mechanism of action of ibrutinib, which presents a new hope for high-risk patients and relapsed or refractory patients with CLL. It also points to the necessity of stratification of patients with CLL, especially now in the era of new targeted treatment modalities, when choosing the right timed therapy and their combination can make a significant contribution to improving the prognosis and quality of life of patients. Keywords: CLL; podskupiny rizikových pacientů; prognostika; multivariační a síťové přístupy; metody získávání dat; buňky; monocyty; HLA-DR; CLL; risk patient subsets; prognostication; multivariate and network-based approaches; data mining methods; cells; monocytes; HLA-DR Available in digital repository of UPOL.
Biologické charakteristiky nově diagnostikované chronické lymfocytární leukémie a jejich vztah k léčbě a prognóze

Chronická lymfocytární leukémie (CLL) patří mezi nejčastější leukémii v západních zemích a je typická svým heterogenním klinickým průběhem. Ve srovnání s jinými onkologickými nemocemi došlo u CLL v ...

TURCSÁNYI, Peter; BUCOVÁ, Mária; BAČOVSKÝ, Jaroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

The Grammar of English Infinitives
ČAKÁNYOVÁ, Michaela; EMONDS, Joseph
2018 - English
Disertační práce se zaměřuje na gramatiku anglických infinitivů na pozadí češtiny a snaží se ukázat, že existuje základní struktura, která je společná všem typům infinitivu. Tyto podobnosti vyplývají z použití infinitivní částice to a absence slovesné flexe. Anglický infinitiv je v mnoha aspektech srovnatelný s ostatními způsoby, které vyjadřují neuskutečněný děj subjunktiv, podmiňovací způsob a rozkazovací způsob a často se objevuje na jejich místě. Rozdíly pocházejí z různých syntaktických vlastností anglických infinitivů a jejich velikostí: infinitivy se subjektovou nebo objektovou kontrolou jsou bi klauzální, infinitivy s nadzvednutím jsou mono-klauzální a existují dva typy infinitivů ECM různé velikosti. Syntaktické rozdíly se odrážejí v sémantických odlišnostech infinitivů. Zatímco větší infinitivy tvoří nezávislejší celky a tzv. fáze, které vyjadřují neuskutečněný děj (irrealis) téměř ve všech jejich použitích, menší infinitivy jsou více závislé na maticovém slovese a v několika zvláštních případech mohou dokonce vyjádřit i uskutečněný děj (realis). Holé infinitivy jakožto nejmenší typ postrádají malé v a jako takové mnohem ochotněji vyjadřují uskutečněný děj, pokud nejsou doplňkem modálních sloves. Z pohledu struktury, jak ji předpokládá dnešní generativní popis jazyka, není infinitivní částice v pozici I, jak se předpokládá po mnoho desetiletí, ale je v pozici malého v a jako taková má svůj vlastní inherentní význam, kterým je neuskutečněný děj (irrealis). This dissertation focuses on the grammar of English infinitives (with some comparison to Czech) and aims to show that there is an underlying structure common to all to-infinitives. The similarities are derivable form the infinitival marker to and the lack of (agreement) morphology. The English infinitive is in many aspects comparable to other irrealis moods (subjunctive, conditional and imperative) and frequently appears in their place. The differences come from different syntactic properties of English infinitives and their sizes: control infinitives are bi-clausal, raising infinitives are mono-clausal and there are two types of ECM infinitives of a different size. These syntactic differences are reflected in differences in their semantics. While the bigger infinitives are more independent and form phases that express irrealis in almost all their instances, the smaller infinitives are more dependent on the matrix verb and in a few special cases may even express realis meaning. Bare infinitives as the smallest type lack the little v and as such are more likely to express realis meaning unless they are complementing modals. Assuming the clausal structure as it is used in present day standard generative framework, the infinitival marker to is not in the I position as it has been assumed for many decades, but it is in the little v position and as such it has its own force, which is irrealis. Keywords: infinitiv; irrealis; slovesný způsob; kontrola; nadzvednutí; ECM; infinitive; irrealis; mood; control; raising; ECM Available in digital repository of UPOL.
The Grammar of English Infinitives

Disertační práce se zaměřuje na gramatiku anglických infinitivů na pozadí češtiny a snaží se ukázat, že existuje základní struktura, která je společná všem typům infinitivu. Tyto podobnosti vyplývají ...

ČAKÁNYOVÁ, Michaela; EMONDS, Joseph
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Stanovení fúzního genu TMPRSS2-ERG u nádoru prostaty, jeho význam a souvislosti s dalšími sledovanými faktory
BURDOVÁ, Alena; GREPL, Michal; DVOŘÁČKOVÁ, Jana
2018 - Czech
Karcinom prostaty (CaP) je jedním z nejčastějších maligních onemocnění a nejběžnější příčinou úmrtí mužů na rakovinu. Jedná se o heterogenní onemocnění, pro které v současné době neexistují spolehlivé diagnostické a prediktivní markery a velmi často je indikována zbytečně agresivní terapie. Proto jedním z hlavních cílů současného výzkumu CaP je hledání a prověřování nových biomarkerů. Jedním z nich by mohla být fúze genu TMPRSS2-ERG. Prostate cancer (CaP) is one of the most frequent malignancies and the most common cause of death in men. This is a heterogeneous disease that currently does not have reliable diagnostic and predictive markers and very often there is indicated an inadequately aggressive therapy. The main focus of current research on CaP is therefore finding and testing of new biomarkers. Such a marker could also be a TMPRSS2-ERG gene fusion. Keywords: TMPRSS2-ERG genová fúze; karcinom prostaty; biomarkery; zánět; CD204+ makrofágy; CD3+ T-lymfocyty; TMPRSS2-ERG gene fusion; prostate cancer; biomarker; inflammation; CD204+ macrophages; CD3+ T-lymphocytes Available in digital repository of UPOL.
Stanovení fúzního genu TMPRSS2-ERG u nádoru prostaty, jeho význam a souvislosti s dalšími sledovanými faktory

Karcinom prostaty (CaP) je jedním z nejčastějších maligních onemocnění a nejběžnější příčinou úmrtí mužů na rakovinu. Jedná se o heterogenní onemocnění, pro které v současné době neexistují spolehlivé ...

BURDOVÁ, Alena; GREPL, Michal; DVOŘÁČKOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Estetická úprava frontálního úseku chrupu
ČERNÝ, Daniel; ROUBALÍKOVÁ, Lenka; PEŘINKA, Luděk
2018 - Czech
Ošetření zubů frontálního úseku v současnosti již implicitně zahrnuje takové řešení, které udrží nebo obnoví vzhled přirozeného chrupu. Obor estetické stomatologie vzniknul v 70. letech minulého století a v oblasti vitálních zubů jsou dnes léčebné postupy díky kompozitní pryskyřici a keramickým fasetám poměrně propracované a spolehlivé. Ovšem ani dnes po téměř 50 letech nejsou přes dramatický rozvoj materiálů a postupů zcela jasné všechny nutné podmínky k dlouhodobě stabilní estetické obnově endodonticky ošetřených zubů. Cílem laboratorní části studie bylo srovnání vlivu způsobu polymerace na celkové polymerační smrštění výplně z kompozitní pryskyřice. Cílem klinické části bylo retrospektivní hodnocení postendodontického ošetření z kompozitní pryskyřice a vláknových čepů. Only those reconstructions of anterior teeth which retain or return natural appearance are considered as a treatment option today. Esthetic dentistry has developed since the 1970's and thanks to resin composite material and ceramic veneers, the treatment protocols are clear and reliable when treating vital teeth. However, despite nearly 50 years of research, reconstruction of non-vital teeth remains clinical challenge. In the in-vitro test polymerization shrinkage strain was tested for selected resin composites. In the clinical part, retrospective analysis of fiber-post supported reconstruction was carried out. Keywords: Estetická stomatologie; kompozitní pryskyřice; postendodontické ošetření; adheze; FRC čepy; Esthetic dentistry; resin composite; post-endodontic treatment; adhesion; fiber-post Available in digital repository of UPOL.
Estetická úprava frontálního úseku chrupu

Ošetření zubů frontálního úseku v současnosti již implicitně zahrnuje takové řešení, které udrží nebo obnoví vzhled přirozeného chrupu. Obor estetické stomatologie vzniknul v 70. letech minulého ...

ČERNÝ, Daniel; ROUBALÍKOVÁ, Lenka; PEŘINKA, Luděk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Příprava uniformních superparamagnetických částic s polymerním povlakem pro biomedicínské aplikace
Patsula, Vitalii; Horák, Daniel; Sysel, Petr; Matějíček, Pavel
2018 - English
Aim of this thesis was to design and prepare polymer-coated monodisperse Fe3O4 nanoparticles as a safe and non-toxic contrast agent for magnetic resonance imaging (MRI) and heat mediator for hyperthermia. Uniform superparamagnetic Fe3O4 nanoparticles were synthesized by thermal decomposition of Fe(III) oleate, mandelate, or glucuronate in high- boiling solvents at temperature >285 řC. Size of the particles was controlled in the range of 8- 27 nm by changing reaction parameters, i.e., temperature, type of iron precursor, and concentration of stabilizer (oleic acid and/or oleylamine), while preserving uniformity of the nanoparticles. Because particles contained hydrophobic stabilizer on the surface, they were dispersible only in organic solvents. To ensure water dispersibility, oleic acid on the particle surface was replaced by hydrophilic and biocompatible methoxy-poly(ethylene glycol) (PEG) and poly(3-O-methacryloyl-α-D-glucopyranose) by ligand exchange. Polymers were previously terminated with anchoring-end groups (hydroxamic or phosphonic) to provide firm bonding to iron atoms on the particle surface. Fe3O4 nanoparticles were also hydrophilized by encapsulation into a silica shell by reverse microemulsion method. Tetramethyl orthosilicate was used to prepare Fe3O4@SiO2 nanoparticles, which were... Cílem této práce bylo navrhnout a připravit polymerem pokryté monodisperzní Fe3O4 nanočástice jako bezpečné a netoxické kontrastní činidlo pro magnetické rezonanční zobrazení a mediátor pro hypertermii. Uniformní superparamagnetické Fe3O4 nanočástice byly syntetizovány teplotním rozkladem oleátu, mandelátu a glukuronátu železitého ve vysokovroucích rozpouštědlech při teplotách >285 řC. Velikost částic byla regulována v rozmezí 8-27 nm změnou reakčních parametrů, např. teplotou, typem organického prekurzoru a koncentrací stabilizátoru (olejové kyseliny a/nebo oleylaminu) tak, aby byla zachována uniformita nanočástic. Částice připravené teplotním rozkladem obsahovaly hydrofobní stabilizátor a byly proto dispergovatelné pouze v organických rozpouštědlech. Aby byly dispergovatelné ve vodě, byla olejová kyselina na poverchu částic nahrazena hydrofilním a biokompatibilním methoxy-poly(ethylenglykolem) (PEG) and poly(3-O- methakryloyl-α-D-glukopyranosou) pomocí metody výměny ligandů. Navázání obou polymerů k atomům železa na povrchu nanočástic bylo dosaženo díky vhodným koncovým skupinám (hydroxamovým nebo fosfonovým). Fe3O4 nanočástice byly také hydrofilizovány enkapsulací do siliky, hydrolýzou tetramethyl ortoxysilikátu, tzv. reverzní mikroemulzní metodou. Takto připravené Fe3O4@SiO2 nanočástice byly... Keywords: polymer; superparamagnetický; monodisperzní; nanočástice; oxid železa; toxicita; polymer; superparamagnetic; monodisperse; nanoparticle; iron oxide; toxicity Available in a digital repository NRGL
Příprava uniformních superparamagnetických částic s polymerním povlakem pro biomedicínské aplikace

Aim of this thesis was to design and prepare polymer-coated monodisperse Fe3O4 nanoparticles as a safe and non-toxic contrast agent for magnetic resonance imaging (MRI) and heat mediator for ...

Patsula, Vitalii; Horák, Daniel; Sysel, Petr; Matějíček, Pavel
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases