Number of found documents: 19015
Published from to

Materiály s obsahem nanočástic ušlechtilých kovů pro biologické a katalytické aplikace.
KILIANOVÁ, Martina; KVÍTEK, Libor
2018 - Czech
Anotace: Katedra fyzikální chemie v úzké spolupráci s výzkumným centrem Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) věnují svůj dlouholetý zájem o rozvoj nanotechnologií v rozličných vědních oborech. Dochází k rozšiřování povědomí a následné aplikaci nanomateriálů v oblastech výzkumu v posledních letech výrazně zaměřeného na přípravu a následné aplikace nanočástic stříbra (Ag NPs), oxidů železa (FexOy NPs), ale také například nanočástic mědi (Cu NPs). Tyto materiály mohou být využity na poli biologického výzkumu, v analytických aplikacích, heterogenní katalýze nebo například v environmentální oblasti výzkumu. Těmto výzkumným směrům je věnována tato disertační práce, která představuje shrnutí vědeckých výsledků dosažených v oblasti přípravy a aplikací nanočástic stříbra, mědi a oxidů železa během mého Ph.D. studia. Hlavním cílem této práce bylo studovat různé metody přípravy výše zmíněných nanočástic, včetně jejich vzájemných kombinací v podobě nanokompozitních látek a následně nalézt a ověřit jejich aplikační potenciál v oblastech biologického a synergického účinku, environmentálního přínosu a v neposlední řadě také v oblasti katalytických vlastností. Vědeckovýzkumná práce související s tematikou Ph.D. studia byla v prvé řadě věnována nanočásticím stříbra, kde se pozornost zaměřila na jejich syntézu pomocí in-situ chemické redukce v přítomnosti dvou rozdílných redukčních činidel - maltózy a tetrahydridoboritanu sodného. Předem připravené Ag NPs byly následně využity při syntéze nanokompozitních materiálů v kombinaci s magnetickými nanočásticemi oxidů železa Ag@Fe3O4 a -Fe2O3@Ag, kde tyto magnetické nanokompozity vykazovaly antibakteriální i antifungální aktivitu, kde na druhou stranu byla akutní cytotoxicita těchto materiálů pozorována až při řádově vyšších koncentracích. Dále byly nanočástice stříbra využity při přípravě a aplikaci methylcelulózového hydrogelu, kde byla použita vysoce koncentrovaná disperze Ag NPs o výchozí koncentraci 5 g/L Ag. Připravený NanoSilver@methylcellulose hydrogel byl aplikován ke studiu lokálních baktericidních účinků s jasně prokazatelnými antimikrobiálními výsledky. Další část řešené práce se věnovala provedení systematické studie při kvantifikaci synergického účinku antibiotik (ATB) v kombinaci s Ag NPs, a to kvůli aktuálně řešenému problému s rozšiřující se rezistivitou bakteriálních kmenů vůči ATB. Test synergického účinku byl proveden proti bakteriálním kmenům Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa a Staphylococcus aureus, kde všechna běžně dostupná testovaná antibiotika kombinovaná s Ag NPs prokazovala silné synergické účinky již při velmi nízkých koncentracích obou látek. Další část práce byla věnována syntéze a využití ultrajemných a téměř monodisperzních superparamagnetických nanočástic -Fe2O3, jež byly syntetizovány jednostupňovou mokrou chemickou metodou. Připravené nanočástice -Fe2O3 projevovaly vysokou plochu povrchu, a tudíž výrazné adsorpční schopnosti ověřované při odstraňování arseničnanů z vodného prostředí. Konečná část předkládané práce byla zaměřena na studium katalytických účinků dvou typů nanokatalyzátorů na bázi čistého oxidu železa a oxidu železa s příspěvkem nanočástic mědi, jež byly připraveny sonikační metodou. Kompozit s příspěvkem Cu NPs byl považován za účinný katalyzátor pro konverzi CO2 při nízkém parciálním tlaku CO2 a H2 s výslednými reakčními produkty jako jsou oxid uhelnatý, methan, methanol a benzen. Výsledky tohoto výzkumu představují perspektivní směr při konverzi oxidu uhličitého. Department of physical chemistry in cooperation with research centre Regional centre of Advanced Technologies and Materials (RCPTM) devote their long-time interest into development of nanotechnologies in various science branches. There happens raising public awareness and transferring applications of nanomaterials in fields in research in last years significantly devoted to preparation and subsequent applications of silver nanoparticles (Ag NPs), iron oxide (FexOy Nps), but also for example copper nanoparticles (Cu NPs). These materials can be used in field of biological research, in analytical applications, heterogeneous catalysis or for example in environmental field of research. To these fields of research specialization is devoted this thesis, which represents summary of research results achieved in area of preparation and application of nanoparticles of silver, copper and oxides during my Ph.D. study. The main aim of this thesis was to study various methods of preparation of above-mentioned nanoparticles, including their mutual combinations in form nanocomposites substances and subsequently to find and verify their application potential in field of biological and synergic effect, environmental benefit and last but not least in area of catalyst properties. Scientific research work related to topic of Ph.D. study was mainly devoted to silver nanoparticles, where the attention was concerned to their synthesis using in-situ chemical redution in presence of two various reduction agents - maltose and sodium borotetrahydride. The in advance prepared Ag NPs were subsequently used in synthesis of nanocomposite materials in combination with magnetic iron oxide nanoparticles Ag@Fe3O4 and -Fe2O3@Ag, where these magnetic nanocomposites showed antibacterial and antifungal aktivity, where on the other hand was observed acute cytotoxicity of these materials only with higher concentrations. Furthermore, the silver nanoparticles were used during preparation and application of methylcellulose hydrogel, where there was used highly concentrated dispersion of Ag NPs with initial concentration of 5 g/L Ag. The prepared @methylcellulose hydrogel was applied during the study of local bactericidal effects with clearly provable antimicrobial results. Next part of this thesis deals with execution of systematic study using quantification of antibiotic (ATB) synergic effect in combination with Ag NPs, due to current solved problem with extending resistivity of bacterial strains against antibiotics. The test of synergic effect was performed against bacterial strain Excherichia coli, Pseudomonas aeruginosa and Staphulococcus aureus, where all common accessible antibiotics combined with Ag NPs showed strong synergic effects already at really low concentrations of both substances. Next part of this thesis was devoted to synthesis and usage of ultrafine and almost monodisperse superparamagnetic nanoparticles of -Fe2O3, that were synthesized using one step wet chemical method. Prepared -Fe2O3 nanoparticles experienced high surface area, and therefore significat adsoption characteristics during removal of arsenates from aquatic environment. The final part of this thesis deals with the study of catalytic effects of two types of nanocatalyst on basis of clear iron oxide and iron oxide with contribution of copper nanoparticles, that were prepared using sonication method. Composite with contribution of Cu NPs was considered as effective catalyst for conversion of CO2 using low partial pressure of CO2 and H2 with resulting reaction products such as carbon monoxide, methane, alcohol and benzen. The results of this research represent a perspective direction in the area of carbon dioxide conversion. Keywords: Stříbro; oxidy železa; měď; nanočástice; příprava; aplikace; biologická aktivita; katalýza; sorpce; synergie; Silver; iron oxide; copper; nanoparticles; synthesis; application; biological activity; catalysis; synergy Available in digital repository of UPOL.
Materiály s obsahem nanočástic ušlechtilých kovů pro biologické a katalytické aplikace.

Anotace: Katedra fyzikální chemie v úzké spolupráci s výzkumným centrem Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) věnují svůj dlouholetý zájem o rozvoj nanotechnologií v ...

KILIANOVÁ, Martina; KVÍTEK, Libor
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Spor o románový tvar
LUKÁŠ, Martin; HRABAL, Jiří; HRABAL, Jiří
2018 - Czech
Cílem práce je představit podobu literárněkritické recepce prvního vydání románu Vladislava Vančury Markéta Lazarová (1931). Práce sleduje účinek konkrétního literárního díla, jak byl zaznamenán a zveřejněn čtenáři, v tomto případě literárními kritiky, kteří se, historicky situováni a různě ideologicky a esteticky orientováni, pokusili pojmenovat smysl a uměleckou (estetickou i vývojovou) hodnotu Vančurova šestého románu v měsících následujících po jeho publikaci. Vlastní předmět práce tedy představuje soubor recenzních textů Markéty Lazarové zveřejněných v období od prvního vydání románu do rozebrání jeho nákladu, tj. od dubna do prosince 1931. S ohledem na časové kritérium jejich volby byly recenze zkoumány chronologicky a problémově. Zvolený přístup umožnil autorovi práce chápat soubor textů jako literárněkritický diskurz, který ukazuje, co bylo a co naopak nebylo možné o románu v roce 1931 napsat. Při analýze vyvstaly specifické problémy recepce Markéty Lazarové, které se napříště staly určujícími tématy jejích interpretací. Pro dobovou kritickou diskuzi o Vančurově literární tvorbě se autorovi práce jako příhodná jevila představa zápasu či sporu o podobu románového tvaru. Jednu stranu tohoto zápolení představuje Vančura se svým estetickým projektem "nového umění", jehož součástí jsou prozaická díla i články vysvětlující a zároveň obhajující autorovu uměleckou koncepci. Stranu druhou zastupují představitelé literární kritiky, kteří Vančurovu tvorbu vykládají a hodnotí na základě dobově podmíněných způsobů rozumění literatuře; někteří z nich přitom vystupují na obranu autorovy poetiky. Vzájemnou konfrontaci autora a kritiky lze chápat jako vyjednávání mezi různými pohledy na to, co je (umělecká) literatura, resp. co v dané době platí za literárně hodnotné (v případě moderního románového díla). Práce se zaměřuje na to, jaké prvky, roviny a vztahy románové struktury, v souvislosti s pociťovanou novostí výsledného tvaru, recenzenti ve svých textech pojmenovali a jak s nimi při interpretaci románu nakládali. Charakteristickými tématy první konkretizace románu se staly dvě dominantní oblasti jeho kritického hodnocení: problematika historického žánru a podoba a funkce zvoleného způsobu vyprávění, resp. organická kompozice románu. V souvislosti s nimi recenzenti tematizovali řadu dalších prvků, rysů či motivů románové struktury, jako byly např. styl, fabule, vypravěč, reprezentace Boha a historických reálií, dramatický potenciál vyprávění či hrdinka Markéta. Vedle toho se recenzenti zaobírali inspiračními zdroji, uměleckými vlivy nebo poměrem díla k aktuální skutečnosti a společenským otázkám doby. V neposlední řadě se vyrovnávali s autorskou intencí, kterou nejčastěji modelovali v závislosti na románové poetice. Práce je rozdělena do dvou částí členěných na kapitoly, resp. podkapitoly podle diskutovaných textů a problémů spjatých s recepcí románu. První část pokrývá období před vydáním Markéty Lazarové. Jejím účelem je na charakteristickém příkladě (Vančurova polemika s Ferdinandem Peroutkou nad románem Poslední soud) představit Vančurovy umělecké názory a osvětlit některé rysy dobového obrazu jeho díla, nastínit souvislosti bezprostředně předznamenávající publikaci nového románu a stručně popsat okolnosti samotného vydání. Druhá část soustředí kapitoly o jednotlivých recenzích a problémech recepce prvního vydání Markéty Lazarové. Pro lepší orientaci je práce doplněna chronologií sledovaných textů. The work is intended to present the critical reception of the first edition of Markéta Lazarová (1931). It deals with the effects a particular literary work has on its recipients as they were recorded and made public by the readers, who, in this event, were critics that, all of them historically situated and in different ways ideologically as well as aesthetically orientated, tried to articulate both the meaning and the literary (aesthetic and development) value of Vančura's sixth novel in the period following its publication. The actual subject matter of the work is therefore a group of reviews on Markéta Lazarová that were published in the period between the date of its first issue and the time the novel went out of print, i.e., from April to December 1931. Having considered the time criterion of their selection, the reviews were analyzed chronologically and with respect to particular problems related to the reception. The approach applied here made it possible for the author of this work to understand the group of the texts to be a critical discourse that shows what one could and, on the contrary, could not write about the novel in 1931. During the analysis, specific problems pertaining to the reception of the novel emerged that had become typical for its later interpretations. What appears to be an appropriate image for the critical discussion of Vančura's literary work that took place at that time is the image of a struggle for or dispute over the novelistic composition. One side of this struggling is represented by Vančura and his aesthetic project of "new art" parts of which are both his prose works and articles outlining and advocating his artistic vision. The other side is represented by the critics that interpret and evaluate Vančura's work applying historically relative ways of understanding literature, while some of them try to defend Vančura's poetics. The mutual confrontation between the author and the critics can be seen as a negotiation between different views on what is literature, or what is at given time accepted as literary valuable (when speaking about modern novel). The work is orientated towards the elements, levels and relations of the novel structure that the critics, in connection with the newness of the novel's composition recognized by them, appointed in their texts and how they applied them in their interpretations. There were two dominant spheres of the novel's critical evaluation that had become significant for the first concretization of the novel: the genre aspects of historical novel and the function of the story-telling Vančura applied, or the organic composition of the novel. In relation with these two the critics addressed several other elements, features and motives of the novel structure, such as style, story, narrator, the representation of God and historical facts, the dramatic potential of the narrative or the main character. Apart from these, the critics focused on inspiration sources, art influences or the relation between the novel and the historical reality and social issues of that time. Least but not last, they dealt with the authorial intention which they most often modelled based on the novel's poetics. The work consists of two parts that are further divided into chapters according to the discussed texts and problems related to the reception of the novel. The first part briefly covers the period before the publication of the novel. Using a symptomatic event (Vančura's argument with Ferdinad Peroutka), the aim of this part is to introduce Vančura's literary views and explain some of the characteristics his work bore at that time, to outline the context immediately preceding the publication of the novel and describe the circumstances of the publishing itself. The second part comprises the chapters on the respective reviews and problems concerning the reception of the novel. For reasons of ease of use, a chronological list of the texts discussed in the work is appended. Keywords: Markéta Lazarová; Vladislav Vančura; literárněkritická recepce; diskurzivní analýza; historický román; Markéta Lazarová; Vladislav Vančura; critical reception; discourse analysis; historical novel Available in digital repository of UPOL.
Spor o románový tvar

Cílem práce je představit podobu literárněkritické recepce prvního vydání románu Vladislava Vančury Markéta Lazarová (1931). Práce sleduje účinek konkrétního literárního díla, jak byl zaznamenán a ...

LUKÁŠ, Martin; HRABAL, Jiří; HRABAL, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Vysokoteplotní procesy v pevné fázi vedoucí k přípravě nanočástic nulamocného železa s kontrolovanými vlastnostmi
KAŠLÍK, Josef; MACHALA, Libor; MACHALA, Libor
2018 - Czech
Pro praktické využití nanočástic nulamocného železa (nZVI) v reálných aplikacích je nezbytná relativně jednoduchá a spolehlivá metoda přípravy, která je zároveň proveditelná a cenově dostupná vzhledem k množství materiálu potřebného pro použití při aplikaci. Tyto podmínky splňují metody přípravy v pevné fázi využívající termické redukce oxidů nebo oxyhydroxidů železa. V této materiálově zaměřené disertační práci jsou proto představeny mechanismy termicky indukovaných transformací vybraných forem oxidů železa, které byly in situ monitorovány pomocí vysokoteplotní rentgenové difrakce, se speciálním zaměřením na redukční experimenty vedoucí k přípravě nZVI. Součástí mechanismu transformace maghemitu na nZVI je také jeho postupná redukce na magnetit, jedna kapitola se proto věnuje také tomuto tématu a je v ní prezentována příprava a charakterizace nestechiometrických magnetitů (tj. s různou mírou oxidace Fe2+). Stěžejní část práce se ovšem věnuje přípravě nZVI částic stabilizovaných pomocí cíleného vytvoření oxidické slupky s kontrolovanou tloušťkou mezi 4 a 10 nm, jejich vlastnostem a použití. Je představen vliv tloušťky a charakteru slupky na fyzikálně-chemické charakteristiky nZVI a zejména aplikační potenciál částic se 7 až 10 nm slupkou. V závěru práce je potom prezentováno praktické využití termicky indukovaných procesů pro přípravu některých aplikačně zajímavých materiálů zahrnujících nanočástice magnetitu s unikátní morfologií, nanočástice Häggova karbidu nebo kompozitní materiály na bázi nZVI ve vápenaté matrici. For practical usage of nanoscale zero valent iron (nZVI) particles in real applications is essential relatively simple and reliable preparation method, which is also applicable and cost effective with respect to the amount of material needed for application. These conditions can be successfully satisfied by the solid state methods based on thermally induced reduction of iron oxides or oxyhydroxides. In this materially oriented thesis are therefore introduced mechanisms of thermally induced transformations of selected iron oxides, which were in situ monitored by variable temperature X-ray diffraction, with a special focus on reduction experiments leading to preparation of nZVI. A part of maghemite transformation to nZVI is also its gradual reduction to magnetite. One chapter of the thesis therefore deals with this topic and covers preparation and characterization of nonstoichiometric magnetites (i.e., with different levels of Fe2+ oxidation). However the main part of this work presents the preparation of nZVI stabilized by targeted creation of oxide shell with controllable thickness between 4 and 10 nm, their properties and usage. The influence of shell thickness and its character on physical-chemical characteristics and especially application potential of particles with 7 to 10 nm oxide shell are introduced. The latter part of the work shows the utilization of thermally induced processes for preparation of materials interesting from application point of view covering magnetite nanoparticles with unique morphology, nanoparticles of Hägg's carbide and composite materials based on nZVI in calcium matrix. Available in digital repository of UPOL.
Vysokoteplotní procesy v pevné fázi vedoucí k přípravě nanočástic nulamocného železa s kontrolovanými vlastnostmi

Pro praktické využití nanočástic nulamocného železa (nZVI) v reálných aplikacích je nezbytná relativně jednoduchá a spolehlivá metoda přípravy, která je zároveň proveditelná a cenově dostupná vzhledem ...

KAŠLÍK, Josef; MACHALA, Libor; MACHALA, Libor
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Essays on Information Economics
Matysková, Ludmila; Steiner, Jakub; Kamenica, Emir; Dean, Mark
2018 - English
In the first chapter, we study the effect on the economy of platforms for online consumer reviews. Consumer reviews may have perverse effects, including delays in the adoption of new products of unknown quality when consumers are boundedly rational. When consumers fail to take into account that past reviewers self-select into purchases, a monopolist may manipulate the posterior beliefs of consumers who observe the reviews, because the product price determines the self-selection bias. The monopolist will charge a relatively high price because the positive selection of the early adopters increases the quality reported in the reviews. In the second chapter, we study a game between a sender and a receiver in a framework of Bayesian persuasion. A sender choosing a signal to be disclosed to a receiver can often influence the receiver's actions. Is persuasion more difficult when the receiver has additional information sources? Does the receiver benefit from having the additional sources? We extend a Bayesian persuasion model to a receiver's acquisition of costly information. The game can be solved as a standard Bayesian persuasion model under an additional constraint: the receiver never gathers her own costly information. The `threat' of learning hurts the sender. However, the resulting outcome can also... V první kapitole zkoumáme, jaký efekt mají platformy umožňující spotřebitelské recenze na ekonomiku. Když jsou spotřebitelé omezeně racionální, spotřebitelské recenze mohou mít zvrácené účinky zahrnující zpoždění v ujímání se nových produktů neznámé kvality. Pokud spotřebitelé opomíjejí, že u recenzentů došlo k samoselekci ohledně zakoupení či nezakoupení produktu, monopolista může manipulovat přesvědčení spotřebitelů ohledně kvality produktu aktualizované po přečtení recenzí, protože cena produktu určuje zkreslení dané samoselekcí (tzv. self-selection bias). Monopolista nastaví relativně vysokou cenu, protože pozitivní samoselekce u počátečních kupců zvýší reportovanou kvalitu v jejich následných recenzích. Ve druhé kapitole studujeme hru mezi odesílatelem a příjemcem informací v rámci modelu Bayesovského přesvědčování. Odesílatel, který rozhoduje o tom, jaké informace se dostanou k příjemci, může často ovlivnit příjemcovy následné akce. Je přesvědčování těžší, pokud má příjemce i své vlastní zdroje informací? Přinese možnost získávání dalších informací i z vlastních zdrojů prospěch příjemci? V této studii rozšiřujeme model Bayesovského přesvědčování o možnost, že příjemce si může za určitou cenu navíc vyhledat dodatečné informace z vlastních zdrojů. Řešení této hry můžeme získat jako řešení... Available in a digital repository NRGL
Essays on Information Economics

In the first chapter, we study the effect on the economy of platforms for online consumer reviews. Consumer reviews may have perverse effects, including delays in the adoption of new products of ...

Matysková, Ludmila; Steiner, Jakub; Kamenica, Emir; Dean, Mark
Univerzita Karlova, 2018

Kapalinová chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí v analýze psychofarmak
ŠIŠTÍK, Pavel; LEMR, Karel
2018 - Czech
Jedna část práce se zabývá vývojem metody pro stanovení vybraných psychofarmak na oddělení klinické farmakologie ve fakultní nemocnici v Ostravě pomocí UPLC-MS/MS. Tato validovaná metoda byla později doplněna o stanovení dalších psychofarmak. Další část dizertační práce se zabývá identifikaci metabolitů agomelatinu ve vzorcích lidských hepatocytů a v pacientských vzorcích krve a moči pomocí QTOF-MS. This dissertation thesis is focused on the development of methods for the determination of selected psychoactive drugs in human serum. The requirements for the analysis of specific psychopharmaceuticals are based on the requirement of the Department of Clinical Pharmacology at the University Hospital Ostrava. The developed methods were used in clinical practice for the quantification of 12 psychotropic drugs and one metabolite in human serum. Another part of the doctoral thesis focused on the identification of metabolites of agomelatine in human hepatocytes. We used this method for the identification of agomelatine metabolites in patient blood and urine samples. Keywords: antipsychotika; antidepresiva; psychofarmaka; kapalinová chromatografie; hmotnostní spektrometrie; biologické vzorky; krev; stanovení; validace metody agomelatin; metabolismus; identifikace; antipsychotics; antidepressants; psychotropic drug; liquid chromatography; mass spektrometry; biological samples; blood; urine; quantification; validation of method; agomelatine; metabolism; identification Available in digital repository of UPOL.
Kapalinová chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí v analýze psychofarmak

Jedna část práce se zabývá vývojem metody pro stanovení vybraných psychofarmak na oddělení klinické farmakologie ve fakultní nemocnici v Ostravě pomocí UPLC-MS/MS. Tato validovaná metoda byla později ...

ŠIŠTÍK, Pavel; LEMR, Karel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Tissue microcirculation in cardiac arrest setting - impact of various methods of circulatory support
Krupičková, Petra; Bělohlávek, Jan; Widimský, Jiří; Rokyta, Richard
2018 - English
Introduction: This dissertation thesis aims to describe microcirculatory changes in cardiac arrest setting and to assess the impact of circulatory supports (i.e. mechanical chest compressions and extracorporeal membrane oxygenation (ECMO)) on tissue microcirculation. Methods and results: Two separate studies were designed. Microcirculation was monitored sublingually by a recent Sidestream Dark Field (SDF) technique and its parameters were evaluated offline, separately for small (of diameter ≤ 20µm) and other vessels. In order to monitor microcirculation during cardiac arrest (CA) and resuscitation (CPR) an experimental pig model was used; eighteen pigs were commenced to 3 minutes of untreated CA and subsequent 5 minutes of mechanical CPR. During CA the microcirculatory parameters deteriorated, in CPR they improved and reached 59 - 85 % of the prearrest values. The microcirculatory variables correlated neither to parameters of systemic circulation (mean arterial blood pressure and carotid blood flow) nor to lactate. In the second, clinical, study the sublingual microcirculation was monitored 29 (± 17) hours after the CA onset in 15 patients, who were after unsuccessful conventional CPR rescued by ECMO. In comparison to healthy (sex and age matched) volunteers, the patients showed mild but... Úvod: Cílem této dizertační práce je popsat změny mikrocirkulace, ke kterým dochází při srdeční zástavě, a zkoumat vliv jednotlivých oběhových podpor v léčbě srdeční zástavy (tj. mechanizované srdeční masáže a oběhové podpory mimotělní membránovou oxygenací (ECMO)) na periferní tkáňovou mikrocirkulaci. Metody a výsledky: Byly navrženy 2 samostatné studie. Mikrocirkulace byla měřena sublingválně metodou Sidestream Dark Field (SDF) imaging a její parametry byly vyhodnoceny zvlášť pro malé cévy (s průměrem ≤ 20 µm) a ostatní cévy. Pro monitoring změn mikrocirkulace během srdeční zástavy (SZ) a resuscitace (KPR) jsme využili experimentální prasečí model. U 18 prasat jsme navodili 3 minuty trvající neléčenou SZ následovanou 5 minutami mechanizované KPR. Parametry mikrocirkulace se postupně zhoršovaly během neléčené SZ a po zahájení KPR vystoupaly na 59 - 85% oproti klidovému stavu. Parametry mikrocirkulace nekorelovaly s parametry systémové cirkulace (středním arteriálním tlakem a průtokem krve v karotidě) ani s laktátem. Druhá, klinická, studie sledovala mikrocirkulaci u pacientů po SZ, kteří byli po neúspěšné konvenční KPR resuscitováni pomocí ECMO. Zahrnuto bylo 15 pacientů 29 (± 17) hod od kolapsu a 12 zdravých dobrovolníků (pohlavím a věkem srovnatelných s pacienty). Pacienti měli v porovnání s... Keywords: mikrocirkulace; srdeční zástava; Sidestream Dark Field; KPR; ECMO; microcirculation; cardiac arrest; Sidestream Dark Field imaging; CPR; ECMO Available in a digital repository NRGL
Tissue microcirculation in cardiac arrest setting - impact of various methods of circulatory support

Introduction: This dissertation thesis aims to describe microcirculatory changes in cardiac arrest setting and to assess the impact of circulatory supports (i.e. mechanical chest compressions and ...

Krupičková, Petra; Bělohlávek, Jan; Widimský, Jiří; Rokyta, Richard
Univerzita Karlova, 2018

Evoluční procesy podmiňující diverzifikaci rostlin v tropických Andách
Aparicio Vásquez, Diana Libeth; Sklenář, Petr; Hughes, Colin; Šmarda, Petr
2018 - English
The highlands in the northern Andes, which are known as the páramo, are recognized worldwide for their unique and species-rich flora. Many páramo plant groups underwent radiations, which have been shown to be very recent and outstandingly fast. These radiations have usually been linked to (1) the uplift of the northern Andes, which provided new ecological opportunities in the highlands that originated in this process, (2) Quaternary climate change that produced range shifts of the páramo, resulting in periods of páramo contraction and isolation, during cold periods, and periods of páramo expansion and connection, during warm periods (3) the Andean physiographical and ecological heterogeneity, which provides extent oppornuties for isolation and for ecological divergence. In spite of increasing research efforts to understand the evolution of the páramo flora, the actual processes underlying species diversification remain unclear. The main aim of this thesis is to contribute to the understanding of these processes. We use three different approaches in two different study systems: (1) A population genetics approach, which remains rare among páramo plant studies, focuses on three páramo Lupinus species (Lupinus alopecuroides, L. nubigenus, L. microphyllus). These species belong to one of the best... Vysoké horské polohy severních And, známé jako páramo, jsou celosvětově proslulé svojí jedinečnou, druhově bohatou květenou. Řada skupin rostlin párama prodělala velmi nedávnou a výjimečně rychlou radiaci. Tyto radiace bývají dávány do souvislosti s: (1) orogenezí severních And, jejímž důsledkem byly nově vytvářené proměnlivé ekologické podmínky, (2) čtvrtohorními změnami klimatu, které zapříčinily výškové posuny párama, tj. kontrakci a izolaci jednotlivých oblastí v chladných obdobích a naopak jejich expanzi a vzájemné propojování v teplých obdobích, (3) fyziografií a ekologickou heterogenitou And, které nabízejí široké možnosti pro geografickou izolaci a ekologickou diferenciaci. Přes stále intenzivnější výzkum, který se zabývá otázkami evoluce páramové květeny, zůstávají vlastní procesy podmiňující diverzifikaci druhů jen málo známé. Hlavním cílem této disertační práce je přispět k poznání těchto procesů s použitím třech rozdílných přístupů u dvou studovaných systémů. (1) Populačně-genetický přístup, který byl u páramových skupin rostlin dosud použit jen vzácně, se zaměřuje na tři druhy rodu Lupinus (Lupinus alopecuroides, L. nubigenus, L. microphyllus). Tyto druhy náleží do jedné z nejlépe zdokumentovaných radiací u páramových skupin rostlin, tj. radiace andských vlčích bobů, a zároveň... Keywords: diversifikace rostlin; evoluční procesy; páramo; Andy; plant diversification; evolutionary processes; páramo; Andes Available in a digital repository NRGL
Evoluční procesy podmiňující diverzifikaci rostlin v tropických Andách

The highlands in the northern Andes, which are known as the páramo, are recognized worldwide for their unique and species-rich flora. Many páramo plant groups underwent radiations, which have been ...

Aparicio Vásquez, Diana Libeth; Sklenář, Petr; Hughes, Colin; Šmarda, Petr
Univerzita Karlova, 2018

Jazyk českých knih historiografických zápisků "dlouhého" 18. století
Timofeev, Dmitriy; Andrlová Fidlerová, Alena; Komárek, Karel; Dittmann, Robert
2018 - Czech
Keywords "Long" 18th century; 18th century; Baroque; Enlightenment; Czech National Revival; history of Czech language; development of Czech language; Czech language in the Baroque period; Czech language in the times of the Czech National Revival; Czech language in the "long" 18th century; manuscript; scribe's usage; cultural Czech language; books of historiographic records; historiography; "folk chronicles"; gramatography; grammar books; Baroque stylistics; Baroque rhetoric; history of spelling; development of spelling; history of phonetics; development of phonetics; history of morphology; development of morphology; development of the lexis; Chlumec nad Cidlinou; Kutná Hora; Milčice; Nové Strašecí; Pelhřimov; Roudnice nad Labem; František Šolc; Vojtěch Kegler; František Jan Vavák; Filip Ignác Dremsa; Antonín Štěpán; Vojtěch Jílek; Václav Preinhelter. Abstract The traditional view describing Czech literary works written in the period from the late 17th century to the end of 18th century as signs of decline in the level of Czech language and literature has been successfully overcome by linguists over the past few decades. However, most papers covering the topic were focused on prints; handwritten sources are being analysed marginally and unsystematically. The aim of this dissertation is to provide a more... Klíčová slova "Dlouhé" 18. století; 18. století; baroko; osvícenství; české národní obrození; dějiny češtiny; vývoj češtiny; barokní čeština; obrozenecká čeština; čeština "dlouhého" 18. století; rukopis; písařský úzus; kulturní čeština; knihy historiografických zápisků; historiografie; "lidové kroniky"; gramatografie; mluvnice; barokní stylistika; barokní rétorika; dějiny pravopisu; vývoj pravopisu; dějiny hláskosloví; vývoj hláskosloví; dějiny tvarosloví; vývoj tvarosloví; vývoj lexika; Chlumec nad Cidlinou; Kutná Hora; Milčice; Nové Strašecí; Pelhřimov; Roudnice nad Labem; František Šolc; Vojtěch Kegler; František Jan Vavák; Filip Ignác Dremsa; Antonín Štěpán; Vojtěch Jílek; Václav Preinhelter. Abstrakt Lingvistické bádání zejména posledních desetiletí prokázalo neopodstatněnost staršího názoru, že česky psaná díla vznikající od druhé poloviny 17. století do konce 18. století byla projevem úpadku českého jazyka a literatury. Většina odborných studií ovšem analyzovala tištěné památky; rukopisné prameny se zkoumaly spíše okrajově a nesoustavně. Cílem této disertační práce je předložit podrobnější obraz jazykového úzu v původních rukopisných dílech vzniklých v průběhu "dlouhého" 18. století. Těžištěm práce je lingvistický rozbor sedmi rukopisných knih historiografických zápisků: Některých památek Františka... Keywords: "dlouhé" 18. století|18. století|baroko|osvícenství|dějiny češtiny|vývoj češtiny|barokní čeština|čeština "dlouhého" 18. století|rukopis|písařský úzus|kulturní čeština|knihy historiografických zápisků|historiografie|gramatografie|mluvnice|barokní rétorika|dějiny pravopisu|vývoj pravopisu|dějiny hláskosloví|vývoj hláskosloví|dějiny tvarosloví|vývoj tvarosloví|vývoj lexika; "long" 18th century|18th century|Baroque|Enlightenment|history of Czech language|development of Czech language|Czech language in the Baroque period|Czech language in the "long" 18th century|manuscript|scribe's usage|cultural Czech language|books of historiographic records|historiography|gramatography|grammar books|Baroque rhetoric|history of spelling|development of spelling|history of phonetics|development of phonetics|history of morphology|development of morphology|development of the lexis Available in a digital repository NRGL
Jazyk českých knih historiografických zápisků "dlouhého" 18. století

Keywords "Long" 18th century; 18th century; Baroque; Enlightenment; Czech National Revival; history of Czech language; development of Czech language; Czech language in the Baroque period; Czech ...

Timofeev, Dmitriy; Andrlová Fidlerová, Alena; Komárek, Karel; Dittmann, Robert
Univerzita Karlova, 2018

Essays on Sports Economics
Janhuba, Radek; Hanousek, Jan; Humphreys, Brad; Rees, Daniel
2018 - English
In the first chapter, I examine the effects of emotional shocks on subjective wellbeing and the role social context plays in how shocks are experienced. Using data from the Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS), the study uses an ordered logit model to estimate the effects of the local college football team's wins and losses on the life satisfaction of local citizens. The analysis suggests that unexpected wins have positive effects on life satisfaction. The results are driven entirely by games played at the home stadium, indicating that the impacts of emotional shocks are larger if the experience is shared with other fans. Moreover, the effects increase with the size of the stadium relative to the local population, suggesting that social context is likely to be the underlying factor. Surprisingly, no effects are found for cases of unexpected losses. The second chapter examines the relationship between the number of on-field officials and committed fouls, a phenomenon connected to the economics of crime. Economists have found mixed evidence on what happens when the number of police increases. On one hand, more law enforcers means a higher probability of detecting a crime, which is known as the monitoring effect. On the other hand, criminals incorporate the increase into their decision-making... První kapitola zkoumá roli emocionálních šoků na subjektivní ohodnocení blahobytu občanů a to, jakou roli v prožívání těchto šoků hraje společenský kontext. Studie využívá data z dotazníkového šetření Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS) a pomocí pořádkového logitu odhaduje efekty výsledků lokálního fotbalového týmu na spokojenost se životem místních obyvatel. Výsledky ukazují, že neočekávané výhry mají na spokojenost se životem pozitivní efekt. Výsledky jsou plně hnány zápasy hranými na domácím stadionu, což ukazuje, že efekty emocionálních šoků jsou silnější, pokud jsou prožívány společně s ostatními fanoušky. Toto zjištění je podpořeno tím, že je efekt rostoucí v relativní velikosti stadionu oproti počtu místních obyvatel. Překvapivým výsledkem je zjištění, že neexistuje žádný efekt neočekávaných proher. Ve druhé kapitole zkoumáme vztah mezi počtem rozhodčích a faulů, což je vztah dotýkající se ekonomie kriminality. Ekonomové doposud našli nejednoznačné výsledky při zkoumání vlivu počtu policistů na spáchané přestupky. Na jednu stranu zvýšená koncentrace policistů zvyšuje pravděpodobnost odhalení porušení zákona, což je označováno jako monitorovací efekt. Na druhou stranu potenciální zločinci tento nárůst zohlední do svého rozhodování a můžou tak ve výsledku páchat méně přestupků, což je... Available in a digital repository NRGL
Essays on Sports Economics

In the first chapter, I examine the effects of emotional shocks on subjective wellbeing and the role social context plays in how shocks are experienced. Using data from the Behavioral Risk Factor ...

Janhuba, Radek; Hanousek, Jan; Humphreys, Brad; Rees, Daniel
Univerzita Karlova, 2018

Vzácné nádory ledvin - Cystické nádory ledvin
Pitra, Tomáš; Hora, Milan; Fedorko, Michal; Weibl, Peter
2018 - Czech
Aim: To quantify the occurrence of cystic tumours of the kidney in a population of patients with tumour of the kidney. Other goals of this study were to compare results of imaging studies with the results of final histology, to evaluate malignity rate in each Bosniak group and to evaluate the options of surgical treatment of cystic tumours of the kidney. The emphasis was placed to determine the benefits of magnetic resonance imaging in the diagnostic algorithm of cystic tumours of the kidney. Material and methods: All patients, who underwent surgery for the tumour of the kidney or cystic lesion of the kidney at our department in the time period 2009-17 were evaluated and patients with radiologically described cystic lesion of the kidney were included in the cohort. Lesions were classified according to CT imaging in the Bosniak categories. The unclear findings were in clinical study consulted with the radiologist. In case of uncertainties, MRI was indicated. Histological classification of all neoplasias was done according to the WHO classification 2016. The cohort of cystic lesions (n=247) was stratified into two groups. Categories Bosniak I-IIF (n=115), which were treated surgically not for suspicion of the malignity, but because of the size, localisation, clinical manifestation or were solved... Cíl: Kvantifikovat výskyt cystických nádorů ledvin v celkové populaci pacientů s nádory ledvin, komparovat výsledky zobrazovacích vyšetření s definitivní histologií, zhodnotit frekvenci výskytu maligních lézí v jednotlivých kategoriích dle Bosniaka a zhodnotit možnosti operační léčby cystických renálních tumorů. Determinovat přínos využití magnetické rezonance v diagnostickém algoritmu cystických lézí ledvin. Materiál a metody: Byli vyhledáni a opětovně hodnoceni všichni pacienti léčení chirurgicky na Urologické klinice FN Plzeň pro renální tumor či cystickou lézi ledvin v letech 2009-17. Z celkového souboru byli vyčleněni pacienti s cystickou renální lézí (úvodně detekovanou radiologicky), u nichž byly následně standardizovaně přezkoumány výsledky zobrazovacích vyšetření a histologický nález. Ve standardním diagnosticko-léčebném algoritmu jsou léze radiologicky klasifikovány dle Bosniaka (na základě CT). U nejasných nálezů bylo v rámci klinické studie doplněno vyšetření MR. Všechny neoplásie byly při zpracování výsledků histologicky reklasifikovány dle recentní WHO klasifikace nádorů ledvin z roku 2016. Vlastní soubor cystických lézí (n=247) byl následně stratifikován do dvou podsouborů. Kategorie Bosniak I-IIF (n=115), které byly operačně řešeny nikoliv z důvodu podezření na přítomnost malignity,... Available in a digital repository NRGL
Vzácné nádory ledvin - Cystické nádory ledvin

Aim: To quantify the occurrence of cystic tumours of the kidney in a population of patients with tumour of the kidney. Other goals of this study were to compare results of imaging studies with the ...

Pitra, Tomáš; Hora, Milan; Fedorko, Michal; Weibl, Peter
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases