Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 422
Published from to

La protection des eaux du lac de Constance: sujet d'une coopération interrégionale
DAVIET, Marie
2018 - French
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
La protection des eaux du lac de Constance: sujet d'une coopération interrégionale

DAVIET, Marie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Immigration : un défi et un projet européen
ŠTĚPÁNKOVÁ, Lucie
2018 - French
Dans ce travail je parlerai de la présente vague migratoire et comment l'Union européenne g?re la situation. J'expliquerai tout d'abord les différents arguments pro- et contre-migration et détaillerai l'Agenda européen relative ? la migration. Ensuite, je me concentrerai notamment sur la problématique de la Déclaration UE-Turquie de 2016. L'objectif de cette étude est de montrer la problématique de la gestion de la "crise migratoire" que nous sommes en train de vivre et aider le lecteur de pouvoir se former une opinion sur ce th?me. Cela sera facilité par une analyse de médias en ligne. In this study, I will speak about the present migration wave and how the European Un-ion is managing the situation. Firstly, I will explain different arguments pro- and contra migration and detail the European Agenda on Migration. Then, I will concentrate on the issue of EU-Turkey Statement from 2016. The aim of the thesis is to show the topic of management of the "migration crisis" that we are now experiencing and help the reader to form his or her opinion on the subject. This goal will be achieved by analysis of online media. Keywords: migration; Syrian refugee crisis; European Agenda on Migration; EU-Turkey Statement; EU Facility for Refugees in Turkey; analysis of online media Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Immigration : un défi et un projet européen

Dans ce travail je parlerai de la présente vague migratoire et comment l'Union européenne g?re la situation. J'expliquerai tout d'abord les différents arguments pro- et contre-migration et détaillerai ...

ŠTĚPÁNKOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Comment le volontariat peut lutter contre l'exclusion sociale
GOIZET, Léa
2018 - French
Keywords: globalisation; social exclusion; interculturality; radicalisation; competences; volunteering Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Comment le volontariat peut lutter contre l'exclusion sociale

GOIZET, Léa
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

La thématisation de la folie dans les contes de Guy de Maupassant
JODLOVÁ, Veronika
2018 - French
Hlavním cílem této bakalářské práce je určit, jakými literárními prostředky zobrazuje Guy de Maupassant (1850 1893) téma šílenství ve svých povídkách. Toto téma je spojené s žánrem fantastické povídky 19. století, ale také s vlastním životem Guy de Maupassanta. Na začátku práce je představen Maupassantův život a jeho literární tvorba. Poté se práce zaměřuje na žánr fantastických povídek a novel. Nejdůležitější částí práce je podrobná analýza textů, které obsahují prvky šílenství. Tato analýza identifikuje motivy, které jsou typické pro postavy, prostředí a děje vybraných textů. Získané poznatky jsou shrnuty v závěru práce. Práce je psaná ve francouzském jazyce. The main aim of this bachelor's thesis is to determine by which literary means Guy de Maupassant (1850 1893) portrays the theme of madness in his tales. This theme is associated with the genre of fantastic novel in the 19th century, but also with his own life. At the beginning, his life and his literary creation are presented. Then it is focused on the genre of the fantastic tales and novellas. The most important part of this thesis is the analysis of the selected texts which contain the element of madness. This analysis identifies motives typical for the characters, settings and plots of the selected texts. The obtained knowledge is summarised in the conclusion of the thesis. The whole thesis is written in French. Keywords: Guy de Maupassant; fantastic literature; tales; madness Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
La thématisation de la folie dans les contes de Guy de Maupassant

Hlavním cílem této bakalářské práce je určit, jakými literárními prostředky zobrazuje Guy de Maupassant (1850 1893) téma šílenství ve svých povídkách. Toto téma je spojené s žánrem fantastické povídky ...

JODLOVÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Le Principe de Gouvernementalité et L'État Moderne. Hegel et Foucault sur la Rationalité Politique.
Dekanozishvili, Irakli; Goddard, Jean-Christophe; Serban, Claudia
2018 - French
Our essay investigates the influence of Hegel on Foucault concerning to the modern state and the political rationality. In his course at College de France in 1978, Foucault employs a concept of "governmentality" to describe the means through which the administrative state forms and maintains itself. Political "governmentality" marks a passage from a territorial state to the state of population, referring to a rational knowledge that aims to govern the people through a new political structuration and new technologies of power. This important transformation consists of two doctrines: The reason of state and the theory of police. These doctrines allow Foucault to discover the rationality of the modern state, whose main purpose is respectively a perfect knowledge of state with its institutions and a growth of state power through the population. In Hegel's work, we find the rationality according to which the administrative state should be constituted and maintained. It is a domain of the objective spirit which, by overcoming of individual wills, arrives finally at universality and objectivity. This central process will not take place without the institutions which coordinate the private interests with collective imperatives and which provide a space for social intercomprehension. Despite the fact, that... Résumé Notre essai investigue l'influence de Hegel sur Foucault par rapport à l'État moderne et à la rationalité politique. Dans son cours au Collège de France en 1978, Foucault emploie le concept de « gouvernementalité » pour décrire les moyens à travers lesquels l'État administratif se forme et se maintient. La « gouvernementalité » politique marque un passage d'un « État territorial » à un « État de population ». Il s'agît d'un savoir rationnel qui tente de gouverner des hommes à travers les nouvelles structurations politiques et les nouvelles technologies du pouvoir. Cette transformation importante implique deux corps de doctrines : la raison d'État et la théorie de la police. Foucault découvre la rationalité propre à l'État moderne grâce à ces doctrines dont l'objectif principal est respectivement une connaissance parfaite de l'État avec ses institutions et l'accroissement de la puissance étatique à travers la population. Chez Hegel nous trouvons la rationalité, selon laquelle il faut constituer et maintenir l'État administratif. C'est un domaine de l'esprit objectif qui en dépassant des volontés individuelles arrive finalement à l'universalité et à l'objectivité. Ce processus central n'aura pas lieu sans les institutions raisonnables qui coordonnent les intérêts privés avec les impératifs collectifs... Available in a digital repository NRGL
Le Principe de Gouvernementalité et L'État Moderne. Hegel et Foucault sur la Rationalité Politique.

Our essay investigates the influence of Hegel on Foucault concerning to the modern state and the political rationality. In his course at College de France in 1978, Foucault employs a concept of ...

Dekanozishvili, Irakli; Goddard, Jean-Christophe; Serban, Claudia
Univerzita Karlova, 2018

Lexikální vyjádření příčinných a důsledkových vztahů v současné francouzštině.
LIDINSKÁ, Kateřina
2018 - French
Cílem této diplomové práce je identifikace a zhodnocení prostředků lexikálního vyjádření příčinných a důsledkových vztahů v současné francouzštině. Po teoretickém úvodu, v němž budou představeny nejdůležitější termíny nutné pro tuto práci, se zaměříme na české pojetí diskurzních vztahů. Na jeho základě bude sestaven seznam francouzských lexikálních vyjádření příčiny a důsledku, která budou dále vyhledávána v korpusech frWac a Frantext. V praktické části této práce budou daná lexikální vyjádření analyzována z hlediska jejich struktury, pozice a užití ve větě a textu. Zohledněna bude také frekvence jejich výskytu v obou korpusech. The aim of this thesis is the identification and evaluation lexical expression of causal and consequential relations in the present-day French. After a theoretical introduction in which the most important terms necessary for this work will be presented, we will focus on the Czech conception of discourse relations. Based on this conception, a list of French lexical expressions of cause and consequence will be assembled. These expressions will be then searched in two corpora ? frWac and Frantext. In the practical part of this piece of writing, the given lexical expressions will be analysed with respect to their structure, position and use in a sentence and in the text. The frequency of their occurrence in both corpora will be also taken in account. Keywords: cause; consequence; discourse relations; lexical expression; AltLex; corpus analysis Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Lexikální vyjádření příčinných a důsledkových vztahů v současné francouzštině.

Cílem této diplomové práce je identifikace a zhodnocení prostředků lexikálního vyjádření příčinných a důsledkových vztahů v současné francouzštině. Po teoretickém úvodu, v němž budou představeny ...

LIDINSKÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

noTitle
Velasco Burgunder, Alitzel; Ferrer, Diogo; Serban, Claudia
2018 - French
The research of the understanding of the I and the research of the meaning of the existence can lead to a scepticism concerning the possibility of a rational and knowledge. Miguel de Unamuno and Milan Kundera look for what the I is and for what we know about who we are. Finding no answers after looking for "universal truths", they decide to keep the thought aside and express their feelings about life through art: literature in their case, instead of accepting assertions or evidences they can't prove, being therefore confronted to criticisms and major problems. Even if we can think about other solutions in the wish of overcoming the anxiety that can be caused by the lack of certainties, we criticise the acceptation of a theory or thesis based on suppositions, evidences or axiomatic assertions about which we can always doubt. The way to art and the suspension of judgment are the solutions that Unamuno and Kundera develop. In this work, we will compare how these writers set up their thinking through literature as a form of art. Their solutions are mainly two: the lightness of the I and the immortality as a self-fulfilment in relation with the otherness. Key words: I; Scepticism; Reason; Sentiment, Agony; Existentialism; Art; Kundera; Unamuno; Literature La recherche de la compréhension du moi et de l'existence peut mener à un scepticisme quant à la possibilité de connaissance sûre. Miguel de Unamuno et Milan Kundera examinent ce qu'est le moi et ce que nous savons sur qui nous sommes. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante après la recherche de « vérités » sur la question, ils décident, plutôt que d'accepter des affirmations ou des évidences dont ils ne peuvent être certains de la validité, de laisser de côté la réflexion, se tourner du côté de l'art et exprimer leur sentiment sur la vie en se confrontant aux difficultés et aux critiques que cela pose. Même si effectivement d'autres solutions existent dans la volonté de dépasser l'angoisse que peut susciter le manque de certitudes, nous critiquons le fait d'affirmer une théorie de la connaissance qui est basée sur des présupposés, des évidences ou des énoncés axiomatiques qui pourront toujours être mis en doute. Le passage à l'art et la suspension du jugement seront les solutions exprimées et mises en pratique par Unamuno et Kundera. Dans ce travail, nous comparerons comment ces deux penseurs mettent en place leur réflexion à travers la littérature comme forme d'art. Leurs solutions seront principalement deux : la légèreté du moi et l'immortalité en tant qu'accomplissement personnel dans la rencontre... Available in a digital repository NRGL
noTitle

The research of the understanding of the I and the research of the meaning of the existence can lead to a scepticism concerning the possibility of a rational and knowledge. Miguel de Unamuno and Milan ...

Velasco Burgunder, Alitzel; Ferrer, Diogo; Serban, Claudia
Univerzita Karlova, 2018

noTitle
Aquino, Raymund Luther; Maesschalck, Marc; Leclercq, Jean; Destrée, Pierre
2018 - French
That the term "tyrant" is regaining currency in some political contexts demands a thorough consideration of its specificity as a subject position. In this paper, I propose to think the tyrant in light of the work of Ernesto Laclau and Chantal Mouffe. I will begin by considering the political subject from the viewpoint of the longstanding search for a subject of emancipation. Such a search has had to deal with several failures resulting from its incapacity to think the subject in view of the radical openness of the social. This social, replete with antagonism, is the discursive field where the game of hegemony plays out, implicating as participants not only the subject of emancipation but also the subject of oppression posed as its enemy in an antagonistic relation. "Tyrant" is but a name accorded by a subject aiming for emancipation to such an enemy. By rejecting all temptation to provide the tyrant with an essence, the very precarity of the term arises, as it is in the end nothing but an empty signifier charged with representing a universal at once impossible and necessary - in this case, total crime. As such, the term tyrant is only relevant for designating a subject position to the extent that, as an empty signifier, it is an object of hegemonic articulation. It is through the very naming of the... Résumé La reprise de l'ampleur du terme « tyran » dans quelques contextes politiques exige une considération plus approfondie de sa spécificité en tant que position de sujet. Dans ce travail, nous proposons de penser ce tyran à partir des réflexions d'Ernesto Laclau et Chantal Mouffe. Nous commencerons plus généralement avec le sujet politique en esquissant la longue histoire de la recherche du sujet de l'émancipation. Une telle recherche a dû faire face à plusieurs échecs en n'arrivant pas à penser le sujet à la lumière de l'ouverture radicale du social. Ce social, traversé par l'antagonisme, est le champ discursif où se déroule le jeu hégémonique, au sein duquel nous trouverons comme participants non seulement le sujet de l'émancipation mais aussi le sujet de l'oppression posé comme son ennemi dans une relation antagonique. Au cours d'un tel jeu, « tyran » ne pourrait qu'être un nom accordé par un sujet visant l'émancipation à un tel ennemi. En rejetant toute tentation de doter le tyran une essence, nous nous rendrons compte de la précarité même de ce terme, qui n'est en fin de compte qu'un signifiant vide chargé de représenter un universel à la fois impossible et nécessaire - dans ce cas le crime total. Ainsi, le terme tyran n'a de pertinence pour désigner une position de sujet que dans la mesure où,... Available in a digital repository NRGL
noTitle

That the term "tyrant" is regaining currency in some political contexts demands a thorough consideration of its specificity as a subject position. In this paper, I propose to think the tyrant in light ...

Aquino, Raymund Luther; Maesschalck, Marc; Leclercq, Jean; Destrée, Pierre
Univerzita Karlova, 2018

Cyklické konflikty v La vie et demie
Nguyen, Mai Chi; Šarše, Vojtěch; Fučíková, Milena
2018 - French
This bacherlor's thesis focuses on the novel Life and a Half by Sony Labou Tansi, in which the narrator illustrates the cycle of tyrannical power set in the fictional African country of Katamalanasia. The Providential Guide, the dictator in this magical realist novel, is opposed by the rebel Martial and his daughter Chaïdana: these main characters struggle against each other throughout the novel, returning to life after death in order to relaunch the conflict between the authoritative power and its opposition. The novel's plot therefore consists of a cycle of recurring dictatorship, constantly threatened by rebellion. By analysing the ways in which the novel presents the attempts at rupturing the tyrannical cycle, as well as the meaning of these attempts' failures, the thesis aims to show the extent to which this vicious cycle of dictatorship is resolved. Key Words: magical realism, postcolonialism, temporality, dictatorship, Congolese literature Tato bakalářská práce se zaměřuje na román La vie et demie ("Život a půl") Sony Labou Tansiho, ve kterém vypravěč zobrazuje cyklus tyranské vlády ve fiktivním africkém státě Katamalanasie. Guide Providentiel ("Prozřetelný vůdce"), diktátor vystupující v tomto románu, který řadíme do žánru magického realismu, nachází své odpůrce v postavě rebela Martiala et jeho dcery Chaïdany: tyto hlavní postavy spolu po celou dobu bojují a neustále obžívají, aby zas a znovu zahájily boj mezi vládnoucí mocí a její protiváhou. Příběh románu je tudíž založen na cyklu, který se skládá z opakujícího se diktátorského režimu, jenž je neustále ohrožován vzpourou. V práci rozebereme způsoby, pomocí kterých román představuje snahy o prolomení cyklu, a také význam jejich nezdarů. Cílem práce bude určit, do jaké míry tento začarovaný kruh diktatury vede k vyřešení situace. Klíčová slova: magický realismus, postkolonialismus, časovost, diktatura, kongská literature Keywords: Sony Labou Tansi|réalisme magique|postcolonialisme|temporalité|dictature|littérature congolaise; Sony Labou Tansi|magical realism|postcolonialism|temporality|dictatorship|Congolese literature Available in a digital repository NRGL
Cyklické konflikty v La vie et demie

This bacherlor's thesis focuses on the novel Life and a Half by Sony Labou Tansi, in which the narrator illustrates the cycle of tyrannical power set in the fictional African country of Katamalanasia. ...

Nguyen, Mai Chi; Šarše, Vojtěch; Fučíková, Milena
Univerzita Karlova, 2018

Dystopické prvky v románu Podvolení Michela Houellebecqa
Svatošová, Eliška; Voldřichová - Beránková, Eva; Šuman, Záviš
2018 - French
This Bachelor's thesis is dedicated to the novel Submission (original title: Soumission) written by a contemporary French writer Michel Houellebecq, where he depicts France in a foreseeable future governed by a president who is a member of Muslim political party. This work aims to analyse to what extent the book can be considered as dystopia or social science fiction. To be able to answer this question, we begin by analysing some of the representative books of the genre, namely 1984 by George Orwell, Brave New World by Aldous Huxley and Ashes, Ashes by René Barjavel. This first step allows us to establish the genre characteristics and then to compare Submission to them. Consequently, we can certify that the book has some of the features typical for dystopies and social science fictions, nevertheless this analysis let us discover aspects that exclude the book from the invoked category. Last but not least, we approach a subject of reasons that the author considers in his critique of the current French society to be crucial for the phenomenon that some call "the crisis of the West". Key words Houellebecq, Submission, dystopia, crisis of the West, social science fiction, political fiction, Islamization Bakalářská práce je věnována románu současného francouzského autora Michela Houellebecqa s názvem Podvolení (v originále Soumission), ve kterém autor podává obraz Francie v blízké budoucnosti, kdy je země vedena prezidentem, který je členem muslimské politické strany. Cílem studie je rozebrat, do jaké míry může být daný román považován za dystopický nebo anticipační. Abychom mohli odpovědět na tuto otázku, nejprve definujeme charakteristiky těchto žánrů prostřednictvím analýzy několika proslulých dystopických románů: 1894 Georgese Orwella, Konec civilizace Aldouse Huxleyho a Zpustošení Reného Barjavela. Toto stanovení podstaty žánru dystopie a žánrů příbuzných nám následně umožní porovnat s nimi Podvolení a zjistit, zda dílo v jistém smyslu opravdu odpovídá kategorii dystopie a anticipačního románu, nicméně díky provedené analýze rovněž ověříme, zda se vyznačuje některými rysy, kterými se těmto žánrům vymyká. V neposlední řadě se také dotkneme otázky, co autor ve své kritice současné francouzské a obecněji evropské společnosti konkrétně považuje za stěžejní důvody jevu, jenž někteří nazývají "krizí Západu". Klíčová slova Houellebecq, Podvolení, dystopie, krize Západu, anticipační román, politická fikce, islamizace Keywords: Michel Houellebecq|Podvolení|dystopie|anticipační román|politická fikce|islamizace|krize Západu; Michel Houellebecq|Submission|dystopia|social science-fiction|political fiction|Islamization|crisis of the West Available in a digital repository NRGL
Dystopické prvky v románu Podvolení Michela Houellebecqa

This Bachelor's thesis is dedicated to the novel Submission (original title: Soumission) written by a contemporary French writer Michel Houellebecq, where he depicts France in a foreseeable future ...

Svatošová, Eliška; Voldřichová - Beránková, Eva; Šuman, Záviš
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases