Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 245
Published from to

Tři "Odysseové" 21. století: Milan Kundera, Dany Laferrière, Michèle Rakotoson a jejich návraty do rodné země
Cenigová, Jana; Voldřichová - Beránková, Eva; Šuman, Záviš
2017 - French
This thesis discusses topic related to return to native land in three contemporary Francophonic novels. The study is founded on the paradigm described in Homer's Odyssey: mythological return of Odysseus to Ithaca is used as a base for analysis of a chosen piece of work which is Kundera's L'Ignorance, a novel of Malagasy writer Michèle Rakotoson Juillet au pays and L'Énigme du retour of Haitian novelist Dany Laferrière. The main aim of this thesis is to find out how the tradition of Homer's myth is reflected in mentioned stories of odyssey. Key words Francophone literatures, Milan Kundera, Dany Laferrière, Michèle Rakotoson, exile, identity Diplomová práce je věnována problematice návratu do rodné země ve třech současných frankofonních románech, daná problematika je zkoumaná na základě paradigmatu nacházejícího se v Homérově Odyssee: mytologická cesta na rodnou Ithaku nám slouží jako východisko pro analýzu vybraného literárního korpusu. Jedná se o Kunderovu L'Ignorance, dále pak o román Juillet au pays malgašské spisovatelky Michèle Rakotoson a nakonec o knihu L'Énigme du retour haitského romanopisce Danyho Laferrièra. Cílem této práce je odhalit, jakým způsobem se tradice Homérova mýtu odráží v daných odyseovských příbězích. Klíčová slova frankofonní literatury, Milan Kundera, Dany Laferrière, Michèle Rakotoson, exil, identita Keywords: frankofonní literatury; Milan Kundera; Dany Laferrière; Michèle Rakotoson; exil; identita; Francophone literatures; Milan Kundera; Dany Laferrière; Michèle Rakotoson; exile; identity Available in a digital repository NRGL
Tři "Odysseové" 21. století: Milan Kundera, Dany Laferrière, Michèle Rakotoson a jejich návraty do rodné země

This thesis discusses topic related to return to native land in three contemporary Francophonic novels. The study is founded on the paradigm described in Homer's Odyssey: mythological return of ...

Cenigová, Jana; Voldřichová - Beránková, Eva; Šuman, Záviš
Univerzita Karlova, 2017

Francouzské Baskicko
Mrázová, Kateřina; Klinka, Tomáš; Jančík, Jiří
2017 - French
Keywords: Francouzské Baskicko; kultura; identita; French Basque Country; culture; identity Available in a digital repository NRGL
Francouzské Baskicko

Mrázová, Kateřina; Klinka, Tomáš; Jančík, Jiří
Univerzita Karlova, 2017

Regionální jazyky ve francouzském vzdělávacím systému
Pokorná, Monika; Kalfiřtová, Eva; Jančík, Jiří
2017 - French
Beginning section of this thesis named Regional languages in the French education system is focused on a terminology concerning regional languages. Further content is focused on the history of languages in France since the Roman campaign on Gaul territory and the latinization of this region until the democratization of regional languages towards regular French. An important role in French education system development was played by education laws that are thoroughtly discussed in text of this thesis. The current distribution of regional languages in France and teaching of these languages in French schools is described in the next part of the thesis. This part is primarily focused on the four regional languages: Basque, Breton, Catalan and Occitan. Laws that permited the education of regional languages in France and faciliated the foundation of institutions intended to support these regional languages are also covered within this section. The research of today's state of Occitan in everyday life of Nîmes residents is covered in final part of this thesis. Occitan was chosen as the representative model of regional language. For the research have been used questionnaires to find out that Occitan is still living even though it is only known by the elder generation. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Diplomová práce s názvem Regionální jazyky ve francouzském vzdělávacím systému je v úvodní části zaměřena na terminologii týkající se regionálních jazyků. Dále se tato práce soustředí na historii jazyků na území dnešní Francie od období dobývání Galie Římany, přes latinizaci této oblasti, až po demokratizaci regionálních jazyků Francie ve vztahu k francouzštině. Důležitou roli ve vývoji francouzského vzdělávání hrály školské zákony, které jsou podrobně diskutovány v textu. V následující části práce je věnována pozornost především současnému rozmístění regionálních jazyků ve Francii a jejich výuce na francouzských školách. Důraz je kladen zejména na čtyři nejvýznamnější regionální jazyky: baskičtinu, bretonštinu, katalánštinu a okcitánštinu. V rámci popisu této problematiky jsou rozpracovány též zákony, které umožnily výuku regionálních jazyků na školách ve Francii a podpořily zakládání institucí podporujících tyto jazyky. Závěrečná část této práce je zaměřena na výzkum současného stavu okcitánského jazyka v každodenním životě obyvatel města Nîmes na jihu Francie. Tento jazyk byl vybrán jako modelový příklad regionálního jazyku. Pro výzkum byla vybrána metoda dotazníkového šetření, za pomoci které bylo zjištěno, že okcitánština je stále živý regionální jazyk, přestože je používán výhradně starší generací.... Keywords: regionální jazyky; francouzský vzdělávací systém; školství ve Francii; dialekty; školské zákony; okcitánština; regional languages; French education system; education in France; dialects; education laws; occitan language Available in a digital repository NRGL
Regionální jazyky ve francouzském vzdělávacím systému

Beginning section of this thesis named Regional languages in the French education system is focused on a terminology concerning regional languages. Further content is focused on the history of ...

Pokorná, Monika; Kalfiřtová, Eva; Jančík, Jiří
Univerzita Karlova, 2017

Odborná praxe ve společnosti SOPHIA, jazykové služby s.r.o.
NDIAYE, Amy Emma
2016 - French
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Odborná praxe ve společnosti SOPHIA, jazykové služby s.r.o.

NDIAYE, Amy Emma
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Odborná praxe ve společnosti Festival interceltique de Lorient
HENAULT, Marine Claire
2016 - French
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Odborná praxe ve společnosti Festival interceltique de Lorient

HENAULT, Marine Claire
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Odborná praxe ve společnosti SENS Foods
LUCAS, Manon
2016 - French
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Odborná praxe ve společnosti SENS Foods

LUCAS, Manon
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Absence determinantu ve jmenném syntagmatu v současné francouzštině
KUČEROVÁ, Blanka
2016 - French
Prvním cílem této diplomové práce je popsat problematiku nominálního syntagmatu a s ním spojenou absenci determinantu. Druhým cílem je prozkoumat jeden typ absence determinantu v žurnalistickém korpusu L´Est Républicain. Analýzy v tomto korpusu zhodnotí frekvenci, sémantiku a syntaktické funkce vybraného jevu v žurnalistickém kontextu. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. V první části budou vymezeny všechny pojmy související s nominálním syntagmatem, bude popsána jeho povaha a jeho části. Zároveň budou popsány případy absence determinantu v současné francouzštině. Praktická část obsahuje kvantitativní a kvalitativní analýzy v korpusu L´Est Républicain. Předmětem zkoumání jsou juxtapoziční a koordinační enumerace v různém rozsahu a v různých syntaktických pozicích. The first aim of this work is to describe the issues of nominal syntagma as well as the absence of determinant that is connected to it. The other goal is to examine one type of this absence in a journalistic corpus L´Est Républicain. The analysis in this corpus will evaluate the frequency, the semantics and the syntactic functions of the chosen phenomenon in journalistic context. The work is divided into two parts: the theoretical and the practical one. In the first part, all the terms connected to the nominal syntagma will be defined. The nominal syntagma along with its nature and its parts will be described. At the same time, the cases of the absence of determinant in present-day French will be explained. The second part contains quantitative and qualitative analysis in the corpus L´Est Républicain. Subject of research are juxtaposed and coordinative enumerations in a different extent and in the different syntactic positions. Keywords: nominal syntagma; determinant; article; absence of determinant; enumeration; coordination; juxtaposition Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Absence determinantu ve jmenném syntagmatu v současné francouzštině

Prvním cílem této diplomové práce je popsat problematiku nominálního syntagmatu a s ním spojenou absenci determinantu. Druhým cílem je prozkoumat jeden typ absence determinantu v žurnalistickém ...

KUČEROVÁ, Blanka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Eun-Ja Kang, femme écrivain francophone d´origine sud-coréenne
ČECHOVÁ, Monika
2016 - French
Práce pojednává o životě a díle soudobé korejské spisovatelky Eun-Ja Kang, která píše svá díla ve francouzštině. Do dnešní doby je Eun-Ja Kang autorkou dvou románů a své autobiografie. Tvorba ve francouzském jazyce ji řadí mezi frankofonní autory v širším slova smylu. Práce se však zaměřuje na určení jejího postavení na poli francouzsky psané literatury z pohledu dvou nedávných literárních konceptů: littérature-monde a transidentité. Dále se pak práce zaobírá tématickou a jazykovou analýzou jejích dvou románů a autobiografie. Analýza představuje společné i odlišné prvky v dílech, a tak odhaluje autorčinu poetiku. This thesis deals with the life and work of a contemporary Korean writer Eun-Ja Kang, who is writing her works in French. Up to now, Eun-Ja Kang is an author of two novels and her autobiography. The writing in the French language puts her among francophone authors in the broad sense of the word. However, this thesis aims at determining her position in the field of literature written in French from the perspective of two recent literary concepts: littérature-monde and transidentité. Furthermore, this work deals with thematic and stylistic analysis of her two novels and autobiography. Finding out common as well as different elements in her works, the analysis reveals the author's poetics. Keywords: Eun-Ja Kang; asian francophone literature; littérature-monde; transidentité Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Eun-Ja Kang, femme écrivain francophone d´origine sud-coréenne

Práce pojednává o životě a díle soudobé korejské spisovatelky Eun-Ja Kang, která píše svá díla ve francouzštině. Do dnešní doby je Eun-Ja Kang autorkou dvou románů a své autobiografie. Tvorba ve ...

ČECHOVÁ, Monika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Le Liban et la guerre en Syrie (2011-2015).
Samadová, Jana; Eichler, Jan; Novotná, Yvona
2015 - French
Tato bakalářská práce analyzuje dopad války v Sýrií na politickou a bezpečnostní situaci v Libanonu. Ve své první části poskytuje historický přehled vývoje Libanonu, objasňuje okolnosti občanské války a analyzuje vztahy mezi Libanonem a Izraelem, Iránem,Saudskou Arábií, zeměmi Perského zálivu, Francií, Evropskou Unií a Spojeními Státy. Ve své druhé části se zaměřuje na Sýrii, konkrétně na shrnutí faktorů, jež zapříčinily vypuknutí války v roce 2011, postup této války, založení Islámského Státu v Iráku a Levantě a evaluaci mezinárodních intervencí v daném konfliktu. Ve své závěrečné části se tato práce věnuje vývoji libanonsko-syrských vztahů, zhodnocení bezpečnostní politiky Libanonu a potížím imigrační krize v Libanonu. This thesis aims to analyze the impact of the war in Syria on the political and security situation in Lebanon. In its first part, it offers a Lebanese historical overview, a presentation of the circumstances of the Lebanese civil war and an analysis of the relations between Lebanon and Israel, Iran, Saudi Arabia and the Gulf countries, France, the European Union and the United States. In its second part, this work focuses on Syria: a summary of the facts that led to war in 2011, the development of this war, the creation of the Islamic State of Iraq and the Levant and finally an evaluation of the international interventions in said conflict. The last part is dedicated to the development of the Lebanese and Syrian relations, the evaluation of the security policy in Lebanon and the difficulties of the immigration crisis in that country. Ce mémoire tente d'analyser l'impact de la guerre en Syrie sur la situation politique et sécuritaire au Liban. Dans sa premiere partie, il offre un aperçu historique libanais, une présentation des circonstances de la guerre civile libanaise et une analyse des relations entre le Liban et l'Israël, l'Iran, l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe, la France, l'Union Européenne et les États-Unis. Dans sa deuxieme partie, ce travail ce concentre sur la Syrie: un résumé des faits qui ont aboutit au déclenchement de la guerre en 2011, l'évolution de cette guerre, la formation de l'État Islamique en Irak et au Levant et enfin l'évaluation des interventions internationales dans le conflit. Dans sa derniere partie, le projet s'oriente sur le développement des relations libano-syriennes, l'évaluation de la politique de sécurité libanaise et les difficultés de la crise d'immigration au Liban. Keywords: Libanon; Sýrie; Imigrační krize; Bezpečnostní politika; Islámský Stát v Iráku a Levantě; Security policy; Immigration crisis; The Islamic State of Iraq and the Levant; Lebanon; Syria Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Le Liban et la guerre en Syrie (2011-2015).

Tato bakalářská práce analyzuje dopad války v Sýrií na politickou a bezpečnostní situaci v Libanonu. Ve své první části poskytuje historický přehled vývoje Libanonu, objasňuje okolnosti občanské války ...

Samadová, Jana; Eichler, Jan; Novotná, Yvona
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2015

Apposition en français contemporain: description, position, fonction, fréquence. Comparaison avec le tch\`{e}que.
DAŇKOVÁ, Klára
2015 - French
Prvním cílem této práce je popsat, jakým způsobem je ve francouzské a české lingvistice vymezen pojem přístavek (francouzsky apposition). Dalším cílem je prozkoumat použití jednoho typu francouzského přístavku v žurnalistických a právních textech a zjistit, jaké ekvivalentní prostředky k jeho vyjádření má k dispozici český jazyk. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou představena různá pojetí francouzského a českého přístavku. V praktické části je nejprve zvolen jeden způsob vymezení francouzského přístavku, se kterým se následně pracuje v korpusové analýze. Předmětem zkoumání korpusové analýzy, prováděné pomocí korpusu InterCorp, je především funkce a frekvence francouzského přístavku v žurnalistických a právních textech a dále také analýza jeho českých ekvivalentů. The first aim of this work is to describe the way in which the term apposition is defined in French and Czech linguistics. The second aim is to examine the use of one type of French apposition in journalistic and legal texts and to find out which equivalents are used in the Czech language for these expressions. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part includes a description of different approaches of apposition in the French and Czech language. The practical part begins with a choice of one definition of apposition which will be further used in the corpus analysis. The corpus analysis is conducted by using the corpus InterCorp and its subject is to examine the function and frequency of French apposition in journalistic and legal texts and furthermore to analyse its Czech equivalents. Keywords: apposition; predicate; secondary predication; syntactic function; syntactic relation; incidence; detachment; coreference Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Apposition en français contemporain: description, position, fonction, fréquence. Comparaison avec le tch\`{e}que.

Prvním cílem této práce je popsat, jakým způsobem je ve francouzské a české lingvistice vymezen pojem přístavek (francouzsky apposition). Dalším cílem je prozkoumat použití jednoho typu francouzského ...

DAŇKOVÁ, Klára
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases