Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 404
Published from to

Vedlejší věty podmínkově přípustkové a podmínkově srovnávací v současné francouzštině. Srovnání s češtinou.
MOSTOVÁ, Kristina
2018 - French
Tématem diplomové práce jsou vedlejší věty podmínkově přípustkové a podmínkově srovnávací v současné francouzštině a jejich následné srovnání s češtinou. Cílem této komparativní práce je najít výrazové prostředky vedlejších vět podmínkově přípustkových a podmínkově srovnávacích v současné francouzštině a srovnat je s jejich výrazovými ekvivalenty v češtině za pomoci korpusu InterCorp. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí: na teoretickou a praktickou. První, teoretická část definuje a popisuje základní pojmy a dělení na bázi odborné literatury. Postupuje od obecného popisu věty až k souvětím podmínkově přípustkovým a podmínkově srovnávacím. Druhá, praktická část spočívá v analýze francouzských výrazových prostředků souvětí podmínkově přípustkových a podmínkově srovnávacích v korpusu InterCorp, a následně kvalitativně a kvantitativně zpracovává jejich české ekvivalenty. The thesis deals with the hypothetical concessive clauses and hypothetical comparative clauses in the present-day French and its subsequent comparison with Czech. The aim of this comparative work is to find the expressive means of the hypothetical concessive and hypothetical comparative clauses in the present-day French and compare them with their expressive equivalents Czech by using the InterCorp corpus. The thesis is divided into two main parts: theoretical and practical. The first one, theoretical part defines and describes basic concepts and divisions by using specialized literature. It proceeds from the general description from the clause to the hypothetical concessive and hypothetical comparative clauses. The second, practical part consists of the analysis of the French expression means of the hypothetical concessive and hypothetical comparative clauses in the InterCorp corpus, and subsequent by qualitatively and quantitatively processing of their Czech equivalents. Keywords: subordinate sentence; condition; hypothesis; admission; comparison; corpus; InterCorp. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vedlejší věty podmínkově přípustkové a podmínkově srovnávací v současné francouzštině. Srovnání s češtinou.

Tématem diplomové práce jsou vedlejší věty podmínkově přípustkové a podmínkově srovnávací v současné francouzštině a jejich následné srovnání s češtinou. Cílem této komparativní práce je najít ...

MOSTOVÁ, Kristina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Kontrastivní studie uvozovacích vět v angličtině a francouzštině
Khomiakova, Sofiia; Nádvorníková, Olga; Mudrochová, Radka
2018 - French
This diploma thesis focuses on semantic diversity of reporting verbs in French and English fiction. Among these verbs there are not only neutral or semantically marked transitive speech verbs but also intransitive ones or those that do not belong to the category of speech verbs but express different circumstances of a speech act. The objective of the thesis is to provide a contrastive analysis of reporting verbs in original and translated English and French fiction texts, their classification and evaluation of different factors that potentially affect their selection. The topic will be studied on the basis of the data from the parallel corpus Intercorp. The thesis attempts to contribute to a better understanding of reporting clauses. The outlined findings may be helpful especially to translators and fiction writers. Daná práce se zaměřuje na tendence sémantické rozmanitosti sloves uvozujících přímou řeč ve francouzské a anglické beletrii. Mezi těmito slovesy najdeme nejen neutrální nebo různě příznaková tranzitivní slovesa mluvení, ale také slovesa intranzitivní, příp. slovesa, která do skupiny sloves mluvení nepatří, ale vyjadřují různé okolnosti řečového projevu. Cílem této práce je kontrastivní analýza sloves uvozujících přímou řeč v originálních a překladových textech v angličtině a ve francouzštině, jejich klasifikace a posouzení různých faktorů potenciálně ovlivňujících jejich výběr. Daná problematika bude studována na základě dat z paralelního korpusu InterCorp. Práce se snaží přispět k lepšímu pochopení povahy uvozovacích vět. Poznatky zde nastíněné mohou posloužit zejména překladatelům a autorům krásné literatury. Keywords: věty uvozovací; uvozovací slovesa; korpusová lingvistika; komparativní studie; reporting clauses; reporting verbs; corpus linguistics; comparative study Available in a digital repository NRGL
Kontrastivní studie uvozovacích vět v angličtině a francouzštině

This diploma thesis focuses on semantic diversity of reporting verbs in French and English fiction. Among these verbs there are not only neutral or semantically marked transitive speech verbs but also ...

Khomiakova, Sofiia; Nádvorníková, Olga; Mudrochová, Radka
Univerzita Karlova, 2018

Langue d'oc v učeneckém diskursu před a po Velké francouzské revoluci
Křivánková, Alena; Klusáková, Luďa; Madl, Claire
2018 - French
The master thesis The Langue d'oc in the Scholarly Discourse Before and After The Great French Revolution considers the image of the Occitan language in the lexico-graphical and grammatico-graphical works that have been written between the beginning of the 18th and the mid-19th century. During this epoch, in the framework of a diglossic model, the language in question had been suffering a status of a dominated language. At the same time, however, it had awaken an interest of many scholars whose motivations for their studies ranged from a will to contribute to a proliferation of Francization to an effort to save the Occitan language and restore its own dignity. It is precisely this motivation, as well as the denominations which our authors had given to the language in question and also their strategies for its valorization or devalorization, that this text engages with. The socio-linguistic situation in the Pays d'Oc and the impact of The French Revolution and of its linguistic politics on the presence and the representation of the Occitan are also being examined. These phenomena are studied in the framework of a theory of the formation of nations by Miroslav Hroch as the phase A of the Occitan movement which had remained, at least during this phase, a purely cultural phenomenon, that is to say a... Diplomová práce Langue d'oc v učeneckém diskursu před a po Velké francouzské revoluci se zabývá obrazem okcitánštiny v lexikografických a gramatikografických dílech sepsaných mezi počátkem osmnáctého a polovinou devatenáctého století. V té době existoval daný jazyk coby jazyk nedominantní v rámci diglosického modelu. Zároveň ale vzbudil zájem mnohých učenců s různými motivacemi od touhy přispět k šíření francouzštiny až po snahu zachránit okcitánštinu a navrátit jí důstojnost. Tyto motivace jsou předmětem našeho studia, stejně jako názvy, kterými naši autoři pojmenovali dotyčný jazyk, a jejich strategie pro jeho valorizaci či devalorizaci. Zaměříme se také na sociolingvistickou situaci Pays d'Oc ve sledovaném období a na vliv Velké francouzské revoluce a jejích jazykových politik na přítomnost a také na reprezentaci okcitánštiny. Tyto jevy jsou studovány v rámci teorie Miroslava Hrocha o utváření národů, coby fáze A okcitánského hnutí, které ovšem přinejmenším v této fázi zůstalo fenoménem čistě kulturním, jehož aktéři sledovali různé cíle, aniž by se však sjednotili, a aniž by formulovali politický program. Klíčová slova: langue d'oc, diglosie, jižní Francie, regionalismus, lexikografové, autoři gramatiky, identita, učenecký diskurs v 18. století, učenecký diskurs v 19. století, utváření národů Keywords: langue d'oc; diglossie; Midi de la France; régionalisme; lexicographes; grammairiens; identité; discours des savants du 18eme siècle; discours des savants du 19eme siècle; langue d'oc; diglossia; South of France; regionalism; lexicographers; grammarians; identity; 18th century scholarly discourse; 19th century scholarly discourse Available in a digital repository NRGL
Langue d'oc v učeneckém diskursu před a po Velké francouzské revoluci

The master thesis The Langue d'oc in the Scholarly Discourse Before and After The Great French Revolution considers the image of the Occitan language in the lexico-graphical and grammatico-graphical ...

Křivánková, Alena; Klusáková, Luďa; Madl, Claire
Univerzita Karlova, 2018

noTitle
Yamashiro, Yuka; Klass, Tobias Nikolaus; Gonçalves Trindade, Hanna
2017 - French
This paper aims to examine the emancipatory potential of cinema by means of an analysis of ideas of thinkers of the 20th century. The study firstly explores the concept of recognition in the works of G.W.F. Hegel, Karl Marx and Alexander Kojève, as well as those of Frantz Fanon and Judith Butler, who were both influenced by Sartre's existentialism. Secondly, I examine Walter Benjamin's reflections on cinema in more detail. He asserts that cinema can lead us to either the ultimate war or the reciprocal mutual recognition of human beings in the Marxist sense. The final part of the master's thesis outlines several crucial elements of the concept of 'recognition without violence' which cinema is able to realize. Key words: Cinema; Concept of Recognition; Merleau-Ponty; Butler; Walter Benjamin L'objectif de ce mémoire consiste à examiner la problématique du potentiel émancipateur du cinéma au travers une analyse des idées des penseurs du 20ème siècle qui abordent la question du cinéma et celle de la reconnaissance mutuelle de l'homme par l'homme. Le travail est divisé en trois parties. Dans un premier temps, j'effectue une analyse du concept de reconnaissance développé par G.W.F. Hegel ainsi que l'évolution de ce concept dans les critiques et les appropriations de la part de Karl Marx, Alexander Kojève, Jean Paul Sartre, Franz Fanon et Judith Butler. C'est surtout le point d'arrivé de ce développement qui est importante pour ma recherche, à savoir la polémique de Judith Butler avec Sartre et Fanon. Butler proclame que le concept de reconnaissance qui se situe au niveau de la lutte des consciences présuppose une dimension plus fondamentale, à savoir la corporéité. Grâce au découvert de cette dimension elle conçoit une reconnaissance qui passe par l'art en évitant le passage par la violence. Dans un deuxième temps, j'abordel'analyse du cinéma effectuée par Walter Benjamin qui est inspirée par le concept classique de reconnaissance. Benjamin insiste en effet sur l'idée que la structure formelle du cinéma peut promouvoir une reconnaissance universelle des hommes. Néanmoins, au niveau du contenu,... Available in a digital repository NRGL
noTitle

This paper aims to examine the emancipatory potential of cinema by means of an analysis of ideas of thinkers of the 20th century. The study firstly explores the concept of recognition in the works of ...

Yamashiro, Yuka; Klass, Tobias Nikolaus; Gonçalves Trindade, Hanna
Univerzita Karlova, 2017

noTitle
Ghasemi, Samira; Goddard, Jean-Christophe; Serban, Claudia
2017 - French
The main subject of my MA thesis is the relationship between art, artist and the audience in the process of comprehension and creation of the meaning. I try to understand how a piece of art is created and interpreted. The thesis that I would like to defend in this research is the application of the hermeneutical phenomenology of Hans Georg Gadamer to performance. Key Words Art- Performance- Meaning- Phenomenology- Hermeneutics- Hermeneutical phenomenology- Schleiermacher- Heidegger- Darstellung (presentation) - Play- Transmutation- Mimesis- Mediation- Occasionnality- Temporality- Tradition- Prejudgment- Horizon- Dialogue Abstrait Le sujet principal de mon mémoire c'est le rapport entre l'œuvre d'art, le créateur et le spectateur, dans le processus de la compréhension et la création du sens. Je cherche à comprendre comment une œuvre d'art est créée et interprétée. La thèse que j'aimerais défendre dans cette recherche, c'est l'application de la phénoménologie herméneutique de Hans-George Gadamer avec la performance. Mots clés Art- Performance- Sens- Phénoménologie- Herméneutique- Phénoménologie herméneutique- Schleiermacher- Heidegger- Darstellung- Jeu- Transmutation- Mimesis- Médiation- Occasionnalité- Temporalité- Tradition- Préjugé- Horizon- Dialogue Available in a digital repository NRGL
noTitle

The main subject of my MA thesis is the relationship between art, artist and the audience in the process of comprehension and creation of the meaning. I try to understand how a piece of art is created ...

Ghasemi, Samira; Goddard, Jean-Christophe; Serban, Claudia
Univerzita Karlova, 2017

noTitle
Charlebois, Philippe; Sibertin-Blanc, Guillaume; Mouze, Létitia; Buhlmann, Pierre
2017 - French
At the end of the manuscript of the last lesson of Courage of the truth, we can read this enigmatic declaration: "there is no establishment of the truth without an essential position of otherness; the truth is never the same; there can be truth only in the form of the other world and the other life" In this dissertation, we will analyse the relation between alterity and truth in the Foucauldian analysis of technics of the self. In order to do so, we will start with an analysis of the Foucaldian methodology used in his last years, especially what he means by alethurgic analysis. Then, we explore the necessity of an other for the manifestation of truth of the subject, for example, the necessity of an other for the ascetic practice of the self. Finally, we explain in which way the truth, in order to appear as such to the self, need to adopt an excentric position which, in its incarnation, will result in the other life. Key words: Foucault, alterity, technics of the self, truth À la fin du manuscrit de la dernière leçon du Courage de la vérité, nous retrouvons cette phrase quelque peu énigmatique : « « Il n'y a pas d'instauration de la vérité sans une position essentielle de l'altérité ; la vérité, ce n'est jamais le même ; il ne peut y avoir de vérité que dans la forme de l'autre monde et de la vie autre. » Nous proposons, dans ce mémoire, d'analyser la relation entre vérité et altérité . Pour ce faire, nous analysons d'abord la méthodologie foucaldienne utilisée lors des dernières années de sa vie, en particulier ce qu'il entend par les analyses alèthurgiques. Ensuite, nous explorons la nécessité d'une altérité à la manifestation de la vérité du sujet, par exemple, l'autre comme exigence de la pratique ascétique. Finalement, nous expliquons de quelle manière la vérité, pour apparaître comme telle au sujet, doit adopter une position excentrée qui, dans son incarnation, aboutira à la vie autre. Mots-clés: Foucault, altérité, vérité, techniques de soi Available in a digital repository NRGL
noTitle

At the end of the manuscript of the last lesson of Courage of the truth, we can read this enigmatic declaration: "there is no establishment of the truth without an essential position of otherness; the ...

Charlebois, Philippe; Sibertin-Blanc, Guillaume; Mouze, Létitia; Buhlmann, Pierre
Univerzita Karlova, 2017

Správa míst paměti židovské obce, mezi konfliktem a kooperací: případová studie pařížské čtvrti Marais
Creach, Margot Julie; Klusáková, Luďa; Verdier, Nicolas; Takács, Ádám; Sandrine, Robert
2017 - French
The research of this Master thesis will focus on the guided tours telling the history of the jewish community of the Marais in Paris. Following several waves of migrations coming from different parts of the world, le Marais is seen primarily as a jewish district. With its numerous monuments and museums linked to the jewish community and its folkloric shops, le Marais is the jewish district of Paris for many Parisians and tourists. However, thanks to the research of historians, sociologists and anthropologists, we will see that the presence of this jewish community is not as strong as one would imagine. Besides its rich history, the district was one of the first to be protected as a whole thanks to a new law protecting the heritage. Using these datas plus a case-study of guided tours in le Marais, we will see why the district is particularly suited to guided tours about its jewish history and how its complexity allows the guide to use it in many different ways. Tato diplomová práce se zaměří na výzkum prezentace historie židovské komunity Marais v Paříži prostřednictvím prohlídek s výkladem o její historii. Po několika vlnách migrací pocházejících z různých částí světa je le Marais vnímána především jako židovská čtvrť. Díky svým četným památkám a muzeím spojeným s židovskou komunitou a jejími folklórními obchody je le Marais židovskou čtvrtí Paříže pro mnoho Pařížanů a turistů. Díky výzkumu historiků, sociologů a antropologů však uvidíme, že přítomnost této židovské komunity není tak silná, jak bychom si představovali. Kromě své bohaté historie byl okres jedním z prvních chráněných jako celek díky novému zákonu o ochraně kulturního a historického dědictví. Použitím těchto dat a díky případové studii prohlídky s průvodcem v le Marais uvidíme, proč je okres obzvláště vhodný pro prohlídky židovské historie s průvodcem a jak jeho složitost dovoluje průvodci ji používat mnoha různými způsoby. Keywords: Lieux de Mémoire|Héritage|Patrimoine|Paris|Juif|Quartier|Mémoire; Lieux de Mémoire|Heritage|Paris|Jew|Jewish|District|Memory Available in a digital repository NRGL
Správa míst paměti židovské obce, mezi konfliktem a kooperací: případová studie pařížské čtvrti Marais

The research of this Master thesis will focus on the guided tours telling the history of the jewish community of the Marais in Paris. Following several waves of migrations coming from different parts ...

Creach, Margot Julie; Klusáková, Luďa; Verdier, Nicolas; Takács, Ádám; Sandrine, Robert
Univerzita Karlova, 2017

noTitle
Raymond-Barker, Susannah; Mouze, Létitia; Coignard, Anne
2017 - French
In the early 1950s, Merleau-Ponty underwent a 'turn' towards a philosophy that was less interested in the transcendental subject and more interested in global ontological questions. By modifying postsaussurean theories of an invisible 'différence' that dynamises the operation of speech, Merleau-Ponty was able to do an analysis of the ideal-empirical entanglement of being. This masters thesis aims to analyse the links and the blind spots that dynamise the latent operativity of the flesh of the world and of the operative speech of literature which expresses it, as well as the aesthetic crises that these chiastic blind spots can provoke in the author. Key words: Merleau-Ponty, chiasm, writer. Résumé Au début des années cinquante, Merleau-Ponty a fait un tournant vers une philosophie qui s'intéressait moins au sujet transcendantal, et davantage aux questions ontologiques globales. En modifiant les théories postsaussuriennes d'une 'différence' invisible qui dynamise le déploiement de la parole, Merleau-Ponty a pu faire une analyse de l'enchevêtrement empirique- idéel dans l'opérativité de l'être. Ce mémoire de masters a pour but d'analyser les rapports et les taches aveugles qui dynamisent l'opérativité latente de la chair du monde et de la parole opérative de la littérature qui en fait 'expression', ainsi que les crises esthétiques que les taches aveugles chiastiques provoquent chez l'écrivain. Mots clés : Merleau-Ponty, chiasme, écrivain Available in a digital repository NRGL
noTitle

In the early 1950s, Merleau-Ponty underwent a 'turn' towards a philosophy that was less interested in the transcendental subject and more interested in global ontological questions. By modifying ...

Raymond-Barker, Susannah; Mouze, Létitia; Coignard, Anne
Univerzita Karlova, 2017

Pierre Corneille; Tragédie na základě historické souvislosti. Analýza Cinny
Králová, Martina; Šuman, Záviš; Ébert-Zeminová, Catherine
2017 - French
Keywords: Pierre Corneille; Cinna; tragédie; historický kontext; komparace; spiknutí; shovívavost; ctnost; Pierre Corneille; Cinna; tragedy; historical context; comparison; conspiracy; clemency; virtue Available in a digital repository NRGL
Pierre Corneille; Tragédie na základě historické souvislosti. Analýza Cinny

Králová, Martina; Šuman, Záviš; Ébert-Zeminová, Catherine
Univerzita Karlova, 2017

Buquoyové, historie a kulturní odkaz v Čechách
Landová, Adéla; Jančík, Jiří; Listíková, Renáta
2017 - French
1 Abstract The Buquoy aristocratic family is a branch of the Longueval family that has origins in current France. The Buquoys arrived in Lands of the Bohemian Crown during the thirty years' war when Charles Bonaventure was called in to fight Bohemian Protestants. Soon after, he received an estate in the Southern Bohemia from Ferdinand II where he and his descendants stayed nearly three and a half centuries. The Buquoys soon extended their opulent estates by Prague palaces and few regions in the North Bohemia. They contributed to advances in agriculture, glassblowing and in the area of social and scholar reforms. They were also engaged in politics and became important patrons of culture and arts. Nevertheless, the Buquoys suffered the same fate as other aristocratic families. In the beginning of the 19th century, they started losing their privileges and estates and, in 1945, they were expelled from Czechoslovakia based on Beneš decrees concerning retribution. The aim of this thesis is to point out the cultural legacy which Buquoys left behind in the current Czech Republic and to describe their overall contribution in particular areas. The thesis is divided into two chapters. The first chapter is dedicated to the general picture and to the history of aristocratic families in the Lands of the Bohemian Crown... 1 Abstrakt Šlechtický rod Buquoyů je jednou z větví rodu Longueval mající svůj původ v dnešní severní Francii. Na území Čech se Buquoyové dostali za třicetileté války, kdy byl Karel Bonaventura de Buquoy povolán do Zemí Koruny české jako generál císařské armády, aby bojoval proti českým protestantským stavům. Záhy poté obdržel od císaře Ferdinanda II. panství v jižních Čechách, na kterých on a jeho potomci působili bezmála tři a půl století. Buquoyové svá honosná sídla postupně rozšířili o pražské paláce a další panství na severu Čech. Jejich přínos v oblasti zemědělství, sklářství a sociálních a školních reforem byl pozoruhodný. Angažovali se také v politice a stali se důležitými mecenáši kultury a umění. Buquoye ovšem potkal stejný osud jako další šlechtické rody a od 19. století postupně přicházeli o svá privilegia a panství, aby nakonec v roce 1945 byli vyhnáni z Československa na základě Benešových dekretů o konfiskaci a rozdělení majetku Němců. Cílem této práce je poukázat na kulturní dědictví, které Buquoyové zanechali v Čechách a popsat jejich přínos v jednotlivých oblastech. Práce je rozdělena do dvou kapitol. První kapitola je věnována obecnému popisu a historii šlechty v Zemích Koruny české a v Československu a stručné historii Buquoyů. Druhá kapitola je pojata jako průvodce jejich bývalými... Keywords: Buquoyové; Longueval; šlechta; šlechtický rod; Nové Hrady; Rožmberk; Libějovice; panství; sklářství; jižní Čechy; Buquoyský palác; Buquoys; Longuevals; nobility; aristocratic family; Nové Hrady; Rožmberk; Libějovice; dominion; glassblowing; Southern Bohemia; Buquoy Palace Available in a digital repository NRGL
Buquoyové, historie a kulturní odkaz v Čechách

1 Abstract The Buquoy aristocratic family is a branch of the Longueval family that has origins in current France. The Buquoys arrived in Lands of the Bohemian Crown during the thirty years' war when ...

Landová, Adéla; Jančík, Jiří; Listíková, Renáta
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases