Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 444703
Published from to

Aktivizující metody v hudební výchově na ZUŠ
KUBÍKOVÁ, Petra
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá tématem aktivizujících metod v hudební výchově na základní umělecké škole. Teoretická část práce se věnuje popisu a problematice aktivizujících metod a dále se zaměřuje na metody vhodné pro výuku hudebních oborů na základní umělecké škole v hodinách kolektivní a individuální výuky. Praktická část se pak zabývá účelností využití aktivizujících metod s důrazem na podporu tvořivosti a koordinace při hodinách hudební výchovy. V diplomové práci byla využívána metoda dotazníku v různých variantách a metoda pozorování. Cílem celé práce bylo popsat aktivizující výukové metody a následně se zaměřit na takové, které jsou vhodné při výuce hudebních oborů na základní umělecké škole v hodinách hromadné a individuální výuky. Cílem praktické části bylo zjistit, zda jsou výukové metody využívány při výuce na základní umělecké škole a jak je hodnotí a přijímají samotní učitelé a žáci ve výuce. The diploma thesis explores activating methods in music education at elementary music schools. The theoretical part of the thesis deals with the description and the issue of activating methods and also focuses on methods suitable for teaching music subjects at elementary music school in the classes of collective and individual lessons. The practical part deals with the purposefulness of the use of activating methods with emphasis to the support of creativity and coordination in lessons of music education. The diploma thesis uses the questionnaire method in various modifications and the method of observation. The aim of the presented diploma work is to describe the activating teaching methods and to focus on these suitable for teaching music subjects at elementary music schools in the classes of collective and individual lessons. The aim of the practical part of the diploma thesis is to find out whether the activating teaching methods are used in education at elementary music schools and how they are evaluated and accepted by teachers and pupils. Keywords: aktivizující metody; výuková metoda; základní umělecká škola; výuka hromadná a individuální; activating methods; teaching methods; elementary music school; classes of collective and individual lessons Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Aktivizující metody v hudební výchově na ZUŠ

Diplomová práce se zabývá tématem aktivizujících metod v hudební výchově na základní umělecké škole. Teoretická část práce se věnuje popisu a problematice aktivizujících metod a dále se zaměřuje na ...

KUBÍKOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Structural biology approach to biotechnological problems
IERMAK, Iuliia
2017 - English
Enhancement of the catalytic performance of various enzymes in the reaction systems requires advanced studies of enzymes' structure-function relationships. The obtained information is used to engineer favourable enzyme variants exhibiting beneficial properties for applications in biotechnology. In the thesis X-ray crystallographic analysis was successfully employed for the structure-functional characterization of the glyceraldehyde dehydrogenase from thermophilic bacterium Thermoplasma acidophilum (TaAlDH). This enzyme is one of the key enzymes in the cell-free system for the production of ethanol or isobutanol from glucose. The second part of the thesis describes optimization by structure-guided engineering of the haloalkane dehalogenase LinB from the soil bacterium Sphingobium japonicum UT26, used for the effective degradation of halogenated environmental pollutants. Enhancement of the catalytic performance of various enzymes in the reaction systems requires advanced studies of enzymes' structure-function relationships. The obtained information is used to engineer favourable enzyme variants exhibiting beneficial properties for applications in biotechnology. In the thesis X-ray crystallographic analysis was successfully employed for the structure-functional characterization of the glyceraldehyde dehydrogenase from thermophilic bacterium Thermoplasma acidophilum (TaAlDH). This enzyme is one of the key enzymes in the cell-free system for the production of ethanol or isobutanol from glucose. The second part of the thesis describes optimization by structure-guided engineering of the haloalkane dehalogenase LinB from the soil bacterium Sphingobium japonicum UT26, used for the effective degradation of halogenated environmental pollutants. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Structural biology approach to biotechnological problems

Enhancement of the catalytic performance of various enzymes in the reaction systems requires advanced studies of enzymes' structure-function relationships. The obtained information is used to engineer ...

IERMAK, Iuliia
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Správní uvážení a jeho soudní přezkum
KNEIFLOVÁ, Andrea; ŠKUREK, Martin; POUPEROVÁ, Olga
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá problematikou soudního přezkumu správního uvážení. Klade si za cíl ucelené zmapování aktuálního stavu zpracovávaného tématu, včetně nastínění problematických aspektů. V úvodu práce autorka uvádí, co je správní uvážení a v jakých variantách se v pozitivním právu vyskytuje. Ve druhé kapitole autorka vymezuje ústavněprávní a zákonná pravidla pro využití správního uvážení. Třetí kapitola navazuje konkretizací, v čem jsou specifika rozhodování o opravném prostředku proti rozhodnutí, které je založeno na správním uvážení. Dále je v diplomové práci uvedeno nakolik a z jakých hledisek mohou soudy při soudním přezkumu aktů správních orgánů přezkoumávat správní uvážení, jak je učinil správní orgán včetně srovnání s přezkumem aplikací správních norem, které obsahují neurčité právní pojmy. This diploma thesis deals with the problematics of judicial review of administrative discretion. Its target is a complete description of the current state of this topic including a brief explanation of problematic aspects. In the beginning of this thesis the author introduces the administrative discretion and its variations in the positive law. In the second chapter the author defines constitutional and legal rules of the use of the administrative discretion. The third chapter follows with concretization of the specifics of taking decisions on remedy for a decision based on administrative discretion. It is also stated in the diploma thesis how far and from which criteria the courts can review the administrative discretion taken by administrative organs when reviewing the acts of administrative organs, including a comparison to the review of the application of administrative laws which include indefinite legal terms. Keywords: správní uvážení; soudní přezkum; zneužití správního uvážení; limity správního uvážení; hlediska správního uvážení; diskreční pravomoc; volné uvážení; neurčitý právní pojem.; administrative discretion; judicial review; abuse of administrative discretion; limits of administrative discretion; criteria of administrative discretion; discretionary powers; indefinite legal terms. Available in digital repository of UPOL.
Správní uvážení a jeho soudní přezkum

Diplomová práce se zabývá problematikou soudního přezkumu správního uvážení. Klade si za cíl ucelené zmapování aktuálního stavu zpracovávaného tématu, včetně nastínění problematických aspektů. V úvodu ...

KNEIFLOVÁ, Andrea; ŠKUREK, Martin; POUPEROVÁ, Olga
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Připravenost začínajících učitelů 1. st. ZŠ na řešení kázeňských problémů ve třídě
SULKOVÁ, Michaela
2017 - Czech
Diplomová práce se zaměřuje na zkoumání začínajícího učitele 1. stupně základní školy, a to z hlediska jeho připravenosti na setkání se s kázeňskými problémy žáků. Cílem diplomové práce je zjistit úroveň připravenosti začínajícího učitele 1. stupně základní školy na řešení kázeňských problémů ve třídě. Dílčím cílem je nahlédnutí do pregraduální přípravy začínajícího učitele a zodpovězení otázky, do jaké míry připravuje vysoká škola na řešení kázeňských problémů v praxi. Dalším cílem je zjištění pocitu připravenosti začínajících učitelů na řešení problémového chování žáků, a to na reálných i nastíněných případech. The thesis is focused on exploration of beginning teacher in primary school, and in terms of its readiness for a meeting with pupils' discipline problems. The aim of the thesis is to determine the level of readiness of beginning teachers in primary schools to solve disciplinary problems in the class. The other goal is to consult the undergraduate training of beginning teachers, and answer the question to what extent they are prepared for disciplinary problems in practice by the college. Another goal is to determine the real readiness of beginning teachers to solve problematic behavior of pupils, and in terms of real and outlined cases. Keywords: nekázeň; kázeň; kázeňské přestupky; problémy v chování; připravenost; začínající učitel; diagnostika; indiscipline; discipline; disciplinary problems and offences; problematic behaviour; readiness; beginning teacher; diagnostics Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Připravenost začínajících učitelů 1. st. ZŠ na řešení kázeňských problémů ve třídě

Diplomová práce se zaměřuje na zkoumání začínajícího učitele 1. stupně základní školy, a to z hlediska jeho připravenosti na setkání se s kázeňskými problémy žáků. Cílem diplomové práce je zjistit ...

SULKOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Smysl života středoškolské mládeže
NAGYOVÁ, Andrea
2017 - Czech
Bakalářská práce má teoreticko-empirický charakter. V teoretické části se na základě odborné literatury zpracovaly poznatky vztahující se k problematice smyslu života, a to zejména z filosofického a psychologického hlediska. Cílem empirické části bylo zjistit, jakým způsobem nahlíží středoškolská mládež na vybraná témata smrt, stáří, svoboda, osobní cíle, vnitřní uspokojení, pohledy na svět a společnost, láska, budoucnost a jaký je jejich smysl života. Dotazníkové šetření bylo provedeno u žáků středních škol. The work has a theoreticalempirical character. The theoretical part is based on the scientific literature processed evidence relating to the issue of the meaning of life, especially of philosophical and psychological perspective. The aim of the empirical part was to find out how high school youth looks on selected themesdeath, old age, freedom, personal goals, inner satisfaction, views of the world and society, love, the future and what is their purpose in life. The questionnaire survey was conducted among secondary school students. Keywords: středoškolská mládež; smysl života; svoboda; budoucnost; adolescent; high school youth; the sense of life; liberty; future; adolescent; old age; death Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Smysl života středoškolské mládeže

Bakalářská práce má teoreticko-empirický charakter. V teoretické části se na základě odborné literatury zpracovaly poznatky vztahující se k problematice smyslu života, a to zejména z filosofického a ...

NAGYOVÁ, Andrea
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Výživa a stravování žáků 4. a 5. tříd na ZŠ v mikroregionu Blatná
STRNADOVÁ, Martina
2017 - Czech
Cílem diplomové práce bylo prostřednictvím dotazníkového šetření zmapování výživy a stravování dětí mladšího školního věku. K dotazníkovému šetření byli vybráni žáci ZŠ 4. a 5. tříd z mikroregionu Blatná a zúčastnilo se celkem 279 respondentů ve věku 9 - 11 let. Výsledky jsou zpracovány v podobě grafů, tabulek a diskuzi. Výživa dětí je v poslední době velmi diskutované téma. Vše souvisí s automaty, kde děti nachází nezdravé pochutiny. Aim of this thesis was mapping of diet and eating habits of children from primary school through survey. Chosen respondents were pupils in 4th and 5th grades in microregion Blatná. It took part 279 pupils aged 9 - 11. The results are processed in the form of graphs, tables and discussions. Children´s nutrition is very discussed topic lately. It all comes with the food machines where children have access to unhealthy junk food. Keywords: Výživa; stravování; obezita; poruchy příjmu potravy; rychlé občerstvení; projekty podporující výživu a stravování dětí; Nutrition; eating habits; overweight; eating disorders; fast food; projects to support healthy eating of children Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Výživa a stravování žáků 4. a 5. tříd na ZŠ v mikroregionu Blatná

Cílem diplomové práce bylo prostřednictvím dotazníkového šetření zmapování výživy a stravování dětí mladšího školního věku. K dotazníkovému šetření byli vybráni žáci ZŠ 4. a 5. tříd z mikroregionu ...

STRNADOVÁ, Martina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Využití interaktivní tabule ve výuce odborných předmětů na střední škole
MATULJAKOVÁ, Ivana
2017 - Czech
Bakalářská práce mát teoreticko-empirický charakter. V teoretické části práce jsou analyzovány možnosti využití interaktivní tabule ve vyučování odborných předmětů. Cílem empirické části práce je zjistit, zda učitelé používají interaktivní tabuli při výuce odborného předmětu, jakým způsobem ji využívají (popřípadě, proč ji nevyužívají), dále jaké mají učitelé a žáci zkušenosti s využíváním interaktivní tabule při výuce odborných předmětů a jak hodnotí žáci využití interaktivní tabule v odborném předmětu. Pro výzkumné šetření byla použita metoda rozhovoru s učitelem (příp. dle možností pozorování výuky) a dotazníkové šetření pro žáky středních škol. Výzkumným souborem byli učitelé odborných předmětů na středních školách a žáci středních odborných škol. The bachelor thesis have a theoretical and empirical character. The theoretical part analyzes the possibilities of using interactive whiteboards in teaching vocational subjects. The aim of the empirical part is to determine whether teachers use the interactive whiteboard to teach a course, how they use it (or why she was not used), then what are the teachers and students experience with the use of interactive whiteboards in teaching vocational subjects and how the students evaluate the use of interactive boards in specialized subject. For a research survey method was used an interview with a teacher and a questionnaire for secondary school pupils. The research group were teachers of vocational subjects in secondary schools and students of secondary vocational schools. Keywords: interaktivní tabule; odborný předmět; interactive whiteboards; vocational subject Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Využití interaktivní tabule ve výuce odborných předmětů na střední škole

Bakalářská práce mát teoreticko-empirický charakter. V teoretické části práce jsou analyzovány možnosti využití interaktivní tabule ve vyučování odborných předmětů. Cílem empirické části práce je ...

MATULJAKOVÁ, Ivana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

"Mobbing" - psychologický teror na pracovišti a jeho vliv na pracovní pozice.
KLICHOVÁ, Olga
2017 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku psychického teroru na pracovišti mobbing. Teoretická část je rozdělena do dvou kapitol, které se zabývají vymezením tohoto pojmu. V nich jsou popsány znaky, cíle, příčiny, motivy, reakce obětí, důsledky prevence a obrana proti těmto praktikám pracovního teroru. Praktická část je tvořena smíšeným výzkumem, kvalitativním ve formě rozhovorů a kvantitativním ve formě dotazníků. V rámci kvalitativního výzkumu jsou provedeny tři případové studie obětí mobbingu. Je zde charakterizována organizace, kde se oběti s pracovním terorem potýkali, dále vznik, průběh, vývoj, řešení jejich situace a plány do budoucna. The bachelor thesis is focused on psychological terror at work - mobbing. The theoretical part is divided into two chapters, which deal with defining the concepts of mobbing. There are described characters, goals, causes, motives, reactions of victims, consequences and prevention of defense against mobbing. The practical part consists of a mixed research, qualitative as interviews and quantitative in the form of questionnaires. Within the qualitative research there are realized three case studies of victims of mobbing. There is characteristics of organization where victims of mobbing or bossing faced, further rise, progress, development, addressing their situation and future plans. Keywords: Mobbing; Bossing; Pracovní teror; Oběť; Mobbing; Bossing; Working terror Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
"Mobbing" - psychologický teror na pracovišti a jeho vliv na pracovní pozice.

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku psychického teroru na pracovišti mobbing. Teoretická část je rozdělena do dvou kapitol, které se zabývají vymezením tohoto pojmu. V nich jsou popsány ...

KLICHOVÁ, Olga
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Interpretace povídek Oty Pavla v díle Fialový poustevník
STIX, Jiří; FIC, Igor; SLADOVÁ, Jana
2017 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na interpretaci povídkové knihy Oty Pavla Fialový poustevník. Podstatná část patří autobiografickým rysům, které byly v jeho životě rozhodující a výraznou měrou se odrážejí i v tomto jeho díle. Část práce je věnovaná jeho rodině, známým a místům, kde pobýval. Všechna místa jsou skutečná, stejně jako osoby, které v díle vystupují. Bachelor thesis discusses the interpretation of short stories Purple recluse from writer Ota Pavel. A large part of the thesis includes autobiographical characteristics, which were critical in his life and reflected also in this his work. Part of the thesis is devoted to his family, known people and places, where he lived. All of the places are as real as people, who engage in this work. Keywords: Ota Pavel; Povídkový soubor Fialový poustevník; Holocaust; Interpretace povídek; Židé; Autobiografické postavy; Ota Pavel; Short stories Purple recluse; Holocaust; Interpretation of the stories; Jews; Autobiographical characters Available in digital repository of UPOL.
Interpretace povídek Oty Pavla v díle Fialový poustevník

Bakalářská práce je zaměřena na interpretaci povídkové knihy Oty Pavla Fialový poustevník. Podstatná část patří autobiografickým rysům, které byly v jeho životě rozhodující a výraznou měrou se ...

STIX, Jiří; FIC, Igor; SLADOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Volnočasové aktivity v Centru současného umění DOX - návrh a realizace zájmového kroužku pro žáky 1. stupně ZŠ
PÝCHOVÁ, Eliška; ŠOBÁŇOVÁ, Petra
2017 - Czech
Diplomová práce popisuje proces vzniku a průběh realizace pravidelného zájmového kroužku pro děti na prvním stupni ZŠ v Centru současného umění DOX. Práce vychází z teoritických východisek vývojové psychologie dítěte mladšího školního věku, zájmového vzdělávání a galerijní pedagogiky Součástí diplomové práce je metodický plán a výstupy jednotlivých lekcí zájmové činnosti. Tematický obsah kroužku plně koresponduje s kurátorskou koncepcí výstavních projektů DOXu, děti se kromě množství výtvarných technik naučí i v souladu s posláním centra kriticky myslet. This diploma thesis describes the process of creation and course of hobby group for pupils of primary school in the Center of Contemporary Art DOX. The thesis is based on the theory of developmental psychology of a younger school age child, interest education and gallery pedagogy. Part of the diploma thesis is a methodical plan and reults of individual lessons of interest activity. The thematic content of the hobby group to the curatorial concept of DOX exhibition projects, Children learn apart from a number of art techniques and critically think in line with the mission Centre. Keywords: dítě na prvním stupni ŽŠ; kroužek; zájmová činnost; galerijní pedagogika; zprostředkování umění; Centrum současného umění DOX; child 1st grade elementary school; hobby group; interest activity; gallery pedagogy; mediation of art; DOX Center of Contemporary Art Available in digital repository of UPOL.
Volnočasové aktivity v Centru současného umění DOX - návrh a realizace zájmového kroužku pro žáky 1. stupně ZŠ

Diplomová práce popisuje proces vzniku a průběh realizace pravidelného zájmového kroužku pro děti na prvním stupni ZŠ v Centru současného umění DOX. Práce vychází z teoritických východisek vývojové ...

PÝCHOVÁ, Eliška; ŠOBÁŇOVÁ, Petra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases