Number of found documents: 4308
Published from to

Síťová úložiště NAS
Laciný, Jakub; Vokoun, Tomáš; Pavlík, Jan
2017 - Czech
Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití síťových úložišť v malých firmách a domácnostech. Teoretická část je věnována vymezení základních pojmů, představení zařízení , rozboru základních a rozšiřujících funkcí. Zaměřuje se zejména na analýzu podporovaných komunikačních protokolů, běžně používaných souborových systémů a principy funkce diskových polí. Část je věnována záloze dat a ochraně NAS serveru, okrajově i zabezpečením bezdrátového připojení, které úzce souvisí s tematikou, hlavně z hlediska zneužití dat. V praktické části jsou nejprve popsány základní služby a nastavení zařízení. V dalších krocích jsou uvedeny aplikace a funkce pro jejich následné využití jak běžným uživatelem, tak malou firmou. Bachelor thesis follows up the possibilities of using NAS in small companies and households. Theoretical part is devoted to the definition of basic concepts, introduction of device, analysis of basic and extending functions. It focuses primaly on analysis of suported comunication protocols, commonly used file systems and principles of function disk arrays. One section is dedicated to data backup and NAS server protection, marginally to wireless security, which is closely related with the theme, especially in terms of data misuse. In practical part, the basic services and setings are described at the first. In further steps, the applications and functions are introduced for their subsequent use as common user as small company. Keywords: Disk; Vzdálené úložiště; Diskové pole; Zabezpečení; Souborový systém; Komunikační protokoly; Sdílení dat; NAS; RAID; Privátní cloud; Zálohování; Multimédia dostupnost_czu
Síťová úložiště NAS

Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití síťových úložišť v malých firmách a domácnostech. Teoretická část je věnována vymezení základních pojmů, představení zařízení , rozboru základních ...

Laciný, Jakub; Vokoun, Tomáš; Pavlík, Jan
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Poprojektová analýza řešení silničního obchvatu Vamberka
Muchová, Kamila; Martiš, Miroslav; Jaroslav, Jaroslav
2017 - Czech
Doprava je fenomén, který v současné době prochází obrovským rozvojem. Při realizaci dopravních staveb a následném provozu však dochází k dopadům na různé složky životního prostředí. Tato diplomová práce se zabývá poprojektovou analýzou silničního řešení obchvatu Vamberka z hlediska srovnání predikce vlivu výstavby na životní prostředí uvedené v dokumentaci EIA a stavu po realizaci projektu. Dílčím cílem práce je vyhodnocení EIA procesu a analýza opatření vyplývajících z dokumentace EIA. Dále, v návaznosti na data o dopravních intenzitách, posouzení řešení silniční situace ve Vamberku. V obecné části práce jsou vysvětleny pojmy spojené s výše uvedenou problematikou. Dále je popsáno zkoumané území - Vamberk a okolí. V metodické části práce je popsán průběh poprojektové analýzy. Je zhodnocen proces dokumentace EIA, analýza plnění podmínek vyplývajících z dokumentace EIA a dopravní vytíženost zkoumaného území. Získané zkušenosti jsou zobecněny pro metodické doporučení ke zpracování dalších poprojektových analýz obchvatů sídel. V současné době není jednotný rámec poprojektové analýzy dán. Transportation is a sector that is currently experiencing a great deal of development. Project realization and subsequent operations on a newly built structures may impact various parts of environment. This thesis is inspecting the post-project analysis of the Vamberk motorway bypass. It is focused mainly on the comparison of the EIA pre-project impact predictions and the actual post-project aftermaths. The objective is to examine the EIA process and the assessment of the EIA documentation. Furthermore, the road situation of the Vamberk is evaluated based on the traffic intensity data. The first part of this thesis explains the general concepts associated with the aforementioned issue. The second part describes the characteristics of the examided area - Vamberk and sorroundings. Finally, the process of post-project analysis is described in the methodical section. This section describes the process used in EIA documentation assessment, means by which EIA-based condition performance is evaluated and lastly it presents the statements of subjects involved. Gathered data were compiled into a generalized methodical recommendations for use in further post-project analyses, as no uniform framework for this purpose exists Keywords: EIA; poprojektová analýza; silnice dostupnost_czu
Poprojektová analýza řešení silničního obchvatu Vamberka

Doprava je fenomén, který v současné době prochází obrovským rozvojem. Při realizaci dopravních staveb a následném provozu však dochází k dopadům na různé složky životního prostředí. Tato diplomová ...

Muchová, Kamila; Martiš, Miroslav; Jaroslav, Jaroslav
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Vyhodnocení ohrožení vybraných EVL invazními druhy rostlin
Janošková, Romana; Berchová, Kateřina; Martin, Martin
2017 - Czech
Problematika šíření invazních druhů rostlin a živočichů je stále aktuálnější. Bez vhodných zásahů a omezení není možné šíření invazních druhů regulovat. Tato práce se zabývá výzkumem ohrožení evropsky významných lokalit vybranými invazními druhy rostlin, jejichž výskyt byl monitorován v sezoně roku 2015. V práci je porovnáván výskyt invazních rostlin v závislosti na nadmořské výšce a ploše invaze ve vybraných EVL V práci je uvažováno také nad vhodným návrhem omezení rozšíření invazních druhů rostlin. Pomocí statistických analýz je zjišťována míra ohrožení EVL a zda funguje ochrana biotopů, které jsou předmětem ochrany evropsky významné lokality. The issue of spreading invasive plant and animal species is becoming increasingly topical. It is not possible to control the spread of invasive species without appropriate interventions and restrictions. This thesis researches endangering of SCI by selected invasive plant species whose presence was monitored in 2015. An occurrence of invasive plants, depending on the altitude and the area of the invasion in the selected SCI, is compared in this thesis. A suitable proposal limiting the spread of invasive plant species is also considered in this work. Using statistical analyzes the level of threat of the SCI is monitored and also found out whether the protection of habitats that are subjected to protection of the SCI. Keywords: celík; křídlatka; bolševník; biotop; NATURA 2000 dostupnost_czu
Vyhodnocení ohrožení vybraných EVL invazními druhy rostlin

Problematika šíření invazních druhů rostlin a živočichů je stále aktuálnější. Bez vhodných zásahů a omezení není možné šíření invazních druhů regulovat. Tato práce se zabývá výzkumem ohrožení evropsky ...

Janošková, Romana; Berchová, Kateřina; Martin, Martin
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Analýza odtoku ve vybraném urbanizovaném povodí
Kučera, Vít; Máca, Petr; Petr, Petr
2017 - Czech
Práce se zabývá schematizací území s kanalizační sítí ve srážkovo-odtokovém modelu urbanizovaného povodí a modelováním změn v Manningova drsnostního součinitele potrubí na hlavní stoce, která odvádí většinu odpadních vod. Porovnání bylo provedeno na dvou schematizacích povodí Bohnického sběrače, kmenové stoky F v Hl. m. Praze. Pro simulace byl využit program Mike URBAN společnosti DHI a.s. Hlavní sledovanou veličinou byl hydrogram odtoku na zvoleném uzávěrném profilu povodí a jeho vývoj v závislosti na schematizaci a změně Manningova drsnostního součinitele. The work deals with schematization area with sewage networks in the Rainfalls-runoff model urbanized watershed modeling and changes in the Manning roughness coefficient of the pipe to the main sewer, which drains most of the wastewater. The comparison was made on two schematization basin Bohnice collector the main sewer F in the city. Prague. For the simulation program was used Mike URBAN DHI Inc. The main variable was observed outflow hydrograph on the selected sealing profile watershed and its development depending on schematization and change the Manning roughness coefficient. Keywords: odtok; urbanizované povodí; schematizace modelu; Manningův drsnostní součinitel dostupnost_czu
Analýza odtoku ve vybraném urbanizovaném povodí

Práce se zabývá schematizací území s kanalizační sítí ve srážkovo-odtokovém modelu urbanizovaného povodí a modelováním změn v Manningova drsnostního součinitele potrubí na hlavní stoce, která odvádí ...

Kučera, Vít; Máca, Petr; Petr, Petr
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Podnikatelský plán: pronájem bytových prostor zahraničním turistům
Pospíšilová, Kateřina; Malec, Karel; Michal, Michal
2017 - Czech
Diplomová práce Podnikatelský plán: pronájem bytových prostor zahraničním turistům shrnuje řešení podnikatelského plánu a projektového managementu v praxi. Teoretická část této práce se věnuje základní struktuře podnikatelského plánu, hlouběji finanční části a stručně pojednává o právní problematice pronajímání nemovitostí v České republice. Vše je aplikováno v praktické části, kde je projekt představen, následně jsou provedeny analýzy vnitřního a vnějšího prostředí, poté je podrobně popsány předpoklady pro realizaci marketingové strategie. Poslední část práce se věnuje finančnímu plánování, kde je uvažováno několik scénářů podnikatelské myšlenky a možná rizika tohoto projektu. Vlastní zpracování plánu je zaměřené na praktickou aplikaci a je koncipováno jako návod jak začít podnikat v této oblasti. This diploma thesis Business plan: Flats for rent to foreign tourists shows the reader the solution of business plan and project management in the real world. Theoretical part of this thesis focuses on the basic structure of a business plan, financial part of this diploma thesis and shortly describes the legal issues of rent the flat in the Czech Republic. Everything is applied in the practical part of this thesis, where the project is described, after that analysis of the inner and outer environment are made. The next chapter describes in detail the conditions for the implementation of marketing strategy. The last chapter of this thesis is devoted to financial plan, in which are calculated few scenarios of the business idea and possible risks of this project. The processing of the business plan is focused on practical application and is designed as instructions on how to start a business in this subject. Keywords: Airbnb; cestovní ruch; investice; nemovitost; podnikatelský plán; pronájem; sdílená ekonomika; turisté; ubytování dostupnost_czu
Podnikatelský plán: pronájem bytových prostor zahraničním turistům

Diplomová práce Podnikatelský plán: pronájem bytových prostor zahraničním turistům shrnuje řešení podnikatelského plánu a projektového managementu v praxi. Teoretická část této práce se věnuje ...

Pospíšilová, Kateřina; Malec, Karel; Michal, Michal
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Vyhodnocení propagace vybraného produktu v rámci obchodní strategie podniku
Hakenová, Markéta; Regnerová, Olga; Zdeněk, Zdeněk
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá obchodní strategií vybraného kamenolomu v rámci propagace jednoho vybraného kamenného výrobku. Závěrečná práce je složena z části teoretické a posléze z druhé části, a to praktické. Teoretická část představuje literární rešerši, zabývající se vysvětlení definice a rozdělení kamenolomu, granitu a jeho těžby, podniku jako pojmu, následně vysvětlení si strategií v rámci obchodu, strategického myšlení a řízení v podniku. V poslední části literární rešerše se práce zabývá produktem a jeho distribucí společně s propagací. Druhá, praktická část diplomové práce se zaměřuje na vybraný kamenolom v České republice, který se v práci představí s jedním ze svých produktů. Na základě dotazníkového šetření bude navržena propagace, která by měla zajistit lepší prodejnost výrobku a tím i ziskovost podniku. The diploma thesis deals with the business strategy of a chosen quarry within the scope of promotion of one concrete chosen stone product. The thesis consists of two parts - a theoretical and a practical one. The theoretical part introduces the linear information research focusing on the explanation of a definition and dividing of the quarry, granite and its mining, the concept of the company and afterwards the explanation of business strategies, strategical thinking and the company management. In the final part of the linear research the thesis deals with the product itself, its distribution and promotion. The second, practical part focuses on the chosen quarry in the Czech Republic, which is presenting one of its products. On the grounds of a questionnaire research a concrete type of promotion which should lead to better selling of the product and therefore better profitability of the company will be suggested. Keywords: reklama; strategie; výrobek; podnik; propagace dostupnost_czu
Vyhodnocení propagace vybraného produktu v rámci obchodní strategie podniku

Diplomová práce se zabývá obchodní strategií vybraného kamenolomu v rámci propagace jednoho vybraného kamenného výrobku. Závěrečná práce je složena z části teoretické a posléze z druhé části, a to ...

Hakenová, Markéta; Regnerová, Olga; Zdeněk, Zdeněk
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Determinace velikosti rodiny bobra pomocí fotopastí
Pivrnec, Ondřej; Vorel, Aleš; Lenka, Lenka
2017 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá metodologií a následnou analýzou počtu bobrů evropských (Castor fiber) uvnitř bobří rodiny. Data byla získávána pomocí fotopastí. Sběr probíhal od srpna 2015 do srpna 2016 ve dvou oblastech a to v Českém lese a na Šumavě. Šumava i Český les mají odlišnou míru saturace bobří populace. Hlavním cílem této práco bylo odhadnout průměrnou velikost bobří rodiny ve dvou modelových oblastech s využitím fotopastí. Jako vhodné oblasti byly Český les a Šumava. Podcílem práce bylo navrhnout a ověřit metodiku aplikace fotopastí a způsob vyhodnocení dat z pořízených snímků. This diploma thesis concerns the methodology and subsequent analysis of the quantity of European beaver (Castor fiber) inside a beaver family. These data were collected by using camera-traps. Collection was conducted from August 2015 to August 2016 in two areas. The first area was the Czech forest and the second area was Šumava. In these areas is a different degree of saturation of the beaver population. The main objective of this study was to estimate the average size of a beaver family in two model areas using camera-traps. Suitable areas were Czech Forest and Šumava. Secondary objective was to design and test methodology and application of the camera-traps and design a way to evaluate data from the captured images. Keywords: bobr evropský; fotopast; počet členů rodiny; saturace území dostupnost_czu
Determinace velikosti rodiny bobra pomocí fotopastí

Tato diplomová práce se zabývá metodologií a následnou analýzou počtu bobrů evropských (Castor fiber) uvnitř bobří rodiny. Data byla získávána pomocí fotopastí. Sběr probíhal od srpna 2015 do srpna ...

Pivrnec, Ondřej; Vorel, Aleš; Lenka, Lenka
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Politické aspekty řízení a rozvoje vybrané obce (případová studie obce Vinařice u Loun)
Vlčková, Michaela; Čopík, Jan; Dušan, Dušan
2017 - Czech
Autorka si vybrala téma Politické aspekty řízení a rozvoje vybrané obce (případová studie obce Vinařice u Loun). Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vysvětleny a popsány pojmy, které souvisejí s danou problematikou komunální politiky. Například samospráva obce, orgány obce, rozvoj obce, hospodaření obce, rozpočet obce, komunální volby, volební právo a jiné. Praktická část obsahuje charakteristiku obce Vinařice u Loun z demografického a socioekonomického hlediska - dle aktuálního návrhu rozpočtu obce, porovnání rozpočtové skladby s jinou, stejně velkou obcí. Dále zde byla popsána podrobná charakteristika místní a zájmové samosprávy a poslední komunální volby do zastupitelstva obce (2014). Stěžejním cílem je definovat charakter rozhodovacího procesu místní samosprávy a porovnat hospodaření obce od roku 2000 do současnosti (2016). Diplomová práce má charakter případové studie (jak již je uvedeno v názvu práce). Ke sběru dat byla využita zejména analýza dokumentů, polostandardizované rozhovory a komparace dat. Author has chosen "Political Aspects of the Management and Development of Selected Municipalities (Case Study of Vinařice u Loun)" topic.The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part explains and describes concepts related to communal politics matter. For example, government municipalities, municipal authorities, community development, municipal management, municipal budget, municipal elections, electoral law etc. The practical part describes characteristic of Vinařice u Loun village from demographic and socio-economic perspective - according to the current municipal budget draft, compared to the budget structure with another, equally large municipalities. Furthermore, there has been described a detailed description of local interest and local government, and the last municipal election to municipal council (2014). The main objective is to define the nature of the decision-making process of local government and compare the management of the village from 2000 to the present (2016). The Masters thesis characterises a case study (as already mentioned in the title of work). For data collection, analysis of documents, interviews and comparison of data were used. Keywords: Vinařice u Loun; místní samospráva; rozvoj obce; rozpočet obce; polemika v obecní samosprávě; spolek; volební strana; komunální volby dostupnost_czu
Politické aspekty řízení a rozvoje vybrané obce (případová studie obce Vinařice u Loun)

Autorka si vybrala téma Politické aspekty řízení a rozvoje vybrané obce (případová studie obce Vinařice u Loun). Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou ...

Vlčková, Michaela; Čopík, Jan; Dušan, Dušan
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Modelování komoditní vertikály mléka
Lagová, Veronika; Malý, Michal
2017 - Czech
Práce je rozdělena na 2 části, kde první část se zabývá popisem metodických postupů při sestavování ekonometrických modelů. V této části je také charakterizována daná komoditní vertikála. V druhé části jsou použity zvolené statistické a ekonometrické metody, které jsou pak následně vyhodnoceny. Pomocí těchto metod je určena síla vztahů mezi vybranými ekonomickými ukazateli v komoditní vertikále. Poté jsou jednotlivé modely zhodnoceny k prognóze budoucího vývoje. Keywords: ekonometrie; cena; analýza; model; prognóza; odhad dostupnost_czu
Modelování komoditní vertikály mléka

Práce je rozdělena na 2 části, kde první část se zabývá popisem metodických postupů při sestavování ekonometrických modelů. V této části je také charakterizována daná komoditní vertikála. V druhé ...

Lagová, Veronika; Malý, Michal
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Analýza sociálních sítí
Hejný, Jakub; Lohr, Václav
2017 - Czech
Práce se zabývá analýzou sociálních sítí pro potřeby vztahů s veřejností z pohledu podniku. Práce dále specifikuje způsoby a podmínky sběru na dat na sociálních sítích (Facebook, LinkedIn, Twitter). Výstupní analýza by měla sloužit jako podpůrný nástroj Bakalářská práce se zabývá analýzou sociálních sítí a jejich využitelnosti při zjišťování veřejného mínění pro potřeby rozvoje a vedení společnosti. Práce se zabývá tím, jak sociální sítě ovlivňují veřejné mínění. Výstupní analýza by měla sloužit jako souhrn doporučených druhů a způsobů prezentace společnosti směrem ke koncovému zákazníkovi. Zároveň by analýza měla definovat efektivitu využívání jednotlivých sociálních sítí a jejich vliv na rozvoj a hospodářské výsledky společnosti. This thesis deals with social network analysis for the needs of public relations from the perspective of the company. The thesis also specifies conditions and ways of dat collectin on social networks (Facebook, LinkedIn, Twitter). The output analysis should be used as a support tool. This thesis deals with social network analysis of their usefulness in public opinion surveys for the development needs of management. The output analysis should be used as summary of the recommended ways how to present a company to a customer.At the same time, the analysis should define the effectiveness of the use of individual social networks of their influence on the development of the company's results. Keywords: Internet; Sociální sítě; Analýza; Vztahy s veřejností; Sběr dat dostupnost_czu
Analýza sociálních sítí

Práce se zabývá analýzou sociálních sítí pro potřeby vztahů s veřejností z pohledu podniku. Práce dále specifikuje způsoby a podmínky sběru na dat na sociálních sítích (Facebook, LinkedIn, Twitter). ...

Hejný, Jakub; Lohr, Václav
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases