Number of found documents: 29162
Published from to

MUZEUM PLÁNOVÁNÍ PRAHY
Koucký Roman; Babíková Gabriela; Cihlářová Monika
2018 - Czech
Těšnov má potenciál nejen turisticky atraktivního místa. Dobře se zde orientuje, je dopravně dobře obsloužené, a hlavně se zde nachází také jedna z budov Muzea hlavního města Prahy. Nová budova Muzea pražského plánování by zde by měla posílit génia loci, které se vytratilo zbouráním Denisova nádraží a výstavbou magistrály. Také by mělo nabídnout prostory pro prezentování všech etap vývoje a plánování Prahy ať už v modelech, plánech, audiovizuálně, nebo také formou přednášek a workshopů. Místo, kde se návštěvník setká s historií i budoucností hlavního města.Těšnov has a potential not only as a touristic attractive place. It is easy for orientation with quality traffic service and mainly there is the main building of the City Of Prague Museum. The new building of the Prague museum of planning should strengthen the genius loci here, which disappeared by the demise of Denis?s Railway Station and Prague highway construction. It should offer space for presenting all stages of Prague's development and planning, whether in models, plans, audiovisual or in the form of lectures and workshops. The place where a visitor meets history and future of the capital city. Keywords: muzeum,urbanismus,plánování,město,Praha; museum,urbanism,planning,city,Prague Available at various departments of the ČVUT.
MUZEUM PLÁNOVÁNÍ PRAHY

Těšnov má potenciál nejen turisticky atraktivního místa. Dobře se zde orientuje, je dopravně dobře obsloužené, a hlavně se zde nachází také jedna z budov Muzea hlavního města Prahy. Nová budova Muzea ...

Koucký Roman; Babíková Gabriela; Cihlářová Monika
České vysoké učení technické v Praze, 2018

ROZVOJ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ V KRČI
Kordovský Petr; Česal David; Šabart Jan
2018 - Czech
Nový urbanistický koncept lokality kolem Thomayerovy nemocnice v Praze 4 Krči. Práce obsahuje detailnější zpracování vybrané administrativní budovy a bytovému domu v této lokalitě a pracuje s předpokladem realizace zastávky Nemocnice Krč na plánované trase metra D.The concept of the new urban development around Thomayer's hospital in Prague 4 - Krč. The thesis includes detailed analyses of selected administrative building and apartment building in the area and is based on the assumption of realization of the metro station Hospital Krč on the new metro line D. Keywords: urbanismus,soubour staveb,administrativní budova,bytový dům,Krč,nová stanice metra Nemocnice Krč; urban development,administrative building,apartment building,Krč,new metro station Hospital Krč Available at various departments of the ČVUT.
ROZVOJ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ V KRČI

Nový urbanistický koncept lokality kolem Thomayerovy nemocnice v Praze 4 Krči. Práce obsahuje detailnější zpracování vybrané administrativní budovy a bytovému domu v této lokalitě a pracuje s ...

Kordovský Petr; Česal David; Šabart Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Analýza kapacity bypassu okružních křižovatek
Slabý Petr; Sedlačik Ivan; Kocourek Josef
2018 - Czech
Disertační práce se zabývá analýzou kapacity bypassů okružních křižovatek v České republice. Cílem práce je navrhnout novou metodiku sloužící k posuzování kapacity bypassů, protože tato metodika v českých podmínkách neexistuje. Stěžejní částí práce je kapitola č. 6, která obsahuje provedené dopravní průzkumy na bypassech okružních křižovatek v ČR, jejich vyhodnocení a charakteristiky nutné pro kapacitní posuzování. Neméně důležitou je kapitola č. 7, obsahující mikrosimulační modely zohledňující různé geometrické uspořádání bypassů. Okružní křižovatky byly modelovány v programu PTV Vissim. Na základě analýzy výsledků získaných z interaktivních modelů byla navržena metodika pro stanovení a posouzení kapacity bypassů okružních křižovatek. Výsledkem disertační práce jsou kapitoly č. 8 - 10, kde je uveden přehled navržených metodik a jejich porovnání se stávajícími předpisy. Poslední částí disertační práce jsou přílohy, obsahující zjištěné charakteristiky na sledovaných křižovatkách a data z programu PTV Vissim.This thesis deals with analysis of bypass capacity of roundabouts in the Czech republic. The aim of this thesis is to devise a new methodology for assessing the bypass capacity, as there is no such methodology in the Czech conditions. The main part of the thesis is the chapter number 6, which contains traffic researches done at the bypasses of roundabouts in the Czech republic, their evaluation and characterization necessary for assessing the capacity. Not less important is the chapter number 7, dealing with microsimulation models taking into account different geometrical layout of bypasses. Roundabouts were designed in the PTV Vissim programme. Based on the analysis of results obtained from interactive models, the methodology for setting and assessing the capacity of bypasses of roundabouts was devised. The result of this thesis are the chapters number 8 - 10 with the summary of devised methodologies and their comparison with present regulations. The last part of the thesis is formed by annexes with the characterization found at the monitored roundabouts and PTV Vissim programme data. Keywords: okružní křižovatka,bypass,vzdálenost konce klínu,kapacita křižovatky,délka fronty,úroveň kvality dopravy; roundabout,bypass,distance of the end of wedge,capacity of roundabout,length of queue,level of traffic quality Available in digital repository of ČVUT.
Analýza kapacity bypassu okružních křižovatek

Disertační práce se zabývá analýzou kapacity bypassů okružních křižovatek v České republice. Cílem práce je navrhnout novou metodiku sloužící k posuzování kapacity bypassů, protože tato metodika v ...

Slabý Petr; Sedlačik Ivan; Kocourek Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Transport půdy a fosforu vodní erozí
Krása Josef; Jáchymová Barbora; Hlavčová Kamila
2018 - Czech
Disertační práce ?Transport půdy a fosforu vodní erozí? se zabývá problematikou srážko-odtokových a erozních událostí jako potenciálního zdroje znečištění vodních útvarů fosforem. Cílem práce je zhodnotit různé přístupy k vyhodnocení vlivu erozního procesu na transport základních forem fosforu do vodního prostředí. V práci je prezentována možnost experimentálního sledování srážko-odtokových a erozních událostí s využitím dešťového simulátoru. Je zde posouzena možnost využití takto získaných dat týkajících se transportu fosforu pro následné matematické modelování. Dále jsou porovnány dvě empiricky odvozené metody modelování transportu rozpuštěného (eutrofizačně významného) fosforu v rámci erozních událostí. Dosud využívaná metoda ?Poměru obohacení? je porovnána s nově odvozenou metodou ?Eutrofizačního potenciálu? ve čtyřech povodích s odlišnými vlastnostmi. Je zhodnocena možnost využití metody ?Eutrofizačního potenciálu? pro popis transportního procesu ve velkých územích. Součástí zhodnocení je rovněž posouzení vlivu vstupních dat na výsledky, které jsou oběma metodami poskytovány. Rešeršní část práce se zabývá problematikou eroze, faktory, které intenzitu erozního procesu ovlivňují i důsledky intenzivních erozních událostí. Jsou zde popsány základní formy fosforu, které se v povodí běžně vyskytují. Rozebrána je problematika transportu fosforu v rámci povodí, procesy probíhající ve vodním a půdního prostředí, které jsou součástí koloběhu fosforu, včetně faktorů, které tento koloběh ovlivňují. Část rešerše je věnována metodám, které jsou pro vyhodnocování ztráty půdy a transportu fosforu během srážko-odtokových a erozních událostí využívány. Výsledky terénního měření potvrzují významný vliv přítomnosti a stavu vegetace na intenzitu transportu erodovaného materiálu, jeho zrnitostní složení i množství a formu transportovaného fosforu. Experimentálně určené hodnoty podílu rozpuštěného fosforu v celkovém fosforu v odtoku vykazují významnou variabilitu, a proto se jejich přímé využití při modelování transportu rozpuštěného fosforu z povodí ukazuje jako problematické. Výsledky porovnání dvou empirických metod pro stanovení transportovaného množství rozpuštěného fosforu ukazují, že v lokalitách s vysokou průměrnou intenzitou eroze poskytuje metoda ?Poměru obohacení? výsledky podobné těm, které poskytuje nová metoda ?Eutrofizačního potenciálu?. V lokalitách s nízkou intenzitou eroze poskytuje metoda ?Eutrofizačního potenciálu? vyšší hodnoty transportu rozpuštěného fosforu do recipientu, než metoda ?Poměru obohacení?. Nově odvozená metoda ?Eutrofizačního potenciálu? se ukazuje jako vhodný nástroj pro modelování transportu rozpuštěného fosforu z lokalit s intenzivní erozí půdy. Tyto lokality (nechráněná orná půda bez vegetačního krytu, nebo půda s vegetačním krytem s nízkým ochranným účinkem) se v podmínkách České republiky podílí na erozních událostech zásadním způsobem. Hlavní výhodou této metody je skutečnost, že není třeba znát skutečný podíl rozpuštěného fosforu v celkovém fosforu v povrchovém odtoku, jehož určení se jeví jako poměrně problematické.The dissertation thesis "Soil and phosphorus transport by water erosion" deals with the problem of the rainfall-runoff and erosion events as a potential source of the pollution of water bodies by phosphorus. The aim of this work is to assess various approaches to evaluation of the erosion process influence on the transport of basic phosphorus forms into the aquatic environment. The thesis presents the possibility of experimental monitoring of the rainfall-runoff and erosion events using the rainfall simulator. There is the possibility to use the measured data within the subsequent mathematical modelling assessed here. In addition, two empirically derived methods of modeling the transport of dissolved phosphorus (the most important in terms of eutrophication) in erosion are compared in the thesis. In four catchments with the different properties the results provided by the "Enrichment Ratio are compared " with the results provided by newly derived "Eutrophication Potential" method.. The "Eutrophication Potential" method is assessed in terms of its using for the description of the transport process in large catchments. The impact of input data on the results provided by these two methods is evaluated, too. The research part deals with the erosion process, the factors that influence the intensity of the erosion process and the consequences of the intensive erosion events. The basic forms of phosphorus that are commonly found in the river basin are described here. This part of the thesis is focused on phosphorus transport within the catchment, the processes in the aquatic and soil environments that are part of the phosphorus cycle and the factors that affect this cycle. The part of the research is devoted to the methods that are used for soil loss and phosphorus transport during the rainfall-runoff and erosion events evaluation. The results of the synthetic rainfall-runoff and erosion events confirm the significant influence of the presence and the state of vegetation on the transport intensity of the eroded material, its particle size distribution and the amount and the form of the transported phosphorus. The experimentally determined values of the dissolved phosphorus share in the total amount of phosphorus in the surface runoff show significant variability. Therefore, the direct use of measured values in modeling of the dissolved phosphorus transport in the catchment is not appropriate. The comparison of two empirical methods for determination of the amount of dissolved phosphorus shows that in the areas with significant erosion intensity the results provided by the "Enrichment Ratio" method are similar to the results provided by the newly derived method "Eutrophication Potential?. In the catchment with the significantly lower erosion intensity the "Eutrophication Potential" method provides a higher value of transported dissolved phosphorus than the "Enrichment Ratio" method. The newly derived ?Eutrophication Potential? method is a suitable tool for modeling the transport of dissolved phosphorus from the localities with the intensive soil erosion. These localities (unprotected arable land or arable land with low-protective vegetation cover) participate in the erosion events in the Czech Republic in a fundamental way. The main advantage of this new method is the fact that it is not necessary to know the share of dissolved phosphorus in the total amount of phosphorus in the surface runoff. The determination of this share is usually problematic. Keywords: Eroze půdy,srážko-odtoková událost,eutrofizace,rozpuštěný fosfor; Soil erosion,rainfall-runoff event,eutrophication,dissolved phosphorus Available in digital repository of ČVUT.
Transport půdy a fosforu vodní erozí

Disertační práce ?Transport půdy a fosforu vodní erozí? se zabývá problematikou srážko-odtokových a erozních událostí jako potenciálního zdroje znečištění vodních útvarů fosforem. Cílem práce je ...

Krása Josef; Jáchymová Barbora; Hlavčová Kamila
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Klasifikace území pro erozní modely pomocí GIS a veřejně dostupných datových zdrojů
Dostál Tomáš; Devátý Jan; Kliment Zdeněk
2018 - Czech
Cílem práce je vytvoření automatizovaného nástroje pro vytvoření takové prostorové definice využití ploch v území, která může sloužit pro přípravu plošně distribuovaných vstupních dat erozních modelů nezávisle na konkrétním použitém modelu. Důraz je kladen na co nejpřesnější definici prvků krajinné matrice v extravilánu, které mají vliv směrování povrchového odtoku a tím silně ovlivňují koncentraci odtoku a tím i plošnou distribuci intenzity erozních jevů. V úvodních kapitolách jsou představeny možnosti reprezentace geografických dat pro tento účel a jsou shrnuty požadavky vybraných, v současnosti používaných distribuovaných a semi-distribuovaných erozních modelů na definici vstupních dat. Jsou popsány nejpřesnější dostupné datové zdroje obsahující informace o využití ploch a jejich vlastnostech a to z pohledu využitelnosti pro hledanou definici využití ploch pro erozní modely. Práce prezentuje vytvořený automatizovaný nástroj pro prostředí ArcGIS, který umožňuje automatizované generování datasetu využití ploch, který je vhodný jako základní geografický podklad pro definování vstupních parametrů distribuovaných erozních modelů. Představený nástroj pomocí logických a geometrických operací vytváří topologicky čistou definici využití ploch ze dvou datových zdrojů dostupných pro celou ploch České republiky: vybraných objektů mapového díla ZABAGED? a geografické databáze uživatelských vztahů na zemědělské půdě LPIS. Je popsáno uživatelské prostředí nástroje a možnosti nastavení výpočtu, dále je popsán sled operací, který ze vstupních datasetů vytváří jeden výstupní dataset, který splňuje požadavky definované v úvodu. Kvalita výstupní vrstvy využití ploch je validována superpozicí s vrstvou využití ploch manuálně vytvořenou nad leteckým snímkem. Pro dvě validační území s celkovou rozlohou 69 km2 jsou podrobně analyzovány nesoulady mezi datasetem automaticky vygenerovaným vytvořeným nástrojem a validačním datasetem využití ploch. Celková úroveň shody pro všechny kategorie využití ploch činí 84% respektive 91% pro zemědělské kategorie. Pro ornou půdu, tedy plochy nejvíce ohrožené ztrátou půdy, je shoda v polohovém určení 95% a zároveň jsou velmi dobře definovány prvky ovlivňující odtok, které nejsou přítomné ani v jednom ze vstupních datových zdrojů.The goal of this work is to establish an automated geoprocessing tool for creation of the land-use spatial definition that can be used for general preparation of spatially distributed input data for soil erosion models independent of particular model. Precise definition of landscape matrix elements that interfere with surface runoff and flow concentration in the agricultural landscape is emphasized because such elements strongly influence the patterns of intensive soil erosion distribution. Firstly the geographical data representations suitable for the task are addressed and spatial input data requirements of contemporary distributed and semi-distributed soil erosion models are assessed. Widely used flow-tracing algorithms within geographical information systems are described and their capability to incorporate non-elevation structures for additional flow direction alternation is evaluated. The state-of-art data sources that include land-structure and land-use information are described with a focus on their usability for defining the desired land-use definition specific for soil erosion models input data preparation. The created geoprocessing tool based on the ArcGIS API framework is presented. The tool produces a topologically correct land-use definition by a series of geometrical and logical operations. The output dataset is suitable as a fundamental basis for soil erosion models input data definition and storage. Inputs used are the two major spatial data products available for the extent of whole Czech Republic: ZABAGED? and LPIS, geographical usership database of agricultural land. The user interface is described together with available user settings of the tool. Quality of the output dataset is assessed by validation against land-use definition manually digitized from aerial photographs for two areas with combined area of 69 km2 and the discrepancies between the automatically generated and manually created datasets are thoroughly analyzed. Overall match in categories is 84% of the total spatial extent and 91% of the agricultural categories. The arable land category which is the most endangered by the soil loss risk shows 95% match of its area. The landscape elements that influence the surface runoff that are not present in neither of the input data are very well captured. Keywords: využití ploch,mapa využití ploch,krajinná matrice,distribuované erozní modely,semi-distribuované erozní modely,ZABAGED,LPIS,geoprocessing; land-use,land-use map,landscape matrix,distributed soil erosion models,semi-distributed soil erosion models,ZABAGED,LPIS,geoprocessing Available in digital repository of ČVUT.
Klasifikace území pro erozní modely pomocí GIS a veřejně dostupných datových zdrojů

Cílem práce je vytvoření automatizovaného nástroje pro vytvoření takové prostorové definice využití ploch v území, která může sloužit pro přípravu plošně distribuovaných vstupních dat erozních modelů ...

Dostál Tomáš; Devátý Jan; Kliment Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Posuzování ohroženosti vodních nádrží erozním sedimentem s využitím modelu WATEM/SEDEM
Krása Josef; Bauer Miroslav; Hlavčová Kamila
2018 - Czech
Zanášení vodních nádrží sedimentem je jedním z významných důsledků zrychlených erozních procesů v krajině. Vodní nádrže jako uzávěrový profil hydrologického celku jsou ohroženým prvkem v krajině. Při zanášení sedimentem dochází nejen ke snižování zásobního objemu nádrže, ale také dalším negativním následkům v podobě eutrofizace či obecného zhoršení kvality vody. Dochází k postupnému omezení účelu, pro který byla nádrž vybudována. Navrácení nádrže do původního stavu a obnovení původního účelu je vždy velmi nákladné a u větších nádrží prakticky nemožné. Možnosti predikce tohoto procesu a následné ochrany se v současné době orientují na použití GIS nástrojů. Model WaTEM/SEDEM je empirickým nástrojem, který velmi dobře reflektuje proces erozních událostí, následného transportu vodním tokem a zanášení vodních nádrží pomocí jednoduchých a známých principů v dlouhodobém horizontu (USLE). Představené metody jsou řešeny pomocí modelu na rozsáhlém území více než 31 000 km2. Výpočty bylo zjištěno, že celkové zanášení nádrží vlivem eroze je v České republice zásadní. Do 58 významných řešených nádrží každoročně vstupuje v celém jejich povodí celkem 1,23 mil. tun splavenin. Celkem 59 % z tohoto množství je zachyceno v nádržích, což znamená 726 000 tun (605 000 m3) každoročně ukládaného sedimentu. Do toků v řešeném území vstupuje ročně 1,91 mil tun erozních splavenin, v rámci celé ČR lze tento vstup extrapolovat na 3,2 mil tun, tedy přibližně 2,6 miliónů m3. Dva největší celky povodí Slapy a Nové Mlýny dotují vodní toky stovkami tisíc tun sedimentu. Extrémní zatížení vodních nádrží vyžaduje určité způsoby ochrany. Tyto celky jsou podrobněji popsané a diskutované. V rámci práce jsou představeny také možnosti protierozní ochrany a kvantifikace efektu v uzávěrové nádrži. Zde je prokázáno, že v případě zatravnění kritických lokalit je možno už při 5 % chráněné plochy dosáhnout snížení vstupu splavenin o 10 ? 20 % (dle místních podmínek). Výsledkem práce je podrobný popis vstupu (eroze), procesu (depozice, transport) i následků (ohrožení vodních nádrží) z pohledu erozních splavenin s využitím právě distribuovaného empirického modelu WaTEM/SEDEM.Water reservoir filling by sediment is one of the key consequence of accelerated erosion processes in the landscape. Water reservoirs as the end profile of the hydrological unit are a vulnerable element in the landscape. Sedimentation reduces tank volume and has other negative consequences in the form of eutrophication or general deterioration of water quality. There is a reduction of the original purpose. The budget for reservoir conservation is always high and it is practically impossible realize it for large dams. The predicting of the process including subsequent protection is currently focused on using GIS tools. The WaTEM / SEDEM model is an empirical tool that reflects very well the process of erosion, subsequent water transport and water reservoir siltation by simple and well-known principles in the long term (USLE). The presented methods are about using a model on a large area of more than 31 000 km2. The calculations have shown that the total filling of reservoirs due to erosion is crucial in the Czech Republic. In total, 58 significant tanks each year enter a total of 1.23 million tons of sediment in their entire catchment area. Subsequently 59% of this quantity is stored, which means 726,000 tons (605,000 m3) of sediment every year. Approximately 1.91 mil. tons of material enter the streams in the area. Within the whole of the Czech Republic, this input can be extrapolated to 3.2 mil. tons, (2.6 millions m3). The two largest basins, the Slapy and the Nové Mlýny basins, receive hundreds of thousands tons of sediment. Extreme water reservoir loads require protection. These basins are described more in detail and further discussed. In the course of the thesis, the possibilities of soil protection and quantification of the effect in the final reservoirs are presented. Grassing of critical places can reduce the entry of the sediment into reservoir by 10 - 20% (according to local conditions) already on 5% of protected area. The result of this work is a detailed description of the entry (erosion), process (deposition, transport) and consequence (vulnerability of water reservoirs) from the point of view of erosion floods using the currently distributed empirical model WaTEM / SEDEM. Keywords: ztráta půdy,zanášení nádrží,WaTEM/SEDEM,USLE,velká povodí; soil loss,reservoir silting,WaTEM/SEDEM,USLE,large catchments Available in digital repository of ČVUT.
Posuzování ohroženosti vodních nádrží erozním sedimentem s využitím modelu WATEM/SEDEM

Zanášení vodních nádrží sedimentem je jedním z významných důsledků zrychlených erozních procesů v krajině. Vodní nádrže jako uzávěrový profil hydrologického celku jsou ohroženým prvkem v krajině. Při ...

Krása Josef; Bauer Miroslav; Hlavčová Kamila
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Výzkum vlivu krátkých vyztužených vláken na mechanicko-fyzikální vlastnosti popílku
Vaníček Ivan; Hamouzová Tereza; Pruška Jan
2018 - Czech
Spalování uhlí v tepelných elektrárnách je v současnosti stále jedním z hlavních zdrojů elektrické energie po celém světě. Přestože tento proces prochází velkými modernizacemi, jednou z největších nevýhod zůstává produkce velkého množství odpadu, mezi který se řadí i úletový popílek. Pokud se nezajistí jeho další využívání, stává se z popílku odpadní materiál, který je dále ukládán na odkalištích a skládkách. Tento způsob ukládání není v souladu s dnešními požadavky na ochranu životního prostředí. Česká republika patří mezi největší producenty tohoto odpadu v přepočtu na jednoho obyvatele a v současné době se v ČR recykluje přibližně jen 20 až 30% vyrobeného popílku. Je tedy nutné nalézat další způsoby, jak z přebytečného odpadního materiálu vytvářet materiál nový, který lze s výhodou použít při výstavbě. Disertační práce se věnuje metodě zlepšování geotechnických vlastností popílku pomocí přidání malého obsahu krátkých plastových vláken, tzv. mikrovyztužování. Výzkum je rozdělen do několika částí. Pomocí geotechnických laboratorních metod výzkumu je sledován vliv obsahu vláken na napjatostně-deformační chování popílku. Bylo ověřeno, že přidáním vláken lze pozitivně ovlivnit chování tohoto materiálu např. eliminovat vznik smykových ploch a změnit křehké chování po dosažení maximálního napětí na duktilní. Vyztužený popílek vykazuje větší smykovou pevnost než nevyztužený popílek. Výsledky laboratorního výzkumu jsou dále aplikovány při návrhu nestandartních zemních konstrukcí. Vyztužený popílek je složený ze dvou zcela odlišných materiálů. V práci jsou představeny a aplikovány přístupy vedoucí k homogenizaci materiálu a predikci ekvivalentních smykových parametrů. Na praktickém příkladu násypu na málo únosném podloží je provedena srovnávací analýza násypu z různých materiálů. Analytickými výpočty bylo prokázáno, že přidání vláken má pozitivní na stabilitu svahu. Numerické modelování dále prokázalo, že násypu z vyztuženého popílku na málo únosném podloží vykazují menší deformace než násypy z klasických zemin. V disertační práci je uveden přehled možného využití tohoto nového materiálu v zemních konstrukcích a doporučení pro provádění staveb z vyztuženého popílku. V závěru práce jsou představena témata, která by mohla podněcovat budoucí výzkum dané problematiky.Nowadays, one of the main sources of energy all over the world is still thermal energy from coal burning. Although the process of coal combustion has gone through many modernizations, one of the biggest disadvantages is production of the great amount of waste products. Fly ash is also coal combustion product. If there is no reuse of this material, it becomes a waste, which has to be stored in a landfills and tailing dams. This causes huge environmental burden. Czech Republic is one of the larger producer of fly ash in the term of per capita. Nowadays, only 20 to 30% of produced fly ash is reused in the Czech Republic. Therefore, it is necessary to find other ways how to make new material from waste material, which can be advantageously used in the construction industry. The dissertation deals with the method of improving the geotechnical properties of fly ash by adding a small content of short plastic fibers, so called microreinforcement. Research is divided into several parts. Using geotechnical laboratory research methods, the effect of fiber content on the stress-strain behavior of ash is studied. It has been verified that the addition of fibers can positively influence the behavior of this material eg to eliminate the shear failure surface and to change the brittle behavior on the ductile behavior. Reinforced ash has greater shear strength than non-reinforced ash. The results of laboratory research are also applied when designing non-standard earth structures. Reinforced ash is composed of two completely different materials. In this work, approaches leading to material homogenization and prediction of equivalent shear stress are presented. A comparative analysis of the embankment of various materials is performed on a practical example of the embankment on soft subsoil. Analytical calculations have shown that the addition of fibers has a positive effect on slope stability. Numerical modelling has further shown that the embankment of reinforced ash soft subsoil shows less deformation than conventional soil embankments. The dissertation thesis presents an overview of the possible use of this new material in earth structures and recommendations for building of reinforced ash structures. At the end of the thesis there topics that could incite future research on given issues are presented. Keywords: Elektrárenský popílek,polypropylenová vlákna,vyztužování zemin,laboratorní zkoušky,zemní konstrukce; Fly ash,polypropylene fibres,soil reinforcement,laboratory testing,earth structures Available in digital repository of ČVUT.
Výzkum vlivu krátkých vyztužených vláken na mechanicko-fyzikální vlastnosti popílku

Spalování uhlí v tepelných elektrárnách je v současnosti stále jedním z hlavních zdrojů elektrické energie po celém světě. Přestože tento proces prochází velkými modernizacemi, jednou z největších ...

Vaníček Ivan; Hamouzová Tereza; Pruška Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Diskrétně prvkový mezoúrovňový model pro beton a jeho kombinaces MKP
Jirásek Milan; Stránský Jan; Zeman Jan
2018 - English
Dizertační práce se zabývá různými aspekty metody diskrétních prvků (DEM) a její aplikací pro modelování porušování betonu a také kombinací DEM s metodou konečných prvků (FEM). Základní vlastnosti náhodných hustých částicových shluků jsou analyzovány pro různý počet částic. Pružné vlastnosti takovýchto shluků jsou zkoumány analyticky i numericky. Je dosaženo velmi dobré shody mezi analytickými a numerickými výcledky. Je představeno vyhodnocení tenzoru napětí a couple stress tenzoru z nespojitých sil. Metoda je založena na principu virtuálních prací. Jsou představeny nové výrazy pro couple stress tenzor. Je popsáno několik různých přístupů kombinace FEM programu OOFEM a DEM programu YADE, každý z nich ilustrovaný na jednoduchém případě. Sériová DEM-FEM kombinace poškozujícího se betonového materiálu je představena na příkladu jednoosého tlaku. Metoda prokázala schopnost poměrně dobře vystihnout přechod z DEM do FEM pro různé módy zatížení. Je představen vývoj a výsledky nového mezoúrovňového modelu pro beton. Model uvažuje nestejnorodou mezoúroveň betonu (t.j. zrna kameniva a zónu rozhraní mezi kamenivem a matricí). Validace vzhledem k experimentálním výsledkům přebraným z literatury prokázala schopnost modelu realisticky vystihnout trendy různých materiálových vlastností (modulu pružnosti, tahové a tlakové pevnosti, lomové energie) vzhledem k mezoúrovňové struktuře materiálu.The presented thesis deals with various aspects of the discrete element method (DEM) with application to modeling of concrete failure and combination of DEM with the finite element method (FEM). Basic properties of random densely packed particle assemblies are analyzed for various numbers of particles. Elastic properties of such packings are investigated both analytically and numerically. A very good agreement between analytical and numerical results is found. The evaluation of the stress tensor and couple stress tensor from discrete forces based on the principle of virtual work is reviewed. New formulas for the couple stress tensor are presented and discussed. Coupling of FEM code OOFEM and DEM code YADE is described. Several classes of coupling approaches are addressed and illustrated on simple examples. A DEM to FEM sequential coupling of damaged concrete material is presented for the case of uniaxial compression. The method is proven to be able to capture the transition from DEM to FEM relatively well for several different loading scenarios The most divergent results are obtained for the stages of loading where the DEM and FEM material models themselves differ the most. The development and results of a new mesoscale discrete element model for concrete is described. The model takes into account the heterogeneous mesoscale structure of concrete (i.e., aggregates and interfacial transition zone between aggregates and matrix). The validation against experimental data shows the ability of the model to realistically capture trends of various material properties (elastic modulus, tensile and compressive strength, fracture energy) with respect to the actual mesoscale structure of the material. Keywords: Metoda diskrétních prvků,metoda konečných prvků,kombinování metod,Python,beton,mezoúroveň; Discrete Element Method,Finite Element Method,multimethod coupling,Python,concrete,mesoscale Available in digital repository of ČVUT.
Diskrétně prvkový mezoúrovňový model pro beton a jeho kombinaces MKP

Dizertační práce se zabývá různými aspekty metody diskrétních prvků (DEM) a její aplikací pro modelování porušování betonu a také kombinací DEM s metodou konečných prvků (FEM). Základní vlastnosti ...

Jirásek Milan; Stránský Jan; Zeman Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Analýza, optimalizace a predikce výstavy ražených tunelů v souvislosti s třídami ražby
Hilar Matouš; Caravanas Aristotelis; Barták Jiří
2018 - Czech
Třídy ražby jsou u řady tunelových projektů jedním z rozhodujících činitelů, které ovlivňují úspěšnost výstavby. Proto je třeba věnovat patřičnou pozornost nejen jejich specifikaci, ale také metodě zatřiďování v průběhu ražby. Problematika tříd ražeb a zatřiďování, třebaže představuje jeden z nejvýznamnějších aspektů podzemního díla ve všech jeho fázích, je nezřídka podceněna. Ražba každého podzemního díla probíhá v následných, po sobě jdoucích cyklech, sestávajících ze sledu jednotlivých činností. Tyto činnosti se provádějí s různou efektivitou. V důsledku nízké produktivity při provádění některých činností dochází ke zpomalení postupu ražeb. Pro posouzení, zda jsou jednotlivé činnosti prováděny dostatečně efektivně, však v řadě případů chybí podklady. Produktivity a trvání jednotlivých činností razícího cyklu by měly být specifikovány v nabídce a být součástí smlouvy o dílo. V průběhu výstavby podzemního díla by pak měly být činnosti sledovány a vyhodnocovány. Specifikace produktivit a trvání činností závisí na geotechnických podmínkách a musí tedy být vztaženy k jednotlivým třídám ražby. V praxi dále přispívají k prodloužení doby ražby různé druhy prostojů, jejichž důvody pramení z podmínek stavby. Ražby podzemních objektů velmi často leží na kritické cestě výstavby projektů. Jakékoli zpoždění při ražbě má tedy přímý dopad na harmonogram výstavby celého projektu. V praxi téměř vždy dochází ke vzniku rozdílu mezi plánovaným a skutečným postupem ražby. Nejčastější příčinou jsou nižší produktivity činností razícího cyklu, různé prostoje a změny ve třídách ražby. Termín ukončení ražby se v průběhu výstavby mění. Aby predikce postupu ražby byla pro úseky, které ještě nebyly vyraženy, věrohodnější, je nutné ji založit nejen na odborném odhadu, ale i na analýze parametrů ražby již realizovaných úseků. Zejména se jedná o analýzu tříd ražeb, činností a prostojů za působení určitých specifických podmínek stavby. Výsledkem predikce by měl být časový rozsah ukončení ražby vyjádřený pomocí pravděpodobnostního rozložení. Vzhledem ke značnému množství vstupních dat, nutnosti kontroly jejich správnosti a množství vznikajících dotazů, tj. množství požadovaných typů analýz, je nezbytné tento proces co nejvíce automatizovat. Za tímto účelem jsou vyvíjeny speciální softwarové aplikace. Autor disertační práce vyvinul softwarovou aplikaci Tunnel Supervision. Tato aplikace byla použita na reálných projektech. Data a analýzy uvedené v této disertační práci byly získány za pomoci této aplikace. Disertační práce obsahuje několik cílů: 1) obeznámit čtenáře s problematikou činností a prostojů při ražbách a jejich dopadech na harmonogram; 2) popsat teorii týkající se této problematiky a doplnit ji o příklady z praxe; 3) vyvinout softwarovou aplikaci umožňující správu rozsáhlého množství dat získaných z různých projektů a jejich podrobné analýzy; 4) zdokonalit obecně známá ustanovení a kritéria za účelem správného stanovování tříd ražeb v průběhu výstavby.Specification and determination of excavation classes rank among the decisive factors that contribute to a successful completion of tunnelling projects. It is not only important to correctly specify the classes, but also to use a suitable classification method for a tunnel construction. Experience shows the importance of the classes is often being underestimated, even though it is one of the most important aspects of underground works during all their stages. The excavation process of any underground object includes successive cycles that are composed of a sequence of activities. These particular activities are performed with a different level of effectiveness. Due to the low productivity of some activities, the overall excavation progress is decelerated. Relevant information to assess whether the activities were performed in accordance with the contract conditions is often not provided. The specification of the productivity and duration of the activities should be included in the bids, as well as in the contract conditions, and should be monitored and analysed during tunnel excavation. The specification should be related to the encountered geotechnical conditions and consequently to the individual classes. In addition to the low effectiveness of activities, further delays caused by different site conditions contribute to the prolonged construction schedule. The excavations of underground objects often follow the critical path of a project. Any delay in excavation progress has a direct impact on the overall project construction schedule. In tunnel constructions, there is a regular difference between planned and actual progress. Low effectiveness of tunnelling activities, various delays and changes in the classes are the most frequent causes. The deadline of tunnel excavation usually changes multiple times throughout the construction process. In order to reach higher credibility, the presumption of excavation progress in the remaining tunnel stretches should be based not only on expert judgement, but also on a detailed analysis of excavation parameters reached in the already excavated sections. This especially concerns the analysis of the excavation classes, tunnel activities and delays under the influence of specific site conditions. The result of the excavation presumption should be ideally provided in the form of a time span formulated as a probabilistic distribution. Due to the amount of input data, the necessity to check it and the amount of queries, i.e. the amount of analyses types, it is necessary to automate this process as much as possible. Therefore, special software applications are being developed. The author of dissertation thesis has developed an application called Tunnel Supervision. This application has been used on real projects. The data and analyses presented in the dissertation thesis were obtained from the application. The dissertation thesis has more goals: 1) to familiarize readers with the problems of activities and delays during tunnel excavation and their impacts on the construction schedule; 2) to describe the theory related to this topic and complete it with examples from real sites; 3) to develop software application which allows to manage and analyse the vast amount of data from different tunnelling projects; 4) to improve general provisions and criteria related to the methods of classes determination. Keywords: tunel,třídy ražby,optimalizace,činnosti a prostoje,harmonogram,software; tunnel,excavation classes,optimization,activities and delays,construction schedule,software Available in digital repository of ČVUT.
Analýza, optimalizace a predikce výstavy ražených tunelů v souvislosti s třídami ražby

Třídy ražby jsou u řady tunelových projektů jedním z rozhodujících činitelů, které ovlivňují úspěšnost výstavby. Proto je třeba věnovat patřičnou pozornost nejen jejich specifikaci, ale také metodě ...

Hilar Matouš; Caravanas Aristotelis; Barták Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Mikrovlnná hypertermie pro léčbu nádorů hlavy a krku řízená neinvazivním měřením změny teploty na bázi UWB radaru
Vrba Jan; Fišer Ondřej; Richter Aleš
2018 - English
Dizertační práce je zejména zaměřena na mikrovlnnou hypertermii pro léčbu nádorů hlavy a krku. Dizertační práce je rozdělena na tři části. Každá z těchto částí představuje originální vědecký přínos k danému tématu. Tyto části jsou následující- Mikrovlnná hypertermie v oblasti hlavy a krku s definováním způsobu návrhu efektivního aplikátorového systému, Studie proveditelnosti neinvazivního měření změny teploty pomocí širokopásmového radaru pro využití v mikrovlnné hypertermii, Kombinace navrženého mikrovlnného hypertermického systému a neinvazivního měření změny teploty v oblasti hlavy a krku. První část dizertační je věnována návrhu nového mikrovlnného hypertermického aplikátoru pro léčbu v oblasti hlavy a krku. Provedli jsme parametrickou studii fokuzace mikrovlnné energie do cíle (tumoru) na frekvenci 434 MHz v této specifické oblasti. Na základě získaných znalostí jsme navrhli mikrovlnný aplikátor, který je schopen efektivně fokusovat energii do nádoru. Prototyp mikrovlnného aplikátoru byl sestrojen, jeho základní parametry byly změřeny a úspěšně porovnány s výsledky numerických simulací. Druhá část dizertační práce je věnována výzkumu nového přístupu monitorace teploty pomocí širokopásmového radaru. Odvodili jsme analytický vztah mezi intenzitou vyslaného signálu a odraženého signálu od oblasti se zvýšenou teplotou. Na základě odvozeného vztahu jsme provedli numerické studie pomocí zjednodušeného Masonova grafu. Dospěli jsme k závěru, že vztah mezi intenzitou odraženého signálu a velikostí změny teploty je téměř lineární. Všechny předpoklady byly potvrzeny několika námi provedenými experimenty s využitím reálného širokopásmového radaru (ve spolupráci s Technickou univerzitou v Ilmenau, Německo). Dalšími numerickým simulacemi a měřením jsme demonstrovali, že tato metoda má dostatečné prostorové i teplotní rozlišení pro využití v mikrovlnné hypertermii. Ve třetí části dizertační práce jsme navrhli možné rozložení 8 širokopásmových antén a čtyř aplikátorů pro mikrovlnnou hypertermii a detekci změny teploty v oblasti hlavy a krku. Z provedených numerických simulací jsme zjistili, že širokopásmový radar je v této oblasti schopen detekovat změny až do vzdálenosti 7 centimetrů.This dissertation thesis is mainly focused on microwave hyperthermia for treatment of head and neck tumors. This thesis is divided into three parts. Each part represents original scientific contribution to the thesis topic. These parts are as follows: Microwave hyperthermia in head and neck region with definition of the main procedure for the effective multi-applicator proposal, Feasibility study of the non-invasive temperature change detection based on UWB radars for usage in microwave hyperthermia, Combinations of the proposed microwave hyperthermia system and non-invasive differential temperature measurement system based on UWB radar for hyperthermia treatment of head and neck region. The first part of the dissertation thesis deals with the design of new microwave hyperthermia applicator for treatment in area of head and neck. We carried out a parametrical numerical study of possibilities of the microwave energy focusing the target (tumor) on the frequency 434 MHz using waveguide applicators. The prototype of applicator system was realized and main parameters were measured and compared with the EM simulations. The second part of this dissertation thesis concerns the investigation of novel approach of temperature monitoring using UWB radar. We derived analytical relationship between transmitted signal intensity and reflected signal intensity from the heated area. Based on this derived relationship we performed set of numerical studies based on a simplified Mason graphs. We conclude that the expected relationship between reflected signal intensity and temperature change is of a linear character. All assumptions were verified by several experiments with a real UWB radar system (in cooperation with TU Ilmenau, Germany). We proved that the UWB radar is able to detect temperature changes in the tissue remotely. According to the numerical simulation results we demonstrated that this method is of sufficient spatial and temperature resolution. In the third part of this thesis we proposed possible treatment setup which consists of the hyperthermia system and 8 UWB bowtie antennas attached to the patient body. We proved numerically that it is possible to detect the changes up to distance 7 cm from antennas. Keywords: Mikrovlnná hypertermie,vlnovodný aplikátor,UWB radar,neinvazivní měření teploty,oblast hlavy a krku; Microwave hyperthermia,waveguide applicator,UWB radar,non-invasive temperature measurement,head and neck region Available in digital repository of ČVUT.
Mikrovlnná hypertermie pro léčbu nádorů hlavy a krku řízená neinvazivním měřením změny teploty na bázi UWB radaru

Dizertační práce je zejména zaměřena na mikrovlnnou hypertermii pro léčbu nádorů hlavy a krku. Dizertační práce je rozdělena na tři části. Každá z těchto částí představuje originální vědecký přínos ...

Vrba Jan; Fišer Ondřej; Richter Aleš
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases