Number of found documents: 3730
Published from to

Herec a strach
Roleček, Vít; OTČENÁŠEK, Štěpán; SALZMANNOVÁ, Eva
2016 - Czech
Ve své diplomové práci pojmenovávám původy a projevy strachu v herecké profesi. Vycházím přitom ze svých dosavadních jevištních zkušeností před a při studiu činoherního herectví na divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze a také ze svých prvních zkušeností v profesionálních souborech v kamenných divadlech po České republice. Má práce je podložena odbornou literaturou, se kterou jsem se seznámil v rámci výuky na akademii a je inspirována rozhovory a konzultacemi s lidmi pohybujícími se v uměleckém prostředí. Ve své práci reflektuji své psychické pochody, stavy a bloky nejen při jevištní tvorbě, ale i ve svém osobním životě. Domnívám se, že strach může herce ovládat a způsobovat jeho mylné herecké jednání, proto jsem se rozhodl pro volbu tohoto tématu. In my master thesis, I am trying to name the origins and signals of an actor`s fear. I have came from my own existing stage experiences previously and whilst studying classical acting at the Dramatic Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague, and also from my first experiences with differing professional groups from theatres from around the Czech Republic. My thesis is supported by professional literature, with which one I have read during my studies at the Academy, and it is inspired by talks and by consultation with people who are active in an artistic field. In my work I reflect my mental prosesses, states and blocks, not only during stage creations, but also in my personal life. I think that a fear can rule an actor and cause stage fright. This is why I have decided to choose this subject for my thesis. Keywords: herci; strach; stres (psychologie) Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Herec a strach

Ve své diplomové práci pojmenovávám původy a projevy strachu v herecké profesi. Vycházím přitom ze svých dosavadních jevištních zkušeností před a při studiu činoherního herectví na divadelní fakultě ...

Roleček, Vít; OTČENÁŠEK, Štěpán; SALZMANNOVÁ, Eva
Akademie múzických umění v Praze, 2016

Psychosomatika a slovní jednání
Hacurová, Eva; SZYMIKOVÁ, Regina; PLEŠTILOVÁ, Miroslava
2016 - Czech
Ve své magisterské práci se zaměřuji na psychosomatické, vnitřní a vnější, předpoklady herce, které jsou neodmyslitelnou součástí hereckého talentu. Zabývám se otázkou, do jaké míry je herecký výkon ovlivňován povahou člověka, jeho vlastnostmi a charakterem. Práce je zkoumáním vztahu mezi tělem a psychikou a to především jejího vlivu na vytváření herecké postavy v průběhu zkušebního procesu a celkového mluvního i fyzického jevištního jednání. Pojmenovávám nejen své vlastní herecké předpoklady, ale i problémy, které mě provázely v průběhu studia, ať už v klauzurních, tak i v absolventských rolích v divadle Disk. Poukazuji na herecké zlozvyky, rizika vztahů s hereckými partnery a tvůrčím kolektivem i na nutnost výkonávat profesi zodpovědně a umělecky, uvědomovat si své přednosti i nedostatky a cíleně pracovat na jejich odstranění. In my master thesis I focus on psychosomatic, internal and external, actors assumptions, which are an essential part of acting talent. I deal with the question of to what extent is an anctor influenced by the nature of man, his qualities and character. The work is examining the relationship between the body and the psyche, especially its impact on creating a dramatic character during the rehearsing process and the overall speaking and physical stage of negotiations. I am naming not only my own acting assumptions, but also the problems that accompanied me during the study, whether cloistered and in graduate roles in the theater Disk . I am referring to the actor's bad habits, risks of relations between acting partners and creative team as well as the necessity of pursuing the profession responsibly and artistically, realize of my strengths and weaknesses and targeted work to eliminate them. Keywords: psychosomatika; mluvený projev; herci; hlas; hlasová kultura; schopnosti; dovednosti a znalosti Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Psychosomatika a slovní jednání

Ve své magisterské práci se zaměřuji na psychosomatické, vnitřní a vnější, předpoklady herce, které jsou neodmyslitelnou součástí hereckého talentu. Zabývám se otázkou, do jaké míry je herecký výkon ...

Hacurová, Eva; SZYMIKOVÁ, Regina; PLEŠTILOVÁ, Miroslava
Akademie múzických umění v Praze, 2016

Jak se (také) dělá divadlo v Londýně
Nováková, Hana; SÍLOVÁ, Zuzana; VEDRAL, Jan
2016 - Czech
Předmětem této diplomové práce je současné britské divadlo, a to z hlediska dynamiky vztahů mezi dramatikem, hercem a režisérem, která se v mnohém liší od toho, na co jsme zvyklí v kontinentální Evropě. Na základě popisů konkrétních inscenací londýnských jevišť i historického vývoje moderního britského divadla se práce snaží pojmenovat, co je pro britskou režii, herectví a dramatiku typické. Každá z kapitol se zaměřuje právě na jednu z těchto složek a nastiňuje specifika britské scény se zřetelem k prostředí českému. Srovnáním vybraných pražských a londýnských inscenací téhož britského dramatického textu potom práce poukazuje na některá úskalí, která přenos této dramatiky do jiného kulturního prostředí může přinášet. The thesis examines contemporary British theatre focusing on the dynamic between a playwright, a director and an actor, which is very different in the UK from continental Europe. Describing specific London productions as well as the history of modern British theatre, it tries to identify what are the defining characteristics of British directing, acting and playwriting. Each chapter focuses on one of these elements and defines British theatre in realation to the Czech scene. By comparing selected productions of the same British play in Prague and London the author draws attention to the possible difficulties that might arise while staging British drama in a different cultural context. Keywords: Londýn (Anglie); Hare, David, 1947-; britské drama; britští dramatici; herectví; divadelní režie Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Jak se (také) dělá divadlo v Londýně

Předmětem této diplomové práce je současné britské divadlo, a to z hlediska dynamiky vztahů mezi dramatikem, hercem a režisérem, která se v mnohém liší od toho, na co jsme zvyklí v kontinentální ...

Nováková, Hana; SÍLOVÁ, Zuzana; VEDRAL, Jan
Akademie múzických umění v Praze, 2016

Psychosomatika a slovní jednání
Hacurová, Eva; SZYMIKOVÁ, Regina; PLEŠTILOVÁ, Miroslava
2016 - Czech
Ve své magisterské práci se zaměřuji na psychosomatické, vnitřní a vnější, předpoklady herce, které jsou neodmyslitelnou součástí hereckého talentu. Zabývám se otázkou, do jaké míry je herecký výkon ovlivňován povahou člověka, jeho vlastnostmi a charakterem. Práce je zkoumáním vztahu mezi tělem a psychikou a to především jejího vlivu na vytváření herecké postavy v průběhu zkušebního procesu a celkového mluvního i fyzického jevištního jednání. Pojmenovávám nejen své vlastní herecké předpoklady, ale i problémy, které mě provázely v průběhu studia, ať už v klauzurních, tak i v absolventských rolích v divadle Disk. Poukazuji na herecké zlozvyky, rizika vztahů s hereckými partnery a tvůrčím kolektivem i na nutnost výkonávat profesi zodpovědně a umělecky, uvědomovat si své přednosti i nedostatky a cíleně pracovat na jejich odstranění. In my master thesis I focus on psychosomatic, internal and external, actors assumptions, which are an essential part of acting talent. I deal with the question of to what extent is an anctor influenced by the nature of man, his qualities and character. The work is examining the relationship between the body and the psyche, especially its impact on creating a dramatic character during the rehearsing process and the overall speaking and physical stage of negotiations. I am naming not only my own acting assumptions, but also the problems that accompanied me during the study, whether cloistered and in graduate roles in the theater Disk . I am referring to the actor's bad habits, risks of relations between acting partners and creative team as well as the necessity of pursuing the profession responsibly and artistically, realize of my strengths and weaknesses and targeted work to eliminate them. Keywords: psychosomatika; mluvený projev; herci; hlas; hlasová kultura; schopnosti; dovednosti a znalosti Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Psychosomatika a slovní jednání

Ve své magisterské práci se zaměřuji na psychosomatické, vnitřní a vnější, předpoklady herce, které jsou neodmyslitelnou součástí hereckého talentu. Zabývám se otázkou, do jaké míry je herecký výkon ...

Hacurová, Eva; SZYMIKOVÁ, Regina; PLEŠTILOVÁ, Miroslava
Akademie múzických umění v Praze, 2016

Audiovizuálne dielo ako tréningový program našej mysle
Gojdičová, Alexandra; Mišíková, Katarína; DORUŠKA, Tomáš
2016 - Czech
Východiskom tejto práce je téza, že audiovizuálne umenie je tréningovým programom našej mysle, slúžiacim na jej vlastné zdokonalenie a extenziu. Táto potreba mysle využívať stimuly vo svoj prospech sa tak odráža vo forme aj obsahu audiovizuálnych diel a predurčuje ich podobu. Ak chceme porozumieť kognícii audiovizuálneho vnímania, musíme porozumieť jej zrodu. Sprievodcom práce mi bude dvojročné dieťa a jeho prvé dotyky s pohyblivým obrazom. The basis of our work is an idea, that audio-visual art is a training program for our mind, which supports its self-perfection and extension. This necessity of our mind to benefit from the stimuli is in this way reflected in both form and content of audiovisual works and also determines their forms. If we want to understand the cognition of audiovisual perception, we have to understand its origins as well. Our guide in this process will be a tow-year old child and its first touches with moving pictures. Keywords: vývojová psychologie; kognitivní psychologie; smyslové vnímání; film; dětští diváci Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Audiovizuálne dielo ako tréningový program našej mysle

Východiskom tejto práce je téza, že audiovizuálne umenie je tréningovým programom našej mysle, slúžiacim na jej vlastné zdokonalenie a extenziu. Táto potreba mysle využívať stimuly vo svoj prospech sa ...

Gojdičová, Alexandra; Mišíková, Katarína; DORUŠKA, Tomáš
Akademie múzických umění v Praze, 2016

Psychosomatika a slovní jednání
Hacurová, Eva; SZYMIKOVÁ, Regina; PLEŠTILOVÁ, Miroslava
2016 - Czech
Ve své magisterské práci se zaměřuji na psychosomatické, vnitřní a vnější, předpoklady herce, které jsou neodmyslitelnou součástí hereckého talentu. Zabývám se otázkou, do jaké míry je herecký výkon ovlivňován povahou člověka, jeho vlastnostmi a charakterem. Práce je zkoumáním vztahu mezi tělem a psychikou a to především jejího vlivu na vytváření herecké postavy v průběhu zkušebního procesu a celkového mluvního i fyzického jevištního jednání. Pojmenovávám nejen své vlastní herecké předpoklady, ale i problémy, které mě provázely v průběhu studia, ať už v klauzurních, tak i v absolventských rolích v divadle Disk. Poukazuji na herecké zlozvyky, rizika vztahů s hereckými partnery a tvůrčím kolektivem i na nutnost výkonávat profesi zodpovědně a umělecky, uvědomovat si své přednosti i nedostatky a cíleně pracovat na jejich odstranění. In my master thesis I focus on psychosomatic, internal and external, actors assumptions, which are an essential part of acting talent. I deal with the question of to what extent is an anctor influenced by the nature of man, his qualities and character. The work is examining the relationship between the body and the psyche, especially its impact on creating a dramatic character during the rehearsing process and the overall speaking and physical stage of negotiations. I am naming not only my own acting assumptions, but also the problems that accompanied me during the study, whether cloistered and in graduate roles in the theater Disk . I am referring to the actor's bad habits, risks of relations between acting partners and creative team as well as the necessity of pursuing the profession responsibly and artistically, realize of my strengths and weaknesses and targeted work to eliminate them. Keywords: psychosomatika; mluvený projev; herci; hlas; hlasová kultura; schopnosti; dovednosti a znalosti Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Psychosomatika a slovní jednání

Ve své magisterské práci se zaměřuji na psychosomatické, vnitřní a vnější, předpoklady herce, které jsou neodmyslitelnou součástí hereckého talentu. Zabývám se otázkou, do jaké míry je herecký výkon ...

Hacurová, Eva; SZYMIKOVÁ, Regina; PLEŠTILOVÁ, Miroslava
Akademie múzických umění v Praze, 2016

Přínos Milady Mašatové pro dramatickou výchovu
Zborníková, Markéta; MACHKOVÁ, Eva; VOSTÁREK, Karel
2016 - Czech
Diplomová práce popisuje život, práci, metody a přínos pro dramatickou výchovu jedné z významných osobností dramatické výchovy a loutkového divadla hraného dětmi v Československu, později v České republice, Milady Mašatové. Práce se věnuje jejímu životu a zkušenostem v práci s dětmi a studenty na základní škole, lidové škole umění (dnešní základní umělecké škole) a vysoké škole (Univerzita Palackého Olomouc), metodám vedení dramatických kroužků, literárně-dramatického oboru a seminářů v těchto institucích. Popisuje, jak Milada Mašatová vnímala dramatickou výchovu a loutkové divadlo, a v čem shledávala jejich pozitivní vliv na rozvoj dětí. This dissertation describes the life and work of Milada Mašatová, one of the most prominent people in drama education and puppet theatre played by children in Czechoslovakia (and later in the Czech Republic), as well as her educational methods and her contribution to drama education. The dissertation focuses on her life and experience she gained while working with children and other students at primary school, art school, and university. Furthermore, the dissertation addresses the methods used to manage drama clubs, and lead drama-literature courses and seminars in the mentioned institutions. The dissertation also explains Milada Mašatová’s attitude towards drama education and the puppet theatre, and what convinced her of its positive impact on children’s development. Keywords: literárně-dramatický obor; Mašatová, Milada, 1934-2000; dramatická výchova; loutky; děti Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Přínos Milady Mašatové pro dramatickou výchovu

Diplomová práce popisuje život, práci, metody a přínos pro dramatickou výchovu jedné z významných osobností dramatické výchovy a loutkového divadla hraného dětmi v Československu, později v České ...

Zborníková, Markéta; MACHKOVÁ, Eva; VOSTÁREK, Karel
Akademie múzických umění v Praze, 2016

Rytmický systém indické klasické hudby jako zdroj inspirace západních skladatelů
Reindl, Tomáš; BARTOŇ, Hanuš; HOŘÍNKA, Slavomír
2016 - Czech
Tato práce pojednává o možnostech, jakými se západní skladatelé inspirují rytmickými koncepty severoindické a jihoindické (karnatické) klasické hudby. V textu je celá řada příkladů z děl evropských, amerických i kanadských skladatelů, kteří se indickou rytmikou různým způsobem inspirovali. Mezi tyto skladatele patří i takoví klasikové hudby 20. století, jako Olivier Messiaen, Miloslav Kabeláč, či Philip Glass, u nichž tento fenomén představoval naprosto zásadní impuls při formování jejich osobitého hudebního jakzyka. Autor sám se indickou klasickou hudbou dlouhodobě zabývá a různé skladatelské postupy, inspirované indickou rytmikou, zde z demonstruje na příkladech z vlastní tvorby. In this work, the author addresses how, in different ways, western composers can be inspired and influenced by the concepts of the rhythmic systems used in both North Indian (Hindusthani) and South-Indian (Carnatic) classical music. Numerous examples are given in the text from the works of various European, American and Canadian composers who received inspiration and creative material from Indian rhythms in different ways. Among these illustrations are classics of 20th century music composed by luminaries such as Olivier Messiaen, Miloslav Kabeláč and Philip Glass (among others) - for whom the highly advanced systems of rhythm from India became a major impetus for the development of their musical language. The author himself is a long-term student and performer of Indian classical music, and in this text, through examples from his own compositions, he reveals and explains different compositional techniques influenced and inspired by the systems of rhythm in Indian music. Keywords: hudba; indická hudba; hudební inspirace; hudební rytmus Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Rytmický systém indické klasické hudby jako zdroj inspirace západních skladatelů

Tato práce pojednává o možnostech, jakými se západní skladatelé inspirují rytmickými koncepty severoindické a jihoindické (karnatické) klasické hudby. V textu je celá řada příkladů ...

Reindl, Tomáš; BARTOŇ, Hanuš; HOŘÍNKA, Slavomír
Akademie múzických umění v Praze, 2016

Dechová a nátisková cvičení pro saxofon
Rajnošek, Bharata; SLOVÁČEK, Antonín; SOUKUP, Luboš
2016 - Czech
Práce Dechová a nátisková cvičení na saxofon se zabývá metodikou výuky techniky na saxofon v širším pojetí všech vlivů na tvorbu tónu. Začíná fyzickým postojem, pokračuje základními technikami dechu a teprve po jejich očekávaném zvládnutí se zabývá technikami speciálními, které umožňují osvojení nátiskových technik a správných návyků. Práce doplňuje a navazuje na existující publikaci Davida Liebmana: Technika hry na saxofon. Tam kde je Liebman příliš stručný, tam jde autor více do hloubky. Nevystačí si jen s výčtem technik, snaží se také o pohled z druhé strany - od kvalitativně - estetických požadavků k jednotlivým cvičením. Těžiště práce spočívá ve vypracování komplexního systému praktických cvičení, která dovedou zájemce jednotlivými na sebe navazujícími kroky k ideálnímu ovládnutí celé technologie vznikání tónu. Cílem práce je poskytnout hledajícím útěchu na jejich cestě. Autor zde jako pedagog dává k dispozici svůj vyzkoušený systém pro další studenty. This thesis called Breath and Embouchure Exercises for Saxophone deals with the methodology of teaching techniques on the saxophone in a broader sense of all influences on tone creation. It begins with physical posture, continues with basic breathing techniques and only after their expected mastering proceeds to special techniques, which allow mastering of embouchure techniques and habits. This thesis follows and complements the publication of David Liebman: How to Play the Saxophone. The author goes more in depth where Liebman is too brief. He is not satisfied with just enumerating playing techniques but tries a view from the other side - from quality-aesthetic requirements to individual exercises. The focus of the thesis is to develop of a comprehensive system of exercises that leads those concerned through individual successive steps towards the ideal mastery of the tone creation technology. The aim is to provide reassurance to seekers on their way. The author as a teacher makes his proven system available also for other students. Keywords: hudba; saxofon; metodika hry; hra na saxofon; dechová cvičení; nátisk (hudba) Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Dechová a nátisková cvičení pro saxofon

Práce Dechová a nátisková cvičení na saxofon se zabývá metodikou výuky techniky na saxofon v širším pojetí všech vlivů na tvorbu tónu. Začíná fyzickým postojem, pokračuje základními technikami dechu a ...

Rajnošek, Bharata; SLOVÁČEK, Antonín; SOUKUP, Luboš
Akademie múzických umění v Praze, 2016

Osobnost Pierre-Laurenta Aimarda a jeho vliv na poválečnou klavírní interpretaci
Šupák, Michal; KAHÁNEK, Ivo; MALÝ, František
2016 - Czech
Tato práce je zaměřena na osobnost Pierre-Laurenta Aimarda - pianisty na vrcholu své mezinárodní kariéry, který patří mezi nejvýznamnější klavírní osobnosti druhé poloviny dvacátého století a je úzce spjat se skladately evropské poválečné avantgardy. Cílem práce je zmapovat jeho umělecký život, přínos jeho myšlenek a názorů pro klavírního interpreta a také přínos jeho úzké spolupráce s předními skladateli poválečného období. Práce je doplňena o analýzu a komparaci jeho vybraných nahrávek skladeb Gyorgy Ligetiho, na jejichž přípravě s ním osobně spolupracoval. This thesis focuses on the personality of Pierre-Laurent Aimard – a pianist, who enjoys an internationally celebrated career and who is one of the most significant figures in the piano music of the second half of the twentieth century. He is closely linked to composers of Europe’s post-war avant-garde. The goal of the thesis is to depict his artistic life, his thoughts and opinions and their value for a contemporary pianists and also to describe his contribution by closely collaborating with leading composers of post-war era. The thesis also contains an analysis and comparison of Aimard's selected recordings of Gyorgy Ligeti's pieces, which were prepared in personal collaboration with the author. Keywords: hudba; hudební osobnosti; klavír; hra na klavír; klavíristé; hudební interpreti; život a dílo; Aimard, Pierre-Laurent, 1957- Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Osobnost Pierre-Laurenta Aimarda a jeho vliv na poválečnou klavírní interpretaci

Tato práce je zaměřena na osobnost Pierre-Laurenta Aimarda - pianisty na vrcholu své mezinárodní kariéry, který patří mezi nejvýznamnější klavírní osobnosti druhé poloviny dvacátého století a je úzce ...

Šupák, Michal; KAHÁNEK, Ivo; MALÝ, František
Akademie múzických umění v Praze, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases