Number of found documents: 4046
Published from to

Techniky historického fotografického materiálu a jejich určení
Štěpánka Borýsková; Libor Jůn; Jan Švadlena; Pavel Scheufler
2018 - Czech
Stěžejní částí předkládané metodiky je charakterizování základních identifikačních znaků historických fotografických technik zastoupených v českém prostředí ve sbírkách a fondech paměťových institucích. Cílem této metodiky je vytvoření metodické příručky pro identifikaci konkrétních historických fotografických technik jakožto nezbytného kroku pro adekvátní ochranu historických fotografií. Keywords: pozitivy; negativy; ušlechtilé tisky; fotografické techniky Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Techniky historického fotografického materiálu a jejich určení

Stěžejní částí předkládané metodiky je charakterizování základních identifikačních znaků historických fotografických technik zastoupených v českém prostředí ve sbírkách a fondech paměťových ...

Štěpánka Borýsková; Libor Jůn; Jan Švadlena; Pavel Scheufler
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Tvůrčí producentská skupina se zaměřením na diváka 65+
Slivoňová, Juliána Silvie; KOPECKÝ, Čestmír; VLACH, Jiří
2018 - Czech
Výstupem této práce je základ tvůrčí producentské skupiny samostatně fungující v prostředí tuzemské televize veřejné služby a úzce zaměřené na seniorského diváka. Obsahuje popis televizního prostředí a to jak ze strany producenta, tak se strany konzumenta. Je doplněna o detailní popis cílové skupiny na základě komparace dostupných sociologických výzkumů a o základní popis pěti doporučených pořadů, pro takovou konkrétní TPS. The output of this work is the basis of a creative producer group independent of the public service television and narrowly focused on the senior spectator. It contains a description of the TV environment both from the producer side and from the consumer side. A detailed description of the target group is added on the basis of a comparison of available sociological research and a basic description of the five recommended programs for such a particular production group. Keywords: televizní pořady; veřejnoprávní televize; senioři; filmoví diváci; práce producenta; Česká televize Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Tvůrčí producentská skupina se zaměřením na diváka 65+

Výstupem této práce je základ tvůrčí producentské skupiny samostatně fungující v prostředí tuzemské televize veřejné služby a úzce zaměřené na seniorského diváka. Obsahuje popis televizního prostředí ...

Slivoňová, Juliána Silvie; KOPECKÝ, Čestmír; VLACH, Jiří
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Bezkamerová fotografie Běly Kolářové
Tomková, Zuzana; LEDVINA, Josef; DVOŘÁK, Tomáš
2018 - Czech
Úvodní část práce přináší stručné shrnutí historické geneze bezkamerové fotografie v kontextu obecných dějin fotografie. V souladu s koncepcí G. Batchena práce zdůrazňuje autonomii tohoto technologického a vyjadřovacího postupu a kvalitativní souměřitelnost s postupy a projevy klasické kamerové fotografie. Tato „historie fotogramu“ vrcholí v rozvoji avantgardních fotografických experimentací, zejména v systematickém rozpracování Man Rayových „rayogramů“. Vůči avantgardnímu konceptu (dadaismus, Bauhaus, prvky grafického konstruktivismu) se vymezuje pojetí Běly Kolářové z počátku 60. let 20. století, jež tvoří vlastní téma práce. Specifické postupy a konkrétní výsledky její tvorby („umělé negativy“, „rentgenogramy kruhu“, „kresby světlem“) jsou sledovány v kontextu tvůrčích experimentací české umělecké scény té doby: vizuální poezie, koláže J. Koláře, český informel, neokonstruktivismus a geometrická abstrakce, skupiny Konfrontace a Křižovatka. Originalita přínosu Běly Kolářové je reflektována skrze analýzu interpretačních prací české kunsthistorie (J. Hlaváček, J. Valoch, K. Císař, J. Padrta aj.). Práce zdůrazňuje, čím se její tvorba fotogramů konvenčním klasifikacím vymyká a v čem konkrétně se vztahuje k neodvozeným tvůrčím zdrojům a konceptualizacím (M. Duchamp, R. Caillois, surrealismus, W. Benjamin). Z těchto komparativních aspektů vyplývají závěry zobecňující přínos a význam bezkamerové fotografie Běly Kolářové jako legitimní části dějin českého výtvarného umění 2. poloviny 20. století. The first part presents a brief summary of the historical genesis of cameraless photography in the context of the general history of photography. In line with G. Batchen's concept, the work emphasizes the autonomy of this technological and expressive process and qualitative comparability with the procedures and manifestations of classic camera photography. This "photographic history" culminates in the development of avant-garde photographic experiments, especially in the systematic development of Man Ray's "rayograms." Against the avant-garde concept (dadaism, Bauhaus, elements of graphic constructivism) is defined the concept of Běla Kolářová from the beginning of the sixties of the 20th century, which forms the very theme of the work. Specific procedures and concrete results of Běla Kolářová´s work ("artificial negatives", "X-rays of the circle", "light drawings") are observed in the context of the creative experiments of the Czech art scene of the time: visual poetry, J. Kolář's collages, Czech informel, neoconstructivism and geometric abstraction, „Confrontation“ and „Crossroad“ groups, etc. The originality of Kolářová's contribution is reflected through the analysis of the interpretation works of the Czech kunsthistory (J. Hlaváček, J. Valoch, K. Císař, J. Padrta and others). It is emphasized in what Kolářová's creation of photograms exceeds conventional classifications, and what specifically refers to non-derived creative resources and conceptualizations (M. Duchamp, R. Caillois, surrealism, W. Benjamin). From these comparative aspects, the conclusions are generalizing the contribution and importance of the cameraless photography of Běla Kolářová as a legitimate part of the history of Czech visual art of the second half of the 20th century. Keywords: fotogram; teorie fotografie; česká fotografie; fotografky; výtvarné umění; geometrická abstrakce (umění); 2. polovina 20. století; Kolářová, Běla, 1923-2010 Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Bezkamerová fotografie Běly Kolářové

Úvodní část práce přináší stručné shrnutí historické geneze bezkamerové fotografie v kontextu obecných dějin fotografie. V souladu s koncepcí G. Batchena práce zdůrazňuje autonomii tohoto ...

Tomková, Zuzana; LEDVINA, Josef; DVOŘÁK, Tomáš
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Analýza a komparace dramatizací Žabákových dobrodružství
Šteidlová, Kateřina; MACHKOVÁ, Eva; SCHWARZOVÁ, Kateřina
2017 - Czech
Tématem diplomové práce je analýza a komparace dramatizací knihy Kennetha Grahama Žabákova dobrodružství, která patří do zlatého fondu britské literatury pro děti. Zabývám se otázkou, do jaké míry dramatizace odpovídají předloze, zda se od ní odklání, z jakého důvodu a co tento odklon způsobuje. Pracuji v ní se čtyřmi dramatizacemi – divadelní hrou Alana Alexandra Milneho Toad of Toad Hall, inscenací Divadla Alfa Žabákova dobrodružství, krátkým animovaným filmem z dílny Walta Disneyho The Adventures of Ichabod and Mr. Toad a celovečerním hraným filmem Terryho Jonese Žabákova dobrodružství. V diplomové práci analyzuji nejprve knižní předlohu a následně její dramatizace z hlediska tématu a žánru, postav, prostředí, kompozice a výrazových prostředků. Následně porovnávám jednotlivé dramatizace vzhledem k použitým transformačním postupům – selekci, kondenzaci, substituci, amplifikaci, kompozičním a jazykovým operacím. V závěrečné kapitole shrnuji získané poznatky. This diploma thesis deals with an analysis and comparison of dramatizations of The Wind in the Willows by Kenneth Grahame, a book which ranks among the British children's classics. The paper examines to what extent the dramatizations correspond to the book, whether and why they deviate from the original text, and what consequences these changes have. The thesis focuses on four dramatizations – a play by Alan Alexander Milne called Toad of Toad Hall, Alfa Theatre production of The Wind in the Willows, a Walt Disney short animated film The Adventures of Ichabod and Mr. Toad, and Terry Jones´s adaptation of The Wind in the Willows to a feature film. In the thesis, firstly the book and then the dramatizations are analyzed in terms of the theme and genre, characters, setting, composition and language use. Subsequently, the dramatizations are examined and compared with regards to the transformation processes – selection, condensation, substitution, amplification, and changes in composition and language. In the final chapter, I summarize my findings and draw the conclusion. Keywords: Grahame, Kenneth, 1859-1932; Milne, Alan Alexander, 1882-1956; Disney, Walt, 1901-1966; Jones, Terry, 1945-; Divadlo Alfa; dramatizace; analýza; srovnávací metody; textová analýza Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Analýza a komparace dramatizací Žabákových dobrodružství

Tématem diplomové práce je analýza a komparace dramatizací knihy Kennetha Grahama Žabákova dobrodružství, která patří do zlatého fondu britské literatury pro děti. Zabývám se otázkou, do jaké míry ...

Šteidlová, Kateřina; MACHKOVÁ, Eva; SCHWARZOVÁ, Kateřina
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Americká flautová literatúra hudby 20. storočia
Česlová, Daniela; MESANY, Mario; PIVODA, Radomír
2017 - Czech
Táto diplomová práca sa zaoberá americkou hudbou a americkou flautovou literatúrou hudby 20. storočia. V prvej kapitole prináša vývoj americkej hudby, v druhej kapitole prináša vybraných amerických autorov a ich diela pre flautu a v tretej kapitole prináša zoznam amerických diel pre flautu. Diploma thesis deals with American music and 20th century American flute music. In firs chapter reveals development of American music, second chapter reveals chosen American composers and their pieces for flutee and third chapter reveals list of American pieces for flute. Keywords: hudba; flétna; hudba pro flétnu; 20. století; americká hudba Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Americká flautová literatúra hudby 20. storočia

Táto diplomová práca sa zaoberá americkou hudbou a americkou flautovou literatúrou hudby 20. storočia. V prvej kapitole prináša vývoj americkej hudby, v druhej kapitole prináša vybraných amerických ...

Česlová, Daniela; MESANY, Mario; PIVODA, Radomír
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Jaroslav Kocian - houslista, pedagog a jeho odkaz
Štěpánová, Kristýna; ČEPICKÝ, Leoš; HŮLA, Pavel
2017 - Czech
V diplomové práci je popsán život Jaroslava Kociana, jeho činnost houslového virtuóza, skladatele a pedagoga. Zabývá se také jeho odkazem – především Kocianovou houslovou soutěží, ZUŠ Jaroslava Kociana, Komorním orchestrem Jaroslava Kociana a Kocianovým kvartetem. My diploma thesis deals with Jaroslav Kocian’s life, particularly his activities in filed of playing the violin, composing and teaching. It also concerns his legacy – especially Kocian violin competition, Jaroslav Kocian music school, Jaroslav Kocian chambre orchestra and Kocian quartet. Keywords: hudba; housle; houslisté; hudební osobnosti; hudební interpreti; hudební pedagogové; Kocian, Jaroslav, 1883-1950; život a dílo Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Jaroslav Kocian - houslista, pedagog a jeho odkaz

V diplomové práci je popsán život Jaroslava Kociana, jeho činnost houslového virtuóza, skladatele a pedagoga. Zabývá se také jeho odkazem – především Kocianovou houslovou soutěží, ZUŠ Jaroslava ...

Štěpánová, Kristýna; ČEPICKÝ, Leoš; HŮLA, Pavel
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Lesní roh v operní tvorbě Giacoma Pucciniho
Brogelová, Simona; DIVOKÝ, Zdeněk; RZOUNKOVÁ, Zuzana
2017 - Czech
Diplomová práce „Lesní roh v operní tvorbě Giacoma Pucciniho se zaměřením na opery Tosca, Madama Butterfly a Turandot“ pojednává o skladatelově životě, jeho operách a instrumentálním zacházení s lesním rohem. Součástí práce je rozbor tří vybraných oper z pohledu hráče na tento královský nástroj. Tato práce si klade za cíl přiblížit party lesních rohů z Pucciniho oper běžnému čtenáři a pomoci profesionálnímu hudebníkovi s jejich hraním. The diploma thesis „The French horn in operatic works of Giacomo Puccini focusing on operas Tosca, Madama Butterfly and Turandot“ deals with the composer’s life, his operas and instrumental treatment with the French horn. Part of the thesis is the analysis of selected three operas from player’s view on this royal instrument. This thesis aims to bring parts of the French horn from Puccini operas to common reader and help professional musician with their playing. Keywords: hudba; lesní roh; hudba pro lesní roh; Puccini, Giacomo, 1858-1924 Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Lesní roh v operní tvorbě Giacoma Pucciniho

Diplomová práce „Lesní roh v operní tvorbě Giacoma Pucciniho se zaměřením na opery Tosca, Madama Butterfly a Turandot“ pojednává o skladatelově životě, jeho operách a instrumentálním zacházení s ...

Brogelová, Simona; DIVOKÝ, Zdeněk; RZOUNKOVÁ, Zuzana
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Nové poznatky v technice harfové hry po mém několikaletém studiu v Praze
Xing, Yan; BOUŠKOVÁ, Jana; BRATELJEVIČ, Ana
2017 - Czech
Hlavním tématem mé práce je popis získaných poznatků ve studiu hry na harfu. Během svého studijního pobytu v Praze jsem srovnávala své zkušenosti ze studia hry na čínské strunné drnkací tradiční nástroje s technikou a výukou hry na koncertní pedálovou harfu v Evropě. Na základě pozorování a vlastní praxe jsem zjistila rozdíly ve stavbě nástroje, technice hry a postavení rukou při hře. Dále rozdíly v notaci, které souvisí s metodami výuky hudební teorie a poslechových cvičení v České republice, se kterými jsem se ve své vlasti nesetkala. Neméně důležitým poznatkem je aktivní uvolnění a metodické postupy při nastudování skladeb a jejich následném koncertním provedení. Závěrečným shrnutím těchto poznatků je, že všechny tyto aspekty mají úzkou spojitost s hudebním výrazem a společně tak tvoří jeden celek napomáhající k dokonale interpretaci hudby. Abstract The main theme of my work is the description of the acquired knowledge in the study of the harp. During my stay in Prague, I compared my experience in studying Chinese traditional string instruments with technique and teaching the concert pedal harp in Europe. Based on my observations and my own practice, I found differences in the construction of the instrument, the technique of the game and the position of the hands in the game. Furthermore, the differences in notation related to the teaching methods of musical theory and listening exercises in the Czech Republic, which I did not meet in my country. No less important knowledge is the active release and methodical procedures for the composition of the compositions and their subsequent concert performance. The final summary of these findings is that all these aspects are closely related to the musical expression and thus form a single unit that helps to perfect the interpretation of music. Keywords: hudba; harfa; hra na harfu Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Nové poznatky v technice harfové hry po mém několikaletém studiu v Praze

Hlavním tématem mé práce je popis získaných poznatků ve studiu hry na harfu. Během svého studijního pobytu v Praze jsem srovnávala své zkušenosti ze studia hry na čínské strunné drnkací tradiční ...

Xing, Yan; BOUŠKOVÁ, Jana; BRATELJEVIČ, Ana
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Oskar Böhme a jeho koncert e moll op. 18 pro trubku
Vasilová, Martina; REJLEK, Vladimír; ROUČEK, Jaroslav
2017 - Czech
Jako hlavní cíl mé bakalářské práce jsem si zvolila problematiku koncertu Oskara Böhmeho a jeho zapomenutý život. Svou práci jsem rozdělila do pěti kapitol, ve kterých se zabývám rodinou Oskara Böhmeho a jeho studiem, které je zajímavé pro dnešní generaci trumpetistů. Dále se zabývám jeho skladatelským odkazem, méně známými díly, ale i stěžejními kompozicemi. Ve čtvrté kapitole se věnuji obtížnosti trubkového koncertu a faktem, proč se premiérovaný Böhmův Koncert na cornet á pistons hrál od jisté doby více na B trubku v tónině f moll. V poslední kapitole ujasňuji provedení Böhmeho koncertu v naší době, tzn. znovuobjevení koncertu dnešní generací trumpetistů. As a main object of my bachelor thesis I choosed problematics of the Oscar Böhme´s Concerto and his forgotten life. I devide my thesis into five chapters, in which I deal with family of Oscar Böhme and with his studies, which is interesting for present generation of trumpetists. In following parts I deal with his composer bequest, less known work, but even with his key compositions. In the fourth chapter I deal with interpretative difficulty of Böhme´s concerto and with a fact, why has been Böhme´s concerto, originally premiered on cornet á pistons, since certain time performed on B trumpet in f minor key. In the last chapter, I deal with frequency of performances of Böhme´s concerto in our time, it means rediscovery of the concerto at nowaday´s generation of trumpetists. Keywords: hudba; koncertatní hudba (problematika); hudební analýzy; trubka; hudba pro trubku; Boehme, Oskar, 1870-1938 Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Oskar Böhme a jeho koncert e moll op. 18 pro trubku

Jako hlavní cíl mé bakalářské práce jsem si zvolila problematiku koncertu Oskara Böhmeho a jeho zapomenutý život. Svou práci jsem rozdělila do pěti kapitol, ve kterých se zabývám rodinou Oskara ...

Vasilová, Martina; REJLEK, Vladimír; ROUČEK, Jaroslav
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Philly Joe Jones jako lídr na deskách v období 1958-1968
Dundrová, Lenka; SOUKUP, Luboš; HONZÁK, Jaromír
2017 - Czech
Tato práce pojednává o životě a dílu bubeníka Phillyho Joe Jonese, který byl významnou hudební osobností nejen jazzové éry. Cílem práce je lépe poznat jeho bubenický jazyk a jak obstál v kontextu hudebních dějin jako lídr vlastních alb. V první části práce je vyzdvižen jeho osobní život a hudební vývoj. V druhé části práce pak najdeme výčet desek, na kterých figuroval mezi roky 1958 – 1968 jako lídr a zároveň analyzujeme bubenická sóla vybraných nahrávek. Ve zpětném pohledu pak zjistíme, že jeho desky nejsou považovány za zásadní, ovšem hra na bicí nástroje je opravdu unikátní. Přístupem, jakým aplikoval rudimentální hrání, dodnes zůstává velmi často citovanou studnicí licků. The topic of the thesis is about a personal life and musical career of a great drummer Philly Joe Jones, who has become a crucial person of the jazz era. The goal of this thesis is to understand his drumming language and to find out how successful he was as a band leader. First part of the thesis describes his personal life and music development. At the second part of thesis we can find the list of recordings that he made as a leader between the years 1958 – 1968. There are also listed particular transcriptions of his drum solos, which were analysed. As a result of the thesis is that the recordings of him as a leader are not significant, but his drumming language is unique. Rudimental drumming and licks of Philly Joe Jones and licks are still alive nowadays. Keywords: hudba; jazz; bicí nástroje; bicisté; život a dílo; Jones, Philly Joe Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Philly Joe Jones jako lídr na deskách v období 1958-1968

Tato práce pojednává o životě a dílu bubeníka Phillyho Joe Jonese, který byl významnou hudební osobností nejen jazzové éry. Cílem práce je lépe poznat jeho bubenický jazyk a jak obstál v kontextu ...

Dundrová, Lenka; SOUKUP, Luboš; HONZÁK, Jaromír
Akademie múzických umění v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases