Number of found documents: 4038
Published from to

Techniky historického fotografického materiálu a jejich určení
Štěpánka Borýsková; Libor Jůn; Jan Švadlena; Pavel Scheufler
2018 - Czech
Stěžejní částí předkládané metodiky je charakterizování základních identifikačních znaků historických fotografických technik zastoupených v českém prostředí ve sbírkách a fondech paměťových institucích. Cílem této metodiky je vytvoření metodické příručky pro identifikaci konkrétních historických fotografických technik jakožto nezbytného kroku pro adekvátní ochranu historických fotografií. Keywords: pozitivy; negativy; ušlechtilé tisky; fotografické techniky Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Techniky historického fotografického materiálu a jejich určení

Stěžejní částí předkládané metodiky je charakterizování základních identifikačních znaků historických fotografických technik zastoupených v českém prostředí ve sbírkách a fondech paměťových ...

Štěpánka Borýsková; Libor Jůn; Jan Švadlena; Pavel Scheufler
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Analýza a komparace dramatizací Žabákových dobrodružství
Šteidlová, Kateřina; MACHKOVÁ, Eva; SCHWARZOVÁ, Kateřina
2017 - Czech
Tématem diplomové práce je analýza a komparace dramatizací knihy Kennetha Grahama Žabákova dobrodružství, která patří do zlatého fondu britské literatury pro děti. Zabývám se otázkou, do jaké míry dramatizace odpovídají předloze, zda se od ní odklání, z jakého důvodu a co tento odklon způsobuje. Pracuji v ní se čtyřmi dramatizacemi – divadelní hrou Alana Alexandra Milneho Toad of Toad Hall, inscenací Divadla Alfa Žabákova dobrodružství, krátkým animovaným filmem z dílny Walta Disneyho The Adventures of Ichabod and Mr. Toad a celovečerním hraným filmem Terryho Jonese Žabákova dobrodružství. V diplomové práci analyzuji nejprve knižní předlohu a následně její dramatizace z hlediska tématu a žánru, postav, prostředí, kompozice a výrazových prostředků. Následně porovnávám jednotlivé dramatizace vzhledem k použitým transformačním postupům – selekci, kondenzaci, substituci, amplifikaci, kompozičním a jazykovým operacím. V závěrečné kapitole shrnuji získané poznatky. This diploma thesis deals with an analysis and comparison of dramatizations of The Wind in the Willows by Kenneth Grahame, a book which ranks among the British children's classics. The paper examines to what extent the dramatizations correspond to the book, whether and why they deviate from the original text, and what consequences these changes have. The thesis focuses on four dramatizations – a play by Alan Alexander Milne called Toad of Toad Hall, Alfa Theatre production of The Wind in the Willows, a Walt Disney short animated film The Adventures of Ichabod and Mr. Toad, and Terry Jones´s adaptation of The Wind in the Willows to a feature film. In the thesis, firstly the book and then the dramatizations are analyzed in terms of the theme and genre, characters, setting, composition and language use. Subsequently, the dramatizations are examined and compared with regards to the transformation processes – selection, condensation, substitution, amplification, and changes in composition and language. In the final chapter, I summarize my findings and draw the conclusion. Keywords: Grahame, Kenneth, 1859-1932; Milne, Alan Alexander, 1882-1956; Disney, Walt, 1901-1966; Jones, Terry, 1945-; Divadlo Alfa; dramatizace; analýza; srovnávací metody; textová analýza Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Analýza a komparace dramatizací Žabákových dobrodružství

Tématem diplomové práce je analýza a komparace dramatizací knihy Kennetha Grahama Žabákova dobrodružství, která patří do zlatého fondu britské literatury pro děti. Zabývám se otázkou, do jaké míry ...

Šteidlová, Kateřina; MACHKOVÁ, Eva; SCHWARZOVÁ, Kateřina
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Scenáristická práce s charismatickou osobností nového náboženského hnutí
Miška, Jaroslav; DUFEK, Jiří; VAJCHR, Marek
2017 - Czech
Tato práce pojednává o principech hledání příběhu z prostředí nového náboženského hnutí. Důsledně rozebírá postavu charismatika i vedlejší postavy jeho následníků. Jejím cílem je, pokud to bude možné, vyvolat diskuzi na téma nových náboženských hnutí jako součásti příběhu filmového díla. Práce se krom jiné zabývá tématem odpadlictví, povahou rituálu, nebo boji proti vnějšímu nepříteli. Dále interpretuje do filmové řeči způsob práce s komunitním prostorem a v neposlední řadě popisuje procesy denominace, nebo naopak démonizace náboženského hnutí ve filmovém díle. This bachelor thesis deals with the principles of finding a story from the environment of a new religious movement. He carefully analyzes the character of charismatic leader and the characters of his successors. The final result of this thesis, if possible, is going to raise awareness of new religious movements as part of the film's story. In addition, the work deals with the theme of apostate, the nature of the ritual, or the fight against an external enemy. Furthermore, he interprets the way of working with the community space and, last but not least, the process of denomination or, on the contrary, the demonization of the religious movement in the film work. Keywords: filmová teorie; náboženství; náboženský kult; sekty; filmové postavy; scenáristika; práce scenáristy Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Scenáristická práce s charismatickou osobností nového náboženského hnutí

Tato práce pojednává o principech hledání příběhu z prostředí nového náboženského hnutí. Důsledně rozebírá postavu charismatika i vedlejší postavy jeho následníků. Jejím cílem je, pokud to bude možné, ...

Miška, Jaroslav; DUFEK, Jiří; VAJCHR, Marek
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Aspekty herecké práce s důrazem na autenticitu
Kubištová Máčiková, Adriana; KROBOT, Miroslav; TOMÁNEK, Karel František
2017 - Czech
Disertační práce Aspekty herecké práce s důrazem na autenticitu s podtitulem Kočovné divadlo jako cesta k autentickému herectví, mapuje fungování kočovného Divadla koňa a motora. Dokládám to deníkovými záznamy ze samotného putování s koněm a maringotkou v okolí Nitry, v oblasti Šluknovského výběžku a na východním Slovensku. Na základě prožitků z kočování a hraní po vesnicích pro divadla neznalé diváky se snažím nacházet cestu k hereckému růstu. Snažím se pojmenovat konkrétní problémy v herectví, se kterými jsem se sama potýkala během svého studia a praxe. Jejich možné řešení se snažím nacházet ve svých osobních zážitcích z kočování. This dissertation - Aspects of actors work with emphasis on authenticity, Road show as a way to authentic acting, charts behaviour of our Divadlo koňa a motora (Theatre of a horse and a engine). I add here our diaries from wandering with the horse and a caravan in surroundings of Nitra, in the Šluknov region and also in eastern Slovakia. Due to the experience made by wandering itself and acting in front of audience, that is not used to visit theater, I try to find a way to grow up in acting. I also try to name particular problems in actors work, that I was facing up during my studies and praxis. Their possible solutions I try to find in my personal experiences from wandering. Keywords: herecký výraz; herectví; autenticita (umění); kočovné divadlo; kreativita Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Aspekty herecké práce s důrazem na autenticitu

Disertační práce Aspekty herecké práce s důrazem na autenticitu s podtitulem Kočovné divadlo jako cesta k autentickému herectví, mapuje fungování kočovného Divadla koňa a motora. Dokládám to ...

Kubištová Máčiková, Adriana; KROBOT, Miroslav; TOMÁNEK, Karel František
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Jedinec proti většině
Černochová, Barbora; SEDLÁČEK, Martin; VALENTA, Josef
2017 - Czech
Tato práce se věnuje tématu konformity jedince a působení tlaku většiny na jednotlivce. Průzkum tohoto tématu vychází z osobní potřeby věnovat se problematice, kterou shledávám v kontextu současného společenského vývoje jako aktuální a hodící se k reflexi. Teoretická část se věnuje tématu z obecného hlediska, upozorňuje na psychologické výzkumy provedené na toto téma, a nahlíží na konformitu v období dospívání z pohledu vývojové psychologie. Praktická část popisuje realizaci projektu, jehož podkladem se stalo drama Maryša od bratří Mrštíků a postupy využívané ve strukturovaném dramatu. This work deals with the topic of individual conformity and the influence of the majority pressure on a subject. The survey of this topic is based on the personal need to address the issues that I find in the context of contemporary social development as current and fit to explore. The theoretical part deals with the topic from a general point of view, draws attention to the psychological research on this topic and examines the conformance in the period of puberty from the perspective of developmental psychology. The practical part describes the realization of the project, based on the drama Maryša by the Mrštíkové brothers and the procedures used in the structured drama. Keywords: jedinec; většina; hra v roli; strukturované drama; dramatická výchova; konformismus; dospívání; příběhy Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Jedinec proti většině

Tato práce se věnuje tématu konformity jedince a působení tlaku většiny na jednotlivce. Průzkum tohoto tématu vychází z osobní potřeby věnovat se problematice, kterou shledávám v kontextu současného ...

Černochová, Barbora; SEDLÁČEK, Martin; VALENTA, Josef
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Súčasné americké techniky réžie hercov vo filme
Nvotová, Tereza; KAJÁNKOVÁ, Lucia; GEDEON, Saša
2017 - Czech
Diplomová práca sa zaoberá jednotlivými postupmi réžie hercov vo filme z pohľadu súčasných amerických tutorov v tomto obore, pričom kladie dôraz na prípravu režiséra. Kapitoly sa koncentrujú na jednotlivé fázy od oboznámenia sa s hereckými školami, cez analýzu scenára, castingový a skúšobný proces až po nakrúcanie s hercami. Práca má za cieľ oboznámiť s technikami, ktoré sa využívajú pri práci s hercom v amerických filmoch. The thesis focuses on contemporary the American approach of directing actors in film. It reflects different techniques with an emphasis on director's preparation. Chapters inquire into the collaborative process - from getting to know different acting approaches, script analysis, casting, rehearsal and shooting. The main aim is to illustrate the techniques used while working with actors in American films. Keywords: filmová režie; práce režiséra; práce s hercem; Travis, Mark W., 1943-; Weston, Judith; Strasberg, Lee, 1901-1982; Adler, Stella, 1902-1992; filmoví režiséři; Spojené státy americké Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Súčasné americké techniky réžie hercov vo filme

Diplomová práca sa zaoberá jednotlivými postupmi réžie hercov vo filme z pohľadu súčasných amerických tutorov v tomto obore, pričom kladie dôraz na prípravu režiséra. Kapitoly sa koncentrujú na ...

Nvotová, Tereza; KAJÁNKOVÁ, Lucia; GEDEON, Saša
Akademie múzických umění v Praze, 2017

The films of Abdellatif Kechiche
Lyubynetska, Anna Nuriya; BERGAN, Ronald; ANGIOLILLO, Mary Carmel
2017 - Czech
This thesis studies the directing and scriptwriting work of French-Tunisian director Abdellatif Kechiche. In this thesis, the director’s five feature films will be analyzed based on such elements as narrative structures, themes, visual and sound language and construction of characters. On the basis of a close study of these elements, the thesis will analyze the stylistic choices, which form Kechiche’s directing as well as the tools he uses to create new realist films in contemporary France. Abdellatif Kechiche explains that he doesn’t want his cinema “to look like life, I want it to actually be life. Real moments of life, that's what I'm after." (Romney, 2013) This thesis will analyze the meaning of this statement. Tato diplomová práce zkoumá režijní a scenáristický přístup francouzskotuniského filmaře Abdellatifa Kešiše. V této práci budou probíhá analýza pěti filmů režiséra na základě takových prvků, jako jsou narativní vytvářeni postav. Na základě důkladné studie těchto prvků struktury, témata, vizuální jazyk, práce se zvukem a taky diplomová práce analyzuje stylistické volby, které formuji Abdellatif Kešiš vysvětluje, že nechce, aby jeho filmy "vypadali režijní přístup Kechiche, stejně jako nástroje, které používá k vytvoření nových realistických Kechiche, stejně jako nástroje, které používá k vytvoření nových realistických Kechiche, stejně jako nástroje, které používá k vytvoření nových realistických filmů v současné Francii. Abdellatif Kechiche říká, že nechce, aby jeho filmy vypadaly pouze jako ze života: „Chci, aby zachycovaly skutečný život. Reálný obraz života, to je, co mne zajímá.“ (Romney, 2013) Tato práce analyzuje význam tohoto prohlášení. Keywords: francouzská kinematografie; tuniská kinematografie; Kechiche, Abdellatif, 1960-; filmoví režiséři; analýzy filmových děl Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
The films of Abdellatif Kechiche

This thesis studies the directing and scriptwriting work of French-Tunisian director Abdellatif Kechiche. In this thesis, the director’s five feature films will be analyzed based on such elements as ...

Lyubynetska, Anna Nuriya; BERGAN, Ronald; ANGIOLILLO, Mary Carmel
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Herecká práce v kontextu jógového psychofyzického tréninku
Čižinská, Lucia; ŠPLÍCHALOVÁ, Kateřina; ADÁMEK, Jiří
2017 - Czech
Cílem této práce je prozkoumání procesu herecké tvorby, konkrétně během zkoušení absolventské inscenace Barunka is leaving v divadle DISK, v kontextu jógového psychofyzického tréninku. Ráda bych si ověřila, jak tento trénink může v herecké práci pomoci a jak může naopak svazovat. Nakolik může napomáhat schopnosti koncentrace na jevišti i během zkušebního procesu divadelního útvaru. Dalším záměrem této práce je zjistit, jestli může pravidelné praktikování jógy pomoct v upevňování kruhu veřejné samoty a jakým způsobem dosáhnout, aby tato specifická cvičení nefungovala jenom jako introvertní soustředění. V práci se dále zaměřím na různé eventuality aplikování jógy na hereckou tvorbu v průběhu zkoušení divadelní inscenace podle cvičení, které aplikovali Konstantin Stanislavskij a Jerzy Grotowski. Už v minulosti se nemálo divadelníků zaobíralo aplikováním jógy. Mezi nejdůležitější z nich pro mou dosavadní zkušenost patří právě K. Stanislavskij a J. Grotowski. Tato práce reflektuje postupy, kterým se reformátoři věnovali, z jakých inspiračních zdrojů čerpali a zároveň co je vedlo k pátrání skrze jógu. Cílem této bakalářské práce je shromáždit poznatky o vylepšování herecké kondice díky jógovým technikám - fyzickým (asánám), psychickým (koncentrace, zklidnění mysli) a jak tyto poznatky následně využít v procesu zkoušení divadelní inscenace. The aim of this work is to investigate the process of acting, specifically during rehearsing of graduation performance Barunka is leaving in DISK theatre in context to yoga psychophysical training. The researcher would like to verify how such a training can help acting and on the contrary how it can limit it. Psychophysical training can help concentration on the stage and also during the process of rehearsing performance. Another aim of this work is to discover whether regular practise of yoga can help with consolidation in circle of public solitude, how to do these specific exercises as well as how it could work not just in context of introverted concentration. In this work I will also focus on eventualities of applying yoga during rehearsals according to exercises applied by Constantin Stanislavsky and Jerzy Grotowski. In the past, already quite a few people from world of theatre incorporated yoga. The most important for my experience is C. Stanislavsky and J. Grotowski. Therefore, this work analyses approach, which they both pursued, as well as which resources inspired them, and what led them to search for answers in yoga excercises. The main contribution consists of an analysis of studies about applying of yoga during rehearsals and trainings of C. Stanislavsky, J. Grotowski. This knowledge can be applied during the rehearsal of theatre performance or with individual or colective actor training. Keywords: herecká tvorba; jóga; herectví; podvědomí; koncentrace (psychologie); vědomí Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Herecká práce v kontextu jógového psychofyzického tréninku

Cílem této práce je prozkoumání procesu herecké tvorby, konkrétně během zkoušení absolventské inscenace Barunka is leaving v divadle DISK, v kontextu jógového psychofyzického tréninku. Ráda bych si ...

Čižinská, Lucia; ŠPLÍCHALOVÁ, Kateřina; ADÁMEK, Jiří
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Humor v současné fotografii
Novotná, Johana; LEDVINA, Josef; ŠIMŮNEK, Michal
2017 - Czech
Subjektivní výběr a kategorizace děl, jenž se snaží zanalyzovat možné přístupy v humoru používaném ve fotografických pracech. Obsah práce by byl tedy jakousi morfologií fotografického humoru a byl by tedy založen na rozboru zcela konkrétního materiálu. Subjective selection and categorization of works that try to analyze possible approaches of humor used in photographic work. Content of the work would be therefore a kind of photographic morphology of humor and was therefore based on an analysis of one particular material. Keywords: Prince, Richard, 1949-; Stratil, Václav, 1950-; Jasanský, Lukáš, 1965-; Polák, Martin, 1966-; Gravlejs, Ivars; Baldessari, John, 1931-; Wurm, Erwin, 1954-; Parr, Martin, 1952-; Erwitt, Elliott, 1928-; fotografové; humor; teorie fotografie Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Humor v současné fotografii

Subjektivní výběr a kategorizace děl, jenž se snaží zanalyzovat možné přístupy v humoru používaném ve fotografických pracech. Obsah práce by byl tedy jakousi morfologií fotografického humoru a byl by ...

Novotná, Johana; LEDVINA, Josef; ŠIMŮNEK, Michal
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Od představy k situaci
Jacques, Nina; NOVÁK, Vladimír; KLÍMA, Miloslav
2017 - Czech
Tato práce se zabývá tématem scénického psaní a tím, jakým způsobem se následně taví do výsledného divadelního tvaru. Tedy jak se primární inspirační impulz mění v divadelní situaci či obraz. This thesis explores scenic writing and the way such writing morphs into a specific performance and scenic language. Meaning how a primary impulse of inspiration transforms into a dramatic situation or theatrical imagery. Keywords: theatre de l'image; écriture scénique; scénické psaní; divadelní obraz; tvůrčí osobnost; tvůrčí psaní Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Od představy k situaci

Tato práce se zabývá tématem scénického psaní a tím, jakým způsobem se následně taví do výsledného divadelního tvaru. Tedy jak se primární inspirační impulz mění v divadelní situaci či obraz....

Jacques, Nina; NOVÁK, Vladimír; KLÍMA, Miloslav
Akademie múzických umění v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases