Number of found documents: 3685
Published from to

Analýza a komparace dramatizací Žabákových dobrodružství
Šteidlová, Kateřina; MACHKOVÁ, Eva; SCHWARZOVÁ, Kateřina
2017 - Czech
Tématem diplomové práce je analýza a komparace dramatizací knihy Kennetha Grahama Žabákova dobrodružství, která patří do zlatého fondu britské literatury pro děti. Zabývám se otázkou, do jaké míry dramatizace odpovídají předloze, zda se od ní odklání, z jakého důvodu a co tento odklon způsobuje. Pracuji v ní se čtyřmi dramatizacemi – divadelní hrou Alana Alexandra Milneho Toad of Toad Hall, inscenací Divadla Alfa Žabákova dobrodružství, krátkým animovaným filmem z dílny Walta Disneyho The Adventures of Ichabod and Mr. Toad a celovečerním hraným filmem Terryho Jonese Žabákova dobrodružství. V diplomové práci analyzuji nejprve knižní předlohu a následně její dramatizace z hlediska tématu a žánru, postav, prostředí, kompozice a výrazových prostředků. Následně porovnávám jednotlivé dramatizace vzhledem k použitým transformačním postupům – selekci, kondenzaci, substituci, amplifikaci, kompozičním a jazykovým operacím. V závěrečné kapitole shrnuji získané poznatky. This diploma thesis deals with an analysis and comparison of dramatizations of The Wind in the Willows by Kenneth Grahame, a book which ranks among the British children's classics. The paper examines to what extent the dramatizations correspond to the book, whether and why they deviate from the original text, and what consequences these changes have. The thesis focuses on four dramatizations – a play by Alan Alexander Milne called Toad of Toad Hall, Alfa Theatre production of The Wind in the Willows, a Walt Disney short animated film The Adventures of Ichabod and Mr. Toad, and Terry Jones´s adaptation of The Wind in the Willows to a feature film. In the thesis, firstly the book and then the dramatizations are analyzed in terms of the theme and genre, characters, setting, composition and language use. Subsequently, the dramatizations are examined and compared with regards to the transformation processes – selection, condensation, substitution, amplification, and changes in composition and language. In the final chapter, I summarize my findings and draw the conclusion. Keywords: Grahame, Kenneth, 1859-1932; Milne, Alan Alexander, 1882-1956; Disney, Walt, 1901-1966; Jones, Terry, 1945-; Divadlo Alfa; dramatizace; analýza; srovnávací metody; textová analýza Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Analýza a komparace dramatizací Žabákových dobrodružství

Tématem diplomové práce je analýza a komparace dramatizací knihy Kennetha Grahama Žabákova dobrodružství, která patří do zlatého fondu britské literatury pro děti. Zabývám se otázkou, do jaké míry ...

Šteidlová, Kateřina; MACHKOVÁ, Eva; SCHWARZOVÁ, Kateřina
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Herectví v životě a život v herectví
Müller, Richard; PLEŠTILOVÁ, Miroslava; ŠIKTANCOVÁ, Jaroslava
2017 - Czech
Tato diplomová práce obecně pojednává o hereckých zkušenostech mladého člověka a zkoumá vlivy každodenního života na jeho život v umění, na rozvoj umění v něm. Klade otázky a na některé hledá odpovědi za pomoci odborné literatury nebo dedukce z vlastních zkušeností. This thesis deals, in general, with the topic of theatrical experience of a young person, and examines everyday life influences on his artistic life and on the development of art within the person self. It poses questions and looks for answers to some of those questions in the specialist literature, or by deducing from personal experience.First, numerous influences that affect a person during his studies are presented, the importance of a person’s psychological profile, as well as his understanding of himself, and of the world around him. Later on, personal experience from professional carrier is described. I am disclosing character work in the DISK theatre and I am trying to find reasons for my feelings, both, good and bad, during the rehearsing processes, and the cause of my successes and failures. Acting, on stage as well as in front of the camera, is described from an unusual point of view, focusing greatly on details that are oftentimes overlooked.The new perspective from which I am trying to present acting and the life of an artist consists not only of the professional tools for mastering the craft - such as learning new parts, adopting the technical skills, etc. - but emphasizes humanity, underlines its importance, and searches for a threshold between professional and personal life of an actor. Keywords: herecká existence; herectví jako životní cesta; Akademie múzických umění v Praze. Divade; herectví; umělecká inspirace Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Herectví v životě a život v herectví

Tato diplomová práce obecně pojednává o hereckých zkušenostech mladého člověka a zkoumá vlivy každodenního života na jeho život v umění, na rozvoj umění v něm. Klade otázky a na některé hledá odpovědi ...

Müller, Richard; PLEŠTILOVÁ, Miroslava; ŠIKTANCOVÁ, Jaroslava
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Bible jako zdroj námětů pro dramatickou výchovu
Sklenáková, Barbora; MACHKOVÁ, Eva; VOSTÁREK, Karel
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá otázkou hledání témat pro dramatickou výchovu v biblických příbězích. První část se zabývá historií Bible, jejím rozdělením a obsahem. Druhá část se věnuje třem biblickým příběhům – Ester, Davidovi a Goliášovi, Jonášovi. U každého z příběhu je nejprve uvedeno jeho převyprávění z Bible a pak možná témata, která lze v příběhu nalézt. Témata jsou rozdělena do dvou kategorii - pro širokou veřejnost a pro teologicky zaměřenou skupinu. Třetí část je popis práce na divadelní inscenaci podle biblického příběhu o Jonášovi. Součástí práce je také scénář popisované inscenace. This thesis deals with finding topics for dramatical education in biblical stories. First part talks about history of Bible, her division and content. Second part is dedicated to three biblical stories – Ester, David and Goliath, Jonah. In the thesis you can find retelling of these stories from Bible and then possible topics that you can find in these stories. These topics are divided in two categories – for the general public and for theological group. Third part is a description of working on dramatical production of biblical story Jonah. Screenplay of this dramatical play is also a part of this thesis. Keywords: Bible; dramatická výchova Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Bible jako zdroj námětů pro dramatickou výchovu

Diplomová práce se zabývá otázkou hledání témat pro dramatickou výchovu v biblických příbězích. První část se zabývá historií Bible, jejím rozdělením a obsahem. Druhá část se věnuje třem biblickým ...

Sklenáková, Barbora; MACHKOVÁ, Eva; VOSTÁREK, Karel
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Kulturní strategie pro umění ve veřejném prostoru
Kunc, Jiří; KAŠPAR, David; SULŽENKO, Jiří
2017 - Czech
Předkládaná diplomová práce se věnuje široké oblasti živého umění ve veřejném prostoru, takzvaného buskingu, a to ve vztahu ke dvěma hlavním myšlenkovým proudům – jednak bariérám pro realizaci aktivit, napříč městy; v řadě další potom kulturním strategiím pro tuto oblast. Nasbírané teoretické znalosti i praktické zkušenosti (mimo jiné z historického vývoje městských společenství, studia celé řady legislativních dokumentů, kulturních strategií, vlastních výzkumů autora, četných pozorování a rozhovorů s uměleckými aktéry a zástupci standardotvorných institucí napříč celým světem, analýz překážek pro realizaci aktivit ve veřejném prostoru a dalšího) přeměňuje jednak v komparaci dvou měst – v prvé řadě Prahy a v řadě druhé Londýna jakožto etalonu přístupu k uměleckým aktivitám ve veřejném prostoru, dále poté v sérii konkrétních doporučení pro tvorbu standardu, strategie a případně i navazující legislativy pro realizaci opatření ve vztahu k předmětu práce v rámci hlavního města Prahy. Myšlenkovým fundamentem celé diplomové práce je přesvědčení, že kulturní aktivity tzv. živého umění do veřejného prostoru patří, neboť mají poten-ciál zvyšovat kvalitu života, edukovat obyvatelstvo a zásadně zvyšovat jeho kreativitu, rozvíjet potenciál místa a lokality, snižovat kriminalitu, tvořit ekonomické multiplikace a další. This diploma thesis deals with a wide field of performing arts in the public space, the so-called busking, in relation to two main lines of thought - partly to the barriers for implementation of activities, across cities; second, to the cultural development policies within the region. Collected theoretical knowledge and practical experience (eg from historical development of urban communities, studies of numerous legislative documents, cultural development policies, the author's own research, numerous observations and interviews with the artists themselves and with representatives of institutions across the world which are setting up standards, analysis of obstacles to the implementation of activities in public space and more) which the author converts first in comparison of two cities - Prague in the first place, and London with a model approach to artistic activities in public space in the second, and than in a series of specific recommendations for the creation of a standard, strategy and related legislation leading to the implementation of measures related to the topic of this diploma thesis within the capital city of Prague. The author works on the assumption that performing arts do belong to the public space, as they have the potential to improve the quality of life, to educate the people and substantially increase their creativity, to develop the potential of sites, to reduce crime, to generate economic multiplication and more. Keywords: busking; veřejný prostor; strategický management; management kultury; plánování; urbanismus; street art; public art Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Kulturní strategie pro umění ve veřejném prostoru

Předkládaná diplomová práce se věnuje široké oblasti živého umění ve veřejném prostoru, takzvaného buskingu, a to ve vztahu ke dvěma hlavním myšlenkovým proudům – jednak bariérám pro realizaci ...

Kunc, Jiří; KAŠPAR, David; SULŽENKO, Jiří
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Herectví, prožívání a vliv vnějších impulzů na tvorbu postavy
Černodrinská, Sandra; SÍLOVÁ, Zuzana; SALZMANNOVÁ, Eva
2017 - Czech
Má diplomová práce nese název Herectví, prožívání a vliv vnějších impulzů při tvorbě role. Budu se soustředit zejména na počátek studia na DAMU, stejně tak na jeho průběh a pozdější pracovní nabídky. Práce je především sebereflexí snažící se odpovědět na otázku zda: Napodobovat anebo prožívat? Lze jedno od druhého jasně definovat a oddělit? A je to pak platné vždy? Snažím se popsat, co je pro mne při tvorbě jednotlivých rolí nejdůležitější a proč. Vybírám pak pro mne nejzajímavější zážitky jak z hereckých hodin na DAMU, tak z Diskových inscenací či jiných divadel. My thesis is entitled Acting, living through and the influence of external inspiration while working on the role. In my work i concenrate particurarly on my beginnings at DAMU, as so as on the progression during the studies and my profesional opportunities. This thesis is mainly self – reflection trying to answer following question: External inspiration or living throug? Can we clearly define these therms and separate one from each other? Is it valid for every situation? I am describing what is while working on the role the most important for me and why. I choose the most interesting experiences from the acting lessons at DAMU, from the school theatre Disk or other theatres. Keywords: herectví; sebepoznání; tvůrčí osobnost; dramatické postavy; prožitek Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Herectví, prožívání a vliv vnějších impulzů na tvorbu postavy

Má diplomová práce nese název Herectví, prožívání a vliv vnějších impulzů při tvorbě role. Budu se soustředit zejména na počátek studia na DAMU, stejně tak na jeho průběh a pozdější pracovní nabídky. ...

Černodrinská, Sandra; SÍLOVÁ, Zuzana; SALZMANNOVÁ, Eva
Akademie múzických umění v Praze, 2017

From interpretation to adaptation
Balslev, Ida Kathrine; GORIAUX PELECHOVÁ, Jitka; NEUMANN, Julius
2017 - Czech
The dramatic structure is like the skeleton that holds together the components and gives birth to the orchestration of the performance.This structure is essential to give the performance life.As a director in theatre it is our main tool. In defining the performance we define the dramaturgy. But what does the dramaturgy consist of and how do we get a hold of a tool, which is so driven by our intuition and how do we change it during the process? In this thesis work I will focus on how to use the dramatic principles in different works from interpretation to adaptation. I will explore how these principles function in each process and how they support the dramaturgy towards the creation of the performance. The dramatic structure is like the skeleton that holds together the components and gives birth to the orchestration of the performance.This structure is essential to give the performance life.As a director in theatre it is our main tool. In defining the performance we define the dramaturgy. But what does the dramaturgy consist of and how do we get a hold of a tool, which is so driven by our intuition and how do we change it during the process? In this thesis work I will focus on how to use the dramatic principles in different works from interpretation to adaptation. I will explore how these principles function in each process and how they support the dramaturgy towards the creation of the performance. Keywords: Strindberg, August, 1849-1912; Arias, Lola, 1976-; Dostojevskij, Fedor Michajlovič, 1821-18; divadelní adaptace; divadelní inscenace; interpretace a přijetí literárního díla Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
From interpretation to adaptation

The dramatic structure is like the skeleton that holds together the components and gives birth to the orchestration of the performance.This structure is essential to give the performance life.As a ...

Balslev, Ida Kathrine; GORIAUX PELECHOVÁ, Jitka; NEUMANN, Julius
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Projekt novostavby, rekonstrukce a adaptace divadelní budovy
Hodonický, Václav; JEŽEK, Vlastimil; PROKOP, Petr
2017 - Czech
Tato práce se zabývá projektem novostavby či rekonstrukce divadelní budovy, popřípadě adaptace původně nedivadelního prostoru na prostor vhodný k provozování divadelního umění. Celý Projekt je nahlížen z hlediska divadelního ředitele, resp. osoby, která je za projekt zodpovědná. V úvodu jsou definovány základní pojmy a jsou vytyčeny obecné zákonitosti funkčního divadelního prostoru. Následně jsou popsána povolání, která mají vliv na výslednou podobu hotového díla, která mohou mít protichůdné potřeby a požadavky, proto je potřeba, aby byli všichni zúčastnění korigováni zmíněnou odpovědnou osobou (ředitelem). V další kapitole jsou popsány konkrétní právní instituty a procesy, které jsou pro Projekt stěžení. Těmi je obecně uzavírání smluv, které jsou často uzavírány jako veřejné zakázky. Následně je prozkoumáno financování a stavební řízení, jemuž předchází obligatorní vypracování určitých podkladových studií, což je předmětem další podkapitoly. V průběhu a po dokončení stavebních prací je vykonáván stavební dozor a před samotným vstoupením budovy do užívání je potřeba získat kolaudační souhlas. Vše výše uvedené je v práci podrobeno výzkumu. V poslední kapitole jsou zmapovány konkrétní projekty novostaveb, popř. rekonstrukcí českých divadel. Jmenovitě rekonstrukce dvorany Divadla na Zábradlí, novostavba Nového divadla v Plzni, adaptace kina Blaník na divadlo Studio DVA a konečně novostavba Nové scény Národního Divadla. Tyto projekty se liší v rozsahu, finanční náročnosti ad., nicméně mají rovněž mnohé styčné body a konkrétně ilustrují poznatky předložené čtenáři v předcházejících kapitolách. This thesis deals with building or renovation of theatre building or adaptation of non-theatrical space into theatre. The project is examined in terms of director of the theatre or the person who is responsible for the result. First of all, basic terms are defined and the general requirements on future theatre are summarized. Than role of theatre artists and architects are described. They can get into trouble with each other when trying to meet their (sometimes contradictory) requirements. This is why it is necessary for the responsible person to deal with these contradictions. There are important and obligatory legal institutes and procedures being described in second chapter, especially procurements, fundraising and building procedures, which are held by the local building authorities. There are obligatory studies and concepts explained. The legal processes held during and after the building works are described. All of these institutes are examined here. There are four case studies of relevant projects brought in the third chapter to show how do the described procedures work in real praxis. These projects differ from each other in many ways, especially their size and nature, but there are many similarities also. Keywords: novostavba; divadelní prostor; divadelní konzultanti; stavební zákon; divadelní prostředí; architektura; veřejné zakázky; veřejný prostor; rekonstrukce staveb Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Projekt novostavby, rekonstrukce a adaptace divadelní budovy

Tato práce se zabývá projektem novostavby či rekonstrukce divadelní budovy, popřípadě adaptace původně nedivadelního prostoru na prostor vhodný k provozování divadelního umění. Celý Projekt je ...

Hodonický, Václav; JEŽEK, Vlastimil; PROKOP, Petr
Akademie múzických umění v Praze, 2017

Herec a strach
Roleček, Vít; OTČENÁŠEK, Štěpán; SALZMANNOVÁ, Eva
2016 - Czech
Ve své diplomové práci pojmenovávám původy a projevy strachu v herecké profesi. Vycházím přitom ze svých dosavadních jevištních zkušeností před a při studiu činoherního herectví na divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze a také ze svých prvních zkušeností v profesionálních souborech v kamenných divadlech po České republice. Má práce je podložena odbornou literaturou, se kterou jsem se seznámil v rámci výuky na akademii a je inspirována rozhovory a konzultacemi s lidmi pohybujícími se v uměleckém prostředí. Ve své práci reflektuji své psychické pochody, stavy a bloky nejen při jevištní tvorbě, ale i ve svém osobním životě. Domnívám se, že strach může herce ovládat a způsobovat jeho mylné herecké jednání, proto jsem se rozhodl pro volbu tohoto tématu. In my master thesis, I am trying to name the origins and signals of an actor`s fear. I have came from my own existing stage experiences previously and whilst studying classical acting at the Dramatic Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague, and also from my first experiences with differing professional groups from theatres from around the Czech Republic. My thesis is supported by professional literature, with which one I have read during my studies at the Academy, and it is inspired by talks and by consultation with people who are active in an artistic field. In my work I reflect my mental prosesses, states and blocks, not only during stage creations, but also in my personal life. I think that a fear can rule an actor and cause stage fright. This is why I have decided to choose this subject for my thesis. Keywords: herci; strach; stres (psychologie) Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Herec a strach

Ve své diplomové práci pojmenovávám původy a projevy strachu v herecké profesi. Vycházím přitom ze svých dosavadních jevištních zkušeností před a při studiu činoherního herectví na divadelní fakultě ...

Roleček, Vít; OTČENÁŠEK, Štěpán; SALZMANNOVÁ, Eva
Akademie múzických umění v Praze, 2016

Jak se (také) dělá divadlo v Londýně
Nováková, Hana; SÍLOVÁ, Zuzana; VEDRAL, Jan
2016 - Czech
Předmětem této diplomové práce je současné britské divadlo, a to z hlediska dynamiky vztahů mezi dramatikem, hercem a režisérem, která se v mnohém liší od toho, na co jsme zvyklí v kontinentální Evropě. Na základě popisů konkrétních inscenací londýnských jevišť i historického vývoje moderního britského divadla se práce snaží pojmenovat, co je pro britskou režii, herectví a dramatiku typické. Každá z kapitol se zaměřuje právě na jednu z těchto složek a nastiňuje specifika britské scény se zřetelem k prostředí českému. Srovnáním vybraných pražských a londýnských inscenací téhož britského dramatického textu potom práce poukazuje na některá úskalí, která přenos této dramatiky do jiného kulturního prostředí může přinášet. The thesis examines contemporary British theatre focusing on the dynamic between a playwright, a director and an actor, which is very different in the UK from continental Europe. Describing specific London productions as well as the history of modern British theatre, it tries to identify what are the defining characteristics of British directing, acting and playwriting. Each chapter focuses on one of these elements and defines British theatre in realation to the Czech scene. By comparing selected productions of the same British play in Prague and London the author draws attention to the possible difficulties that might arise while staging British drama in a different cultural context. Keywords: Londýn (Anglie); Hare, David, 1947-; britské drama; britští dramatici; herectví; divadelní režie Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Jak se (také) dělá divadlo v Londýně

Předmětem této diplomové práce je současné britské divadlo, a to z hlediska dynamiky vztahů mezi dramatikem, hercem a režisérem, která se v mnohém liší od toho, na co jsme zvyklí v kontinentální ...

Nováková, Hana; SÍLOVÁ, Zuzana; VEDRAL, Jan
Akademie múzických umění v Praze, 2016

Audiovizuálne dielo ako tréningový program našej mysle
Gojdičová, Alexandra; Mišíková, Katarína; DORUŠKA, Tomáš
2016 - Czech
Východiskom tejto práce je téza, že audiovizuálne umenie je tréningovým programom našej mysle, slúžiacim na jej vlastné zdokonalenie a extenziu. Táto potreba mysle využívať stimuly vo svoj prospech sa tak odráža vo forme aj obsahu audiovizuálnych diel a predurčuje ich podobu. Ak chceme porozumieť kognícii audiovizuálneho vnímania, musíme porozumieť jej zrodu. Sprievodcom práce mi bude dvojročné dieťa a jeho prvé dotyky s pohyblivým obrazom. The basis of our work is an idea, that audio-visual art is a training program for our mind, which supports its self-perfection and extension. This necessity of our mind to benefit from the stimuli is in this way reflected in both form and content of audiovisual works and also determines their forms. If we want to understand the cognition of audiovisual perception, we have to understand its origins as well. Our guide in this process will be a tow-year old child and its first touches with moving pictures. Keywords: vývojová psychologie; kognitivní psychologie; smyslové vnímání; film; dětští diváci Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Audiovizuálne dielo ako tréningový program našej mysle

Východiskom tejto práce je téza, že audiovizuálne umenie je tréningovým programom našej mysle, slúžiacim na jej vlastné zdokonalenie a extenziu. Táto potreba mysle využívať stimuly vo svoj prospech sa ...

Gojdičová, Alexandra; Mišíková, Katarína; DORUŠKA, Tomáš
Akademie múzických umění v Praze, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases