Number of found documents: 28220
Published from to

Aktivizující metody v hudební výchově na ZUŠ
KUBÍKOVÁ, Petra
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá tématem aktivizujících metod v hudební výchově na základní umělecké škole. Teoretická část práce se věnuje popisu a problematice aktivizujících metod a dále se zaměřuje na metody vhodné pro výuku hudebních oborů na základní umělecké škole v hodinách kolektivní a individuální výuky. Praktická část se pak zabývá účelností využití aktivizujících metod s důrazem na podporu tvořivosti a koordinace při hodinách hudební výchovy. V diplomové práci byla využívána metoda dotazníku v různých variantách a metoda pozorování. Cílem celé práce bylo popsat aktivizující výukové metody a následně se zaměřit na takové, které jsou vhodné při výuce hudebních oborů na základní umělecké škole v hodinách hromadné a individuální výuky. Cílem praktické části bylo zjistit, zda jsou výukové metody využívány při výuce na základní umělecké škole a jak je hodnotí a přijímají samotní učitelé a žáci ve výuce. The diploma thesis explores activating methods in music education at elementary music schools. The theoretical part of the thesis deals with the description and the issue of activating methods and also focuses on methods suitable for teaching music subjects at elementary music school in the classes of collective and individual lessons. The practical part deals with the purposefulness of the use of activating methods with emphasis to the support of creativity and coordination in lessons of music education. The diploma thesis uses the questionnaire method in various modifications and the method of observation. The aim of the presented diploma work is to describe the activating teaching methods and to focus on these suitable for teaching music subjects at elementary music schools in the classes of collective and individual lessons. The aim of the practical part of the diploma thesis is to find out whether the activating teaching methods are used in education at elementary music schools and how they are evaluated and accepted by teachers and pupils. Keywords: aktivizující metody; výuková metoda; základní umělecká škola; výuka hromadná a individuální; activating methods; teaching methods; elementary music school; classes of collective and individual lessons Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Aktivizující metody v hudební výchově na ZUŠ

Diplomová práce se zabývá tématem aktivizujících metod v hudební výchově na základní umělecké škole. Teoretická část práce se věnuje popisu a problematice aktivizujících metod a dále se zaměřuje na ...

KUBÍKOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Structural biology approach to biotechnological problems
IERMAK, Iuliia
2017 - English
Enhancement of the catalytic performance of various enzymes in the reaction systems requires advanced studies of enzymes' structure-function relationships. The obtained information is used to engineer favourable enzyme variants exhibiting beneficial properties for applications in biotechnology. In the thesis X-ray crystallographic analysis was successfully employed for the structure-functional characterization of the glyceraldehyde dehydrogenase from thermophilic bacterium Thermoplasma acidophilum (TaAlDH). This enzyme is one of the key enzymes in the cell-free system for the production of ethanol or isobutanol from glucose. The second part of the thesis describes optimization by structure-guided engineering of the haloalkane dehalogenase LinB from the soil bacterium Sphingobium japonicum UT26, used for the effective degradation of halogenated environmental pollutants. Enhancement of the catalytic performance of various enzymes in the reaction systems requires advanced studies of enzymes' structure-function relationships. The obtained information is used to engineer favourable enzyme variants exhibiting beneficial properties for applications in biotechnology. In the thesis X-ray crystallographic analysis was successfully employed for the structure-functional characterization of the glyceraldehyde dehydrogenase from thermophilic bacterium Thermoplasma acidophilum (TaAlDH). This enzyme is one of the key enzymes in the cell-free system for the production of ethanol or isobutanol from glucose. The second part of the thesis describes optimization by structure-guided engineering of the haloalkane dehalogenase LinB from the soil bacterium Sphingobium japonicum UT26, used for the effective degradation of halogenated environmental pollutants. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Structural biology approach to biotechnological problems

Enhancement of the catalytic performance of various enzymes in the reaction systems requires advanced studies of enzymes' structure-function relationships. The obtained information is used to engineer ...

IERMAK, Iuliia
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Připravenost začínajících učitelů 1. st. ZŠ na řešení kázeňských problémů ve třídě
SULKOVÁ, Michaela
2017 - Czech
Diplomová práce se zaměřuje na zkoumání začínajícího učitele 1. stupně základní školy, a to z hlediska jeho připravenosti na setkání se s kázeňskými problémy žáků. Cílem diplomové práce je zjistit úroveň připravenosti začínajícího učitele 1. stupně základní školy na řešení kázeňských problémů ve třídě. Dílčím cílem je nahlédnutí do pregraduální přípravy začínajícího učitele a zodpovězení otázky, do jaké míry připravuje vysoká škola na řešení kázeňských problémů v praxi. Dalším cílem je zjištění pocitu připravenosti začínajících učitelů na řešení problémového chování žáků, a to na reálných i nastíněných případech. The thesis is focused on exploration of beginning teacher in primary school, and in terms of its readiness for a meeting with pupils' discipline problems. The aim of the thesis is to determine the level of readiness of beginning teachers in primary schools to solve disciplinary problems in the class. The other goal is to consult the undergraduate training of beginning teachers, and answer the question to what extent they are prepared for disciplinary problems in practice by the college. Another goal is to determine the real readiness of beginning teachers to solve problematic behavior of pupils, and in terms of real and outlined cases. Keywords: nekázeň; kázeň; kázeňské přestupky; problémy v chování; připravenost; začínající učitel; diagnostika; indiscipline; discipline; disciplinary problems and offences; problematic behaviour; readiness; beginning teacher; diagnostics Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Připravenost začínajících učitelů 1. st. ZŠ na řešení kázeňských problémů ve třídě

Diplomová práce se zaměřuje na zkoumání začínajícího učitele 1. stupně základní školy, a to z hlediska jeho připravenosti na setkání se s kázeňskými problémy žáků. Cílem diplomové práce je zjistit ...

SULKOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Smysl života středoškolské mládeže
NAGYOVÁ, Andrea
2017 - Czech
Bakalářská práce má teoreticko-empirický charakter. V teoretické části se na základě odborné literatury zpracovaly poznatky vztahující se k problematice smyslu života, a to zejména z filosofického a psychologického hlediska. Cílem empirické části bylo zjistit, jakým způsobem nahlíží středoškolská mládež na vybraná témata smrt, stáří, svoboda, osobní cíle, vnitřní uspokojení, pohledy na svět a společnost, láska, budoucnost a jaký je jejich smysl života. Dotazníkové šetření bylo provedeno u žáků středních škol. The work has a theoreticalempirical character. The theoretical part is based on the scientific literature processed evidence relating to the issue of the meaning of life, especially of philosophical and psychological perspective. The aim of the empirical part was to find out how high school youth looks on selected themesdeath, old age, freedom, personal goals, inner satisfaction, views of the world and society, love, the future and what is their purpose in life. The questionnaire survey was conducted among secondary school students. Keywords: středoškolská mládež; smysl života; svoboda; budoucnost; adolescent; high school youth; the sense of life; liberty; future; adolescent; old age; death Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Smysl života středoškolské mládeže

Bakalářská práce má teoreticko-empirický charakter. V teoretické části se na základě odborné literatury zpracovaly poznatky vztahující se k problematice smyslu života, a to zejména z filosofického a ...

NAGYOVÁ, Andrea
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Výživa a stravování žáků 4. a 5. tříd na ZŠ v mikroregionu Blatná
STRNADOVÁ, Martina
2017 - Czech
Cílem diplomové práce bylo prostřednictvím dotazníkového šetření zmapování výživy a stravování dětí mladšího školního věku. K dotazníkovému šetření byli vybráni žáci ZŠ 4. a 5. tříd z mikroregionu Blatná a zúčastnilo se celkem 279 respondentů ve věku 9 - 11 let. Výsledky jsou zpracovány v podobě grafů, tabulek a diskuzi. Výživa dětí je v poslední době velmi diskutované téma. Vše souvisí s automaty, kde děti nachází nezdravé pochutiny. Aim of this thesis was mapping of diet and eating habits of children from primary school through survey. Chosen respondents were pupils in 4th and 5th grades in microregion Blatná. It took part 279 pupils aged 9 - 11. The results are processed in the form of graphs, tables and discussions. Children´s nutrition is very discussed topic lately. It all comes with the food machines where children have access to unhealthy junk food. Keywords: Výživa; stravování; obezita; poruchy příjmu potravy; rychlé občerstvení; projekty podporující výživu a stravování dětí; Nutrition; eating habits; overweight; eating disorders; fast food; projects to support healthy eating of children Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Výživa a stravování žáků 4. a 5. tříd na ZŠ v mikroregionu Blatná

Cílem diplomové práce bylo prostřednictvím dotazníkového šetření zmapování výživy a stravování dětí mladšího školního věku. K dotazníkovému šetření byli vybráni žáci ZŠ 4. a 5. tříd z mikroregionu ...

STRNADOVÁ, Martina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Využití interaktivní tabule ve výuce odborných předmětů na střední škole
MATULJAKOVÁ, Ivana
2017 - Czech
Bakalářská práce mát teoreticko-empirický charakter. V teoretické části práce jsou analyzovány možnosti využití interaktivní tabule ve vyučování odborných předmětů. Cílem empirické části práce je zjistit, zda učitelé používají interaktivní tabuli při výuce odborného předmětu, jakým způsobem ji využívají (popřípadě, proč ji nevyužívají), dále jaké mají učitelé a žáci zkušenosti s využíváním interaktivní tabule při výuce odborných předmětů a jak hodnotí žáci využití interaktivní tabule v odborném předmětu. Pro výzkumné šetření byla použita metoda rozhovoru s učitelem (příp. dle možností pozorování výuky) a dotazníkové šetření pro žáky středních škol. Výzkumným souborem byli učitelé odborných předmětů na středních školách a žáci středních odborných škol. The bachelor thesis have a theoretical and empirical character. The theoretical part analyzes the possibilities of using interactive whiteboards in teaching vocational subjects. The aim of the empirical part is to determine whether teachers use the interactive whiteboard to teach a course, how they use it (or why she was not used), then what are the teachers and students experience with the use of interactive whiteboards in teaching vocational subjects and how the students evaluate the use of interactive boards in specialized subject. For a research survey method was used an interview with a teacher and a questionnaire for secondary school pupils. The research group were teachers of vocational subjects in secondary schools and students of secondary vocational schools. Keywords: interaktivní tabule; odborný předmět; interactive whiteboards; vocational subject Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Využití interaktivní tabule ve výuce odborných předmětů na střední škole

Bakalářská práce mát teoreticko-empirický charakter. V teoretické části práce jsou analyzovány možnosti využití interaktivní tabule ve vyučování odborných předmětů. Cílem empirické části práce je ...

MATULJAKOVÁ, Ivana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

"Mobbing" - psychologický teror na pracovišti a jeho vliv na pracovní pozice.
KLICHOVÁ, Olga
2017 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku psychického teroru na pracovišti mobbing. Teoretická část je rozdělena do dvou kapitol, které se zabývají vymezením tohoto pojmu. V nich jsou popsány znaky, cíle, příčiny, motivy, reakce obětí, důsledky prevence a obrana proti těmto praktikám pracovního teroru. Praktická část je tvořena smíšeným výzkumem, kvalitativním ve formě rozhovorů a kvantitativním ve formě dotazníků. V rámci kvalitativního výzkumu jsou provedeny tři případové studie obětí mobbingu. Je zde charakterizována organizace, kde se oběti s pracovním terorem potýkali, dále vznik, průběh, vývoj, řešení jejich situace a plány do budoucna. The bachelor thesis is focused on psychological terror at work - mobbing. The theoretical part is divided into two chapters, which deal with defining the concepts of mobbing. There are described characters, goals, causes, motives, reactions of victims, consequences and prevention of defense against mobbing. The practical part consists of a mixed research, qualitative as interviews and quantitative in the form of questionnaires. Within the qualitative research there are realized three case studies of victims of mobbing. There is characteristics of organization where victims of mobbing or bossing faced, further rise, progress, development, addressing their situation and future plans. Keywords: Mobbing; Bossing; Pracovní teror; Oběť; Mobbing; Bossing; Working terror Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
"Mobbing" - psychologický teror na pracovišti a jeho vliv na pracovní pozice.

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku psychického teroru na pracovišti mobbing. Teoretická část je rozdělena do dvou kapitol, které se zabývají vymezením tohoto pojmu. V nich jsou popsány ...

KLICHOVÁ, Olga
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Pohled rodin dětí 1. stupně ZŠ na problematiku šikany
VIKTOROVÁ, Šárka
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá pohledem rodičů na problematiku šikany. Zaměřuje se proto cíleně na rodiče, jejichž děti mají přímou zkušenost s šikanou a zaujímají místo oběti šikany nebo agresora. V teoretické části je nejprve vymezen pojem šikana. Další kapitola pojednává o hlavních protagonistech šikany. Zvláštní pozornost je pak věnována příčinám vedoucím ke vzniku šikany. Zohledněny jsou i varovné signály u obětí a agresorů, které mohou rodiče a učitele na tyto problémy upozornit. V neposlední řadě je věnována pozornost řešení šikany. Zmíněné je tedy řešení jak ve škole, tak v rodině. Dále se teoretická část zabývá možnými následky, ke kterým může u dětí dojít, pokud se problém přehlíží. V poslední kapitole je pozornost věnována prevenci ve škole a v rodině. Hlavním cílem výzkumné části práce je zjistit, jak rodiče, jejichž děti mají zkušenosti s šikanou, nahlížejí na tuto problematiku. Kvalitativní výzkum, který byl založen na polostrukturovaných rozhovorech ukázal, že většina z respondentů si nevšimla u svého dítěte varovných signálů, které by na případný problém upozorňovaly. Může to být způsobeno tím, že rodiče v současné době nemají na děti dostatek času a nevěnují jim dostatečnou pozornost. O problémech se většinou dozvěděli z jiných zdrojů a o komunikaci s dětmi se začali více zajímat až po objevení problému. Zastávají se však názoru, že na šikanu nemá vliv rodina, a domnívají se, že je to především o povaze dítěte. Výzkum také ukázal, že v současné době nejsou rodiče spokojeni s přístupem škol k tomuto problému. The diploma thesis deals with parents view on the issue of bullying. Special attention is specifically paid to parents of children, having real experience with bullying. First is defined concept of bullying in the theoretical part of dissertation. Another chapter deals with the main protagonists of bullying and special attention is paid to the causes leading to the bullying occurrence. There are also taken into account warning signals of the victims and aggressors, which can be recognized and can warn parents and teachers. Finally there is a part concerning to the solution of this big problem both at school and at home. The theoretic part also discusses the possible consequences, that the problem is ignored. Last chapter is about the prevention at school and at home. The main focus of the research part is to find out, how parents of the bullied children look at this problematics. Quality research based on semi-structured interviews has shown that most respondents didn´t note warning signs. It can be due to the fact, that parents don´t have enough time for children at the present time and don´t also pay them enough attention. They learned about the bullying problem from other sources and they began more interested in communication with children after discovering of problems. They argue for opinion, that family don´t have an impact on bullying and they suppose the main reason is the temperament of the child. The research has also shown parents dissatisfaction with access of schools to this problem. Keywords: Šikana; prevence šikany; důsledky šikany; oběť; agresor; pohled rodičů; rodina; dítě; první stupeň ŽŠ; Bullying; prevention of bullying; impacts of bullying; victim; aggressor; view of parents; family; child; primary school Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Pohled rodin dětí 1. stupně ZŠ na problematiku šikany

Diplomová práce se zabývá pohledem rodičů na problematiku šikany. Zaměřuje se proto cíleně na rodiče, jejichž děti mají přímou zkušenost s šikanou a zaujímají místo oběti šikany nebo agresora. V ...

VIKTOROVÁ, Šárka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Výuka účetnictví na středních školách
PINCOVÁ, Marie
2017 - Czech
Bakalářská práce se zabývá výukou účetnictví na středních školách, zejména na obchodních akademiích. Cílem je zjistit, jaké metody jsou dle učitelů nejefektivnější při výuce účetnictví a na základě výsledků navrhnout optimální způsob výuky. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V první části jsou popsána teoretická východiska z pohledu výchovně vzdělávacího procesu, a to zejména dosažení efektivnosti didaktického procesu správným využitím didaktických prostředků se zaměřením na didaktiku účetnictví. V praktické části jsou stanoveny výzkumné otázky, je proveden smíšený výzkum s důrazem na kvantitativní výzkum formou dotazníkového šetření mezi učiteli účetnictví a žáky na obchodních akademiích v České republice a následně jsou vyhodnoceny výsledky a vyvozeny závěry a doporučení. Mezi hlavní problémy patří zejména požadavek na vyšší hodinovou dotaci a menší skupiny žáků ve třídě při výuce účetnictví. didaktický systém, didaktika účetnictví, aplikace didaktických zásad, organizační formy, vyučovací metody, didaktická technika, učební pomůcky, didaktická interakce učitel - žáci Keywords: This thesis deals with teaching accounting at secondary schools; especially business academies. The aim is to find out the most effective teaching methods for accounting classes. The optimal method of teaching is suggested based on the teachers' survey results. This bachelor thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The first part describes the theoretical background of the educational process. The focus is on achieving efficiency in a didactic process by using correct teaching methods suitable for accounting lectures. The questionnaire topics are defined in the practical part. Mixed survey research is conducted with emphasis on quantitative part of survey. The survey respondents were accounting teachers and students of business academies in the Czech Republic. At the end the survey results are evaluated and conclusions and recommendations are summarized. The main problems are insufficient study hours and big number of students per accounting class.; didactic system; didactics of accounting; application of didactic principles; organizational forms; teaching methods; didactic techniques; teaching aids; didactic interaction teacher - pupils Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Výuka účetnictví na středních školách

Bakalářská práce se zabývá výukou účetnictví na středních školách, zejména na obchodních akademiích. Cílem je zjistit, jaké metody jsou dle učitelů nejefektivnější při výuce účetnictví a na základě ...

PINCOVÁ, Marie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Kolektivní a skupinové výtvarné činnosti v mateřské škole
RŮŽIČKOVÁ, Michaela
2017 - Czech
Tématem bakalářské práce jsou skupinové a kolektivní výtvarné činnosti v mateřské škole. Teoretická část se zabývá charakteristikou předškolního věku a rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Také popisuje metody a formy vedení výtvarných činností. Následuje kapitola zaměřená na dětský výtvarný projev a jeho vývoj. V závěru popisuje některé tradiční a netradiční výtvarné techniky a pracovní návyky při kreslení a psaní. Praktickou část tvoří popis konkrétních skupinových a kolektivních činností realizovaných s dětmi v mateřských školách. The topic of the bachelor thesis is group and collective art activities in kindergarten. The theoretical part deals with the characteristic of preschool age and the framework educational program for pre-school education. It also describes methods and forms of teaching of art activities. Next chapter focuses on children's creative expression and its development. At the end of this section are described some of the traditional and non-traditional artistic techniques and work habits during the drawing and writing. The practical part consists of description of specific group and collective activities performed with children in kindergartens. Keywords: mateřská škola; dětský výtvarný projev; výtvarné činnosti v mateřské škole; skupinové a kolektivní výtvarné činnosti; kindergarten; children's creative expression; art activities in kindergarten; collective and group art activities Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Kolektivní a skupinové výtvarné činnosti v mateřské škole

Tématem bakalářské práce jsou skupinové a kolektivní výtvarné činnosti v mateřské škole. Teoretická část se zabývá charakteristikou předškolního věku a rámcového vzdělávacího programu pro předškolní ...

RŮŽIČKOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases