Number of found documents: 32537
Published from to

The production and purification of tick salivary serpins in bacterial expression system
RÖHRNBACHER, Simone
2018 - English
The aim of this thesis was to produce several tick salivary serine protease inhibitors and a chimeric mouse-tick serpin in a bacterial expression system, to refold and purify the proteins and to finally test them in protease inhibitor assays for drawing early conclusions about their function in tick-host interactions. The aim of this thesis was to produce several tick salivary serine protease inhibitors and a chimeric mouse-tick serpin in a bacterial expression system, to refold and purify the proteins and to finally test them in protease inhibitor assays for drawing early conclusions about their function in tick-host interactions. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
The production and purification of tick salivary serpins in bacterial expression system

The aim of this thesis was to produce several tick salivary serine protease inhibitors and a chimeric mouse-tick serpin in a bacterial expression system, to refold and purify the proteins and to ...

RÖHRNBACHER, Simone
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Testing knockdown of nucleotidases and the effect on e-Ado production during immune response in Drosophila melanogaster larvae
STEHRER, Thomas
2018 - English
The aim of this thesis was to measure adenosine production from lymph glands in D. melanogaster larvae ex vivo and to assess the differences upon infection with parasitic wasps L. boulardi. The second aim was to investigate the influence of two different nucleotidases on adenosine levels upon gene knockdown of their respective genes with and without a triggered immune response. Keywords: Drosophila; Extracellular Adenosine; Immune System Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Testing knockdown of nucleotidases and the effect on e-Ado production during immune response in Drosophila melanogaster larvae

The aim of this thesis was to measure adenosine production from lymph glands in D. melanogaster larvae ex vivo and to assess the differences upon infection with parasitic wasps L. boulardi. The second ...

STEHRER, Thomas
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Využití samokrmítkových systémů pro okounovité ryby
HOMOLA, Ondřej
2018 - Czech
Tato diplomová práce zkoumala využití samokrmítkových systémů v intenzivním chovu candáta obecného a okouna říčního sloužících k optimalizaci produkce těchto druhů ryb. Při experimentu s candátem byl zkoumán vliv různých způsobů podávání krmiva včetně dotykových samokrmítek na produkční ukazatele a potravní chování. Při experimentu s okounem byl zkoumán vliv hustoty obsádky na produkční ukazatele a potravní chování při krmení dotykovými samokrmítky. This diploma thesis researched the use of self-feeding systems in intensive aquaculture of pikeperch and perch, serving to optimize the production of these fish species. In the experiment with the pikeperch, there was studied the effect of the various types of feeding methods including self-feeders on the production indicators and feeding behavior. In the experiment with the perch, there was studied the influence of the stocking density on the production indicators and feeding behavior using self-feeding. Keywords: okounovití; samokrmítkové systémy; krmení; hustota obsádky; recirkulační systémy; percids; self feeding systems; feeding; stocking density; recirculation systems Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Využití samokrmítkových systémů pro okounovité ryby

Tato diplomová práce zkoumala využití samokrmítkových systémů v intenzivním chovu candáta obecného a okouna říčního sloužících k optimalizaci produkce těchto druhů ryb. Při experimentu s candátem byl ...

HOMOLA, Ondřej
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Rybí společenstvo vybraných toků Jizerských hor
DOLEŽAL, Tomáš
2018 - Czech
Rybí společenstvo vybraných toků Jizerských hor Vodní toky Jizerských hor mají charakter pstruhového a lipanového pásma. Vyskytují se v nich původní populace pstruha obecného (Salmo truta morpha fario) a chráněných druhů ryb. Rybí společenstva byla v minulém století narušena zvýšenou mírou acidifikace prostředí, kdy došlo k vymizení původních druhů ryb z některých lokalit. Následně byl do těchto lokalit vysazen siven americký (Salvelinus fontinalis), jenž na některých lokalitách vytvořil populace schopné se udržovat přirozeným výtěrem. V současné době je vhledem ke zlepšení stavu životního prostředí na mnoha lokalitách snaha o nahrazení těchto populací sivena původně zde se vyskytujícími druhy ryb, pstruhem obecným a střevlí potoční (Phoxinus phoxinus). Na rybích populacích se negativně projevuje i fragmentace vodních toků a odběry vody spojené s provozem vodních elektráren. V současné době je snaha o umožnění migrace ryb zprůchodněním migračních překážek výstavbou rybích přechodů. Cílem této práce byl ichtyologický průzkum řeky Smědé. Elektrickým agregátem bylo proloveno 10 lokalit na řece Smědé, na kterých bylo celkem zaznamenáno14 druhů ryb, z toho tři patřily mezi druhy ohrožené (mník jednovousý (Lota lota), vranka obecná (Cottus gobio), střevle potoční) a jeden druh mezi nepůvodní (siven americký). Na základě průzkumů byly určeny základní charakteristiky společenstva (abundance, dominance biodiverzita a ekvitabilita) Na lokalitách ležících pod Frýdlantem byla zjištěna vysoká druhová pestrost (13 druhů) a biodiverzita (H´ 2,38-2,97), v lokalitách nad Frýdlantem byla nižší druhová pestrost (5 druhů) a biodiverzita (H´ 0-1,65), což je dáno hlavně charakterem toku, ale i znemožněním migrací ryb způsobeným nepřekonatelnými migračními překážkami. Fish communities of selected streams of the Jizera Mountains The watercourses of the Jizera Mountains have the character of trout and grayling zones, with occurrence of indigenous populations of brown trout (Salmo truta morpha fario) and protected fish species. Fish communities have been disturbed in the past century by an increased degree of acidification of the environment, with the disappearance of native fish species from some localities. Subsequently, the brook trout (Salvelinus fontinalis) was introduced in these localities, and in some of them created sustainable populations capable of natural spawning. At present, in order to improve the environmental status of many localities, efforts to replace these stocks by the indigenous species of fish, brown trout and fathead minnow (Phoxinus phoxinus). The fish populations are also negatively affected by the fragmentation of watercourses and water use associated with the operation of hydropower plants. Attempts are currently being made to allow fish migration by bridging migration barriers by building of fish laddders. The aim of this work was the ichthyological research of the River Smědá. 10 localities on the river were electrofished and 14 fish species were found, of which three belong to the endangered species (Burbot (Lota lota), Bullhead (Cottus gobio), fathead minnow) and one species was non-native (brook trout) Based on a survey basic characteristics of the communities were determined (abundance, dominance, biodiversity and evenness). High species diversity (13 species) and biodiversity (H' 2.38-2.97) were found in the localities under Frýdlant. In the localities above Frýdlant was a lower species diversity (5 species) and biodiversity (H' 0-1.65), due mainly to the nature of the flow, but also influenced by insurmountable barriers, which make fish migration impossible Keywords: biodiverzita; ichtyofauna; elektrický agregát; Jizerské hory; pstruh obecný; migrace; biodiversity; ichthyofauna; electrofisher generator; Jizera Mountains; brown trout; migration Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Rybí společenstvo vybraných toků Jizerských hor

Rybí společenstvo vybraných toků Jizerských hor Vodní toky Jizerských hor mají charakter pstruhového a lipanového pásma. Vyskytují se v nich původní populace pstruha obecného (Salmo truta morpha ...

DOLEŽAL, Tomáš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Neonikotinoidy ve vodních ekosystémech a jejich vliv na necílové organismy
STROUHOVÁ, Alžběta
2018 - Czech
Neonikotinoidy jsou jednou z nejnovějších tříd pesticidních látek, používaných v zemědělství jako insekticidy. První neonikotinoidy byly používány od začátku devadesátých let, pro svou nízkou toxicitu pro obratlovce se staly velmi oblíbenými a široce používanými po celém světě. Vzhledem k nízké toxicitě pro standardní testovací organismy hrotnatku velkou (Daphnia magna) a pstruha duhového (Onchorhynchus mykiss) byly také považovány za málo toxické pro vodní organismy, studie z poslední doby však ukazují opak této domněnky. Dílčím cílem této studie byl, mimo shrnutí dosavadních poznatků o neonikotinoidech ve vodních ekosystémech a jejich vlivu na necílové, zejména akvatické organismy, také důkaz toxicity neonikotinoidového přípravku CALYPSO 480 SC, který obsahuje 48 % thiaclopridu. Pro dokázání toxicity byly použity tři druhy raků rak červený (Procambarus clarkii), rak mramorovaný (Procambarus fallax f. virginalis) a rak ničivý (Cherax destructor) a hrotnatka velká. K posouzení toxicity Calypsa byly použity akutní testy toxicity na racích a akutní imobilizační test na hrotnatkách. Doba expozice organismů v testech byla 96 a 48 hodin. Nejcitlivějšími se ukázali juvenilní jedinci raků, jejichž 96hLC50 se pohybovala mezi 0,52 a 1,6 mg/l, 96hLC50 pro starší raky byla v rozmezí 1,94 a 27,3 mg/l. Hodnota 48hEC50 pro hrotnatky byla 32,7 mg/l. U raků byly mimo mortality pozorovány také změny v chování organismů, mezi nejčastější změny patřilo snížení agresivity, zpomalení pohybů končetin a žaber a následně i dýchání, otáčení raků na záda, apatie organismů a následné úhyny. Neonicotinoids are one of the newesst class of pesticides, used in agriculture like insecticides. The first neonicotinoids has been used since the early 1990s, they become very popular and widely used worldwile for their low toxicity for vertebrates. Neonicotinoids were considered to be less toxic to aquatic organisms due to their low toxicity to standard test organisms Daphnia magna and Rainbow trout (Onchorhynchus mykiss), but recent studies have shown the opposite of this assumption. Partial aim of this study was, among summary of existing knowledges of the neonicotinoids in aquatic ecosystem and their impact on non-target organisms, also evidence toxicity of neonicotinoid preparation CALYPSO 480 SC, which contains 48 % of thiacloprid. Three species of crayfish were used to provide the toxicity Red swamp crayfish (Procambarus clarkii), Marbled crayfish (Procambarus fallax) and Yabby (Cherax destructor). To asses the toxiciy of Calypso, the acute toxicity tests on crayfish and acute immobilisation test on daphnia were used. The exposure time of tests were 96 and 48 hours. Juvenile crayfish were the most sensitive, their 96hLC50 ranged between 0.52 and 1.6 mg/l, 96hLC50 for older crayfish were between 1.94 and 27.3 mg/l. The 48hEC50 value for daphnia was 32.7 mg/l. During the acute toxicity test on crayfish, out of the mortality, changes in behavior of orgaisms were observed, the most frequent changes were the reduction of aggressiveness, slowing of motion of limbs, gills and breathing. Crayfish turned on their back, individuals were apathetic and died. Keywords: neonikotinoidy; thiacloprid; akutní test toxicity; akutní imobilizační test; korýši; neonicotinoids; thiacloprid; acute toxicity test; acute immobilisation test; Crustacea Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Neonikotinoidy ve vodních ekosystémech a jejich vliv na necílové organismy

Neonikotinoidy jsou jednou z nejnovějších tříd pesticidních látek, používaných v zemědělství jako insekticidy. První neonikotinoidy byly používány od začátku devadesátých let, pro svou nízkou toxicitu ...

STROUHOVÁ, Alžběta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Využití ozónu v intenzivním chovu vybraných druhů ryb
VLČEK, Jakub
2018 - Czech
Tato práce se zabývá ozonizací vody, jakožto jednou z možných metod zvýšení a udržení kvality odchovného prostředí intenzivních chovů ryb typu RAS (recirkulační akvakulturní systém). Při tomto experimentu byl kladen důraz především na zjištění vlivů ozonu na zdravotní stav ryb, a také na míru ovlivnění a činnost celého recirkulačního systému. Použity byly dva recirkulační systémy, přičemž do jednoho byl aplikován ozon a druhý sloužil jako kontrola. Experimentální druhy ryb, candát obecný (Sander luciperca) a sumce velký (Silurus glanis), byly zvoleny jako referenční, protože právě tyto dva druhy patří dnes k perspektivním rybám pro chov v RAS. V systému s ozonizací vody byly otestovány dva odlišné způsoby aplikace ozonu, a to periodický a kontinuální. V pravidelných intervalech byly odebírány vzorky ryb pro podrobnou analýzu jejich zdravotního stavu, a také byl detailně sledován vliv ozonizace na chemické parametry vody. Ze zjištěných výsledků vyplývá, že ozonizace vody v uskutečněném pokusu ovlivnila například míru přežití odchovávaných candátů, a to tak, že candáti z ozonizované vody vykazovali přežití 77,0 %, zatímco candáti z neozonizovaného systému vykazovali kumulativní přežití 67,2 %. Odchovávaní sumci vykazovali přežití na úrovni 93,1 % při ozonizaci vody a bez ozonizace vody 91,5 %. Výraznější rozdíl byl zjištěn při podrobné chemické analýze vody z obou systémů. Ozonizovaná voda vykazovala vždy přijatelnější chemické parametry, přičemž největší rozdíl byl pozorován při stanovení CHSKMn, kdy byly zjištěny následující hodnoty: CHSKMn v systému bez ozonu = 10,7?1,6 mg.l; CHSKMn v systému s ozonem = 6,4?1,2 mg.l. Podobný trend byl zjištěn i při stanovení nerozpuštěných látek (zákal vody), kde se také ukázalo, že ozonizace vody významně snižuje množství nerozpuštěných látek. Voda z odchovné nádrže bez ozonu obsahovala 8,17?6,2 mg.l a v systému s ozonem pouze 4,3?2,8 mg.l. Při stanovování dalších ukazatelů jako je například rozsah infekce způsobená kožovcem rybím (Ichthyophthirius multifiliis), nebo množství bakterií vyskytujících se v odchovné vodě nebyly tyto ozonizací vody zpravidla významně ovlivněny. Hlavním zjištěním této práce je, že způsob ozonizace vody v podmínkách intenzivního chovu RAS, testovaný v tomto experimentu měl pozitivní přínos především na chemické vlastnosti vody, avšak nedokázal spolehlivě eliminovat rybí patogeny. Aim of this thesis was to use the ozonisation as a disinfection method for improving of water quality in the intensive fish farms using RAS (recirculating aquaculture system). The main assessed parameter was effect of ozone treatment on fish health and RAS functions and features. Two RAS were used in this study one with use of ozone treatment, one without ozone treatment (control system). There were cultured two different fish species in these two RAS - pikeperch (Sander lucioperca) and European catfish (Silurus glanis). The main reason for use of these two species is that they are perspective species for intensive aquaculture. In the RAS with ozone treatment, two different methods of ozone application were tested - periodical and continual application. The effect of ozone treatment on fish health and conditions was controlled regularly. Ozone treatment had positively affected the survival of both cultured species (pikeperch survival: with ozone = 77.0 % and without ozone = 67.2 %; European catfish: with ozone = 93.1 % and without ozone = 91.5 %). Ozone treatment also positively affected the water chemistry. The greatest difference was observed in CHSKMn: with ozone = 6.4?1.2 mg.l; without ozone = 10.7?1.6 mg.l. The same features were observed in suspended solids: with ozone = 4.3?2.8 mg.l-1; without ozone = 8.17?6.2 mg.l. Appearance of Ichthyophthirius multifiliis and bacterial infection were not affected by ozone treatment. The main result of this thesis and this design of experiment is that ozone treatment had a positive impact on water chemistry in observed RAS and it, however, didn't kill 100% of the fish pathogens. Keywords: Desinfekce vody; patogeny; kožovec rybí; zákal vody; candát obecný.; Water disinfection; pathogens; Ichthyophthirius multifiliis; pikeperch; turbidity Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Využití ozónu v intenzivním chovu vybraných druhů ryb

Tato práce se zabývá ozonizací vody, jakožto jednou z možných metod zvýšení a udržení kvality odchovného prostředí intenzivních chovů ryb typu RAS (recirkulační akvakulturní systém). Při tomto ...

VLČEK, Jakub
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Možnosti fixace vzorků pro měření obsahu DNA u ryb průtokovou cytometrií
HUBÁLEK, Martin
2018 - Czech
Tato práce si klade za cíl zhodnotit možnost využití různých biologických fixativ k prodloužení uchovatelnosti vzorků rybích buněk a tkání pro pozdější měření obsahu DNA průtokovou cytometrií. Jako modelové druhy byly vybrány jeseter malý a lín obecný, od kterých byly získávány tři typy vzorků: krev a ploutevní tkáň subadultních / adultních jedinců a ocasní tkáň vykuleného plůdku. Na každý typ vzorku každého modelového druhu bylo testováno 13 fixačních metod, při jejichž výběru byl kladen zvýšený důraz na snadnou proveditelnost a časovou nenáročnost. Na průtokovém cytometru byly vzorky měřeny v nativním stavu neprodleně po odběru do fyziologického roztoku a dále po 1, 5 a 10denní fixaci, během níž byly uchovávány v lednici nebo mrazáku při -80 ?C. Jejich analýza probíhala simultánně se standardy nativními buňkami z ploutevní tkáně lína v případě zkoumání vzorků z jesetera malého a komerčně dodávanými fixovanými pstružími erytrocyty pro vzorky z lína obecného. Použitým fluorochromem byl 4',6-diamidino-2-fenylindol (DAPI s excitačním/emisním maximem 358 / 461 nm). Na základě zjištěných hodnot variačního koeficientu (CV) fixovaných vzorků a změn v úrovních jejich fluorescence ve srovnání s nativním stavem jsou navrženy optimální postupy pro prodloužení uchovatelnosti všech typů vzorků obou modelových druhů. This thesis aims to assess the possibility of the usage of various biological fixatives for fish cell and tissues samples in order to extend its storage for later flow cytometric measurement of DNA content. The model species chosen were sterlet and tench, from which three types of samples were obtained: blood and fin tissue of subadult / adult individuals and tail tissue of hatched larvae. Altogether 13 fixation methods were tested for each type of sample of both model species. Methods were chosen based upon their easy feasibility and low time-consumption. The samples were measured on flow cytometer in native state immediately after sampling and placing in physiological saline and after 1, 5 and 10 days of fixation during which they were stored in a fridge or in a freezer at -80 ?C. Their analysis was carried out simultaneously with standards native cells from tench fin tissue when investigating sterlet samples, and commercially available fixed trout erythrocytes for tench samples. A fluorochrome used was 4',6-diamidine-2'-phenylindole dihydrochloride (DAPI; with excitation/emission maxima 358 / 461 nm). Based on the evaluation of coefficients of variation (CV) of fixed samples and the changes in their fluorescence levels in comparison with native state, optimal procedures for extended storage of all types of samples from both model species are suggested. Keywords: prodloužení uchovatelnosti; jeseter malý; lín obecný; krev; ploutevní tkáň; ocasní tkáň plůdku; CV; intenzita fluorescence; storage extension; sterlet; tench; blood; fin tissue; larval tail tissue; CV; fluorescence intensity Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Možnosti fixace vzorků pro měření obsahu DNA u ryb průtokovou cytometrií

Tato práce si klade za cíl zhodnotit možnost využití různých biologických fixativ k prodloužení uchovatelnosti vzorků rybích buněk a tkání pro pozdější měření obsahu DNA průtokovou cytometrií. Jako ...

HUBÁLEK, Martin
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Potravní chování hlaváčovitých ryb v závislosti na komplexitě prostředí
KOVÁŘ, Petr
2018 - Czech
Hlaváč černoústý Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) a hlavačka poloměsíčitá Proterorhinus semilunaris (Heckel, 1837) jsou bentické rybí druhy, které v posledních několika dekádách rozšířily areál svého rozšíření z původní Ponto-Kaspické oblasti nejen do Evropy, ale také do Severní Ameriky. Škodlivý vliv hlaváče černoústého na původní společenstva byl prokázán v několika studiích. Naproti tomu hlavačka poloměsíčitá není tolik prozkoumána a je jí připisován jen nepřímý vliv. Cílem této bakalářské práce bylo porovnání ekologického vlivu a predačního tlaku obou nepůvodních predátorů na plůdek kapra obecného (Cyprinus carpio, Linnaeus, 1758) ve třech různě komplexních habitatech: na písčitém a kamenitém substrátu a v habitatu s imitací rostliny. Pokusy byly provedeny za pomocí metody pro ekologické hodnocení potravního chování a vztahu predátorů ke kořisti v různých podmínkách pomocí tzv. komparativní funkční odpovědí (comparative functional response), která byla úspěšně aplikována pro odhad a porovnání ekologického vlivu nepůvodních druhů. Mezidruhové srovnání hlaváče černoústého a hlavačky poloměsíčité prokázalo stejnou dobu zpracování kořisti v kamenitém prostředí a v habitatu s rostlinou. To naznačuje stejný ekologický vliv per capita u obou predátorů. Oba predátoři zároveň vykazovali signifikantně menší dobu zpracování na kamenitém substrátu v porovnání s ostatními habitaty, tedy ekologický vliv obou predátorů je v tomto prostředí vyšší. Hlaváč černoústý i hlavačka poloměsíčitá vykazovali funkční odpověď II. typu ve všech testovaných habitatech. Výsledky BP také zdůrazňují důležitost komplexního jednání při managementu nepůvodních druhů. Při eliminaci invazního druhu (hlaváče černoústého) může totiž uvolněná nika nastartovat populační růst u jiného nepůvodního druhu, který nebyl do té doby považován za invazní (např. u hlavačky poloměsíčité). Round goby Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) and western tubenose goby Proterorhinus semilunaris (Heckel, 1837) are two benthic fish species, which have recently expanded from their native ranges of Ponto-Caspian Region to Europe and North America. While the ecological impact of round goby is widely documented, western tubenose goby receives little attention and its effect on aquatic communities has not yet been quantified. The main aims of present B.Sc. thesis are assessment and comparison of ecological impact and feeding behavior of both alien predatory fish species upon larvae of common carp (Cyprinus carpio, Linnaeus, 1758). The feeding behavior was tested in three habitats with different complexities: sandy and rocky substratum and habitat with plant. Present experiments were accomplished using comparative functional response, which has been successfully applied in assessment and comparison of ecological impact of alien species and their feeding behavior. Interspecific comparison between round goby and western tubenose goby showed similar handling times in rocky substratum and in habitat with plant suggesting similar per capita ecological impact of both predators. Intraspecific comparison showed significantly lower handling time in rocky habitats compared to others, and hence the ecological impact of both predators in such environments could elevate. Both, round goby and western tubenose goby showed type II FR in all treatments. Our results highlight the importance of complex actions in management of biological invasions, as the elimination of invasive round goby can boost the population growth of another alien species, e.g. western tubenose goby, which was not considered invasive until that time. Keywords: biologické invaze; ekologický vliv; functional response; habitat; hlavačka poloměsíčitá; hlaváč černoústý; potravní chování; biological invasions; ecological impact; feeding behavior; functional response; habitat; round goby; western tubenose goby Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Potravní chování hlaváčovitých ryb v závislosti na komplexitě prostředí

Hlaváč černoústý Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) a hlavačka poloměsíčitá Proterorhinus semilunaris (Heckel, 1837) jsou bentické rybí druhy, které v posledních několika dekádách rozšířily areál ...

KOVÁŘ, Petr
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Kompetice o úkryt mezi hlavačkou mramorovanou a hlaváčem černoústým
KREJČÍ, Miloslav
2018 - Czech
Nepůvodní druhy ryb často způsobují snížení početnosti nebo úplné vytlačení druhů původních. Jedním z důvodů tohoto fenoménu je kompetice o stanovitě a úkryt. Pro bentické a především pak speleofilní druhy ryb je přitom úkryt zasádní pro udržení stabilních populací. Kompetice o úkryt však neprobíhá jenom mezi nepůvodní a původní ichtyofaunou, ale také mezi nepůvodními druhy navzájem. Cílem bakalářské práce bylo experimentální vyhodnocení kompetice o úkryt mezi hlavačkou mramorovanou poloměsíčitou (Proterorhinus semilunaris) a hlaváčem černoústým (Neogobius melanostomus) v závislosti na typu úkrytu, denní době, pohlaví a druhu ryby. Experimentální část zahrnovala jedenáct kol experimentů. V každém dílčím kole experimentu proběhlo 16 opakování (nádrží). Ve všech dílčích kolech experimentů byly jako rezidentní ryby nasazeny hlavačky poloměsíčité. Pro sledování mezidruhové konkurence o úkryt byl jako narušitel do nádrží přidán hlaváč černoústý. Nádrže byly osazeny úkryty dvojího typu (úkryt typu "rostlina", úkryt typu "trubka"). Pro sledování interakcí ryb byly zvoleny 4 časové intervaly (2 během dne, 2 během noci). Průběh experimentu byl zaznamenán kamerami s nočním snímáním. Z pořízených videozáznamů byl vyhodnocen čas strávený v úkrytu. Solitérní ryba (bez přítomnosti narušitele) strávila signifikantně delší dobu v úkrytu ve dne bez ohledu na pohlaví a typ úkrytu. U vnitrodruhové kompetice (hlavačka vs. hlavačka) strávila více času v úkrytu rezidentní ryba oproti narušiteli. U mezidruhové kompetice (hlavačka vs. hlaváč) byl však čas strávený v úkrytu narušitelem delší v porovnání se situacemi, kdy byly narušitelskými rybami hlavačky. Na základě těchto výsledků lze usuzovat, že je hlaváč černoústý agresivnějším druhem než hlavačka poloměsíčitá, což může také vysvětlovat jeho úspěšné šíření v přírodních podmínkách. Non-native species very often causes reduction of quantity or they completely replace the native species. One of reasons of this phenomenon is competition for habitat and shelter. Shelter is essential for bentic and primarily for speleophilous fish species to keep stable populations. Non-native species compete for shelter not only with native fauna, but also with other non-natives species too. The aim of the B. Sc. thesis was experimental evaluation of shelter competition between western tubenose goby (Proterorhinus semilunaris) and round goby (Neogobius melanostomus) in dependence upon shelter type, time of the day, sex and species. The experiment was conducted in eleven trials with 16 repetitions (tanks) in each trial. Western tubenose goby was always the resident fish in each trial. Invader was either conspecific (intraspecific competition) or round roby (interspecific competition). Two types of shelter were used ("plant imitation" and "rocky substratum imitation"). Shelter occupancy was evaluated in four 1-hour intervals (two intervals during the day and two during the night). The course of experiment was recorded by cameras with infrared ilumination. Solitary fish (without intruder) spent significantly longer time in shelter during the day regardless of sex and shelter type. In the intraspecific competition (western tubenose goby vs. western tubenose goby), the resident fish spent more time in the shelter than the intruder. In the interspecific competition (western tubenose goby vs. round goby), the intruder spent more time in the shelter compared to situations when western tubenose goby was intruder. In conclusion, round goby could be considered more aggressive species than western tubenose goby. It could explain successful spread of round goby in the natural conditions. Keywords: disperze; invaze; kompetice; nepůvodní ryby; hlaváčovití; dispersion; competition; gobiids; invasion; non-native fish Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Kompetice o úkryt mezi hlavačkou mramorovanou a hlaváčem černoústým

Nepůvodní druhy ryb často způsobují snížení početnosti nebo úplné vytlačení druhů původních. Jedním z důvodů tohoto fenoménu je kompetice o stanovitě a úkryt. Pro bentické a především pak speleofilní ...

KREJČÍ, Miloslav
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

ADAPTACE A INTENZIVNÍ CHOV OKOUNKA PSTRUHOVÉHO (Micropterus salmoides) V POROVNÁNÍ S INTENZIVNÍM CHOVEM CANDÁTA OBECNÉHO (Sander lucioperca)
HANZLÍK, Petr
2018 - Czech
Cílem této práce bylo ověřit okounka pstruhového (Micropterus salmoides), jako alternativu k candátovi obecnému (Sander lucioperca) pro chov v RAS. Okounek pstruhový by mohl vzhledem ke kvalitě masa srovnatelné s candátem obecným a výrazně nižší citlivostí na stres spojenou s chovem v RAS rozšířit počet chovaných druhů v intenzivní akvakultuře. Tento experiment byl rozdělen na dvě fáze. V první části byla dokumentována adaptace plůdku okounka pstruhového na podmínky v RAS a na příjem granulovaného krmiva. Po úspěšné adaptaci následovala druhá fáze hlavní experiment. Násada byla vybrána v rozmezí kusové hmotnosti 9-16 g. Ryby byly rozděleny do čtyř skupin candát 100%, okounek 100%, candát mix., okounek mix ve třech opakováních. Celkem bylo použito devět nádrží o objemu 600 l a rozměrech 101 x 100 x 59,5cm. Do každé nádrže bylo nasazeno 700 ks ryb. V mixech byl nasazen okounek s candátem v poměru 350 ks na 350 ks. Druhá část experimentu trvala 60 dní a během té doby byly sledovány parametry kvality vody dvakrát denně kyslík, teplota vody a jednou za den bylo zaznamenáváno pH, NO2- , NH4- . Každý den byla zaznamenávána mortalita jednotlivých skupin a denní krmná dávka. Po uplynutí 60 dní byly ryby jednotlivě zváženy za účelem zjištění procentuální četnosti zastoupení jednotlivých váhových skupin po 1 g. Z každé nádrže byla u jednotlivých částí experimentu náhodně vybrána skupina 33 ks u kterých byla provedena biometrika. Zjišťovaly se parametry TL,SL,W a z těchto získaných dat se vypočítaly běžné produkční ukazatele, jako FC, FCR, SGR. Zhodnocení výsledků a vzájemné porovnání jednotlivých zkoumaných skupin ukázalo následná zjištění. Okounek pstruhový vykazuje o něco nižší růstové schopnosti oproti candátu obecnému v RAS Musíme, ale zvážit nižší teplotu v systému, která byla nastavena za účelem prevence proti bakteriální infekci candáta na konečných 21,5°C a optimální teplotu pro okounka 26°C. U všech výše zmíněných parametrů dosáhla nejlepších výsledků skupina Candát mix. Výsledek tohoto experimentu prokázal vyšší přežití u okounka pstruhového a to 99,86% u skupiny okounek 100% a u okounka mix 99,81% zatím co u obou skupin candát 100% a candát mix nepřesáhlo přežití 97%. Jako zajímavé zjištění vyplývající z průběhu této práce, vyšel pozitivní vliv okounka pstruhového chovaného v polykultuře v RAS s candátem obecným. Candát obecný vykazuje vyšší růstové schopnosti ve smíšené obsádce s okounkem pstruhovým ve všech sledovaných parametrech. The object of this thesis is to verify Largemouth bass (Micropterus salmoides) as an alternative species to Pikeperch (Sander lucioperca) for fish farming in RAS (Recirculating Aquaculture Systems). Largemouth bass with its good meat quality is comparable to Pikeperch and with its lower sensitivity to stress related to RAS conditions could expand the number of species used in intensive aquaculture. This experiment was split to two parts. In the first part was documented adaptation of Largemouth fingerlings to RAS conditions and artificial feed. After successful adaptation, the second part was started the main experiment. Only 9-16g form pieces were picked from the fish from the first experiment.) The Fish were divided into four groups: Candát 100%, Okounek pstruhový 100%, Candát mix, Okounek mix in three repetitions to nine tanks with capacity of 600 l. Dimensions of these tanks are 101x100x59,5 cm. Each tank was settled by 700 fish. In mixed groups were 350 of Pikeperch to 350 of Largemouth bass in each tank. Second part of experiment lasted 60 days. During that time different parameters of water quality were monitored. Twice a day oxygen, water temperature and once a day pH, NO2- , NH4- were monitored. Every day feeding dosage and mortality were counted. At the end of the experiment all fish were weighed piece by piece to find out the percentage frequency of each weight category in 1 g step. From each tank after every part of the experiment 33 pc of fish were selected and the biometrics were made. Monitored parameters were TL,SL,W and FC, FCR, SGR were counted. Evaluation of outcome and comparison of researched groups pointed to next findings. Largemouth bass showed a slightly smaller growing ability than Pikeperch in RAS. We have to consider a lower water temperature to the end value 21,5°C in system which was set because of Pikeperch sensitivity to bacterial infection and the optimum water temperature for Largemouth bass to 26°C. The experiment proved a high survival of Largemouth bass in groups Okounek 100% 99,86% survival, Okounek mix 99,81% survival. Pikeperch in groups Candát 100% and Candát mix did not exceed 97% in survival. An interesting finding of this thesis proved a positive influence of Largemouth bass to the growth of pikeperch. The group Candát mix had the best results in all monitored parameters TL,SL,W and FC, FCR, SGR. Keywords: Okounek pstruhový; Candát obecný; Mixované obsádky; adaptace; RAS; Largemouth bass; Pikeperch; Mixed stock; Adaptation; RAS Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
ADAPTACE A INTENZIVNÍ CHOV OKOUNKA PSTRUHOVÉHO (Micropterus salmoides) V POROVNÁNÍ S INTENZIVNÍM CHOVEM CANDÁTA OBECNÉHO (Sander lucioperca)

Cílem této práce bylo ověřit okounka pstruhového (Micropterus salmoides), jako alternativu k candátovi obecnému (Sander lucioperca) pro chov v RAS. Okounek pstruhový by mohl vzhledem ke kvalitě masa ...

HANZLÍK, Petr
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases