Number of found documents: 28186
Published from to

Biochemical and Structural Characterization of the budding yeast protein Pdp3
ADEKOYA, Ibidolapo Atinuke
2017 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Biochemical and Structural Characterization of the budding yeast protein Pdp3

ADEKOYA, Ibidolapo Atinuke
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Electrophysiology Studies Providing Insights into the STIM1/ORAI1 Machinery
KŘÍŽOVÁ, Adéla
2017 - Czech
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Electrophysiology Studies Providing Insights into the STIM1/ORAI1 Machinery

KŘÍŽOVÁ, Adéla
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Kriminalita a delikvence žáků středních škol a jejich prevence
MARTÍŠKOVÁ, Pavla
2017 - Czech
Tématem bakalářské práce je Kriminalita a delikvence žáků na středních školách a jejich prevence. Bakalářská práce se dělí na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou vymezeny a popsány základní pojmy týkající se problematiky kriminality a delikvence. Dále se tato práce zabývá prevencí patologického chování studentů na středních školách. V praktické části je pomocí dotazníkového šetření zjišťován pohled dotazovaných respondentů na otázky týkající se oblasti kriminality a delikvence studentů středních škol, dále zjištění, zda má dlouhodobá a soustavná prevence vliv na vývoj mládeže v oblasti znalostí a návyků při dodržování a respektování zásad bezpečného chování. The theme of the bachelor´s thesis is the Crime and Delinquency of secondary school pupils and their prevention. The bachelor thesis is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part defines and describes the basic terms related to crime and delinquency. Furthermore, this work deals with the prevention of pathological behaviour of students in secondary schools. In the practical part is using a questionnaire survey of respondents view on issues related to the area of juvenile delinquency and high school students, as well as determining whether the long-term and systematic prevention has an effect on the development of youth in knowledge and habits for the observance and respect of the principles of safe behaviour. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Kriminalita a delikvence žáků středních škol a jejich prevence

Tématem bakalářské práce je Kriminalita a delikvence žáků na středních školách a jejich prevence. Bakalářská práce se dělí na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou vymezeny a ...

MARTÍŠKOVÁ, Pavla
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Náměty pro globální rozvojové vzdělávání dětí mladšího školního věku s užitím metodiky projektového vyučování
TRNKOVÁ, Michaela
2017 - Czech
Cílem diplomové práce je vypracování vlastního návrhu výukového materiálu, včetně metodické příručky, věnujícího se možnostem využití tématiky globálního rozvojového vzdělávání ve výuce na 1. stupni ZŠ. Praktické výstupy práce budou vztaženy na konkrétní příklady z tématického celku Globální problémy (vycházejícího z Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období 2011 - 2015 v ČR) a zpracovány dle metodiky a zásad projektového vyučování. This thesis focuses on the topic of Global development education using the pedagogical approach of methodology of project teaching. In the practical part we are shown three own learning activities, which are fully capable of being put into teaching practise of geography at 1st level of basic education, especially for 4th and 5th grade. Keywords: Globální rozvojové vyučování; Národní strategie; Projektové vyučování; Prvouka; Vlastivěda; 1. stupeň ZŠ; geography; basics of science; primary school; methodology of project teaching; Global development education Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Náměty pro globální rozvojové vzdělávání dětí mladšího školního věku s užitím metodiky projektového vyučování

Cílem diplomové práce je vypracování vlastního návrhu výukového materiálu, včetně metodické příručky, věnujícího se možnostem využití tématiky globálního rozvojového vzdělávání ve výuce na 1. stupni ...

TRNKOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Technologie a techniky závěsného obrazu v období baroka jako inspirační zdroj pro vizuální interpretaci.
BUČKOVÁ, Michaela
2017 - Czech
Tato diplomová práce se bude zabývat malířskou, technologickou výstavbou závěsného obrazu v období baroka a bude inspiračním zdrojem pro vizuální interpretaci. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá technologiemi barokní malby na závěsném obrazu a malířskými technikami té doby. Klíčovou postavou bude studium díla Karla Škréty. Nedílnou součástí budou teoretické a technologické poznatky předních restaurátorů. Na základě jejich poznání bude aplikován technologický postup ve vlastní tvorbě, která je součástí praktické části. The master´s thesis deals with technology of hanging painting in the Baroque period and it is a source of inspiration for visual interpretation. The master´s thesis is devided into theoretical and practical part. Theoretical part deals with technologies of baroque painting on hanging painting and techniques of this period. Key figure is study of production of Czech painter Karel Škréta. The integral part is teoretical and technological process of prominent preservers. The technological process of Škréta's production, which is the part of practical part, is based on their cognition. Keywords: Malířská technologie; barokní malba; Karel Škréta; malířská technika; Baroque Art; Techniques of painting; Karel Škréta; Technologie of painting Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Technologie a techniky závěsného obrazu v období baroka jako inspirační zdroj pro vizuální interpretaci.

Tato diplomová práce se bude zabývat malířskou, technologickou výstavbou závěsného obrazu v období baroka a bude inspiračním zdrojem pro vizuální interpretaci. Diplomová práce je rozdělena na část ...

BUČKOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Nodální regiony v Evropě vymezené na základě letecké dopravy
ROZKOŠNÝ, Filip
2017 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá vymezováním nodálních regionů za pomoci dat z osobní letecké dopravy na území států střední Evropy. Tento druh dopravy se po své deregulaci a liberalizaci stal velice oblíbeným druhem prostorové mobility obyvatel, zejména díky rychlosti přepravy, snižování cen letenek a relativní bezpečnosti. Díky této prostorové mobilitě obyvatel lze v praxi vymezovat hranice regionů podle skutečných pohybů. Za předpokladu využití dat z osobní letecké dopravy k vymezování nodálních regionů, představují letiště jejich jádra. Cílem této diplomové práce bylo vymezit nodální regiony na základě osobní letecké dopravy v zajímavém středoevropském prostoru, jehož západní a východní část prošla v minulosti rozličným historickým a politickým vývojem, který se také odlišně projevil na úrovni rozvoje letecké dopravy. Vstupní data zahrnovala počet leteckých interakcí mezi středoevropskými letišti za 1 referenční den. Diplomová práce je strukturována do 5 kapitol. Prvními částmi jsou úvod a cíle práce, teoretická východiska a metodika práce. V analytické části práce je zhodnocen celý proces formování nodálních regionů a jejich výsledná hierarchická struktura. V každé dílčí části postupu výzkumu je výsledná podoba nodálních regionů zobrazena v mapovém výstupu a je vyjádřena populačně a plošně. V závěrečné části jsou zodpovězeny vstupní hypotézy této práce. This master´s thesis deals with the delineating of nodal regions via civil aviation data in the territory of central European states. This kind of transport has become a very popular type of spatial mobility after its deregulation and liberalization particularly thanks to its speed, cheaper fares and relative safety. Thanks to this spatial mobility of inhabitants, it is possible to delineate borders of regions according to real movements. Supposing usage of aviation data to delineate nodal regions, the airports represent their nodes. The purpose of this master´s thesis was delineating nodal regions via civil transport data in an interesting territory of Central Europe. Its western and eastern part has undergone different historical and political development which has had consequences on the aviation development level. Research input data included number of flights between central European airports for the period of 1 day. The master´s thesis is structured into 5 chapters. The first parts are: introduction and goals, theoretical part and methodology. The analytical part evaluates the whole nodal-region-delineating process and also nodal regions final hierarchical structure. Each partial part of research was depicted into a map and was also expressed by population and area. There are answers on the input hypothesis in the final part of this paper. Keywords: nodální region; regionalizace; osobní letecká doprava; střední Evropa; letiště; nodal region; regionalization; civil aviation; Central Europe; airport Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Nodální regiony v Evropě vymezené na základě letecké dopravy

Tato diplomová práce se zabývá vymezováním nodálních regionů za pomoci dat z osobní letecké dopravy na území států střední Evropy. Tento druh dopravy se po své deregulaci a liberalizaci stal velice ...

ROZKOŠNÝ, Filip
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Testy z úvodního kurzu matematické analýzy
JELÍNKOVÁ, Michaela
2017 - Czech
Cílem diplomové práce je didakticky správně sestavit sady příkladů a testy z matematické analýzy. Příklady budou vycházet z témat: reálná funkce jedné reálné proměnné a její vlastnosti, limita a spojitost funkce, derivace funkce, průběh funkce. Z jednotlivých sad příkladů budou pomocí softwaru Moodle náhodně vygenerovány konkrétní testy tak, že z každé sady bude generován určitý počet příkladů. Kromě zadání testů bude práce obsahovat i jejich podrobné řešení. Práce bude sloužit jako individuální příprava na zkoušku z matematické analýzy, nebo jako zkouška samotná. The aim of this thesis is to didactically properly assemble a set of exercises and tests form the field of Mathematical Analysis. Examples will be based on themes: real-valued functions of a real variable and its properties, limits and continuity of a function, derivative of a function and course of a function. Moodle software will be used to randomly generate specific tests in a way that from each set will be generated certain number of exercises. In addition to the test assignments this thesis will include their detailed solutions. This thesis will work as an individual preparation for the exam in mathematical analysis or the exam itself. Keywords: testování; matematická analýza; reálná funkce jedné reálné proměnné; průběh funkce; limita funkce; testing; mathematical analysis; real-valued functions of a real variable; course of a function; limit of a function Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Testy z úvodního kurzu matematické analýzy

Cílem diplomové práce je didakticky správně sestavit sady příkladů a testy z matematické analýzy. Příklady budou vycházet z témat: reálná funkce jedné reálné proměnné a její vlastnosti, limita a ...

JELÍNKOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Rodná jména dětí v Českých Budějovicích od roku 1995 do roku 2015
HERCEGOVÁ, Nikola
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá rodnými jmény dětí narozených v rozpětí od roku 1995 do roku 2015 v Českých Budějovicích. Teoretická část přináší informace o postavení a funkci rodných jmen v českém jazykovém systému jak z hlediska historického, tak i současného. Praktická část je zaměřena na vlastní výzkum, kde byla pomocí dotazníkového šetření zjištěna motivace pro výběr jmen dětí. This bachelor work is about birth names of children who were born since 1995 up to 2015 in České Budějovice. In the theoretic part you can find information about the position and the post of birth names in the czech language systém from the point of view of the history as well as the present. The practical parts includes the research. Using the questionnare survey was found out the motivation for choice of children names. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Rodná jména dětí v Českých Budějovicích od roku 1995 do roku 2015

Tato bakalářská práce se zabývá rodnými jmény dětí narozených v rozpětí od roku 1995 do roku 2015 v Českých Budějovicích. Teoretická část přináší informace o postavení a funkci rodných jmen v českém ...

HERCEGOVÁ, Nikola
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Charakteristika životního stylu studentů odborného učiliště (studentů se speciálními vzdělávacími potřebami)
HÁKOVÁ, Alena
2017 - Czech
Práce uvádí výsledky teoreticko empirické studie. Cílem Diplomové práce je primární monitoring životního stylu studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, vznik edukačního programu určený pro internát odborného učiliště, vliv programu na kvalitu života. Práce se skládá z několika částí. Teoretická část popisuje zásady zdravého životního stylu (zdravé stravování, pohybovou aktivitu, duševní hygienu), speciální vzdělávací potřeby, věkové období 15-18 let, odborné učiliště a kvalitu života. Praktická část analyzuje životní styl studentů odborného učiliště v Soběslavi. Poukazuje na rozdílné postoje dojíždějících studentů a studentů ubytovaných na internátě. Analýza vychází z dotazníku vlastní tvorby. Výsledky jsou znázorněny v grafech. Pro internát odborného učiliště byl vytvořen edukační program "Rok na intru", který je zaměřen na komplexní pojetí zdraví a zdravého životního stylu. Vliv edukačního procesu na kvalitu života jsme zjišťovali pomocí standardizovaného dotazníku PedsQl. Data jsou vyhodnocena statistickou metodou Anova a Tukeyovou metodou. V závěru práce vyvracíme hypotézu, že dojíždějící studenti mají zdravější životní styl než studenti ubytovaní na internátě. Potvrzujeme pozitivní vliv edukačního programu na kvalitu života internátních studentů statisticky významně u skupiny dívek. Dále potvrzujeme, že efekt programu vydržel tři měsíce. The thesis presents the results of theoretical and empirical study. The thesis deals with primary monitoring of lifestyle of students with special educational needs, the creation of an educational program designed for dormitory of secondary vocational school and the program's impact on quality of life. The work consists of several parts. The theoretical part describes the principles of a healthy lifestyle (healthy eating, physical activity, mental activity), special educational needs, the age period of 15-18 years, secondary vocational school and quality of life. The practical part analyzes the lifestyle of students at secondary vocational school in Soběslav. This part highlights the different attitudes of commuter students and students living in dormitories. The analysis is based on questionnaire my own creation. The results are shown in the graphs. For dormitory of secondary vocational school an educational program "A year in a dorm" was created. The program is aimed at a comprehensive understanding of health and healthy lifestyle. The influence of the educational process on the quality of life we investigated using a standardized questionnaire PedsQl. Data are evaluated by ANOVA and Tukey statistical method. In conclusion we disprove the hypothesis that commuter students have a healthier lifestyle than students staying at the dorms. We confirm the positive effect of educational program on quality of life for boarding students statistically significant in the group of girls. We also confirm that the effect of the program lasted three months Keywords: zdravý životní styl; výživa; pohyb; spánek; relaxace; kvalita života; adolescent; speciální vzdělávací potřeby; healthy lifestyle; nutrition; exercise; sleep; relaxation; quality of life; adolescent; special educational needs Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Charakteristika životního stylu studentů odborného učiliště (studentů se speciálními vzdělávacími potřebami)

Práce uvádí výsledky teoreticko empirické studie. Cílem Diplomové práce je primární monitoring životního stylu studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, vznik edukačního programu určený pro ...

HÁKOVÁ, Alena
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Vyšetření poruch dechového stereotypu a jejich vlivu na muskuloskeletální systém u studentů PF JU ve věku 19 až 25 let
MAREŠ, Martin
2017 - Czech
Cílem této práce bylo zjištění dechových stereotypů u vybraných studentů PF JU ve věku 19 až 25 let. Dalším úkolem bylo vypracovat intervenční program, podle kterého vybraní studenti absolvovali šesti týdenní cvičení zaměřené na zvyšování tělesné zdatnosti. Pro zpracování teoretického podkladu práce byla použita metoda obsahové analýzy a metoda obsahové syntézy. Zjištěné informace byly použity při tvorbě intervenčního programu. Pro vyšetření dechového stereotypu byl použit svalový dynamometr, který je schopen zaznamenávat dynamiku pohybu a zároveň jím lze zaznamenat i dynamiku dechové činnosti. Vitální kapacitu jsme měřili prostřednictvím usilovného výdechu vitální kapacity (FVC), kdy byla také zaznamenána hodnota výdechu za 1 vteřinu (FEV1). Tento test byl změřen ve vzpřímeném stoji na přístroji Spirometr Otthon, vyhodnocení proběhlo v programu Thorsoft. Studie se zúčastnilo šest probandů, kteří nejprve absolvovali vstupní vyšetření, kde byly stanoveny úvodní hodnoty, následně intervenční program a po jeho skončení probandi podstoupili kontrolní (výstupní) vyšetření. Při zpracování diplomové práce se potvrdilo, že vypracovaný intervenční program, který je založen na aerobní zátěži a doplněn o odporový trénink, má věcně i statisticky významný vliv na posílení dýchacích svalů aktivujících se bráničním dýcháním v rámci klidového dýchání a prohloubeného dýchání. Pro stanovení věcné významnosti bylo použito Cohenovo d, dále jsme použili Studentův párový t test pro závislé výběry. The main task of this thesis was an examination of breathing stereotypes on selected students of Pedagogical faculty aged from 19 to 25. The other objective was to develop an intervention programme according to which the selected students participated in six weeks lasting workouts that were focused on breath training with consecutive heightening of their physical efficiency. A method of content analysis was used for analysing literature and a method of content synthesis was used for application of gathered information and for creating the intervention programme. For the examination of breathing stereotypes a muscle dynamometer was used which is able to record a movement dynamics and simultaneously to record a breathing activity dynamics. The vital capacity was measured through a forced expiratory vital capacity (FVC) when also a value of one second exhale was recorded (FEV1). This test was performed in standing upright position on the machine Spirometr Otthon, evaluation was processed in the Thorsoft programme. The study was participated by six students who at first passed out an entrance examination where the main values were defined, then the intervention programme and after the end of it the participants underwent a checking (output) examination. During processing of the thesis it was confirmed that the developed intervention programme, which is based on aerobic exercises and completed with resistance training, has a factual and statistical significant effect on strengthening the respiratory muscles which are activated by the diaphragmatic breathing within resting breathing and deepened breathing. For the determination of the substantive significance the Cohen's d was used, then the paired Student´s t test for dependent samples. Keywords: dechový stereotyp; dysfunkční dýchání; dechová cvičení; držení těla; testování; breath stereotype; dysfunctional breathing; breathing exercises; poise; testing. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vyšetření poruch dechového stereotypu a jejich vlivu na muskuloskeletální systém u studentů PF JU ve věku 19 až 25 let

Cílem této práce bylo zjištění dechových stereotypů u vybraných studentů PF JU ve věku 19 až 25 let. Dalším úkolem bylo vypracovat intervenční program, podle kterého vybraní studenti absolvovali šesti ...

MAREŠ, Martin
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases