Number of found documents: 22675
Published from to

Starobylé výmladkové lesy - metodika inventarizace, evidence a péče
Maděra, Petr; Buček, Antonín; Úradníček, Luboš; Slach, Tomáš; Friedl, Michal; Machala, Martin; Řepka, Radomír; Lacina, Jan; Černušáková, Linda; Volařík, Daniel
2016 - Czech
Metodika se zabývá návrhem postupu inventarizace, evidence a péče o starobylé výmladkové lesy. Starobylé výmladkové lesy definuje jako dlouhodobě, kontinuálně využívané lesy obhospodařované výmladkovým způsobem. Methodology is focused on suggestion how to do an inventory, evidence and management of ancient coppice woodlands. Ancient coppice woodlands are defined as longterm and continuously coppiced forest stands. Keywords: Starobylé výmladkové lesy; přírodní prvky; kulturně-historické prvky; výskyt; Ancient coppice woodlands; natural elements; cultural and historical elements; distribution; svědectví; kontrolní účetnictví Available to registered users in the Library of Mendel University.
Starobylé výmladkové lesy - metodika inventarizace, evidence a péče

Metodika se zabývá návrhem postupu inventarizace, evidence a péče o starobylé výmladkové lesy. Starobylé výmladkové lesy definuje jako dlouhodobě, kontinuálně využívané lesy obhospodařované ...

Maděra, Petr; Buček, Antonín; Úradníček, Luboš; Slach, Tomáš; Friedl, Michal; Machala, Martin; Řepka, Radomír; Lacina, Jan; Černušáková, Linda; Volařík, Daniel
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Metodika navrhování veřejných prostorů nově zakládaných obytných souborů s důrazem na zahradní a krajinářskou architekturu
Krátká Adámková, Barbara; Magni, Anna
2016 - Czech
Výstavba nových obytných souborů v České republice je silně kritizována za neustálé zabírání příměstské krajiny a za nefunkční veřejné prostory. Metodika může být využita jak v okamžiku plánování nové bytové výstavby (otázka stavět či nestavět a kde?), tak při samotném navrhování optimální urbanistické struktury nového souboru, architektury a systému veřejných prostorů včetně funkčních i výtvarných detailů. Možnosti uplatnění zahradně architektonických principů jsou obrovské a jejich správné využívání prokazatelně vede k vytváření kvalitního bydlení, v souladu s místem. Construction of new residential complexes in the Czech Republic is heavily criticized for constantly absorbing the suburban landscape and dysfunctional public spaces. The methodology can be used both when planning new housing (the question to build or not to build, and where?) and in the design process of an optimal urban structure of a new complex, its architecture and public spaces, including both functional and artistic details. Possibilities of applying principles of landscape architecture are huge and their proper use demonstrably leads to creation of quality housing, in accordance with the place. Keywords: veřejné prostory; obytné soubory; open spaces; residential complexes; zahradní architektura; suburbanizace; obytné budovy; krajina; navrhování Available to registered users in the Library of Mendel University.
Metodika navrhování veřejných prostorů nově zakládaných obytných souborů s důrazem na zahradní a krajinářskou architekturu

Výstavba nových obytných souborů v České republice je silně kritizována za neustálé zabírání příměstské krajiny a za nefunkční veřejné prostory. Metodika může být využita jak v okamžiku plánování nové ...

Krátká Adámková, Barbara; Magni, Anna
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Metodika hodnocení hlavních náměstí malých měst pro potřeby krajinářské architektury a rozvoje městského prostředí
Ambrožová, Zuzana
2016 - Czech
Metodika představuje postup hodnocení hlavních náměstí pro potřebu jejich komparace, problémovou analýzu a identifikaci jejich hodnot a fenoménů a poskytuje vodítka pro urbanistickou, architektonickou a krajinářskou tvorbu při budoucích úpravách. Metodika obsahuje komentované grafické výstupy a formulář pro terénní sběr informací, které se promítají do textového popisu, grafického vyjádření a hodnocení kvalitativních charakteristik formou pětibodové stupnice. Komplexní typologii hlavních náměstí doplňují obecné zásady rozvoje, další součástí jsou příklady vybraných modelových objektů, na kterých byl postup ověřen. Přehledná metodická osnova se může stát databázovým souborem v rámci informačních systémů a předprojektové přípravy v oblasti městského plánování. The methodology represents a method for evaluating main squares for the purpose of comparison, problem analysis and identification of their value and phenomena. It provides guidelines for urban, architectural and landscape design applicable in future projects. The methodology includes commented graphic outputs and a form for field survey data that reflect in the text description, graphic representation and evaluation of qualitative traits on a five-point scale. The comprehensive typology of main squares comes with general principles for development, and examples of selected model objects on which the approach was tested. A clear methodology has a potential of becoming a database file as part of information systems and preliminary project preparation in urban planning. Keywords: hlavní náměstí; main square; krajinářská architektura; veřejná prostranství; náměstí Available to registered users in the Library of Mendel University.
Metodika hodnocení hlavních náměstí malých měst pro potřeby krajinářské architektury a rozvoje městského prostředí

Metodika představuje postup hodnocení hlavních náměstí pro potřebu jejich komparace, problémovou analýzu a identifikaci jejich hodnot a fenoménů a poskytuje vodítka pro urbanistickou, architektonickou ...

Ambrožová, Zuzana
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Statistická analýza hodnocení reklamy spotřebiteli
Doleželová, Petra
2016 - Czech
Diplomová práce pojednává o reklamě jako o jednom z nejdůležitějších prostředků marketingové komunikace se spotřebiteli a její úloze v současném světě. Nejdříve jsou v literární rešerši vymezena teoretická východiska tématiky zabývající se marketingovou komunikací, reklamou jako takovou a vzájemnou interakcí reklamy a spotřebitele. Empirická část práce vychází z marketingového výzkumu prováděného reklamní agenturou Focus CZ Marketing and IT Research, s.r.o. na území Jihomoravského kraje, který reflektuje hodnocení, názory a postoje spotřebitelů v této lokalitě vůči reklamě. Ty jsou zpracovávány prostřednictvím statistických metod a interpretovány pomocí žebříčků úspěšnosti reklam a uváděny do souvislostí skrze statistickou analýzu závislostí. The thesis is about advertising process taken as the most important part of all market communication i.e. the communication of an advertiser with consumers and its predominant role in the contemporary market world as a whole. First, in the course of literature sources search the theoretical background topics dealing with market communication, the process of advertising itself and, finally, the interaction between advertisement product and consumer are defined. The empirical part is based on the marketing data search carried out by Focus CZ Marketing and IT Research Ltd. advertising agency operating in the South Moravian region, which best reflects the evaluations, opinions and attitudes of consumers regarding specifically the advertising methods. The results are then processed statistically and interpreted using the results of advertisement success polls and put it into functional correlation with general statistical analysis. Keywords: hodnocení; marketingová komunikace; marketingový výzkum; reklama; spotřebitel; statistická analýza Available to registered users in the Library of Mendel University.
Statistická analýza hodnocení reklamy spotřebiteli

Diplomová práce pojednává o reklamě jako o jednom z nejdůležitějších prostředků marketingové komunikace se spotřebiteli a její úloze v současném světě. Nejdříve jsou v literární rešerši vymezena ...

Doleželová, Petra
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Zhodnocení zrealizovaných revitalizačních akcí v okrese Rychnov nad Kněžnou
Suchodol, Jiří
2016 - Czech
Tato bakalářské práce se zabývá revitalizacemi vodních toků, charakteristikou a zhodnocením vybraných třech potoků. Nejprve je v rámci literární rešerše řešena problematika revitalizací. Následně jsou zde charakterizovány tři potoky, na kterých proběhla v minulosti revitalizace a dále je zhodnocen současný stav těchto revitalizací. Cílem je vyhodnotit jejich stav, a zda mají, tyto revitalizace smysl nebo ne. Zrevitalizované potoky se nacházejí v CHKO Orlické hory a jsou přítoky Divoké Orlice. That is the thesis deals with an explanation of what's the revitalization of water- courses, characterization and evaluation of the existing three selected streams. First, it is explains what's revitalization and how they work. That they are characterized by three rivers on which took place in the past revitalization and assessed the current state of revitalization. The aim is that they should function the revitalization recover or not. Re- vitalization is located in the Protected Landscape Area Orlické hory and the are tributaries to the river Divoká Orlice. Keywords: objekty; revitalizace; řeka; tok Available in digital repository of Mendel University.
Zhodnocení zrealizovaných revitalizačních akcí v okrese Rychnov nad Kněžnou

Tato bakalářské práce se zabývá revitalizacemi vodních toků, charakteristikou a zhodnocením vybraných třech potoků. Nejprve je v rámci literární rešerše řešena problematika revitalizací. Následně jsou ...

Suchodol, Jiří
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Změny v postavení zemědělského podniku v rámci agrobyznysu
Nečas, Igor
2016 - Czech
Změny v postavení zemědělského podniku v rámci agrobyznysu. Brno, 2016. Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně. Vedoucí práce Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D. Diplomová práce charakterizuje věcně strukturální změny v konkrétním podniku činném v prvovýrobním sektoru na území České republiky. Ve svých jednotlivých částech podává nejen teoretická východiska související se vznikem a formováním dnešního odvětví agrobyznysu, ale především, ve své hlavní části, fakticky deklaruje vývoj strukturálních změn hospodaření vybraného podniku. Práce je zpracována formou případové studie, kdy za podmínek poznání teoretického východiska formování současného agrobyznysu byl zkoumán vývoj v podniku v konkrétní časové řadě. Pro účelnou reflexi byly jako nejdůležitější vybrány ukazatele, které jsou zastoupeny osevními plochami, hektarovými výnosy a náklady, realizovanými cenami a cenami průměrnými na území jak České republiky, tak na území okolních států. Pro zkoumání jednotlivých parametrů byly vybrány tři rostlinné komodity (pšenice ozimá, řepka olejka ozimá, cukrová řepa) a jedna živočišná (mléko). Kromě podrobné analýzy těchto prvovýrobních artiklů si práce klade za cíl poznání nových produkčních cest, kterými se současné zemědělské podniky vydávají, a to především formou investiční výstavby bioplynových stanic, kompostáren aj. V potaz byla vzata také ekonomická stránka vývoje, kterou odráží finanční analýza v samostatné kapitole. Závěr práce se soustředí na zapojení vybraného podniku Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a. s. do holdingové struktury v rámci mateřské společnosti AGRO 2000 s. r. o., a na ovlivnění výše zmíněných ukazatelů touto akvizicí. Changes in the status of the agricultural company within the agribusiness. Brno, 2016. Diploma thesis. Mendel University, Superviser of thesis Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D. This Diploma thesis characterizes substantive and structural changes in a agricultural company, active in primary production sector in the Czech Republic. In its individual parts it focuses not only on theoretical background related to the creation and shaping of today s agribusiness sector, but especially in its main section effectively declares the development of structural changes in the management of company. The thesis is processed in the form of case study, which under the terms of knowledge of the theoretical basis of forming the current agribusiness developments were examined in a company in a specific period of time. For effective reflexes were selected as the most important indicators, which are represented by crop rotation surfaces, per hectare yields and expenses, realized prices and average prices in the territory of both the Czech Republic and the territory of neighbouring states. As a commodity for which individual parameters were examined, three were selected crop (wheat, rapeseed, sugar beet) and one animal (milk). In addition to detailed analysis of these articles this thesis sets itself a goal of understanding the production ways which modern agricultural companies are going especially the form of investment construction of biogas stations, composting plant, Etc. Financial analysis in the separate chapter reflets economics of the development which has also been taken under the consideration Finally, the thesis focuses on the involvement of selected company Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a. s. to a holding structure under the maternal company AGRO 2000 s. r. o. and on the influence the above mentioned indicators by this acquisition. Keywords: agrární politika; agrární trhy; agrobyznys; holdingové struktury; komoditní potravinová vertikála; podnikatelské prostředí Available in digital repository of Mendel University.
Změny v postavení zemědělského podniku v rámci agrobyznysu

Změny v postavení zemědělského podniku v rámci agrobyznysu. Brno, 2016. Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně. Vedoucí práce Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D. Diplomová práce charakterizuje věcně ...

Nečas, Igor
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Zpracování odpadů pocházejících z transfuzní stanice z hlediska mikrobiálních rizik
Novobilská, Markéta
2016 - Czech
Na Transfuzním oddělení v nemocnici Nový Jičín je denně produkováno velké množství komunálního i nebezpečného odpadu. Manipulací s tímto odpadem může dojít k poranění či kontaminaci zdravotnického i ostatního personálu, dárců, pacientů, ale také k znečištění nebo poškození životního prostředí. Při poranění osoby se postupuje dle směrnic nemocnice a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví, kdy jsou prováděny testy na onemocnění virového původu (hepatitida typu B,C, HIV) a jaterní testy. Tato práce popisuje možné mikrobiální nebezpečí, které je spojeno s nebezpečným odpadem pocházejícím ze zdravotnictví, s jeho tvorbou, ale také s následnou manipulací. Pomocí mikrobiálních testů bylo na modelovém experimentu stanoveno nejpravdě-podobnější ohnisko možné nákazy. Na základě dosažených výsledků byla stanovena míra vyhodnocení mikrobiálních rizik. Tyto výsledky se staly podkladem pro možná doporučení, která jsou shrnuta závěrem. The transfusion department at the hospital in Nový Jíčín is producing daily a large number of municipal and hazardous waste. Handling with such waste can cause injury or contamination of medical and other staff, donors and patients, but it can also couse unintetionall pollution or environmental damage. In the case of any personal injury it is necessary to follow the guidelines the prepared by the hospital and health ministry. The suspected injury are there tested on the viral infections (hepatitis B, C, or HIV) and/or the liver tests are provided. The aim of this diploma thesis is to describe the possible microbial hazards that are associated with hazardous medical waste, its production, but also with the subsequent handling. On a model experiment by using microbial tests was estimated the most likely focal point of possible infection. Evaluating of microbial risk assessment was determi-ned from the results. These results formed the basis for possible recommendations, which are summarized in conclusion. Keywords: komunální odpad; mikrobiální rizika; nebezpečný odpad; transfuzní oddělení Available in digital repository of Mendel University.
Zpracování odpadů pocházejících z transfuzní stanice z hlediska mikrobiálních rizik

Na Transfuzním oddělení v nemocnici Nový Jičín je denně produkováno velké množství komunálního i nebezpečného odpadu. Manipulací s tímto odpadem může dojít k poranění či kontaminaci zdravotnického ...

Novobilská, Markéta
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Agricultural production and food security in Ghana
Sakyi, Emmanuel Kweku Appeagyei
2016 - English
Cílem práce je posoudit úroveň zemědělské produkce a zajišťování potravin v Ghaně. Při práci bylo využito metody kvalitativní analýzy od různých výzkumných pracovníků. Sekundární data byla výsledkem pečlivě uplatněných simulačních technik. Tato práce má popisný charakter. Zjištěné výsledky jsou četné, např. pokles zemědělské pracovní síly, která má nepříznivý dopad na celou zem z hlediska absolutní výše i relativního hlediska. Důležitost zemědělské výroby vzhledem k potravinové bezpečnosti země. Zavlažovací zařízení a jeho význam na zemědělskou produkci v daných podmínkách. Vláda musí vyvážit pracovní toky uvnitř země. Zemědělská výroba může být zlepšena díky vylepšení a rozšíření, poskytování širšího zemědělského vzdělávání; používání hnojiv je prozatím hlavním klíčem ke zvýšení zemědělských výnosů. V dlouhodobém horizontu je potřeba věnovat se na vládní úrovni agrární politice. Použití nebo přizpůsobení vhodným kombinacím protekcionistické a liberální obchodní politiky by mohlo být pro Ghanu výhodné. The aim of the work is to assess the level of agricultural production and food security in Ghana. The methodology used for the work was through the use of qualitative analysis of various researchers. Secondary data was predominantly used as a result of careful applying reasonable data simulation techniques. This work was strictly descriptive in nature. The results noted are numerous, to mention a few, the decline in agriculture labor force which is adversely affecting the country in absolute level terms and relative importance. It is noticed that agriculture production is not having an impact on food security problems. Irrigation facilities for farming is almost nonconformer to agricultural production, even though there is progress in increase of production. The government needs to balance labor flows within the country. Agricultural Production can be improved through the enhancing and extending the provision of external farming education, fertilizer usage being key to improving agriculture production on yield. In the long term, there is the need on expounding on agrarian politics. The use or adaptation to a good blend of both protectionist and liberal trade policies could be advantageous to Ghana, since they are not a price changer/maker in the globe. Keywords: domácnost; dostupnost; přístupnost; strava; výroba; využití Available in digital repository of Mendel University.
Agricultural production and food security in Ghana

Cílem práce je posoudit úroveň zemědělské produkce a zajišťování potravin v Ghaně. Při práci bylo využito metody kvalitativní analýzy od různých výzkumných pracovníků. Sekundární data byla výsledkem ...

Sakyi, Emmanuel Kweku Appeagyei
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Analýza kvality života v ORP Česká Třebová
Řeháková, Kateřina
2016 - Czech
Bakalářská práce je zpracována na téma Analýza kvality života v ORP Česká Třebová. Práce analyzuje současný stav spokojenosti obyvatel dané obce s rozšířenou působností s kvalitou života. Literární přehled zahrnuje poznatky z kompetentní literatury týkající se problematiky kvality života a je zaměřen na vysvětlení základních pojmů týkajících se této problematiky. Součástí přehledu jsou základní pojmy marketingového výzkumu a použitých základních statistických metod. Praktická část se zabývá statistickým vyhodnocením vyplněných dotazníků a srovnání těchto výsledků s vybranými ukazateli z Českého statistického úřadu. Výsledky jsou vyhodnoceny pomocí statistických metod, následně jsou porovnána fakta a zjištěné závislosti. Bachelor thesis is focused on the analysis of the quality of life in the ORP Česká Třebová. The thesis analyzes the current state of the satisfaction of the population of the municipality with extended powers with quality of life. Literary report includes findings from professional literature concerning the issue of quality of life and focuses on explaining the basic concepts related to this issue. The overview, the basic concepts of marketing research and applied basic statistical methods. The practical part deals with statistical evaluation questionnaires and compared these results with selected indicators from the Czech Statistical Office. Results are determined using statistical methods, followed by comparing the facts and determine dependencies. Keywords: kvalita života; marketingový výzkum; statistické zpracování Available in digital repository of Mendel University.
Analýza kvality života v ORP Česká Třebová

Bakalářská práce je zpracována na téma Analýza kvality života v ORP Česká Třebová. Práce analyzuje současný stav spokojenosti obyvatel dané obce s rozšířenou působností s kvalitou života. Literární ...

Řeháková, Kateřina
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Analýza lidského rozvoje v Ghaně v letech 2010-2015
Surová, Natálie
2016 - Czech
Bakalářská práce. Brno 2016 Hlavním tématem této bakalářské práce je analýza lidského rozvoje v Ghaně, proto je metodologie práce zaměřena na popis lidského rozvoje, vymezení základních pojmů a hodnocení metod pro rozvoj společnosti. Ve vlastní práci jsou obsaženy základní informace o řešené oblasti, demografické údaje a podrobnější analýza lidského rozvoje Ghany pomocí indexu HDI a jiných, tento index ovlivňujících, faktorech. Především jsou zde popsány pak zvolené indikátory:vzdělání, zdraví a životní standard obyvatel. Bachelor thesis. Brno 2016 The main topic of this bacalor thesis is the analysis of human development in Ghana, therefore is a literature review focused on describtion of human development, definitions if main concepts and rating sof methods for a development of society. The practical part contained basic information about studied area, demographic information and detail analysis of human development of Ghana using HDI index and other indicators, which influences this index. Mainly are there described choosen indicators:education, health and life standard of inhabitants. Keywords: Ghana; lidský rozvoj; plány milénia; příjem obyvatel; regiony; vzdělání; zdravotnictví Available in digital repository of Mendel University.
Analýza lidského rozvoje v Ghaně v letech 2010-2015

Bakalářská práce. Brno 2016 Hlavním tématem této bakalářské práce je analýza lidského rozvoje v Ghaně, proto je metodologie práce zaměřena na popis lidského rozvoje, vymezení základních pojmů ...

Surová, Natálie
Mendelova univerzita v Brně, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases