Number of found documents: 22846
Published from to

Vliv moderních procesních kapalin od světových výrobců na trvanlivost nástroje a drsnost povrchu při soustružení konstrukční oceli
Michal Goldman; vedoucí práce Alexey Popov
2015 - Czech
Diplomová práce shrnuje informace o procesních kapalinách druhy, vlastnosti, charakteristiky, způsoby přívodu do místa řezu a vlivy na proces obrábění. Dále popisuje trvanlivost řezného nástroje, drsnost povrchu a způsoby jejího hodnocení. Práce se také věnuje poznatkům o vlivu procesních kapalin na trvanlivost nástroje a drsnost povrchu při soustružení. V rámci řešení byla navrhnuta metodika měření pro zjištění vlivu procesních kapalin na trvanlivost nástroje a drsnost povrchu při soustružení konstrukční oceli. Bylo odzkoušeno celkem deset moderních procesních kapalin od různých světových výrobců. Výsledkem diplomové práce bylo zjištění, která procesní kapalina má nejlepší vliv na trvanlivost nástroje a drsnost povrchu při soustružení. Keywords: soustružení; procesní kapaliny Available to registered users in the Library of TUL
Vliv moderních procesních kapalin od světových výrobců na trvanlivost nástroje a drsnost povrchu při soustružení konstrukční oceli

Diplomová práce shrnuje informace o procesních kapalinách druhy, vlastnosti, charakteristiky, způsoby přívodu do místa řezu a vlivy na proces obrábění. Dále popisuje trvanlivost řezného nástroje, ...

Michal Goldman; vedoucí práce Alexey Popov
Technická univerzita v Liberci, 2015

Analýza kalkulačního systému podniku a jeho využití při řízení nákladů
Lucie Kaisrová; vedoucí práce Radana Hojná
2015 - Czech
Obsahem diplomové práce je analýza kalkulačního systému strojírenské firmy a jeho využití při řízení nákladů. Hlavním cílem je zjistit, zda kalkulační systém podniku má nějaké nedostatky a v případě jejich nalezení, navrhnout vhodná opatření k jejich odstranění. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část obsahuje a vysvětluje pojmy týkající se účetních subsystémů, nákladů včetně jejich klasifikace a kalkulačního systému s jeho členěním. V praktické části je nejprve představena společnost, a poté jsou analyzovány její náklady, bod zvratu, kalkulační vzorec a kalkulace podniku. Na příkladu sestavení kalkulací dvou vybraných produktů vyráběných v podniku je demonstrována aplikace kalkulačních postupů v praxi. Nedostatky zjištěné při analýze kalkulačního systému jsou identifikovány a zároveň autorka předkládá vlastní návrhy, jejichž cílem je tyto nedostatky odstranit. Keywords: účetnictví; kalkulace nákladů Available to registered users in the Library of TUL
Analýza kalkulačního systému podniku a jeho využití při řízení nákladů

Obsahem diplomové práce je analýza kalkulačního systému strojírenské firmy a jeho využití při řízení nákladů. Hlavním cílem je zjistit, zda kalkulační systém podniku má nějaké nedostatky a v případě ...

Lucie Kaisrová; vedoucí práce Radana Hojná
Technická univerzita v Liberci, 2015

Laboratorní měření tepelné vodivosti látek
Martin Simet; vedoucí práce Václav Dvořák
2015 - Czech
Bakalářská práce se zabývá měřením tepelné, teplotní vodivosti a popisem měření různými metodami. Metody jsou rozděleny na stacionární, absolutní, relativní a nestacionární. Praktická část je věnována měřícím přístrojům C-Therm a Lambda HFM 436/1E, provedení vlastního měření a vyhodnocení výsledků. V příloze jsou vytvořeny návody na měření pro tyto přístroje. Keywords: tepelná vodivost; laboratoře; měření Available to registered users in the Library of TUL
Laboratorní měření tepelné vodivosti látek

Bakalářská práce se zabývá měřením tepelné, teplotní vodivosti a popisem měření různými metodami. Metody jsou rozděleny na stacionární, absolutní, relativní a nestacionární. Praktická část je věnována ...

Martin Simet; vedoucí práce Václav Dvořák
Technická univerzita v Liberci, 2015

Zjišťování vlivu procesních kapalin od světových výrobců na technologii vrtání slitiny hliníku a na jakost obrobeného povrchu
Zdeněk Burian; vedoucí práce Alexey Popov
2015 - Czech
Diplomová práce obsahuje informace o hliníku, jeho slitinách a procesních kapalinách používaných při obrábění. Dále obsahuje informace o vyhodnocování drsnosti povrchu obrobených ploch. Zabývá se vlivem zkoušených procesních kapalin na parametry drsnosti povrchu otvorů vyvrtaných do slitiny hliníku a také sleduje vliv těchto kapalin na tvorbu třísky. Keywords: vrtání; procesní kapaliny Available to registered users in the Library of TUL
Zjišťování vlivu procesních kapalin od světových výrobců na technologii vrtání slitiny hliníku a na jakost obrobeného povrchu

Diplomová práce obsahuje informace o hliníku, jeho slitinách a procesních kapalinách používaných při obrábění. Dále obsahuje informace o vyhodnocování drsnosti povrchu obrobených ploch. Zabývá se ...

Zdeněk Burian; vedoucí práce Alexey Popov
Technická univerzita v Liberci, 2015

Netradiční hry na běžeckých lyžích
Michal Křenovský; vedoucí práce Lada Čuříková
2014 - Czech
Bakalářská práce se zabývá tvorbou zásobníku netradičních her pro běžecké lyžování. Práce je rozdělena na dvě části. První část pojednává o historii vzniku lyžování a teorii her v přírodě. Dále popisuje pomůcky pro orientaci v přírodě a řeší teorii školního lyžařského kurzu. Druhá část práce obsahuje zásobník her pro běžecké lyžování. Tyto hry jsou rozděleny podle typu do pěti skupin: orientační, s využitím GPS, koordinační, skupinové a hry s mezipředmětovými vztahy. Keywords: běh na lyžích; lyžování Available to registered users in the Library of TUL
Netradiční hry na běžeckých lyžích

Bakalářská práce se zabývá tvorbou zásobníku netradičních her pro běžecké lyžování. Práce je rozdělena na dvě části. První část pojednává o historii vzniku lyžování a teorii her v přírodě. Dále ...

Michal Křenovský; vedoucí práce Lada Čuříková
Technická univerzita v Liberci, 2014

Závislost tvrdosti a magnetoelastického parametru při hodnocení broušených součástí analyzátorem MicroScan 600-1
Huong Bui thi; vedoucí práce Jan Jersák
2014 - Czech
Bakalářská práce se zbývá závislosti tvrdosti a magnetoelastického parametru po broušení za použití různých procesních kapalinách. Práce je zaměřena na programu měření tvrdosti a magnetoelastickém parametru. Pomocí přístroje MH180 Hardness Tester a analýzátoru MicroScan 600-1. Hodnoty naměření pro různých procesních kapalinách jsou se sebou porovnány a klade důraz na zjišťování vliv tvrdosti na namagnetoelastickém parameteru. Keywords: broušení; měření; procesní kapaliny Available to registered users in the Library of TUL
Závislost tvrdosti a magnetoelastického parametru při hodnocení broušených součástí analyzátorem MicroScan 600-1

Bakalářská práce se zbývá závislosti tvrdosti a magnetoelastického parametru po broušení za použití různých procesních kapalinách. Práce je zaměřena na programu měření tvrdosti a magnetoelastickém ...

Huong Bui thi; vedoucí práce Jan Jersák
Technická univerzita v Liberci, 2014

3D model areálu Husova pro webové aplikace
Marek Jindrák; vedoucí práce Jiří Jeníček
2014 - Czech
Cílem bakalářské práce je vytvoření interaktivní prohlídky areálu Technické univerzity v Liberci. Hlavním kritériem této práce je nutnost využití herního enginu "Unity". Pro splnění cílů závěrečné práce bylo potřeba nejdříve provést úpravu obdržených podkladů, které tvoří 3D modely jednotlivých budov a jejich zastaralé stavební plány. Poté následovalo jejich zpracování pomocí nástrojů "GIMP", programu na úpravu grafiky, a prostřednictvím programu pro 3D grafiku "Autodesk 3D studio Max". Cílem této práce není vytvoření fotorealistické simulace, nýbrž vytvoření aplikace, která umožní uživateli interaktivní prohlídku univerzitním areálem ve webovém prohlížeči, která vychází z podoby univerzity v roce 2011. Keywords: interaktivní aplikace; WWW aplikace; interaktivní animace Available to registered users in the Library of TUL
3D model areálu Husova pro webové aplikace

Cílem bakalářské práce je vytvoření interaktivní prohlídky areálu Technické univerzity v Liberci. Hlavním kritériem této práce je nutnost využití herního enginu "Unity". Pro splnění cílů závěrečné ...

Marek Jindrák; vedoucí práce Jiří Jeníček
Technická univerzita v Liberci, 2014

Analýza fit parků a venkovních posiloven v Praze
Tomáš Hlavatý; vedoucí práce Tomáš Dohnal
2014 - Czech
Pohybová aktivita je důležitým faktorem životního stylu, proto se práce zabývá problematikou fitparků a venkovních posiloven na území hlavního města Prahy. Práce si klade za cíl sestavit analýzu těchto zařízení. Jednotlivé fitparky a venkovní posilovny jsou fyzicky navštíveny, fotograficky zdokumentovány a ohodnoceny. Hodnocení probíhá na základě pasportizačního archu dle jednotlivých kritérií hodnocení. Praktickou částí této práce je zhodnocení jednotlivých zařízení a hodnocení dle správních obvodů. Závěr práce se zabývá navrhovanými opatřeními pro zlepšení kvality, obsahu a dostupnosti pro obyvatele. Keywords: pohybová aktivita; rekreace; tělesná výchova; posilovny Available to registered users in the Library of TUL
Analýza fit parků a venkovních posiloven v Praze

Pohybová aktivita je důležitým faktorem životního stylu, proto se práce zabývá problematikou fitparků a venkovních posiloven na území hlavního města Prahy. Práce si klade za cíl sestavit analýzu ...

Tomáš Hlavatý; vedoucí práce Tomáš Dohnal
Technická univerzita v Liberci, 2014

Risk management malé a střední firmy zabývající se výrobou,obchodem a exportem spotřebního zboží
Petr Stružský; vedoucí práce Ludmila Kučerová
2014 - Czech
Hlavním tématem této diplomové práce je řízení rizik v bižuterních firmách. Cílem je vytvoření teoretického přehledu rizik spolu s nástroji k jejich zajištění, analýza řízení rizik ve firmách podnikajících v bižuterním odvětví a následné porovnání získaných informací s teoretickými poznatky. Bude tak vytvořena určitá příručka pro bižuterní firmu v oblasti risk managementu. Teoretická část práce definuje základní pojmy v oblasti risk managementu a klasifikuje rizika v tuzemském a mezinárodním obchodě. Zároveň specifikuje jednotlivé metody a nástroje k zajištění těchto rizik. Praktická část mapuje historický vývoj na trhu s bižuterií a navazuje vlastní analýzou risk managementu na bižuterním trhu prostřednictvím SWOT analýzy a především empirického výzkumu ve formě dotazníkového šetření. Závěrem detailněji zkoumá risk management v konkrétním podniku a na základě teoretických informací spojených s výsledky vlastní analýzy stanovuje doporučení pro firmu v oblasti řízení rizik. Keywords: malé a střední podniky; management Available to registered users in the Library of TUL
Risk management malé a střední firmy zabývající se výrobou,obchodem a exportem spotřebního zboží

Hlavním tématem této diplomové práce je řízení rizik v bižuterních firmách. Cílem je vytvoření teoretického přehledu rizik spolu s nástroji k jejich zajištění, analýza řízení rizik ve firmách ...

Petr Stružský; vedoucí práce Ludmila Kučerová
Technická univerzita v Liberci, 2014

Zjišťování vlivu procesních kapalin z firmy PARAMO, a.s. na technologii soustružení a jakost obrobeného povrchu při obrábění slitiny hliníku
Jan Šindelář; vedoucí práce Jan Jersák
2014 - Czech
Bakalářská práce obsahuje informace o soustružení, slitinách hliníku, procesních kapalinách a drsnosti povrchu. Práce se zabývá vlivem jednotlivých procesních médií na soustružení slitiny hliníku, konkrétně duralu ČSN 424254. Vliv procesních médií je hodnocen z hlediska drsnosti povrchu (parametry Ra, Rz a ctp50) a tvaru vzniklých třísek. Z výsledků vyplývá, že vliv hodnocených procesních kapalin od firmy PARAMO, a.s. na drsnost povrchu slitiny hliníku není příliš významný. V porovnání s procesní kapalinou vodou nebylo u parametru Ra dosaženo žádného zlepšení, u Rz byla hodnota maximálně o 12 % a u ctp50 maximálně o 19 % lepší. Vliv na tvar vzniklých třísek při užití hodnocených procesních médií není téměř žádný. Keywords: soustružení; obrábění; slitiny hliníku; procesní kapaliny Available to registered users in the Library of TUL
Zjišťování vlivu procesních kapalin z firmy PARAMO, a.s. na technologii soustružení a jakost obrobeného povrchu při obrábění slitiny hliníku

Bakalářská práce obsahuje informace o soustružení, slitinách hliníku, procesních kapalinách a drsnosti povrchu. Práce se zabývá vlivem jednotlivých procesních médií na soustružení slitiny hliníku, ...

Jan Šindelář; vedoucí práce Jan Jersák
Technická univerzita v Liberci, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases