Number of found documents: 104172
Published from to

Formulace a (trans)dermální podání lipozómů s obsahem imiquimodu
Tirala, Petr; Švecová, Barbora; Paraskevopoulos, Georgios
2018 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Author: Petr Tirala Supervisor: PharmDr. Barbora Švecová, Ph.D. Title of thesis: Formulation and (trans)dermal application of liposomes containing imiquimod Imiquimod (IMQ), a substance belonging to the class of heterocyclic imidazoquinolines, shows significant immunomodulatory effects after topical administration, which is used to treat a variety of viral and malignant diseases of the skin. IMQ is currently used in clinical practice in the form of cream Aldara® containing 5% of active substance, which is unstable and irritating and after removal from the skin IMQ poses an ecological load for the environment. The aim of this thesis was preparation of liposomes for topical administrativ containing lower - 1% amount of IMQ and evaluation of penetration of IMQ into human skin in vitro. To improve the properties of liposomes and promote patency of the active ingredient through the skin barrier to the deeper skin layers various additives were used. Permeation experiments were carried out in Franz diffusion cells on the human skin in order to create the conditions that are as physiological as possible. Amount of IMQ was determined in the uppermost layer of the skin, epidermis, dermis, acceptor phase... Školitel: PharmDr. Barbora Švecová, Ph.D. mů Imiquimod (IMQ), látka patřící do třídy imidazochinolinů, vykazuje po topickém podání významné imunomodulační účinky, čehož se využívá při léčbě různých virových a nádorových onemocnění kůže. V současnosti je v klinické praxi používán krém Aldara® účinné látky IMQ, který je nestabilní, dráždí a po odstranění z pokožky představuje ekologickou zátěž pro životní prostředí é práce bylo vytvořit lipozomy pro dermální podání nižším kůže in vitro. Byly použity různě přídavky pro zlepšení vlastností lipozomů přísady podporující průchodnost účinné látky přes kožní bariéru do hlubších vrstev kůže. Permeační pokusy byly prováděny ve lidské kůži, aby se vytvořily podmínky co nejvíce podobné fyziologickým. Množství IMQ bylo stanoveno v nejsvrchnější části kůže, v epidermis, dermis, torové fázi simulující krevní oběh a okolní tkáni metodou HPLC. míry penetrace IMQ do kůže probíhalo ve třech aplikačních množství lipozomů a po čtyřiadvaceti hodinách působení. U vše připravovaných vzorků byly koncentrace IMQ v cílovém místě působení, vždy nižší ve srovnání s komerčně dostupným přípravkem Aldara. Koncentrace IMQ uvolněné z lipozomů však byly zároveň nižší v entech kůže, což je pozitivn hlediska nežádoucích účinků. Keywords: transdermální podání léčiv; lipozomy; akceleranty transdermální penetrace; imiquimod; transdermal drug delivery; liposomes; transdermal penetration enhancers; imiquimod Available in a digital repository NRGL
Formulace a (trans)dermální podání lipozómů s obsahem imiquimodu

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Author: Petr Tirala Supervisor: PharmDr. Barbora Švecová, Ph.D. Title of thesis: Formulation and ...

Tirala, Petr; Švecová, Barbora; Paraskevopoulos, Georgios
Univerzita Karlova, 2018

Formulace a (trans)dermální podání imiquimodu
Hladký, Pavel; Švecová, Barbora; Holas, Ondřej
2018 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Candidate: Pavel Hladký Consultant: PharmDr. Barbora Švecová, Ph.D. Title of Thesis: Formulation and (trans)dermal application of imiquimod Imiquimod (IMQ) is an active pharmaceutical substance which belongs to the group of heterocyclic imidazoquinolines. The mechanism of its effect is an induction of cellular immune response after topical administration, that is used for a treatment of tumors or viral diseases of the skin. In the Czech Republic it is available like a cream called Aldara® , the content of IMQ is 5 %. Although Aldara® is an effective medicine, many problems are associated with its use, especially high price, undesirable effects, disposable use, environmental pollution, etc. The aim of this work was to prepare new liposomes for topical administration containing lower ammount of IMQ (0.5 %) and evaluation of penetration of IMQ into human skin in vitro. To improve the entrance of the drug into the skin transdermal penetration enhancers were used. Permeation experiments were performed in Franz diffusion cells on human skin under conditions as close as possible to the physiological environment of the organism. Subsequently, the individual layers of the skin (stratum corneum, the epidermis,... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Autor: Pavel Hladký Školitelka: PharmDr. Barbora Švecová, Ph.D. Diplomová práce: Formulace a (trans)dermální podání imiquimodu Imiquimod (IMQ) je léčivá látka patřící do skupiny heterocyklických imidazochinolinů. Podstatou jejího účinku po topickém podání je vyvolání buněčné imunitní odpovědi, čehož se využívá při léčbě nádorových či virových onemocnění kůže. V České republice je IMQ dostupný v léčivém přípravku Aldara® s obsahem 5 %. Přestože se jedná o účinný léčivý přípravek, pojí se s jeho použitím řada problémů, jedná se především o vysokou cenu, nežádoucí účinky, jednorázové použití nebo také ekologickou zátěž. Cílem této práce byla příprava nových liposomů s nižším obsahem IMQ (0,5 %) pro kožní podání a hodnocení míry průniku do lidské kůže in vitro. Pro zlepšení průniku léčiva do kůže byly využity akceleranty transdermální penetrace. Permeační pokusy byly prováděny ve Franzových difuzních celách na lidské kůži za podmínek co nejvíce podobných fyziologickému prostředí organismu. Následně byly analýze množství IMQ metodou HPLC podrobeny jednotlivé vrstvy kůže (stratum corneum, epidermis, dermis a kůže mimo aplikační plochu). Permeační pokusy byly vyhodnocovány ve dvou schématech dle doby působení... Keywords: (trans)dermální podání léčiv; lipozómy; akceleranty transdermální permeace; imiquimod; (trans)dermal drug delivery; liposomes; transdermal permeation enhancers; imiquimod Available in a digital repository NRGL
Formulace a (trans)dermální podání imiquimodu

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Candidate: Pavel Hladký Consultant: PharmDr. Barbora Švecová, Ph.D. Title of Thesis: Formulation and ...

Hladký, Pavel; Švecová, Barbora; Holas, Ondřej
Univerzita Karlova, 2018

Studium sypných a konsolidačních vlastností velikostních frakcí bezvodé laktosy
Dostálová, Eliška; Šklubalová, Zdeňka; Mužíková, Jitka
2018 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of: Pharmaceutical technology Supervisor: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Consultant: Ing. Hana Hurychová Student: Eliška Dostálová Title of Thesis: Study of bulk and consolidation properties of size fractions of anhydrous lactose The bulk and consolidation behaviour of pharmaceutical excipients belong to their important properties. Properties of five size fractions of anhydrous lactose having the particle size in the range of 1-400 µm were studied in this thesis. The measurement was carried out by using static and dynamic pharmacopoeial methods. The bulk density and the tapped density, the angle of repose were evaluated as well as the true density of particles by using the gas pycnometry. The mass flow rate through the orifice of a model conical hopper by the force of gravity was estimated for the individual size fractions. The discharge rate through the orifice having the diameter in a range of 0.6-1.5 cm was modelled with the Beverloo et al and Jones & Pilpel power regression equations; the precision of the flow rate prediction was about 3 %. The best bulk properties were detected for the particle size fraction 246 µm. The results of the evaluation of the consolidation dynamic during the tapping of powder bed permitted... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technologie Školitel: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Konzultant: Ing. Hana Hurychová Posluchač: Eliška Dostálová Název diplomové práce: Studium sypných a konsolidačních vlastností velikostních frakcí bezvodé laktosy Mezi důležité vlastnosti farmaceutických pomocných látek patří jejich sypné a konsolidační chování. V této diplomové práci byly studovány vlastnosti pěti velikostních frakcí bezvodé laktosy v rozmezí velikosti částic 1-400 µm. Měření bylo prováděno pomocí statických a dynamických lékopisných metod. Byly hodnoceny sypná a setřesná hustota, sypný úhel a pravá hustota částic pomocí plynové pyknometrie. Pro jednotlivé velikostní frakce byla stanovena rychlost gravitačního sypání otvorem modelové kónické násypky. V rozmezí průměru otvoru 0,6-1,5 cm byla rychlost sypání modelována rovnicí Beverloo et al a Jones & Pilpel s přesností zpětného odhadu cca 3 %. Nejlepší sypné vlastnosti byly detekovány pro velikostní frakci 246 µm. Výsledky hodnocení dynamiky konsolidace práškového lože sklepáváním umožnily odhad úhlu vnitřního tření z faktoru porozity s nejvyšší hodnotou 45,5ř pro velikostní frakci 9 µm. Keywords: prášky; sypnost; fraktalita; kompaktace; powder; flowability; fractals; compactability Available in a digital repository NRGL
Studium sypných a konsolidačních vlastností velikostních frakcí bezvodé laktosy

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of: Pharmaceutical technology Supervisor: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Consultant: Ing. Hana Hurychová Student: Eliška ...

Dostálová, Eliška; Šklubalová, Zdeňka; Mužíková, Jitka
Univerzita Karlova, 2018

Hodnocení společně zpracovaných pomocných látek určených pro formulaci orálně dispergovatelných tablet
Vondrušková, Hana; Svačinová, Petra; Vraníková, Barbora
2018 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Co-processed excipients (CPE) can be defined as a combination of two or more substances, which are physically modified by an appropriate process (e.g. spray-drying). These excipients are currently increasingly used for production of tablets by direct compression. Due to the availability of a wide range of initial materials for their production, it is possible to obtain a large number of combinations with required characteristics and better properties than simple physical mixtures. Although the composition of these CPE may be similar, the small changes in the component's characteristics can make them behave differently after tableting. The aim of this work was a comparison of compressibility (using force- displacement record) of CPE (Starlac®, Combilac®, Cellactose 80®, DisintequikTM ODT® containing lactose and Ludiflash®, SmartEx QD 50®, SmartEx QD 100® containing mannitol) and properties of obtained tablets (tensile strength, friability, disintegration and water absorption ratio) prepared using compression pressures of 78, 130, 182 MPa. CPE containing lactose had lower values of plasticity compared with CPE containing mannitol but higher values of released elastic energy. This observation is also reflected in values of tensile strength... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Společně zpracované pomocné látky (CPE) jsou definovány jako kombinace dvou či více látek, které jsou fyzikálně upraveny během vhodného výrobního procesu (například sprejovým sušením). Tyto pomocné látky jsou v současné době stále častěji využívány pro výrobu tablet přímým lisováním. Díky dostupnosti široké škály výchozích pomocných látek máme možnost získat množství kombinací s lepšími vlastnostmi než prosté fyzikální směsi. Ačkoli složení CPE může být velmi podobné, i malé změny parametrů jednotlivých směsí mohou způsobit odlišné chování těchto látek po tabletování. Cílem této práce bylo srovnání lisovatelnosti (užitím záznamu síla-dráha) CPE (Starlac®, Combilac®, Cellactose 80®, DisintequikTM ODT® obsahujících laktosu a Ludiflash®, SmartEx QD 50®, SmartEx QD 100® obsahujících mannitol) a vlastností z nich získaných tablet (radiální pevnost tablet, oděr tablet, rozpad tablet a nasákavost tablet) vylisovaných tlaky 78, 130, 182 MPa. CPE obsahující laktosu měly ve srovnání s tabletami obsahujícími mannitol nižší hodnoty plasticity, ale vyšší hodnoty uvolněné elastické energie. V této studii jsou také znázorněny hodnoty radiální pevnosti, které byly nejvyšší u Ludiflash® a naopak nejnižší pro Starlac®. CPE obsahující mannitol vykazovaly... Available in a digital repository NRGL
Hodnocení společně zpracovaných pomocných látek určených pro formulaci orálně dispergovatelných tablet

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Co-processed excipients (CPE) can be defined as a combination of two or more substances, which are physically modified by an appropriate ...

Vondrušková, Hana; Svačinová, Petra; Vraníková, Barbora
Univerzita Karlova, 2018

Studium lisovatelnosti a vlastností tablet ze směsného suchého pojiva s mannitolem pro tablety dispergovatelné v ústech.
Lešková, Patrícia; Mužíková, Jitka; Svačinová, Petra
2018 - Slovak
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Pharmaceutical Technology Candidate: Patrícia Lešková Consultant: PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Title of the diploma thesis: A study of the compressibility and the properties of tablets from the coprocessed dry binder with mannitol for oral disintegrating tablets This thesis deals with the study of directly compressible tableting materials and tablets with Ludiflash® , which was intended for ODT formulation. The effect of three lubricants was evaluated on the properties of tableting materials and tablets. Testing lubricants were magnesium stearate, calcium stearate and sodium stearyl fumarate in concentrations of 0,5 and 1%. Flow properties, compressibility, ejection force, tensile strength and disintegration time of the tablets were tested. Energy profile of compression process was used for the evaluation of compressibility. Lubricants did not improve the flowability of Ludiflash® . The total energy of compression increased with compression force. Its the highest values were at the tableting materials with 0,5% concentration of magnesium stearate and sodium stearyl fumarate, while the lowest values were at the tableting materials with 1% calcium stearate. The values of plasticity decreased with compression force and there was... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technológia Študentka: Patrícia Lešková Školiteľ: PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Štúdium lisovateľnosti a vlastností tabliet zo zmesného suchého spojiva s mannitolom pre tablety dispergovateľné v ústach Táto práca sa zaoberá štúdiom priamo lisovateľných tabletovín a tabliet s látkou Ludiflash® , ktorá je určená pre ODT formuláciu. Hodnotený je vplyv troch mazadiel na vlastnosti tabletoviny a tabliet. Testovanými mazadlami sú stearan horečnatý, stearan vápenatý a stearylfumarát sodný v koncentráciách 0,5 a 1%. Testované sú tokové vlastnosti, lisovateľnosť, vytlačovacia sila, pevnosť a doba rozpadu tabliet. K hodnoteniu lisovateľnosti je použitý energetický profil lisovacieho procesu. Mazadlá nezlepšili sypnosť látky Ludiflash® . Celková energia lisovania rástla s lisovacou silou a jej najvyššie hodnoty vykazovali zmesi s 0,5% koncentráciou stearanu horečnatého a stearylfumarátu sodného, naopak najnižšie hodnoty vykazovala zmes s 1 % stearanom vápenatým. Hodnoty plasticity klesali s lisovacou silou a neboli mezi nimi výraznejšie rozdiely v rámci typu a koncentrácie mazadla. Vytlačovacia sila rástla s lisovacou silou, nejefektivnejší vplyv mal prídavok 1 % stearanu vápenatého. Pevnosť tabliet v... Available in a digital repository NRGL
Studium lisovatelnosti a vlastností tablet ze směsného suchého pojiva s mannitolem pro tablety dispergovatelné v ústech.

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Pharmaceutical Technology Candidate: Patrícia Lešková Consultant: PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Title of the diploma thesis: A ...

Lešková, Patrícia; Mužíková, Jitka; Svačinová, Petra
Univerzita Karlova, 2018

Kriminologické a trestněprávní aspekty organizovaného zločinu na území ČR
Simetová, Aneta; Bohuslav, Lukáš; Vokoun, Rudolf
2018 - Czech
The diploma thesis is concerned with the topic of organized crime in the territory of the Czech Republic, in terms of both criminological and criminal law. Chapter One describes the problems with the terminological definition of the term "organized crime", defines the characteristics of this phenomenon and their specificity in relation to other forms of criminal activity. Chapter Two focuses on the causes and developmental changes of organized crime in the Czech Republic in order to highlight the seriousness of this phenomenon. The risks of organized crime are further elaborated in Chapter Three, which aims to familiarize readers with the most frequent organized crime groups operating within the territory of the Czech Republic. The specificity of the crime committed by the organized crime groups is pointed out by using real criminal cases. In order to complete a picture of the activities and structure of the organized criminal groups operating within our territory, this chapter is interleaved with the current statistical data obtained from the Criminal Statistics System of the Czech Republic. Chapter Four focuses on the main means and institutions in the field of the fight against organized crime, their development and the way how they affect the organized crime in our territory. To this end, this... Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem organizovaného zločinu na území České republiky, a to jak z hlediska kriminologického, tak z hlediska jeho trestněprávní úpravy. První kapitola práce popisuje problémy spojené s terminologickým vymezení pojmu "organizovaný zločin", vymezuje charakteristické znaky tohoto fenoménu a jejich specifičnost ve vztahu k ostatním formám trestné činnosti. Druhá kapitola se soustředí na příčiny vzniku organizovaného zločinu na našem území a vývojové změny, kterými organizovaný zločin od svého vzniku prošel, s cílem upozornit na závažná rizika, jež tento fenomén v našich podmínkách skýtá. Tato rizika jsou dále rozvedena v kapitole třetí, jejímž účelem je seznámit čtenáře s nejfrekventovanějšími organizovanými zločineckými strukturami působícími na našem území, a za použití skutečných trestních kauz poukázat na specifičnost jimi páchané trestné činnosti. Pro dotvoření úplného obrazu o aktivitách a struktuře zločineckých skupin působících na našem území je tato kapitola prokládána aktuálními statistickými daty získanými z Evidenčně statistického systému kriminality Policie ČR. Poté, co je čtenář podrobně seznámen s kriminologickými aspekty organizovaného zločinu a jeho společenskou nebezpečností, je v kapitole čtvrté pozornost zaměřena na hlavní prostředky a... Keywords: organizovaný zločin; organizovaná zločinecká skupina; policejní agenti; organized crime; organized crime groups; undercover police agents Available in a digital repository NRGL
Kriminologické a trestněprávní aspekty organizovaného zločinu na území ČR

The diploma thesis is concerned with the topic of organized crime in the territory of the Czech Republic, in terms of both criminological and criminal law. Chapter One describes the problems with the ...

Simetová, Aneta; Bohuslav, Lukáš; Vokoun, Rudolf
Univerzita Karlova, 2018

Možnosti využití dat dálkové detekce pro nowcasting intenzity konvektivních bouří
Valachová, Michaela; Žák, Michal
2018 - Czech
Title: Possibilities of Using of Remote Detection Data for Convective Storms Intensity Nowcasting Author: Michaela Valachová Department: Department of Atmospheric Physics Supervisor: Mgr. Michal Žák, Ph.D., Department of Atmospheric Physics Abstract: Evolution of 60 isolated convective storms from 2016 and 2017, which formed in the region of Central Europe, is studied by means of multi-sensor observations. According to the reports from the European Severe Weather Da- tabase, two categories of storms are classified: severe and non-severe. Based on radar, lightning and satellite measurements, trends of storm characteristics are analyzed to ascertain their typical behavior. Lightning stroke rates and their change could well warn about the ability of the storm to become severe, therefore a Lightning jump algorithm was proposed within this work. From individual case studies follows that methods of remote sensing offer comprehensive information about convective storm life-cycles. In order to objectively determine crucial variables for estimating the storm se- verity, logistic regression models and regularized regressions (elastic net) are employed. In total 53 variables from the first 30, 60 and 90 minutes of the moni- tored storm lifetime are used to show their predictive skill. Results of the models indicate... Název práce: Možnosti využití dat dálkové detekce pro nowcasting intenzity konvektivních bouří Autor: Michaela Valachová Katedra: Katedra fyziky atmosféry Vedoucí disertační práce: Mgr. Michal Žák, Ph.D., Katedra fyziky atmosféry Abstrakt: Vývoj 60 izolovaných konvektivních bouří ve střední Evropě z let 2016 a 2017 je pozorován různými senzory dálkové detekce. Na základě hlášení z Evropské databáze nebezpečných jevů jsou bouře rozděleny do dvou katego- rií: nebezpečné bouře a bouře bez zaznamenaného nebezpečného jevu. Pomocí radarů, družicových přístrojů a sítě detektorů blesků jsou analyzovány průběhy různých charakteristik bouří, abychom zjistili jejich typické chování. Počet bles- kových výbojů v 5minutových intervalech a jeho změna upozorňuje na potenciální nebezpečnost bouře, proto byl v této práci navržen algoritmus pro detekci jeho náhlého nárůstu. Z jednotlivých případových studií vyplývá, že metody distanč- ních měření podávají komplexní informace o životních cyklech bouří. Klíčové proměnné pro odhad budoucí intenzity bouře jsou objektivně určeny mo- dely logistické regrese a regularizovanou regresí (elastická síť). Jejich schopnost predikce byla prokázána využitím celkem 53 proměnných z prvních 30, 60 a 90 minut sledovaného života bouře. Výsledky modelů naznačují, že nejdůležitějšími prediktory... Keywords: bleskový výboj; radar; družice; nebezpečný jev; regresní model; lightning stroke; radar; satellite; severe weather; regression model Available in a digital repository NRGL
Možnosti využití dat dálkové detekce pro nowcasting intenzity konvektivních bouří

Title: Possibilities of Using of Remote Detection Data for Convective Storms Intensity Nowcasting Author: Michaela Valachová Department: Department of Atmospheric Physics Supervisor: Mgr. Michal Žák, ...

Valachová, Michaela; Žák, Michal
Univerzita Karlova, 2018

Pojednání o empirické finanční ekonomii
Žigraiová, Diana; Jakubík, Petr; Witzany, Jiří; Teplý, Petr; Gächter, Martin
2018 - English
This dissertation is composed of four essays that empirically investigate three topics in financial economics; financial stress and its leading indicators, the relationship between bank competition and financial stability, and the link between management board composition and bank risk. In the first essay we examine which variables have predictive power for financial stress in 25 OECD countries, using a recently constructed financial stress index. We find that panel models can hardly explain FSI dynamics. Although better results are achieved in country models, our findings suggest that financial stress is hard to predict out-of- sample despite the reasonably good in-sample performance of the models. The second essay develops an early warning framework for assessing systemic risks and predicting systemic events over two horizons of different length on a panel of 14 countries. We build a financial stress index to identify the starting dates of systemic financial crises and select crisis-leading indicators in a two-step approach; we find relevant prediction horizons for each indicator and employ Bayesian model averaging to identify the most useful predictors. We find superior performance of the long-horizon model for the Czech Republic. The theoretical literature gives conflicting predictions on how bank... Tato disertační práce se skládá ze čtyř esejí, které empiricky zkoumají tři témata ve finanční ekonomii; finanční stres a její vedoucí ukazatele, vztah mezi konkurencí v bankovním sektoru a finanční stabilitou a souvislost mezi složením představenství bank a bankovním rizikem. V první eseji zkoumáme, které proměnné dokáží předpovědět finanční stres v 25 zemích OECD s využitím nedávno vytvořeného indexu finančního stresu. Zjistili jsme, že panelové modely jen obtížně vysvětlují dynamiku FSI. Ačkoli jsou lepší výsledky v modelování jednotlivých zemí, naše zjištění naznačují, že finanční stres je obtížné předpovědět mimo vzorku i přes poměrně dobrou výkonnost modelů v rámci vzorky. Druhý esej sestavuje systém včasného varování pro hodnocení systémových rizik a předpovídání systémových událostí na dvou horizontech různé délky na panelu 14 zemí. Používáme index finančního stresu k určení počátků systémových finančních krizí a ukazatele včasného varování vybíráme ve dvou krocích; identifikujeme relevantní horizonty předpovědí pro každý ukazatel a využíváme Bayesovské modelové průměrování k určení nejužitečnějších prediktorů. Model s dlouhým horizontem se ukázal jako výkonnější pro Českou republiku. Teoretická literatura se neshoduje v názoru, jak míra soutěže mezi bankami ovlivňuje finanční stabilitu. Množství... Keywords: Bankovní soutěž; bankovní riziko; Bayesovské modelové průměrování; indikátory včasného varování; finanční krize; index finančního stresu; strojové učení; složení představenstva; meta-analýza; publikační selektivita; systémové riziko; výběr proměnných; Bank competition; Bank risk-taking; Bayesian model averaging; Early warning indicators; Financial crisis; Financial stress index; Machine learning; Management board composition; Meta-analysis; Publication selection bias; Systemic risk; Variable selection Available in a digital repository NRGL
Pojednání o empirické finanční ekonomii

This dissertation is composed of four essays that empirically investigate three topics in financial economics; financial stress and its leading indicators, the relationship between bank competition ...

Žigraiová, Diana; Jakubík, Petr; Witzany, Jiří; Teplý, Petr; Gächter, Martin
Univerzita Karlova, 2018

Essays on Information Economics
Matysková, Ludmila; Steiner, Jakub; Kamenica, Emir; Dean, Mark
2018 - English
In the first chapter, we study the effect on the economy of platforms for online consumer reviews. Consumer reviews may have perverse effects, including delays in the adoption of new products of unknown quality when consumers are boundedly rational. When consumers fail to take into account that past reviewers self-select into purchases, a monopolist may manipulate the posterior beliefs of consumers who observe the reviews, because the product price determines the self-selection bias. The monopolist will charge a relatively high price because the positive selection of the early adopters increases the quality reported in the reviews. In the second chapter, we study a game between a sender and a receiver in a framework of Bayesian persuasion. A sender choosing a signal to be disclosed to a receiver can often influence the receiver's actions. Is persuasion more difficult when the receiver has additional information sources? Does the receiver benefit from having the additional sources? We extend a Bayesian persuasion model to a receiver's acquisition of costly information. The game can be solved as a standard Bayesian persuasion model under an additional constraint: the receiver never gathers her own costly information. The `threat' of learning hurts the sender. However, the resulting outcome can also... V první kapitole zkoumáme, jaký efekt mají platformy umožňující spotřebitelské recenze na ekonomiku. Když jsou spotřebitelé omezeně racionální, spotřebitelské recenze mohou mít zvrácené účinky zahrnující zpoždění v ujímání se nových produktů neznámé kvality. Pokud spotřebitelé opomíjejí, že u recenzentů došlo k samoselekci ohledně zakoupení či nezakoupení produktu, monopolista může manipulovat přesvědčení spotřebitelů ohledně kvality produktu aktualizované po přečtení recenzí, protože cena produktu určuje zkreslení dané samoselekcí (tzv. self-selection bias). Monopolista nastaví relativně vysokou cenu, protože pozitivní samoselekce u počátečních kupců zvýší reportovanou kvalitu v jejich následných recenzích. Ve druhé kapitole studujeme hru mezi odesílatelem a příjemcem informací v rámci modelu Bayesovského přesvědčování. Odesílatel, který rozhoduje o tom, jaké informace se dostanou k příjemci, může často ovlivnit příjemcovy následné akce. Je přesvědčování těžší, pokud má příjemce i své vlastní zdroje informací? Přinese možnost získávání dalších informací i z vlastních zdrojů prospěch příjemci? V této studii rozšiřujeme model Bayesovského přesvědčování o možnost, že příjemce si může za určitou cenu navíc vyhledat dodatečné informace z vlastních zdrojů. Řešení této hry můžeme získat jako řešení... Available in a digital repository NRGL
Essays on Information Economics

In the first chapter, we study the effect on the economy of platforms for online consumer reviews. Consumer reviews may have perverse effects, including delays in the adoption of new products of ...

Matysková, Ludmila; Steiner, Jakub; Kamenica, Emir; Dean, Mark
Univerzita Karlova, 2018

Jazyk a překlad v právu
Lipertová, Ivana; Kühn, Zdeněk; Žák Krzyžanková, Katarzyna
2018 - Czech
Language, Translation and Law The main objective of this thesis is to explore the interconnection of law and language with a special focus on legal translation. The author of the thesis analyses the history of legal translation together with multilingualism in European Union. The thesis is divided into three major parts: "Language in law", "Translation in law" and "Language(s) and multilingualism in the European Union". The author explains the term legal language in the first part. The attention is directed to indeterminacy and incomprehensibility of the legal language as well as to legal vocabulary and stylistics of legal discourse. The author furthermore analyses the role and legal regulation of the legal language in Czech legislation. The plain language movement is noted as well. The second part of the thesis examines in detail various aspects of legal translation. The author summarises legal translation history worldwide as well as the historical development within the Czech territory. Legal translation is addressed on the basis of the specific use of translation (legislation, international treaties, certified translation and interpretation). In the certified translation and interpretation history the author introduces the sworn interpreters cabinet decree of 22 December 1835 (Hofdecret 109.... Jazyk a překlad v právu Cílem této práce je zkoumání spojení práva a jazyka se zaměřením na právní překlady. Autorka též rozebírá dějinný vývoj právního překladu a současně mnohojazyčnost v Evropské unii. Práce je členěna do tří částí: "Jazyk v právu", "Překlad v právu" a "Jazyk(y) a mnohojazyčnost v Evropské unii". V první části autorka vysvětluje pojem právního jazyka. Pozornost je věnována neurčitosti a srozumitelnosti právního jazyka spolu se slovní zásobou a stylistikou. Dále autorka rozebírá roli a právní úpravu právního jazyka v české legislativě. Stranou nezůstává ani hnutí za plain langugage. Druhá část práce podrobně analyzuje různé aspekty právního překladu. V práci jsou zmapovány světové dějiny právního překladu i historický vývoj v českých zemích. O právním překladu samotném je pojednáno dle specifických použití překladu (legislativa, mezinárodní smlouvy, soudní překladatelství a tlumočnictví). V rámci historie soudního tlumočnictví se autorka též věnuje dosud jinde nepublikovanému dvorskému dekretu č. 109 ze dne 22. prosince 1835, o soudních tlumočnících (Hofdecret 109. vom 22. December 1835). Posléze dostává prostor i kvalita překladu ve spojení s otázkou vzdělávání překladatelů. Třetí část je z hlediska zadaného tématu věnována unikátní jazykové situaci v Evropské unii. Kromě... Keywords: právní jazyk; právní překlad; Evropská unie; soudní překladatelství a tlumočnictví; historie právního překladu; mnohojazyčnost v právním prostředí; legal language; legal translation; European Union; certified legal translation and interpretation; history of legal translation; multilingualism in legal settings Available in a digital repository NRGL
Jazyk a překlad v právu

Language, Translation and Law The main objective of this thesis is to explore the interconnection of law and language with a special focus on legal translation. The author of the thesis analyses the ...

Lipertová, Ivana; Kühn, Zdeněk; Žák Krzyžanková, Katarzyna
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases