Number of found documents: 104702
Published from to

Vliv strukturních a farmakologických determinant na proces otevírání kanálu NMDA receptoru
Ladislav, Marek; Krůšek, Jan; Bendová, Zdeňka; Zemková, Hana
2018 - Czech
N-methyl-D-aspartate receptors (NMDARs) are heterotetramers containing two obligatory glycine-binding (GluN1) and two glutamate/glycine-binding (GluN2/3) subunits. These receptors mediate excitatory synaptic transmission in the central nervous system and play a key role in high order neuronal processes as a learning and formation of memory. It has been shown that dysregulation of NMDARs is involved in the pathophysiology of neurological and psychiatric disorders. Each receptor is composed of four protomers exhibiting a conserved domain organization. The most distal part to the cell membrane is the amino-terminal domain that is linked to the ligand binding domain (LBD), which is connected to the pore-forming transmembrane domain (TMD) communicating with the intracellular carboxy-terminal domain. LBD and TMD are connected via three polypeptide chains - linkers. Channel opening is the key step in the NMDAR gating that allows the flux of ions across the membrane. The energy of agonist binding-evoked conformational changes is transferred via linkers to M3 helices forming an ion channel. The rearrangement of M3 helices in activated receptor makes the central cavity of the channel accessible. The details of energy transfer are not yet fully characterized, although accurate knowledge of the receptor gating... N-metyl-D-aspartátové (NMDA) receptory jsou heterotetramery, složené ze dvou obligatorních glycin-vázajících GluN1 podjednotek a dvou glutamát/glycin vázajících GluN2/3 podjednotek. Tyto receptory zprostředkovávají rychlý synaptický přenos v centrální nervové soustavě, přičemž hrají výraznou roli při vývoji mozku a synaptické plasticitě, která je základním mechanismem procesu učení a paměti. Bylo prokázáno, že dysfunkce NMDA receptorů je spjata s několika neurologickými a psychiatrickými poruchami. NMDA receptory mají specifickou doménovou organizaci. Extracelulárně nejvzdáleněji od membrány se nachází amino-terminální doména, na kterou směrem k membráně navazuje ligand vázající doména (LBD), kde se vážou agonisté. LBD je propojena třemi krátkými polypeptidovými řetězci - linkery s transmembránovou doménou (TMD), kde se nachází vlastní iontový kanál. Receptor je na intracelulární straně zakončen karboxy-terminální doménou. Proces otevírání iontového kanálu NMDA receptoru zahrnuje několik kroků a je založen na funkčním propojení mezi LBD-linkery-TMD, kdy navázáním agonistů do LBD dochází ke konformační změně, jejíž energie je přenášena linkery na TMD, čímž dochází k otevření iontového kanálu. Detaily tohoto přenosu nejsou stále zcela charakterizovány, i když přesná znalost mechanismu otevírání... Keywords: glutamátové receptory; struktura; funkce; farmakologie; glutamate receptors; structure; function; pharmacology Available in a digital repository NRGL
Vliv strukturních a farmakologických determinant na proces otevírání kanálu NMDA receptoru

N-methyl-D-aspartate receptors (NMDARs) are heterotetramers containing two obligatory glycine-binding (GluN1) and two glutamate/glycine-binding (GluN2/3) subunits. These receptors mediate excitatory ...

Ladislav, Marek; Krůšek, Jan; Bendová, Zdeňka; Zemková, Hana
Univerzita Karlova, 2018

Proteinový profil, metabolické enzymy a transmembránová signalizace v myokardu spontánně hypertenzního potkana kmene SHR-Tg19
Manakov, Dmitry; Novotný, Jiří; Kuncová, Jitka; Kalous, Martin
2018 - English
Cardiovascular diseases account for the majority of deaths both worldwide and in the Czech Republic. Main factors contributing heart disease development, aside age and sex, are obesity, high blood pressure and high blood cholesterol and triglyceride levels. Spontaneously hypertensive rat (SHR) was developed and used for search of genetic determinants of these traits. This commonly used rat model develops hypertension, dyslipidemia, and insulin resistance naturally which is caused by aberrant Cd36 fatty acid translocase gene. Previous studies have shown that rescue of Cd36 performed in the transgenic SHR-Tg19 strain enhances cardiac beta-adrenergic system, slightly increases heart mass and leads to higher susceptibility to arrhythmias. The present thesis had two main aims: 1) To investigate whether and how a transgenic rescue of Cd36 in SHR affects protein composition, mitochondrial function and activity of selected metabolic enzymes of the heart. 2) To study the expression and distribution of selected components of beta-adrenergic signaling system in lipid raft isolated form membranes using the TX-100 detergent. We set to compare two commonly used proteomic approaches, 2D electrophoresis with MALDI-TOF mass spectrometry and label-free LC-MS. The results did not reveal any overlap between... Kardiovaskulární nemoci jsou nejčastější příčinou smrti jak na celém světě, tak v České republice. Hlavní faktory přispívající k rozvoji srdečních onemocnění, kromě věku a pohlaví, jsou obezita, vysoký krevní tlak a vysoká hladina cholesterolu a triglyceridů v krvi. Spontánně hypertenzní potkan (SHR) byl vyvinut a používán k vyhledávání genetických determinant těchto projevů. Tento běžně používaný potkaní model rozvíjí hypertenzi, dyslipidemii a inzulínovou rezistenci díky abnormálnímu genu translokázy mastných kyselin Cd36. Předchozí studie ukázaly, že transgenní oprava Cd36 u kmene SHR-Tg19 zlepšuje činnost beta-adrenergního systému v srdci, mírně zvyšuje srdeční hmotnost a vede ke zvýšení náchylnosti k arytmiím. Tato práce měla dva hlavní cíle: 1) Zjistit, zda a jak transgenní náhrada Cd36 v SHR ovlivňuje proteinové složení, mitochondriální funkci a aktivitu vybraných metabolických enzymů srdce. 2) Studovat expresi a distribuci vybraných složek beta-adrenergního signálního systému v lipidových raftech izolovaných pomocí solubilizace membrán detergentem TX-100. Rozhodli jsme se porovnat dva běžně používané proteomické přístupů, 2D elektroforézu spojenou s MALDI-TOF hmotnostní spektrometrií a tzv. label-free LC-MS. Výsledky neukázaly překryv mezi odlišně exprimovanými proteiny identifikovanými... Keywords: SHR; Cd36; Srdce; Levá a pravá komory; proteomika; mitochondrie; SHR; Cd36; Heart; Left and right ventricles; proteomics; mitochondria Available in a digital repository NRGL
Proteinový profil, metabolické enzymy a transmembránová signalizace v myokardu spontánně hypertenzního potkana kmene SHR-Tg19

Cardiovascular diseases account for the majority of deaths both worldwide and in the Czech Republic. Main factors contributing heart disease development, aside age and sex, are obesity, high blood ...

Manakov, Dmitry; Novotný, Jiří; Kuncová, Jitka; Kalous, Martin
Univerzita Karlova, 2018

Úloha mitochondriálního genomu v kardioprotektivních mechanismech indukovaných adaptací na chronickou hypoxii
Nedvědová, Iveta; Žurmanová, Jitka; Polák, Jan; Čížková, Dana
2018 - Czech
Cardiovascular intervention studies are a very important issue given that the ischaemic heart disease is one of the main mortality and morbidity causes in the Western world. Cardioprotection is mediated through a variety of signalling pathways in the cell that may directly or indirectly affect energy metabolism and mitochondria. Ischaemia-reperfusion injury of the heart significantly affect mitochondrial function revealing a potential therapeutic target. The role of mitochondria in the myocardium is not only in the field of energy homeostasis, but also in mediating the cellular response to reduced oxygen supply and in apoptosis regulation. This thesis aims to elucidate the response of the hypertrophied heart of the spontaneously hypertensive rat (SHR) and the derived conplastic strain with mitochondrial genome of normotensive Brown Norway (SHR-mtBN ) to the cardioprotective regime of adaptation to chronic normobaric hypoxia (CNH, Fi 0.1). The adaptive changes were studied at the cellular, protein and gene levels using Real-time RT-PCR, Biomark Chip Analysis, Western Blot, spectrophotometric measurements of enzyme activity and quantitative immunofluorescence analyses. The present thesis was based on a different cardioprotective phenotype between SHR and SHR-mtBN strains, i.e. a significantly smaller... Studie kardioprotektivních intervencí jsou velmi významným tématem vzhledem k tomu, že ischemická choroba srdeční je jednou z hlavních příčin morbidity a mortality v západním světě. Kardioprotekce je v buňce zprostředkovávána řadou různých signalizačních drah a mnoho z nich přímo či nepřímo ovlivňují energetický metabolismus a mitochondrie. Mitochondrie jsou významně zasaženy při ischemicko-reperfúzním poškození srdce a stávají se tak potenciálním terapeutickým cílem. Jejich role v myokardu není jen v oblasti energetické homeostázy, ale i ve zprostředkování buněčné odpovědi na snížený přísun kyslíku a regulaci apoptózy. Tato práce si kladla za cíl přispět k poznání odpovědi hypertrofovaného srdce spontánně hypertenzního potkana (SHR) a odvozeného konplastického kmene s mitochondriálním genomem normotenzního kmene Brown Norway (SHR-mtBN ) na kardioprotektivní režim adaptace na chronickou normobarickou hypoxii (CNH, Fi 0.01). Adaptivní změny byly studovány na buněčné, proteinové i genové úrovni s použitím metod Real-time RT PCR, čipová analýza Biomark, Western blot, spektrofotometrická měření enzymatické aktivity a kvantitativní imunofluorescenční analýzy. Předložená práce vycházela z rozdílného kardioprotektivního fenotypu mezi kmeny SHR a SHR-mtBN , kdy po CNH byla u kmene SHR-mtBN pozorována... Keywords: srdce; hypoxie; kardioprotektivní mechanismy; mitochondrie; heart; hypoxia; cardioprotective mechanisms; mitochondria Available in a digital repository NRGL
Úloha mitochondriálního genomu v kardioprotektivních mechanismech indukovaných adaptací na chronickou hypoxii

Cardiovascular intervention studies are a very important issue given that the ischaemic heart disease is one of the main mortality and morbidity causes in the Western world. Cardioprotection is ...

Nedvědová, Iveta; Žurmanová, Jitka; Polák, Jan; Čížková, Dana
Univerzita Karlova, 2018

Analýza mechanizmů spojených s benefičním účinkem různých lipidových forem Omega-3 polynenasycených mastných kyselin z mořských zdrojů na metabolizmus.
Pavlišová, Jana; Rossmeisl, Martin; Maletínská, Lenka; Cahová, Monika
2018 - English
Obesity, one of the most serious health problems of the 21st century, often occurs as a result of an imbalance between energy intake and energy expenditure. Dietary lipids play an important role in the development of obesity, partly because they represent the richest source of energy amongst all macronutrients. It is, however, not only the amount of consumed lipids, but also the composition of fatty acids, which strongly influences health effects of a particular diet. Saturated fatty acids (SFA) are generally considered as unhealthy due to their pro-inflammatory and lipotoxic properties, while monounsaturated fatty acids (MUFA) and polyunsaturated fatty acids (PUFA) represent a healthier alternative, as they are more readily oxidized and do not disrupt biochemical properties of cellular membranes. Amongst PUFA, PUFA of n-3 series (Omega-3) represent an utterly unique class of lipids that have been documented to protect against cardiovascular disease and dyslipidemia in men and improve insulin sensitivity and glucose tolerance primarily in animal models of obesity. Some molecular mechanisms of Omega-3 action have been already uncovered, such as the modification of biological membranes composition, activation of various transcription factors and membrane receptors, and their role as precursors for... Obezita, jakožto jeden z nejzávažnějších zdravotních problémů 21. století, vzniká často v důsledku nerovnováhy mezi příjmem a výdejem energie. Příjem tuků pak hraje v rozvoji obezity důležitou roli částečně proto, že tuky jsou ve srovnání s ostatními makronutrienty nejkoncentrovanějším zdrojem energie. Zdravotní dopady konkrétní diety však nezáleží pouze na absolutním množství přijatých tuků. Důležitá je také kompozice mastných kyselin, přičemž nasycené mastné kyseliny (SFA) jsou kvůli svým prozánětlivým a lipotoxickým účinkům obecně považovány za méně zdravé, zatímco mononenasycené (MUFA) a polynenasycené mastné kyseliny (PUFA) představují zdravější alternativu, protože jsou v organizmu pohotově oxidovány a nenarušují fyziologické vlastnosti buněčných membrán. Zcela unikátní třídu lipidů pak představují n-3 polynenasycené mastné kyseliny (Omega-3), jejichž příjem v potravě působí u lidí jako ochrana proti rozvoji kardiovaskulárního nemocnění a dyslipidemie, zatímco u zvířecích modelů obezity zlepšuje, kromě výše zmíněných parametrů, také citlivost k inzulínů a glukózovou toleranci. Bylo již popsáno mnoho molekulárních mechanizmů, jakými mohou Omega-3 působit na metabolizmus. Omega-3 mohou modifikovat biochemické složení buněčných membrán, působit jako ligandy různých transkripčních faktorů či... Keywords: fosfolipidy; polynenasycené mastné kyseliny; obezita; inzulínová rezistence; phospholipids; polyunsaturated fatty acids; obesity; insulin resistance Available in a digital repository NRGL
Analýza mechanizmů spojených s benefičním účinkem různých lipidových forem Omega-3 polynenasycených mastných kyselin z mořských zdrojů na metabolizmus.

Obesity, one of the most serious health problems of the 21st century, often occurs as a result of an imbalance between energy intake and energy expenditure. Dietary lipids play an important role in ...

Pavlišová, Jana; Rossmeisl, Martin; Maletínská, Lenka; Cahová, Monika
Univerzita Karlova, 2018

Předcházet velké vodě. Administrativní opatření proti povodním v Čechách na konci 18. století.
Hudeček, Ondřej; Himl, Pavel; Tinková, Daniela; Maur, Eduard
2018 - Czech
During the winter of 1783-1784, practically all European states were struck by severe floods. These natural disasters challenged the state bodies and their ability to cope with exceptional situations. At the time, administrative bodies in the Czech lands were undergoing numerous and substantial reforms designed in the spirit of enlightened absolutism to improve efficiency and thus contribute to the "greater good". The aim of all these reforms was to bring security to the lives of people and promote its quality, because this brought advantages for the whole state. Based on an analysis of the preserved archive sources and newspapers examines present dissertation the formation of the state flood prevention in Bohemia in the late eighteen century. From general point of view the aim of my dissertation is to help to better understand the modernisation process in the era of Enlightenment. It departs, i.a. from the findings of French philosopher Michel Foucault and his concept of biopolitics. The dissertation analyses some concrete examples of this biopolitics, such as the struggle of state bodies against every possible irregularity, contingency and risk, that could endangered the wealth of state and its inhabitants, health of people and the social order, promotion of "love for human beings"... Během zimy 1783-1784 byly prakticky všechny evropské státy postiženy silnými povodněmi. Tato přírodní pohroma výrazně prověřila schopnosti státních orgánů reagovat na mimořádné situace. Právě v této době probíhaly v českých zemích mnohé zásadní správní reformy, které měly v duchu osvícenského absolutismu zefektivnit fungování úřadů a tím přispět k "obecnému blahu". Cílem všech těchto reforem bylo zlepšit životy lidí a jejich bezpečnost, a tím prospět státu jako takovému. Na základě dochovaných archivních pramenů a dobového tisku sleduje předkládaná disertace, jak se v Čechách konce 18. století utvářel systém státem řízené prevence před povodněmi. V nejobecnější rovině chce disertace přispět k poznání procesu modernizace v osvícenské době. Vychází mj. z poznatků francouzského filosofa Michela Foucaulta a jeho konceptu biopolitiky. Mezi konkrétní projevy biopolitiky, analyzované v předkládané disertaci, patří boj úřadů proti všem nepravidelnostem, nahodilostem a rizikům, ohrožujícím majetek lidí a státu, zdraví obyvatel i společenský řád, podpora "lidumilství" (Menschenliebe) při pomoci topícím se osobám a zásady veřejné hygieny. Na základě prozkoumaných pramenů a literatury jsem přesvědčen, že rozvoj státní povodňové prevence v Čechách právě na konci 18. století byl umožněn zaprvé osvícenskými... Available in a digital repository NRGL
Předcházet velké vodě. Administrativní opatření proti povodním v Čechách na konci 18. století.

During the winter of 1783-1784, practically all European states were struck by severe floods. These natural disasters challenged the state bodies and their ability to cope with exceptional situations. ...

Hudeček, Ondřej; Himl, Pavel; Tinková, Daniela; Maur, Eduard
Univerzita Karlova, 2018

Etické problémy v souvislosti se zapojením pacientů a lékařů v klinickém výzkumu
Norková, Olga; Haškovcová, Helena; Holmerová, Iva; Jedličková, Anetta
2018 - Czech
(in English): The subject of my dissertation is the decision of the subjects to participate in the early phase of clinical trial. The aim of this disseration is to detect and understand the ethical aspects of decision making of subjects with oncological diseases to participate in the early phase of clinical trial. In the theoretical part of my dissertation, I define the field of clinical research, describe the phases of clinical research and ethical codes important for clinical research. The current ethical dilemmas related to the participation of subjects in the early phase of clinical trial, which are being discussed by the professional public, are presented. The research part contains the results of interviews with seventeen respondents whose content correlates with the aim of the research part and it is to understand the decision- making of subjects to participate in the early phase of clinical trial in terms of subjectively constructed realities, which are different for individual respondents. The results of the research show that fourteen respondents identified one of the most important aspects of the decision-making to participate in the early phase of clinical trial of the recommendation of principal investigator and trust in a physician. Twelve respondents stated the most frequent reason... (česky) Předmětem mé disertační práce je rozhodování subjektů k účasti v rané fázi klinického hodnocení. Cílem práce je detekovat a porozumět etickým aspektům rozhodování subjektů s onkologickým onemocněním k účasti v rané fázi klinického hodnocení. V teoretické části své disertační práce vymezuji oblast klinického výzkumu, popisuji jednotlivé fáze klinického výzkumu a etické kodexy významné pro klinický výzkum. Jsou představena aktuální etická dilemata související s účastí subjektů v rané fázi klinického hodnocení, která jsou diskutována odbornou veřejností. Výzkumná část obsahuje výsledky šetření rozhovorů se sedmnácti respondenty, jehož obsah koreluje s vytyčeným cílem, tj. porozumět rozhodování subjektů k účasti v rané fázi klinického hodnocení z hlediska subjektivně konstruovaných realit, které jsou u jednotlivých respondentů odlišné. Z výsledků výzkumného šetření vyplývá, že čtrnáct respondentů označilo za jeden z nejvýznamnějších aspektů rozhodování k účasti v rané fázi klinického hodnocení doporučení zkoušejícího lékaře a důvěru v lékaře. Dvanáct respondentů uvedlo jako nejčastější důvod účasti naději na získání léčebného prospěchu. Jedenáct respondentů přisoudilo očekávanému léčebnému prospěchu význam prodloužení délky života a zlepšení kvality života. Z výpovědí respondentů je patrné, že... Keywords: etika lékařská; etika výzkumu; hodnocení léčivých přípravků; léčivé přípravky nové; pacient ve výzkumu; pacient onkologický; prospěch léčebný; výzkum klinický; výzkum klinický I. fáze; rozhodování k účasti; medical ethics; ethics of research; evaluation of medicinal products; new medicinal products; patient in research; oncological patient; therapeutic benefit; clinical research; Phase I Clinical Trials; decision-making to participate Available in a digital repository NRGL
Etické problémy v souvislosti se zapojením pacientů a lékařů v klinickém výzkumu

(in English): The subject of my dissertation is the decision of the subjects to participate in the early phase of clinical trial. The aim of this disseration is to detect and understand the ethical ...

Norková, Olga; Haškovcová, Helena; Holmerová, Iva; Jedličková, Anetta
Univerzita Karlova, 2018

Možnosti hodnocení neprofesionální expozice nízkofrekvenčnímu hluku
Potužníková, Dana; Fiala, Zdeněk; Bencko, Vladimír; Argalášová, Ĺubica
2018 - Czech
v anglickém jazyce The possible assessments of unprofessional exposures of low frequency noise Introduction: Along with technical development, the number of sources of low frequency noise increases in the human environment and the number of complaints from people exposed to noise from these sources increases as well. The statutory limit for non-professional exposure to low frequency noise has not yet been established (due to the limited amount of data on low frequency noise exposure risks) in the EU countries (USA) and no WHO recommendations have been issued in this area. For these reasons, the hygienic limit for municipal/non-professional exposure to low frequency noise was not specified in the Czech Republic. Objecticve: The present dissertation thesis was to investigate whether the short-term experimental exposure to low frequency noise with the tonic component induces significant changes in the circadian rhythm of cortisol and alpha-amylase in saliva in the experimental set of volunteers. Saliva is a biological material that allows low-invasiveness collection. The work was supposed to assess whether possible changes could be used as objective indicators of the presence of the stress response to the noise exposure. Material and metods: An experimental study was conducted on a set of 100... v českém jazyce Možnosti hodnocení neprofesionální expozice nízkofrekvenčnímu hluku Úvod: S technickým rozvojem se v životním prostředí zvyšuje počet zdrojů nízkofrekvenčního hluku a roste počet stížností exponovaných osob. Závazný limit pro neprofesionální expozici nízkofrekvenčnímu hluku (NfH) nebyl dosud, z důvodu omezeného množství údajů o rizikovosti expozice NfH, zaveden v zemích EU či USA a není ani vydáno doporučení WHO. V České republice hygienický limit pro komunální/neprofesionální expozici NfH stanoven není.1 Cíle: Předkládaná disertační práce měla zjistit, zda krátkodobá experimentální expozice NfH s tónovou složkou vyvolá u experimentálního souboru dobrovolníků významné změny cirkadiánního rytmu hladin kortizolu a α-amylázy ve slinách (sliny představují biologický materiál umožňující odběr s nízkou mírou invazivity). Práce měla zhodnotit, zda by případné změny bylo možné využít jako objektivní ukazatele přítomnosti stresové odpovědi na expozici NfH. Materiál a metodika: Experimentální studie byla provedena na souboru 100 dobrovolníků (63 žen, 37 mužů), vystavených akutní krátkodobé intenzivní expozici NfH s tónovou složkou (30 min). Modelová expozice byla vytvořena podle charakteristik NfH, získaných z dlouhodobého měření hluku z hudebních produkcí. V průběhu expozičního dne byly... Keywords: nízkofrekvenční hluk; hudební produkce; slinný kortizol; slinná α-amyláza; tepová frekvence; krevní tlak; low frequency; musical production; salivary cortisol; salivary alpha amylase; heart rate; blood pressure Available in a digital repository NRGL
Možnosti hodnocení neprofesionální expozice nízkofrekvenčnímu hluku

v anglickém jazyce The possible assessments of unprofessional exposures of low frequency noise Introduction: Along with technical development, the number of sources of low frequency noise increases in ...

Potužníková, Dana; Fiala, Zdeněk; Bencko, Vladimír; Argalášová, Ĺubica
Univerzita Karlova, 2018

Soutěžněprávní aspekty technické standardizace, užívání a ochrany práv duševního vlastnictví
Pelcman, Lukáš; Šmejkal, Václav; Vondráčková, Aneta
2018 - Czech
Competition law aspects of technical standardization, use and protection of intellectual property rights Abstract The thesis deals with mutual relationship between intellectual property law and competition law in the context of technical standardization - i.e. process which gives rise to a significant number of potential conflicts between the two legal areas. It is analysed, in the context of technical standardization, in what way are subjective rights of intellectual property right owners limited by competition law regulation. It falls within the ambit of this thesis to evaluate whether respective legal framework fulfils necessary requirements on legal certainty and whether it is applied in the same manner to each undertaking, or if there are any discrepancies as to the application of the legal framework dependent on the kind of the undertaking. This thesis particularly concerns with competition law aspects of standardization in information and communication technology sector and selected issues related to use or protection of intellectual property rights in connection to article 101 and 102 TFEU. First chapter explains what the term technical standard entails, introduces de facto and de jure standards, describes the process of their creation and analyses potential effects of this process on the... Soutěžněprávní aspekty technické standardizace, užívání a ochrany práv duševního vlastnictví Abstrakt Předkládaná práce se zabývá vzájemným vztahem práva duševního vlastnictví a soutěžního práva v kontextu technické standardizace - tj. procesu, který představuje významné ohnisko potencionálních střetů těchto dvou právních odvětví. Na pozadí technické standardizace je analyzováno, jakým způsobem soutěžněprávní regulace ovlivňuje výkon subjektivních práv vlastníků duševního vlastnictví, přičemž cílem této diplomové práce je posoudit, zda právní úprava, ze které tato regulace vyplývá, vykazuje potřebnou míru právní jistoty a zda se uplatní bez rozdílu na všechny typy tržních subjektů, nebo jestli ve vztahu k některým z nich vykazuje určité odchylky. Pozornost je zejména věnována soutěžněprávním aspektům samotného vzniku technických standardů v prostředí informačních a komunikačních technologií a vybraným rizikům spojeným s užíváním či ochranou práv duševního vlastnictví ve vztahu k čl. 101 a čl. 102 SFEU. První kapitola obecně vymezuje pojem technického standardu, představuje rozlišení mezi de facto a de iure standardy, popisuje způsob jejich vzniku a analyzuje možné dopady procesu technické standardizace na hospodářskou soutěž, zejm. s ohledem na čl. 101 SFEU. V návaznosti na potencionální rizika spojená s... Keywords: soutěžní právo; duševní vlastnictví; technická standardizace; competition law; intellectual property; technical standardization Available in a digital repository NRGL
Soutěžněprávní aspekty technické standardizace, užívání a ochrany práv duševního vlastnictví

Competition law aspects of technical standardization, use and protection of intellectual property rights Abstract The thesis deals with mutual relationship between intellectual property law and ...

Pelcman, Lukáš; Šmejkal, Václav; Vondráčková, Aneta
Univerzita Karlova, 2018

Etická problematika asistované reprodukce s důrazem na metody kryokonzervace
Zajíčková, Markéta; Haškovcová, Helena; Křepelka, Petr; Teplá, Olga
2018 - Czech
Human infertility is not a new phenomenon, but it is as old as humanity itself. Currently in most developed countries, the number of couples who have a problem with childbearing is growing. This is due, among other things, to the lifestyle associated with career development and postponement of parenthood. While in the past infertile couples usually had only two options to deal with their sterility - childlessness and a substitute life program, or adopting a child. Today, infertile couples have a third option and this is the treatment of infertility using assisted reproduction methods. This year, exactly forty years have elapsed since the birth of the first child by means of extracorporeal fertilization. Already then the assisted reproduction was considered a method that is ethically problematic. Numerous specialists, such as physicians, biologists, lawyers, philosophers, theologians, and others, have been involved in the quest for ethical issues. Not only there has been no solution to some problems during the whole lifetime of assisted reproduction on which most experts and the general public would agree, but with the gradual development of this treatment method new problems have arisen. Today's stage of development of artificial insemination techniques and procedures together with modern... Lidská neplodnost není novým fenoménem, ale je stejně stará jako lidstvo samo. V současné době však ve většině vyspělých zemí stoupá počet párů, které mají problém s početím potomka. To je způsobeno mimo jiné i životním stylem spojeným s budováním kariéry a odkládáním rodičovství. Zatímco v minulosti neplodné páry měly obvykle jen dvě možnosti jak řešit svoji sterilitu - bezdětností a náhradním životním programem, nebo osvojením dítěte. Dnes mají neplodné páry ještě třetí možnost, kterou je léčba neplodnosti pomocí metod asistované reprodukce. Letos uplynulo přesně čtyřicet let od okamžiku, kdy se narodilo první dítě pomocí mimotělního oplodnění. Již tehdy byla asistovaná reprodukce považována za metodu, která je eticky problematická. Na hledání východisek etických problémů se podílela a stále podílí celá řada odborníků, např. lékaři, biologové, právníci, filozofové, teologové a další. Nejen, že u některých problémů nebylo za celou dobu existence asistované reprodukce nalezeno řešení, na němž by se většina odborné i laické veřejnosti shodla, ale s postupným vývojem této léčebné metody vznikají problémy nové. Dnešní stupeň vývoje jednotlivých technik a postupů umělého oplodnění spolu s moderními farmaceutickými přípravky umožňují mít vlastní dítě i osamělým ženám bez partnera, homosexuálním párům a... Keywords: altruismus; antinatalismus; asistovaná reprodukce; dárcovství gamet; etika; historie; kluzký svah; kryokonzervace; spravedlnost; Altruism; Antinatalism; Assisted Reproduction; Cryopreservation; Donation of Gametes; Ethics; History; Slippery Slope; Justice Available in a digital repository NRGL
Etická problematika asistované reprodukce s důrazem na metody kryokonzervace

Human infertility is not a new phenomenon, but it is as old as humanity itself. Currently in most developed countries, the number of couples who have a problem with childbearing is growing. This is ...

Zajíčková, Markéta; Haškovcová, Helena; Křepelka, Petr; Teplá, Olga
Univerzita Karlova, 2018

Využití molekulárně biologické metody One-Step Nucleic Acid Amplification (OSNA) při vyšetření sentinelových lymfatických uzlin u pacientek s karcinomem endometria
Kosťun, Jan; Presl, Jiří; Fínek, Jindřich; Roztočil, Aleš
2018 - Czech
Hypothesis The One-Step Nucleic Acid Amplification method could represent an effective intraoperative tool for detection of metastatic involvement of lymphatic nodes on the level of ultrastaging in endometrial cancer patients. Objective Utilization of the One-Step Nucleic Acid Amplification (OSNA) molecular biology method for the detection of the micrometastatic and macrometastatic involvement of sentinel lymph nodes in endometrial cancer patients. The objective is a comparison with the conclusion of the histopathological ultrastaging of sentinel lymph nodes and a description of the clinical consequences of this method. Methods Patients indicated for the surgical treatment of endometrial cancer underwent the detection of sentinel lymph nodes that was executed using the intracervical application of a tracer. Nodes larger than 5 mm were cut into sections 2 mm thick parallel to the short axis of the node. Odd sections were examined using the OSNA method, while even ones were examined by hematoxylin and eosin (H&E) and immunohistochemical examination to detect cytokeratin 19 antibody (IHC CK19) based on an ultrastaging-relevant protocol. Nodes of the size of 5 mm and smaller were divided into halves along the longitudinal axis with one half being examined using the OSNA method and the other half by... Hypotéza studie Metoda One-Step Nucleic Acid Amplification by mohla představovat efektivní intraoperativní nástroj detekce metastatického postižení lymfatických uzlin u pacientek s karcinomem endometria na úrovni ultrastagingu. Cíle práce Obsahem této práce je ověření využitelnosti molekulárně biologické metody One-Step Nucleic Acid Amplification (OSNA) pro detekci mikrometastatického a makrometastatického postižení sentinelových lymfatických uzlin u pacientek s karcinomem endometria pro klinickou praxi. Primárním cílem práce je srovnání závěrů metody OSNA se závěrem histopatologického ultrastagingu sentinelových uzlin. Mezi sekundární cíle patří vyjádření dopadu této metody na řazení pacientek do stádií dle FIGO klasifikace, vlastní úspěšnost detekce sentinelové uzliny a imuhohistochemické potvrzení exprese cytokeratinu 19 primárním tumorem u všech pacientek zařazených do studie. Pacientky a metody Pacientky indikované k operační léčbě pro karcinom endometria, které podepsaly informovaný souhlas se zařazením do studie, podstoupily detekci a exstirpaci sentinelových lymfatických uzlin. Ta proběhla pomocí intracervikální aplikace traceru. Uzliny> 5 mm byly prokrájeny po 2 mm paralelně ke krátké ose uzliny. Liché řezy byly vyšetřeny metodou OSNA, sudé hematoxylinem eozinem (H&E) a imunohistochemickým... Available in a digital repository NRGL
Využití molekulárně biologické metody One-Step Nucleic Acid Amplification (OSNA) při vyšetření sentinelových lymfatických uzlin u pacientek s karcinomem endometria

Hypothesis The One-Step Nucleic Acid Amplification method could represent an effective intraoperative tool for detection of metastatic involvement of lymphatic nodes on the level of ultrastaging in ...

Kosťun, Jan; Presl, Jiří; Fínek, Jindřich; Roztočil, Aleš
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases