Number of found documents: 97430
Published from to

Aleš a Petr Holičtí, dvě generace Šternberků a jejich působení na české politické scéně v první polovině 15. století
Koula, Vít; Zilynská, Blanka
2018 - Czech
The exam for the doctorate thesis deals with two representatives of the Sternberk dynasty: Ales Holicky and his son Petr. Firstly, it focuses on Ales and his activities in Zikmund's camp. It surveys Sternberk's political programme, its fulfilment and goals. Further, it follows Ales's political orientation after the conversion to chalice in the beginning of the 30s of the 15th century and tries to cover the grounds for Ales's rise including the influence of the political coalitions of which he was a member. In that context, Ales's role in Ptacek's and Podebrad's party is explained as well as his part in formulating and promoting their demands. On the basis of the required findings, the thesis attempts to show who in fact profited from Ales's policy. Was it only Ales, respectively his dynasty, the utraquist coalitions of which he was a member, or the country as well? The thesis also tries to revise some conclusions of previous historiography, in which Ales's influence in the parties he was a member of as well as his ability of an independent conduct have been under evaluated. Having made a successful career in the revolutionary and difficult period of the first half of the 15th century, Ales should rightly rank among the significant, although not cardinal personalities of the period who deserve our attention.... Rigorózní práce se zabývá dvěma představiteli rodu Šternberků Alešem Holickým a jeho synem Petrem. Nejprve je pozornost věnována Alešovi a jeho činnosti v Zikmundově táboře. Mapuje Šternberkův politický program, jeho naplňování a cíle. Dále sleduje Alešovu politickou orientaci po konverzi ke kalichu na počátku třicátých let 15. století a snaží se postihnout východiska Alešova vzestupu, včetně vlivu v politických uskupeních, jichž byl členem. V tomto kontextu je pak vysvětlena Alešova role v Ptáčkově a Poděbradově straně a jeho podíl na formulování a prosazování jejích požadavků. Na základě získaných poznatků se práce v závěru snaží zodpovědět otázku, komu vlastně Alešova politika přinesla prospěch, zda pouze jemu, potažmo jeho rodu, kališnickým uskupením, v nichž působil, nebo i zemi. Práce se také snaží revidovat některé závěry starší historiografie, v níž je podceněn Alešův vliv ve stranách, k nimž patřil i jeho schopnost samostatného jednání. V Alešově úspěšné kariéře v převratné a nelehké době jakou byla první polovina 15. století, vidí opodstatnění, proč jej zařadit mezi významné, i když ne právě zásadové postavy tohoto období, jimž náleží naše pozornost. Práce se věnuje jak Alešovu politickému programu, tak jeho vztahům ke spojencům a protivníkům. Současně se zabývá Alešovými majetkovými poměry,... Keywords: Aleš Holický ze Šternberka|Petr Holický ze Šternberka|Hynce Ptáček z Pirkštejna|Jiří z Poděbrad|Oldřich z Rožmberka|Ptáčkova strana|poděbradská strana|utrakvismus|interregnum; Aleš Holický of Šternberk|Petr Holický of Šternberk|Hynce Ptáček of Pirkštejn|Jiří of Poděbrady|Oldřich of Rožmberk|Ptáček's party|Poděbrad's party|utraquism|interregnum Available in a digital repository NRGL
Aleš a Petr Holičtí, dvě generace Šternberků a jejich působení na české politické scéně v první polovině 15. století

The exam for the doctorate thesis deals with two representatives of the Sternberk dynasty: Ales Holicky and his son Petr. Firstly, it focuses on Ales and his activities in Zikmund's camp. It surveys ...

Koula, Vít; Zilynská, Blanka
Univerzita Karlova, 2018

České podoby Franze Kafky před druhou světovou válkou
Soukup, Jiří; Holý, Jiří; Heczková, Libuše; Vojvodík, Josef
2018 - Czech
The present study focuses on the analysis of the changes of Franz Kafka's reception in the Czech context before World War II, i. e. on the analysis of Czech translations and critical reflections in Czech language of his works. The study is divided into two symmetrical (in time) parts: the first one focuses on Kafka's reception in his lifetime (1909-1922), the second one on the reception after his death (1924-1939). In the first part, translations of Kafka's office publications are analyzed in the context of their origin, Kafka's part (as an author) in the formation of the original texts as a source for their translation and set in the context of his belletristic works; in the prosopographically oriented analysis the aim is further focused on the reception of Kafka's belletristic texts in his lifetime and on different strategies of translation by authors who translated his texts into Czech during his lifetime (Milena Jesenská, Milena Illová, Jaroslav Dohnal), Kafka's responses and how they are reflected in his work. The analysis in the second part is structured mainly according to the tendencies of reception whose focus shifts gradually from expressionist to surrealistic interpretations; the analysis of gradual changes of Kafka's image in the Czech press which reflects the changing reception of his... Přítomná práce je věnována analýze proměn recepce Franze Kafky v českém prostředí před druhou světovou válkou, konkrétně zkoumání českých překladů a českojazyčných kritických reflexí jeho prací. Práce je rozdělena do dvou časově symetrických částí: první je věnována Kafkově recepci za života (1909-1922), druhá recepci po jeho smrti (1924-1939). V první části jsou tematizovány překlady Kafkových úředních publikací v kontextu jejich vzniku, problematiky Kafkova autorského podílu na vzniku původních textů jako zdroje pro jejich překlad a zasazení těchto textů do celku Kafkova díla a do kontextu jeho beletristických prací; pozornost je dále věnována prosopograficky orientovanému zkoumání recepce Kafkových beletristických textů za jeho života a analýze odlišných překladatelských strategií autorů, kteří za Kafkova života převedli jeho texty do češtiny (Milena Jesenská, Milena Illová, Jaroslav Dohnal), Kafkových reakcí na ně a toho, jak se zpětně odrážejí v jeho tvorbě. Zkoumání ve druhé části práce je členěno především podle jednotlivých linií recepce, jejichž těžiště se postupně přesouvá od expresionisticky k surrealisticky zaměřeným interpretacím; analýza postupných proměn Kafkova obrazu v českém tisku odrážející proměňující se vnímání jeho postavy a díla zřetelně ukazuje, že Kafka nebyl ve třicátých... Keywords: Franz Kafka; literární kritika; české překlady; Franz Kafka; literary criticism; Czech translations Available in a digital repository NRGL
České podoby Franze Kafky před druhou světovou válkou

The present study focuses on the analysis of the changes of Franz Kafka's reception in the Czech context before World War II, i. e. on the analysis of Czech translations and critical reflections in ...

Soukup, Jiří; Holý, Jiří; Heczková, Libuše; Vojvodík, Josef
Univerzita Karlova, 2018

Pracovněprávní spory
Kalhousová, Viktorie; Pichrt, Jan; Drápal, Ljubomír
2018 - Czech
This diploma thesis deals with two types of disputes under the Czech employment law - the employment disputes and the labor disputes. The main reason for choosing this topic of the thesis was partly due to author's personal experience with the employment dispute, the extensive judicial case law as well as some aspects of the solution of employment disputes before the court - especially the length of proceedings and the decreasing number of cases brought before the court. The first chapter of this thesis relates to procedural aspects of the employment disputes and the author analyzes the main differences between "ordinary" civil proceedings and the employment disputes proceedings. The basic difference is the appointment of the court in the employment disputes, especially the assessors, and the decision-making process of the panel of judges. The main focus of this thesis is a chapter dealing with the employment disputes about the invalidity of the termination of employment, especially focusing on the substantive legislation of each of the methods of the termination of employment and the basic conclusions from the case law of the general courts. Following the main chapter are also solved questions about employment disputes regarding the amount due of the wage and also the issue of disputes concerning... Tato diplomová práce se zabývá oběma druhy pracovněprávních sporů dle českého práva - individuálními pracovněprávními spory a kolektivními pracovněprávními spory. Důvodem pro zpracování tohoto tématu byla jednak zkušenost autorky diplomové práce s individuálními pracovními spory, dále rozsáhlost soudní judikatury řešící tuto problematiku a také neblahá zjištění týkající se řešení individuálních pracovněprávních sporů u obecných soudů - zejména délka řízení a snižující se počet nápadů. Nezbytnou součástí této práce je kapitola o procesních aspektech pracovněprávních sporů, která pojednává o odlišnostech mezi "běžným" civilním řízením a řízením o pracovněprávním sporu. Základní řešenou otázkou je problematika obsazení soudů v pracovněprávních sporech, zejména způsob a doba jmenování přísedících a postup při rozhodování senátu. Těžiště této práce představuje kapitola pojednávající o individuálních pracovněprávních sporech o neplatnost rozvázání pracovního poměru. V rámci této kapitoly je analyzována hmotněprávní úprava každého ze způsobů skončení pracovního poměru a jsou předestřeny zásadní závěry z rozhodovací praxe obecných soudů. V návaznosti na tuto hlavní kapitolu je řešena oblast individuálních pracovněprávních sporů o výplatu dlužné mzdy a autorka se dotkne i problematiky sporů o náhradu... Keywords: Pracovněprávní spor; kolektivní spor; neplatnost skončení pracovního poměru; Employment dispute; labor dispute; invalidity of termination of employment Available in a digital repository NRGL
Pracovněprávní spory

This diploma thesis deals with two types of disputes under the Czech employment law - the employment disputes and the labor disputes. The main reason for choosing this topic of the thesis was partly ...

Kalhousová, Viktorie; Pichrt, Jan; Drápal, Ljubomír
Univerzita Karlova, 2018

Vliv redukční diety a farmakologických intervencí na metabolizmus tukové tkáně u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a obezitou.
Gregová, Monika; Haluzík, Martin; Kunešová, Marie; Žourek, Michal
2018 - Czech
(EN) Obesity and type 2 diabetes mellitus (T2DM) are among metabolic disease with increasing incidence and prevalence. Last decade has been devoted to intensive research focused on pathophysiological mechanisms underlying development of these diseases. Besides environmental factors, lifestyle and amount and composition of food, adipose tissue is a key player in the pathogenesis of obesity and its metabolic complications including insulin resistance (IR) and T2DM. Primary aim of our work was to evaluate the role of recently discovered adipokine omentin and the role of mitochondrial dysfunction in subcutaneous adipose tissue (SCAT) and in peripheral monocytes (PM) in patients with obesity and T2DM with respect to the development of insulin resistance and diabetes. A total number of 118 subjects enrolled in the study were divided into three groups: patients with obesity and T2DM (T2DM group), obese non-diabetics (OB) and healthy lean subjects as a control group (KO). Study subjects underwent several types of interventions - 2 to 3 weeks of very-low calorie diet (VLCD, energy intake 600 kcal per day), regular physical activity program or bariatric surgery (laparoscopic sleeve gastrectomy, LSG). Results indicate that low serum omentin concentrations may contribute to development of obesity-associated... Obezita a diabetes mellitus 2. typu (DM 2. typu) patří mezi metabolická onemocnění se stále vzrůstající incidencí a prevalencí. V soustředěný na objasnění patofyziologických mechanizmů vedoucích k rozvoji těch onemocnění. Vedle faktorů vnějších, jakými jsou životní styl a skladba a množství přijímané klíčovou roli v včetně inzulínové rezistence (IR) a DM 2. typu tuková tkáň Cílem naší práce bylo hlouběji prozkoumat možnou úlohu recentně popsaného adipokinu omentinu a dále zhodnotit úlohu podkožní tukové tkáni (SCAT) a periferních monocytech (PM) při rozvoji inzulínové rezistence a diabetu u pacientů s Do studie bylo celkem zařazeno 118 jedinců rozdělených do 3 skupin: pacienti s diabetes mellitus 2. typu (T2DM), skupina pacientů s prostou obezitou (OB) a zdravé štíhlé stoupily několik typů intervencí - 2 až 3 týdny nízkokalorické diety (VLCD, denní příjem 600 kcal), program pravidelné fyzické aktivity nebo bariatrický výkon (laparoskopická tubulizace žaludku, laparoscopic sleeve gastrectomy, LSG). Dosažené výsledky poukazují na možnou spoluúčast nízkých sérových tělesnou hmotnost a metabolický profil pacientů může být částečně zprostředkován e ukázali, že pacienti s mají mitochondriální dysfunkci ve SCAT a částečně i v PM, přičemž VLCD nevedla zásadnímu zlepšení této dysfunkce. Intervence vedoucí ke zvýšení... Keywords: obezita; diabetes mellitus 2. typu; nízkokalorická dieta; omentin; mitochondriální dysfunkce; laparoskopická tubulizace žaludku; obesity; type 2 diabetes mellitus; very-low calorie diet; omentin; mitochondrial dysfunction; laparoscopic sleeve gastrectomy Available in a digital repository NRGL
Vliv redukční diety a farmakologických intervencí na metabolizmus tukové tkáně u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a obezitou.

(EN) Obesity and type 2 diabetes mellitus (T2DM) are among metabolic disease with increasing incidence and prevalence. Last decade has been devoted to intensive research focused on pathophysiological ...

Gregová, Monika; Haluzík, Martin; Kunešová, Marie; Žourek, Michal
Univerzita Karlova, 2018

Senior jako dobrovolník v sociální práci
Šedivý, Jiří; Šťastná, Jaroslava; Dragomirecká, Eva
2018 - Czech
Rigorózní práce "Senior-dobrovolník v sociální práci" pojednává o dobrovolné činnosti seniorů, v oblasti sociální práce a objasňuje, jak jejich činnost ovlivňuje jejich život v období seniorského věku. Teoretická část práce podává ucelený pohled na problematiku seniorského věku a jeho hlavní představitele, seniora/seniorky a kvalitu jejich života v naší společnosti. Dále se zabývá pohledem na seniora-dobrovolníka v současné seniorské populaci, specifičností, možnostmi a úskalími v práci se seniory-dobrovolníky, začleňováním seniorů- dobrovolníků do sociální práce a konkrétními příklady dobrovolnické činnosti seniorů v sociální práci v různých organizacích v České republice. Podrobně jsou podle zahraničních zdrojů zpracovány příklady dobrovolnictví seniorů ve vybraných evropských i mimoevropských zemích. Druhá část rigorózní práce je zpracována v podobě výzkumného šetření, jehož cílem bylo zmapovat problematiku dobrovolnictví seniorů v sociální práci na základě dvoufázového výzkumného šetření a zjistit, jaké hodnoty přináší seniorům dobrovolnictví v sociální práci v oblasti prohloubení sociálních kontaktů, fyziologických změn, psychologického rozvoje a duchovního rozvoje, ale také jaké dopady má na seniory jejich činnost v dobrovolné práci. Z dosažených výsledků obou fází výzkumného šetření... Rigorózní práce "Senior-dobrovolník v sociální práci" pojednává o dobrovolné činnosti seniorů, v oblasti sociální práce a objasňuje, jak jejich činnost ovlivňuje jejich život v období seniorského věku. Teoretická část práce podává ucelený pohled na problematiku seniorského věku a jeho hlavní představitele, seniora/seniorky a kvalitu jejich života v naší společnosti. Dále se zabývá pohledem na seniora-dobrovolníka v současné seniorské populaci, specifičností, možnostmi a úskalími v práci se seniory-dobrovolníky, začleňováním seniorů- dobrovolníků do sociální práce a konkrétními příklady dobrovolnické činnosti seniorů v sociální práci v různých organizacích v České republice. Podrobně jsou podle zahraničních zdrojů zpracovány příklady dobrovolnictví seniorů ve vybraných evropských i mimoevropských zemích. Druhá část rigorózní práce je zpracována v podobě výzkumného šetření, jehož cílem bylo zmapovat problematiku dobrovolnictví seniorů v sociální práci na základě dvoufázového výzkumného šetření a zjistit, jaké hodnoty přináší seniorům dobrovolnictví v sociální práci v oblasti prohloubení sociálních kontaktů, fyziologických změn, psychologického rozvoje a duchovního rozvoje, ale také jaké dopady má na seniory jejich činnost v dobrovolné práci. Z dosažených výsledků obou fází výzkumného šetření... Keywords: Senior|sociální práce|dobrovolník|dobrovolnictví|zapojení|sociální služby|seniorský věk; Senior|social work|volunteer|volunteering|engagement|social services|senior age Available in a digital repository NRGL
Senior jako dobrovolník v sociální práci

Rigorózní práce "Senior-dobrovolník v sociální práci" pojednává o dobrovolné činnosti seniorů, v oblasti sociální práce a objasňuje, jak jejich činnost ovlivňuje jejich život v období seniorského ...

Šedivý, Jiří; Šťastná, Jaroslava; Dragomirecká, Eva
Univerzita Karlova, 2018

Možnosti měření sociálního vyloučení osob bez domova
Novotný, Filip; Koldinská, Kristina
2018 - Czech
The thesis (rigorous work) is engaged in possibilities of displaced persons social exclusion measurement and was created on the recommendation of the Examination Board by extending and supplementing the diploma thesis. The first chapter contains definitions of terms used in the thesis. The following chapter comprises abriged and modified translation of methodology manual of Indicators of poverty and social exclusion, so-called Laeken indicators. In the third chapter there is described role of the Czech Statistical Office from the perspective of Law on State Statistic Service and in relation with homelessness. The next chapter describes history of homelessness, its typology and several aspects of different social science disciplines. The thesis is supplemented by the approach to homelessness in the 70s of the last century in the context of the crime of subsistence. The last chapter describes selected social transfers provided in the Czech Republic and designed tool for measurement of social exclusion resulting in an index of relative social exclusion. Tématem rigorózní práce, která vznikla na doporučení zkušební komise rozšířením a doplněním diplomové práce, jsou možnosti měření sociálního vyloučení osob bez domova. V první kapitole jsou definovány pojmy použité v této rigorózní práci. Následující kapitola obsahuje zkrácený a upravený překlad metodologické příručky Sociální indikátory chudoby a sociálního vyloučení, tzv. Laekenské indikátory. Ve třetí kapitole je popsána role Českého statistického úřadu z pohledu zákona o státní statistické službě a v souvislosti s problematikou bezdomovectví. Čtvrtá kapitola popisuje historii bezdomovectví, jeho typologii a pohledy různých společenskovědních oborů na tuto problematiku. Je doplněna o přístup k bezdomovectví v 70. letech minulého století v kontextu trestného činu příživnictví. Poslední kapitola popisuje vybrané sociální transfery v ČR a navržený nástroj indikace sociálního vyloučení, jehož výsledkem je index relativního sociálního vyloučení. Keywords: Chudoba|indikátor|sociální vyloučení|příjem|transfer|zaměstnanost|vzdělání|domácnost; Poverty|indicator|social exclusion|income|transfer|employment|education|household Available in a digital repository NRGL
Možnosti měření sociálního vyloučení osob bez domova

The thesis (rigorous work) is engaged in possibilities of displaced persons social exclusion measurement and was created on the recommendation of the Examination Board by extending and supplementing ...

Novotný, Filip; Koldinská, Kristina
Univerzita Karlova, 2018

Naplnění potřeb uživatelek azylových domů pro matky s dětmi v České republice
Froňková, Veronika; Šámalová, Kateřina; Pěnkava, Pavel
2018 - Czech
(in English) The rigorous thesis is devoted to the topic of meeting the needs of users of shelter homes for mothers with children in the Czech Republic. It defines the form of residential social services for mothers with children in Czech legislation. It approaches the target audience of the institution and addresses the causes that may have led to the need to find a service. It specifies the most frequently solved needs, problems, deficits of shelter-seekers. The general part deals with social work methods that can be used in direct work with clients during their stay. The empirical part examines the needs of shelter clients from the perspective of social workers. Based on the assessment of the nationwide questionnaire survey, the results are compared with the views of the clients in the form of structured interviews to verify the reality of the data. The research part of the thesis is closed by an analysis of methodical tools for the identification of client needs used in several selected shelters for mothers and children. The results of the work bring the identification of the areas and the specific needs with which the social workers of the shelters all over the Czech Republic meet. Interpretation of results opens the way for a wider specification of social work performed in shelters for... (česky) Rigorózní práce se věnuje tématu naplňování potřeb uživatelek azylových domů pro matky s dětmi v České republice. Vymezuje formu a podobu pobytové sociální služby azylového ubytování pro matky s dětmi v české legislativě. Přibližuje cílovou skupinu zařízení a věnuje se příčinám, které mohly vést k potřebě vyhledání služby. Specifikuje nejčastěji řešené potřeby, problémy, deficity uživatelek azylových domů. Obecná část se v neposlední řadě zabývá také metodami sociální práce využitelnými při přímé práci s klientkami během jejich pobytu. V empirické části jsou zkoumány potřeby uživatelek azylových domů z pohledu sociálních pracovníků. Na základě vyhodnocení celorepublikového dotazníkového šetření jsou výsledky porovnávány s názory klientek formou strukturovaných rozhovorů s cílem ověření reálnosti zjištěných dat. Výzkumná část práce je uzavřena analýzou metodických nástrojů zjišťování klientských potřeb používaných v několika vybraných azylových domech. Výsledky práce přináší určení oblastí a konkrétních potřeb, se kterými se sociální pracovníci azylových domů po celé České republice setkávají nejčastěji. Interpretace výsledků otevírá prostor pro širší specifikaci sociální práce prováděné v azylových domech pro matky s dětmi. Keywords: Azylové ubytování pro matky s dětmi|uživatelky azylových domů|potřeby|bezdomovectví|chudoba; Shelter for mothers and children|female shelter clients|needs|homelessness|poverty Available in a digital repository NRGL
Naplnění potřeb uživatelek azylových domů pro matky s dětmi v České republice

(in English) The rigorous thesis is devoted to the topic of meeting the needs of users of shelter homes for mothers with children in the Czech Republic. It defines the form of residential social ...

Froňková, Veronika; Šámalová, Kateřina; Pěnkava, Pavel
Univerzita Karlova, 2018

Vliv oxidačního stupně aktivní podložky na reaktivitu přechodových kovů
Kettner, Miroslav; Nehasil, Václav
2018 - English
The impacts of fluorine doping of ceria are studied by means of surface science experimental methods. Fluorine-doped and fluorine-free ceria layers are epitaxially grown on rhodium single crystals and their properties are compared in regular and inverse catalyst configurations. A procedure for epitaxial growth of CeO2(110) and CeOxFy(110) layers on Rh(110) single crystal is developed and described in detail. Shape alterations of Ce 3d spectrum brought about by fluorine doping are explained and a suitable deconvolution method is proposed. Special attention is focused towards stability of fluorine in ceria. Presented data show that fluorine incorporation in ceria lattice causes stable reduction of ceria, which withstands up to 200řC in near-ambient pressure conditions. Morphological changes are observed due to elongation of surface lattice constant of reduced ceria. Oxygen storage capacities and hydrogen oxidation reaction rates of four different studied systems are compared and discussed. The twofold nature of oxygen exposure of fluorinated ceria is discovered and explained. Oxygen repels fluorine from the surface, while the remaining part of fluorine is expelled to adsorbate positions, where its electronic state is altered. Moreover, such fluorine is prone to interact with atomic hydrogen. This reaction is... V práci jsou použity experimentální metody povrchové analýzy ke studiu vlivu fluoru na vlastnosti oxidu ceru. Vrstvy oxidu ceru a fluorem dopovaného oxidu ceru jsou připraveny epitaxním růstem na monokrystalech rhodia. Jejich vlastnosti jsou porovnávány v konfiguraci inverzního katalyzátoru a v neinvertované konfiguraci. Navíc byla popsána metoda umožňující epitaxní růst oxidu ceru (110) na Rh(110). Změny tvaru spektra Ce 3d vlivem přítomnosti fluoru ve vrstvě jsou v práci detailně popsány, vysvětleny a je navržen postup pro dekonvoluci změřených spekter. Speciální pozornost je věnována stabilitě fluoru ve vrstvě oxidu ceru. Data ukazují, že obsah fluoru je stabilní při tlaku řádově 100 Pa až do 200řC. Fluor ale způsobuje redukci oxidu ceru, zvětšení mřížové konstanty a tudíž i morfologické změny při růstu oxidu ceru. U čtyř typů vzorků byly popsány rozdíly v kyslíkové kapacitě vrstvy a ve schopnosti oxidovat vodík. Zároveň je v práci popsáno dvojí působení kyslíku. Část fluoru je vlivem kyslíkové expozice vypuzena směrem od povrchu, zatímco zbylá část je vypuzena do adsorpčních pozic na povrchu. Fluor v těchto pozicích má změněnou energetickou strukturu a je náchylný k reakci s atomárním vodíkem. Tato reakce je pravděpodobně zodpovědná za mizení fluoru z vrstvy oxidu ceru. Keywords: Oxid ceru; rhodium; fluor; kapacita pro uložení kyslíku; odstranění fluoru; Ceria; Rhodium; Fluorine; Oxygen Storage Capacity; Fluorine removal Available in a digital repository NRGL
Vliv oxidačního stupně aktivní podložky na reaktivitu přechodových kovů

The impacts of fluorine doping of ceria are studied by means of surface science experimental methods. Fluorine-doped and fluorine-free ceria layers are epitaxially grown on rhodium single crystals and ...

Kettner, Miroslav; Nehasil, Václav
Univerzita Karlova, 2018

Aplikace z korálků na lidovém textilu
Tormyševa, Julija; Štěpánová, Irena; Křížová, Alena; Dědovský, Daniel
2018 - Czech
This research is devoted to beadwork applications on tradition textiles of definite regions of Bohemia and Moravia. The aim of the study is determination of significance of beadwork decoration in the traditional costume in final stage of tradition culture existence. Specificity of development of beadwork, requirements, and regional types are central subjects of this research. The thesis contains studies of relationship between glass technology development and circulation of glass beads in rural area. Impacts of cosmopolitan fashion tendencies on traditional costume, change of functions of beads in traditional dress are also considered. This research covers the period from second half of 19 sentries to first half of 20 centuries (interwar period). Key words: application, beads, beadwork applications, decoration, glass beads, seed beads, tradition costume, tradition textile. Předložená disertační práce je věnovaná aplikace ze skleněných korálků na lidových textiliích vybraných regionu Čech a Moravy. Práce je zaměřena na zjištění významu korálkového dekoru v krojích v poslední fázi existence tradiční lidové kultury. Centrálním předmětem výzkumu je specifika vývoje korálkové aplikace, její podmínky, regionální zvláštnosti a charakter. Také v práci se řeší takové otázky, jako souvislost rozvojů technologií sklářství a šíření skleněných korálku v lidovém prostředí, vlivy městských kosmopolitních módních tendencí a změna funkce korálků v kontextu transformací tradiční lidové kultury na přelomu století. Časově práce zahrnuje úsek od druhé poloviny 19. do meziválečného období. Klíčová slova: aplikace, aplikace z korálků, dekor, korálky, kroj, skleněné korálky, lidový textil, rokaj. Keywords: aplikace|aplikace z korálků|dekor|korálky|kroj|skleněné korálky|lidový textil|rokaj; application|beads|beadwork applications|decoration|glass beads|seed beads|tradition costume|tradition textile Available in a digital repository NRGL
Aplikace z korálků na lidovém textilu

This research is devoted to beadwork applications on tradition textiles of definite regions of Bohemia and Moravia. The aim of the study is determination of significance of beadwork decoration in the ...

Tormyševa, Julija; Štěpánová, Irena; Křížová, Alena; Dědovský, Daniel
Univerzita Karlova, 2018

Jednomolekulární spektroskopie fotosyntetických antenních systémů
Malý, Pavel; Mančal, Tomáš
2018 - English
Keywords: Jednomolekulární spektroskopie; LHCII; blikání; NPQ; Single-molecule spectroscopy; LHCII; blinking; NPQ Available in a digital repository NRGL
Jednomolekulární spektroskopie fotosyntetických antenních systémů

Malý, Pavel; Mančal, Tomáš
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases