Number of found documents: 86998
Published from to

Efektivní výukové strategie ve výuce odborného předmětu gastronomie
Prokešová, Ivana; Duschinská, Karolina; Richterová, Magdalena
2017 - Czech
Keywords: efektivní výukové strategie; učební materiál; taxonomie výukových cílů; pojmová mapa; prezentace; obor číšník; gastronomie; Effective teaching strategies; teaching material; taxonomy of educational objectives; concept map; presentations; field waiter; catering Available in a digital repository NRGL
Efektivní výukové strategie ve výuce odborného předmětu gastronomie

Prokešová, Ivana; Duschinská, Karolina; Richterová, Magdalena
Univerzita Karlova, 2017

Klima školní třídy se žákem se speciálními vzdělávacími potřebami
Kabylová, Libuše; Linková, Marie; Blažková, Veronika
2017 - Czech
Keywords: školní třída; klima třídy; integrace; kombinovaná postižení; autismus; class; classroom climate; integration; multiple disability; autism Available in a digital repository NRGL
Klima školní třídy se žákem se speciálními vzdělávacími potřebami

Kabylová, Libuše; Linková, Marie; Blažková, Veronika
Univerzita Karlova, 2017

Kontrola a řízení hudební tvorby v období normalizace na příkladu rockové hudby a její medializace.
Husák, Martin; Končelík, Jakub; Vaněk, Miroslav; Stehlík, Michal
2017 - Czech
The thesis "Controlling and managing a music production in the period of normalization on the example of rock music and its media portrayal" describes and analyses the system of controlling and managing Czechoslovak music production in the period of normalization with a particular attention to the mechanisms that deployed socialist ideological and aesthetical standards in the area of rock music. Additionally, this included a prescriptive media coverage highlighting socialist values using coordinated and centralised management through state institutions. The goal of the thesis is then to reveal a modus operandi of communist cultural policy on the examples of media approach to the trials with leading underground music protagonists in 1976 as rock music was a vehicle for expression their dissent attitude toward the system in an artistic way. Disertační práce "Kontrola a řízení hudební tvorby v období normalizace na příkladu rockové hudby a její medializace" popisuje a analyzuje na základě širokého teoretického a metodologického rámce systém kontroly a řízení hudební tvorby v Československu, prostřednictvím kterého komunistický režim v období začínající normalizace internalizoval ideologickou linii kulturní politiky i v oblasti rockové hudby. Způsob systematizace hudební tvorby na institucionální úrovni a propagandistická úloha médií v této souvislosti představovaly výchozí mocenské nástroje režimu v indoktrinaci socialistických hodnot. Na příkladu zobrazení soudních procesů s hudebním undergroundem v roce 1976 v tisku tato práce ukazuje, jakým způsobem se vlivem kontrolních a řídících mechanismů projevoval daný ideologický rámec v mediálním zobrazení rockové hudby, která se ve sledovaném období stala uměleckým vyjádřením estetického i etického rozchodu undergroundu s establishmentem. Keywords: Populární hudba; rocková hudba; underground; Plastic People of the Universe; normalizace; Pražské jaro; orální historie; kulturní politika; kritické teorie; ideologie; hegemonie; distinkce; alternativa; mainstream; žánr politické písně; Popular music; rock music; underground; Plastic People of the Universe; normalization; Prague spring; oral history; state culture policy; critical theories; ideology; hegemony; distinction; alternative; mainstream; political songs Available in a digital repository NRGL
Kontrola a řízení hudební tvorby v období normalizace na příkladu rockové hudby a její medializace.

The thesis "Controlling and managing a music production in the period of normalization on the example of rock music and its media portrayal" describes and analyses the system of controlling and ...

Husák, Martin; Končelík, Jakub; Vaněk, Miroslav; Stehlík, Michal
Univerzita Karlova, 2017

Implementace nové metody výuky odborného předmětu Technologie přípravy pokrmů v gastronomických oborech
Rumler, Roman; Duschinská, Karolina; Hanková, Zdeňka
2017 - Czech
Keywords: Rámcový vzdělávací program; školní vzdělávací program; metody výuky; didaktické pomůcky; gastronomie; hotelnictví; obor kuchař; interaktivní výuka; Kulinářské umění; Framework educational program; school educational program; teaching methods; teaching aids; gastronomy; hotel; field cook; interactive lessons; Culinary Arts Available in a digital repository NRGL
Implementace nové metody výuky odborného předmětu Technologie přípravy pokrmů v gastronomických oborech

Rumler, Roman; Duschinská, Karolina; Hanková, Zdeňka
Univerzita Karlova, 2017

Vývoj, současnost a perspektivy vzdělávání na středních školách zaměřených na kosmetické služby
Hozmanová, Vladimíra; Marinková, Helena; Zvírotský, Michal
2017 - Czech
Keywords: kosmetické služby; zkvalitnění práce; informační zdroje; dermatologie a kosmetologie; cosmetic services; work improvement; informatic sources; dermatology and cosmetology Available in a digital repository NRGL
Vývoj, současnost a perspektivy vzdělávání na středních školách zaměřených na kosmetické služby

Hozmanová, Vladimíra; Marinková, Helena; Zvírotský, Michal
Univerzita Karlova, 2017

Historie a současnost Základní církevní Veselé školy
Machová, Kateřina; Syřiště, Ivo; Blažková, Veronika
2017 - Czech
Keywords: alternativní škola; reformní pedagogika; církevní školství; individuální přístup; alternative school; reformative pedagogy; church education; individual attitude Available in a digital repository NRGL
Historie a současnost Základní církevní Veselé školy

Machová, Kateřina; Syřiště, Ivo; Blažková, Veronika
Univerzita Karlova, 2017

Vzdělávání pedagogů kadeřnického a kosmetického oboru
Syllte, Jakub; Duschinská, Karolina; Richterová, Magdalena
2017 - Czech
Keywords: vzdělávání; kvalifikace; moderní technologie; kadeřník; pedagog; odborný výcvik; education; qualification; advanced technology; hairdresser; teacher; vocational training Available in a digital repository NRGL
Vzdělávání pedagogů kadeřnického a kosmetického oboru

Syllte, Jakub; Duschinská, Karolina; Richterová, Magdalena
Univerzita Karlova, 2017

Názory na zadávání domácích úkolů z matematiky na základních a středních školách
Šulcová, Pavla; Syřiště, Ivo; Hanková, Zdeňka
2017 - Czech
Keywords: matematika; domácí úkoly; individuální přístup; názory na domácí úkoly; motivace pro plnění domácích úkolů; matematics; homework; individual approach; oppinions on homework; motivation for doing homework Available in a digital repository NRGL
Názory na zadávání domácích úkolů z matematiky na základních a středních školách

Šulcová, Pavla; Syřiště, Ivo; Hanková, Zdeňka
Univerzita Karlova, 2017

Sociální sítě a rizika plynoucí z jejich užívání na ZŠ
Lechnerová, Veronika; Syřiště, Ivo; Hanková, Zdeňka
2017 - Czech
TITLE: Social networks and the risks arising from their use AUTHOR: Veronika Lechnerova, DiS. DEPARTMENT: SUPERVISOR: PhDr. Ivo Syřiště, PhD. KEYWORDS: Social networks, safety on social networks, cyberbullying, cybergrooming, prevention. Bachelor thesis is focused on the risks arising from the use of social networking by elementary school children. It is divided into two parts, theoretical and practical. The first part is focused on theoretical definition of social networking, discusses the risks and prevention of adverse phenomena that occur on these networks. The practical part focused on the implementation and evaluation of a questionnaire survey, which was performed at the Elementary school Cesky Brod. The goal of the thesis is the comparison of theoretical knowledge about the risks of social networking dawn form literature and other sources that are formulated through hypotheses, and subsequent comparison of these hypotheses with the results of the survey. The conclusion of this thesis is the finding that among elementary school children eleven to fifteen years old, Facebook and YouTube are the most popular social networks. The results show that more than fifty percent of children have existing private profiles. Less than half of selected students experienced negative behaviour on the social networks.... NÁZEV: Sociální sítě a rizika jejich užívání v prostředí ZŠ AUTOR: Veronika Lechnerová, DiS. KATEDRA (ÚSTAV): Katedra pedagogiky VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Ivo Syřiště, PhD. ABSTRAKT KLÍČOVÁ SLOVA: Sociální sítě, internetová gramotnost, kyberšikana, prevence Bakalářská práce je zaměřena na rizika plynoucí z užívání a navštěvování sociálních sítí dětmi základních škol. Je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část je zaměřena na teoretické vymezení problematiky sociálních sítí, pojednává o rizicích a prevenci před nežádoucími jevy, které se na těchto sítích vyskytují. Praktická část je zaměřena na realizaci a vyhodnocení dotazníkového šetření, jenž bylo realizováno na Základní škole Český Brod. Cílem bakalářské práce je srovnání teoretických poznatků ohledně rizik sociálních sítí načerpaných z odborné literatury a dalších zdrojů, které jsou formulovány formou hypotéz a následné srovnání těchto hypotéz s výsledky dotazníkového šetření. Výsledkem bakalářské práce je zjištění, že u dětí ve věku jedenáct až patnáct let na dané základní škole, je nejoblíbenější sociální sítí Facebook a Youtube. Dále pak také z výsledků vyplývá, že více než padesát procent má svůj profilový účet na vybraných sítích zabezpečen. Méně než polovina vybraných žáků se na sociální síti setkala s negativním chováním a v... Keywords: sociální sítě; internetová gramotnost; kyberšikana; prevence; Social networks; internet literacy; cyberbully; prevention Available in a digital repository NRGL
Sociální sítě a rizika plynoucí z jejich užívání na ZŠ

TITLE: Social networks and the risks arising from their use AUTHOR: Veronika Lechnerova, DiS. DEPARTMENT: SUPERVISOR: PhDr. Ivo Syřiště, PhD. KEYWORDS: Social networks, safety on social networks, ...

Lechnerová, Veronika; Syřiště, Ivo; Hanková, Zdeňka
Univerzita Karlova, 2017

Problémy trestní odpovědnosti za činy spáchané pod vlivem návykové látky
Puš, Vojtěch; Bohuslav, Lukáš; Vokoun, Rudolf
2017 - Czech
The subject of this thesis presents the problematics of criminal conduct in the state of intoxication with the main focus on habitual drunkenness under s. 360 of Act. No. 40/2009 Coll., Criminal Code. Subject of the thesis contains multiple theoretic views, historical evolution in the formal Czech lands, Czechoslovakia and Czech Republic. The crime of habitual drunkenness is considered to be an extraordinary crime due to its character and legal construction. This crime does not have an analogy in the respect of a criminal code and in a certain view breaks through the fundamental principle of modern criminal law nullum crimen sine culpa, which is the liability for fault. The atypical nature of this crime is represented by its specific legal construction, the requirements of the theoretical principles and demands in which lies the criminal law in modern state of law and last but not least the problem of escalating consumption of addictive substances. All of these attributes are the subject of this thesis. The thesis is divided into nine chapters. For easier orientation in the text, chapters are divided into multiple sub-sections. First chapter includes the basic terms such as insanity and mental illness, which are crucial to the crime of habitual drunkenness. Second chapter views historical evolution... Diplomová práce pojednává o problematice páchání trestné činnosti pod vlivem návykových látek a konkrétně o trestném činu opilství podle ustanovení § 360 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění, a to s přihlédnutím k historickému vývoji tohoto trestného činu v českých zemích, jakož i teoretických přístupů k pojetí samotného trestného činu a jeho právně politických východisek. Trestný čin opilství je svým charakterem a konstrukcí atypickým trestným činem, přičemž tomu tak bylo v minulosti a je tomu tak i dnes. Tento trestný čin nemá ve zvláštní části trestního zákoníku obdoby, protože jeho obsah do jisté míry prolamuje jednu ze stěžejních zásad trestního práva - nullum crimen sine culpa, tedy zásadu trestní odpovědnosti za zavinění. Speciální charakter tohoto trestného činu se projevuje v jeho legislativně právní konstrukci, v nárocích teoretických požadavků a principů, na nichž je v právním státě založeno trestní právo a v neposlední řadě i spojení s problematikou rostoucí konzumace návykových látek. Všechny tyto atributy trestného činu opilství, jeho historický vývoj i aktuální pojetí popisuje tato diplomová práce. Práce je rozdělena celkem do devíti kapitol, které se pro lepší orientaci v textu dělí do dílčích podkapitol. V první kapitole jsou popsány základní pojmy jako... Keywords: nepříčetnost; opilství; kvazidelikt; insanity; drunkenness; quasidelict Available in a digital repository NRGL
Problémy trestní odpovědnosti za činy spáchané pod vlivem návykové látky

The subject of this thesis presents the problematics of criminal conduct in the state of intoxication with the main focus on habitual drunkenness under s. 360 of Act. No. 40/2009 Coll., Criminal Code. ...

Puš, Vojtěch; Bohuslav, Lukáš; Vokoun, Rudolf
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases