Number of found documents: 92250
Published from to

Odpovědnost dopravce v mezinárodní přepravě zboží
Hovorka, Martin; Pauknerová, Monika; Brodec, Jan
2017 - Czech
1 Abstract The diploma thesis is focused on the issue of the carrier's liability in the international carriage of goods. The topic is narrowed to the carriage by sea, being the most significant mode of carriage as regards the volume of carried goods; its international regulation is disunited and full of specifics justifying the need for a deeper analysis. Relevance of the topic consists in gradual establishment of new trends of transport, technological development and particularly in the continuing need for unification of the legal regulation. The objective of the thesis is to introduce and analyze the respective rules, to compare the rules with each other and to evaluate them. The first chapter is dedicated to a theoretical introduction containing a definition of the liability and providing basic information about transport, carriage and subjects and division thereof. Regulation of carriage according to the Czech law is comprised in this chapter as well. The second chapter is aimed at the carriage by sea in a broader context. This chapter deals with characteristics of this mode of carriage, especially as for division thereof, types of transport documents and typical subjects. Further, the basics of the Czech, European and international regulation of the carriage by sea are outlined. The third chapter is... 1 Abstrakt Diplomové práce se zaobírá problematikou odpovědnosti dopravce v mezinárodní přepravě zboží. Téma je zúženo na námořní přepravu, která je z hlediska objemu přepravovaného zboží nejvýznamnějším přepravním oborem, jehož mezinárodní úprava je členitá a plná specifik, která odůvodňují potřebu hlubšího rozboru. Aktuálnost předmětného tématu spočívá v postupném vytváření nových přepravní trendů, v technologickém vývoji, a především v trvající potřebě unifikovat právní úpravu. Cílem práce je představit a analyzovat příslušná mezinárodní pravidla a následně provést jejich vzájemné porovnání a hodnocení. První kapitola je věnována teoretickému úvodu, v rámci něhož je vymezen institut odpovědnosti a jsou poskytnuty základní informace o dopravě a přepravě, jejich subjektech a dělení. Zahrnuta je též úprava přepravy v českém právním řádu. Druhá kapitola se zabývá námořní přepravou v širším kontextu. V této kapitole jsou zpracovány charakteristiky tohoto přepravního oboru, zejména pokud jde o její dělení, druhy využívaných přepravních dokumentů a typické subjekty. Načrtnuty jsou také základy české, evropské i mezinárodní právní úpravy námořní přepravy. Třetí kapitola představuje nejdůležitější část diplomové práce a dopodrobna se zabývá úpravou odpovědnosti dopravce v jednotlivých mezinárodních úmluvách. Těmi... Keywords: Odpovědnost dopravce; mezinárodní přeprava zboží; námořní přeprava zboží; Carrier's liability; international carriage of goods; carriage of goods by sea Available in a digital repository NRGL
Odpovědnost dopravce v mezinárodní přepravě zboží

1 Abstract The diploma thesis is focused on the issue of the carrier's liability in the international carriage of goods. The topic is narrowed to the carriage by sea, being the most significant mode ...

Hovorka, Martin; Pauknerová, Monika; Brodec, Jan
Univerzita Karlova, 2017

Vliv migrace na věkovou strukturu obyvatelstva města Mladá Boleslav ve 2. polovině 19. století
Králová, Daniela; Velková, Alice; Fialová, Ludmila
2017 - Czech
Main aim of this master thesis is to found out if the migration influenced age structure of population of Mladá Bolesv in second half od 19th century. Data of marages used in this paper are based on register of Mladá Boleslav in set period. The thesis is divided into two parts, first consist of development of Mladá Boleslav city, data source, methods used to analyse said data and basic theories. Second part is focused on the analyzing the structure of population based on age and gender, geografical mobility, occupation and seasonality of marriage. Data have been analysed using Microsoft Excel, all maps have been created using geografical software ArcGIS. Keywords: Mladá Boleslav, nuptiality, historical demography, migration, age structure Hlavním cílem diplomové práce je zjistit, zda měla migrace vliv na věkovou strukturu obyvatelstva v Mladé Boleslavi ve 2. polovině 19. století. V práci jsou využita data získaná z matrik oddaných týkající se Mladé Boleslavi ve zkoumaném období. Práce je rozdělena na dvě části; v úvodních kapitolách je zařazen vývoj Mladé Boleslavi, zdroje dat a metody použité při jejich zpracování a základní teorie k dané problematice, druhá část obsahuje analytické kapitoly zaměřené na analýzu struktury podle věku a pohlaví, geografickou mobilitu, analýzu povolání a sezónnost sňatečnosti. Data byla zpracována pomocí programu Microsoft Excel, všechny mapové přílohy v této práci byly vytvořeny v geografickém softwaru ArcGIS. Klíčová slova: Mladá Boleslav, sňatečnost, historická demografie, migrace, věková struktura Keywords: Mladá Boleslav; sňatečnost; historická demografie; migrace; věková struktura; Mladá Boleslav; nuptiality; historical demography; migration; age structure Available in a digital repository NRGL
Vliv migrace na věkovou strukturu obyvatelstva města Mladá Boleslav ve 2. polovině 19. století

Main aim of this master thesis is to found out if the migration influenced age structure of population of Mladá Bolesv in second half od 19th century. Data of marages used in this paper are based on ...

Králová, Daniela; Velková, Alice; Fialová, Ludmila
Univerzita Karlova, 2017

Analýza metod práce u internátní formy preventivně výchovné péče
Firbachová, Věra; Šotolová, Eva; Mlčková, Marie
2017 - Czech
This master thesis deals with the importance of preventive educational care where educational care centres belong. More specifically the thesis is focused on Educational Care Centre in Domažlice. The theoretical part characterizes the principle of stay in hall of residence and mainly the methods and forms of work which are used during working with clients. Furthermore, it describes the cooperation with other subjects and organizations which the educational care centre cooperates with and in this way supports the client to improve his/her behaviour. For the practical part, the qualitative research was chosen with the usage of designs of case study and especially the methods of grounded theory. The research was focused on the influence of the methods and forms of work on the change, reducing or eliminating already developed behaviour disorders. The influence is evaluated from the clients and their parents' perspective. On the grounds of the research the responses on the research questions are formulated at the end of the thesis. KEYWORDS Preventive educational care, methods and forms of cooperation, hall of residence stay, work with family, educational styles, non-profit sectors. Diplomová práce pojednává o významu preventivně výchovných zařízení, kterými jsou střediska výchovné péče. Konkrétně se práce zaměřuje na Středisko výchovné péče v Domažlicích. Teoretická část charakterizuje filozofii internátního pobytu a především metody a formy práce, které jsou během práce s klientem využívány. Dále popisuje spolupráci s dalšími subjekty a organizacemi, se kterými středisko výchovné péče společně participují, a tím podporují klienta v nápravě jeho chování. Pro empirickou část práce byl zvolen kvalitativní výzkum, a to za využití designů případové studie a především metody zakotvené teorie. Výzkum je zaměřený na vliv metod a forem práce na změnu, zmírnění nebo odstranění již vzniklých poruch chování, a to z pohledu samotných klientů a jejich rodičů. Na základě provedeného výzkumu jsou pak v závěru práce formulované odpovědi na výzkumné otázky. KLÍČOVÁ SLOVA Preventivně výchovná péče, metody a formy spolupráce, internátní pobyt, práce s rodinou, výchovné styly, neziskové sektory. Keywords: Preventivně výchovná péče; metody a formy spolupráce; internátní pobyt; práce s rodinou; výchovné styly; neziskové sektory; Preventive educational care; methods and forms of cooperation; hall of residence stay; work with family; educational styles; non-profit sectors Available in a digital repository NRGL
Analýza metod práce u internátní formy preventivně výchovné péče

This master thesis deals with the importance of preventive educational care where educational care centres belong. More specifically the thesis is focused on Educational Care Centre in Domažlice. The ...

Firbachová, Věra; Šotolová, Eva; Mlčková, Marie
Univerzita Karlova, 2017

Příprava učitele na vyučování v malotřídní základní škole
Mikešová, Lenka; Zemková, Jaroslava; Šumníková, Pavlína
2017 - Czech
Small-class school is a kind of school where two or more classes are taught together. This type of organization is demanding for teachers, their lesson planning and the whole learning process. Important part of small-class teacher's activity is indirect pedagogical work. It means organization of regular or irregular activities which are necessary for socio-cultural function of those schools in a village. It is possible to label small-class schools as alternative schools where unconventional teaching methods are used. Main goal of this thesis was to find out which types of teaching methods and didactic tools are used most frequently in small-class schools. Other goals of this thesis were to describe a range of indirect pedagogical work and co-operation of small-class schools with special pedagogues. Malotřídní škola je typ školy, ve kterém probíhá souběžná výuka dvou nebo více ročníků v jedné třídě. Tento způsob organizace klade na učitele vysoké nároky na přípravu i průběh celého vyučování. Vedle přímé pedagogické práce tvoří podstatnou část činnosti učitele malotřídní školy práce nepřímá. Sem patří například organizace různých pravidelných i nepravidelných mimoškolních aktivit, které přispívají k naplnění společensko-kulturní funkce školy. Na malotřídní školy lze nahlížet jako na školy alternativní, ve kterých se často uplatňují různé netradiční formy výuky. Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit, jaké konkrétní formy výuky, didaktické pomůcky a prostředky bývají ve výuce nejčastěji používány. Práce si dále kladla za cíl zjistit rozsah nepřímé pedagogické práce a zmapovat spolupráci malotřídních škol se speciálními pedagogy. Keywords: malotřídní školy; organizační formy výuky; didaktické prostředky; typologie učitele; aktivita; samostatnost; tvořivost; small-class schools; organizational forms of teaching; didactic tools; types of teachers; activity; pupil's independent learning; creativity Available in a digital repository NRGL
Příprava učitele na vyučování v malotřídní základní škole

Small-class school is a kind of school where two or more classes are taught together. This type of organization is demanding for teachers, their lesson planning and the whole learning process. ...

Mikešová, Lenka; Zemková, Jaroslava; Šumníková, Pavlína
Univerzita Karlova, 2017

Nedostatek pohybových aktivit v dětském věku jako hlavní faktor zatížení páteře
Reichlová, Denisa; Ehler, Edvard; Vančata, Václav
2017 - Czech
Keywords: vadné držení těla; zatížení dětské páteře; deformity páteře; vyrovnávací cvičení; Incorrect bodily posture; strain of a child's spine; spine deformities; balancing exercise Available in a digital repository NRGL
Nedostatek pohybových aktivit v dětském věku jako hlavní faktor zatížení páteře

Reichlová, Denisa; Ehler, Edvard; Vančata, Václav
Univerzita Karlova, 2017

Linearita světelného výtěžku v neutrinovém experimentu JUNO
Tměj, Tomáš; Vorobel, Vít; Krtička, Milan
2017 - Czech
The aim of the work is measurement of linearity of liquid scintillator light yield. Knowledge of deviation from the light yield linearity is essential for interpretation of the data measured in the neutrino experiment JUNO. The method is based on use of Compton scattering in the tested scintillator and on precise spectroscopy of the scattered gamma radiation. Cílem práce je měření linearity světelného výtěžku kapalného scintilátoru. Znalost odchylky od linearity je velmi důležitá pro interpretaci dat naměřených připravovaným neutrinovým experimentem JUNO. Metoda měření je založena na využití Comptonova rozptylu ve studovaném scintilátoru a precizní spektroskopie rozptýleného gama záření. Keywords: kapalný scintilátor; světelný výtěžek; linearita; neutrino; oscilace; JUNO; liquid scintillator; light yield; linearity; neutrino; oscillation; JUNO Available in a digital repository NRGL
Linearita světelného výtěžku v neutrinovém experimentu JUNO

The aim of the work is measurement of linearity of liquid scintillator light yield. Knowledge of deviation from the light yield linearity is essential for interpretation of the data measured in the ...

Tměj, Tomáš; Vorobel, Vít; Krtička, Milan
Univerzita Karlova, 2017

Vysídlování obyvatel ze Sudet po roce 1938 (se zaměřením na Turnovsko)
Dřevěná, Jana; Adamová, Karolina; Kuklík, Jan
2017 - Czech
The thesis discusses historical and legal aspects of the 1938 Sudeten populace displacement. It scopes over the establishment of the Czechoslovak Republic in 1938 to delimitation of the term "Sudeten" and focuses on populace movements in the Turnov area and the town of Turnov, which became the largest border town in the north Bohemia. After a brief historical overview, the focus is given to social and legal shifts in the so- called Second Republic and the application of these new norms in a specific geographic region. Minority rights and living conditions of Sudeten Germans in Czechoslovakia and later in Sudetengau are compared and contrasted with minority rights granted to Czechs in Germany after 1938. A particular attention is given to the attitudes of the government and locals towards the migrants from Sudeten fleeing from Nazi Germany. There is a description of refugee waves, concretization of groups that were leaving Sudeten regions. The changes in the areas of employment, unemployment support, housing policy and charity are exposed in general and their later application illustrated by the case of Turnov and its surroundings. Práce řeší problematiku vysídlení obyvatel ze Sudet v roce 1938 z historicko-právního úhlu pohledu. Přes ustavení Československé republiky v roce 1938 a vymezení pojmu "Sudety" se zaměřuje na přesuny obyvatelstva po uzavření mnichovské dohody. Následně se věnuje oblasti Turnovska a městu Turnov, které se stalo v roce 1938 největším příhraničním městem na severu Čech. Od obecného dějinného průřezu se práce soustředí na sociálně právní změny v tzv. druhé republice a zároveň na aplikaci těchto norem v konkrétním regionu. Komparována jsou menšinová práva, život sudetských Němců v Československu a následně jejich život v tzv. Sudetengau a naopak menšinová práva Čechů v Německu v roce 1938. Zejména je řešena otázka přístupu vlády a obyvatel vůči uprchlíkům ze Sudet, kteří utíkali do vnitrozemí před nacistickým Německem. Jsou zmíněny tzv. uprchlické vlny a konkretizace skupin, které se ze Sudet stěhovaly. Změny v oblasti zaměstnanosti, podpory nezaměstnaných, bytové politiky a charitativní péče jsou vysvětleny z obecné roviny a jejich aplikace popsána na konkrétním příkladu města Turnov a jeho okolí. Keywords: Sudety; rok 1938; uprchlíci; Sudetenland; year 1938; migrants Available in a digital repository NRGL
Vysídlování obyvatel ze Sudet po roce 1938 (se zaměřením na Turnovsko)

The thesis discusses historical and legal aspects of the 1938 Sudeten populace displacement. It scopes over the establishment of the Czechoslovak Republic in 1938 to delimitation of the term "Sudeten" ...

Dřevěná, Jana; Adamová, Karolina; Kuklík, Jan
Univerzita Karlova, 2017

Elektronické studijní materiály se zaměřením na botaniku vyšších semenných rostlin
Kocum, Michal; Skýbová, Jana; Novotný, Petr
2017 - Czech
Keywords: cévnaté rostliny; elektronické materiály; memorizace; spacing efekt testovací efekt; flashcards; spermatophytes; digital study materials; memorization; spacing effect; testing effect; flashcards Available in a digital repository NRGL
Elektronické studijní materiály se zaměřením na botaniku vyšších semenných rostlin

Kocum, Michal; Skýbová, Jana; Novotný, Petr
Univerzita Karlova, 2017

Role amerických médií na španělsko-americký konflikt v roce 1898
Honsová, Eliška; Kozák, Kryštof; Šafařík, Petr
2017 - Czech
This bachelor thesis deals with the influence of American media on the decision to intervene in Cuba in 1898. The aim is to find out the reasons for the American intervention in Cuba and the role of American media, especially tabloids, in this decision making. The paper analyzes and justifies the factors that influenced the decision of President William McKinley. The first part describes the change of American media at the end of nineteeth century and explains the concept of yellow journalism that links to tabloids. The second part deals with events and political decisions before American intervention and ends with a brief description of the conflict. The last part discusses the role of tabloids in the context of the conflict. There are some arguments that focus specifically on the impact of reports on the American public and the penetration into politics. It has been found that the influence of American tabloids at that time is overestimated and was not the main reason for the US intervention on the island. Tato bakalářská práce se zabývá vlivem amerických médií na rozhodnutí k intervenci na Kubě v roce 1898. Cílem je zjistit, jaké byly důvody k americkému zásahu na Kubě a jakou roli v tomto rozhodování hrála americká média, zejména bulvární deníky. Práce analyzuje a zdůvodňuje, jaké faktory měly dopad na rozhodnutí prezidenta Williama McKinleyho. V první části je popsána změna amerických médií na konci devatenáctého století a vysvětlen pojem žlutý tisk, který se pojí s bulvárními deníky. Druhá část se týká událostí a politického rozhodování před americkou intervencí a je zakončena stručným popisem konfliktu. V poslední části se rozebírá role bulvárních deníků v souvislosti s konfliktem. Jsou zde uvedeny argumenty, které se konkrétně zaměřují na dopad reportáží na americkou veřejnost a pronikání do politiky. Autorka zjišťuje, že vliv amerických bulvárních deníků v té době se přeceňuje a nebyl hlavním důvodem k americkému zásahu na ostrově. Keywords: Spojené státy americké; Kuba; žlutý tisk; William McKinley; W. Hearst; J. Pulitzer; novinařina; bulvární tisk; kubánská nezávislost; The United States od America; Cuba; yellow journalism; William McKinley; W. Hearst; J. Pulitzer; journalism; tabloids; intependence of Cuba Available in a digital repository NRGL
Role amerických médií na španělsko-americký konflikt v roce 1898

This bachelor thesis deals with the influence of American media on the decision to intervene in Cuba in 1898. The aim is to find out the reasons for the American intervention in Cuba and the role of ...

Honsová, Eliška; Kozák, Kryštof; Šafařík, Petr
Univerzita Karlova, 2017

Autorství a aktérství na české Wikipedii
Sedláček, Štěpán; Abu Ghosh, Yasar; Kuřík, Bohuslav
2017 - Czech
The author carried out an ethnographic study of Czech Wikipedia in which he mapped human and non-human actors involved in the creation of an internet encyclopedia. As part of this process, he himself became one of the users and reflected how authorship, collective compiling of meanings, and supervision are constructed. Autor prováděl etnografickou studii české Wikipedie při které mapoval lidské i nelidské aktéry, kteří se podílejí na tvorbě a chodu internetové encyklopedie. V rámci tohoto procesu se sám stával jedním z wikipedistů a reflektoval, jak je konstruováno autorství, vyjednávání významů a dohled nad uživateli. Keywords: wikipedie; autorství; aktérství,antropologie; etnografie; internet; digitální; panoptikon; wikipedia; author; actorship; anthropology; ethnography; internet; digital; panopticon Available in a digital repository NRGL
Autorství a aktérství na české Wikipedii

The author carried out an ethnographic study of Czech Wikipedia in which he mapped human and non-human actors involved in the creation of an internet encyclopedia. As part of this process, he himself ...

Sedláček, Štěpán; Abu Ghosh, Yasar; Kuřík, Bohuslav
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases