Number of found documents: 95522
Published from to

noTitle
De Souza Lima Faria, Peter; Rometsch, Jens; Zimmermann, Stephan
2017 - English
System is a problematic aspect in Adorno and Foucault's philosophies. The idea of a closed framework of concepts does not fit into a scenario with thoughts strongly associated with the notion of criticism as a privileged mode of analysis. Both Adorno and Foucault abhor the conception of a high, finished and systematic theory that purports to explain all things that exists in the world. Adorno and Foucault prefer to take the opposite way and adopt a posture of uncertainty against that which is given aprioristically by an absolute ideal system. While Adorno reacts to the great systems with a kind of radicalization of the critique, Foucault presents types of analysis that, instead of taking a transcendent inspiration, focuses its attention on what happens in the scope of the historicity. In view of this, the central thesis of this research consists in an approximation between these two philosophies in relation to their unsystematic character. Key words: Foucault, Adorno, Critical Theory, Critique, Archaeology, Geneaology, Systems System is a problematic aspect in Adorno and Foucault's philosophies. The idea of a closed framework of concepts does not fit into a scenario with thoughts strongly associated with the notion of criticism as a privileged mode of analysis. Both Adorno and Foucault abhor the conception of a high, finished and systematic theory that purports to explain all things that exists in the world. Adorno and Foucault prefer to take the opposite way and adopt a posture of uncertainty against that which is given aprioristically by an absolute ideal system. While Adorno reacts to the great systems with a kind of radicalization of the critique, Foucault presents types of analysis that, instead of taking a transcendent inspiration, focuses its attention on what happens in the scope of the historicity. In view of this, the central thesis of this research consists in an approximation between these two philosophies in relation to their unsystematic character. Key words: Foucault, Adorno, Critical Theory, Critique, Archaeology, Geneaology, Systems Available in a digital repository NRGL
noTitle

System is a problematic aspect in Adorno and Foucault's philosophies. The idea of a closed framework of concepts does not fit into a scenario with thoughts strongly associated with the notion of ...

De Souza Lima Faria, Peter; Rometsch, Jens; Zimmermann, Stephan
Univerzita Karlova, 2017

Asociace polymerů s amfifilními sloučeninami (surfaktanty) ve vodných roztocích
Delisavva, Foteini; Procházka, Karel; Štěpánek, Petr; Pánek, Jiří
2017 - English
Title: Self-assembly of polymers with amphiphilic compounds (surfactants) in aqueous solutions Abstract: This PhD Thesis is devoted to the co-assembly in systems containing electrically charged polymers (polyelectrolytes and block copolymers containing polyelectrolyte sequences). I studied the interactions between block copolymers and oppositely charged surfactants in aqueous solutions, and the structure and properties of co-assembled nanoparticles by a combination of several experimental methods. I found that the spontaneous formation, solubility and stability of complex nanoparticles depend not only on the electrostatic attractive forces but also on the hydrophobic effects. In a major part of my Thesis, I studied the interaction of polyelectrolytes with oppositely charged gemini surfactants (containing two charged head-groups interconnected by a short linker and two hydrophobic tails) which is a relatively new topic - much less studied than the co-assembly with conventional single tail surfactants. Better understanding of the formation and properties of complexes containing gemini surfactants and polymers provides knowledge that should lead to novel tailor-made nanoparticles with desired properties for applications in medicine and new technologies (including nano-technologies). We have shown that the... Název: Asociace polymerů s amfifilními sloučeninami (surfaktanty) ve vodných roztocích Abstrakt Doktorská disertace je věnována studiu asociace elektricky nabitých polymerů (polyelektrolytů a kopolymerů obsahujících polyelektrolytové sekvence) ve vodných roztocích. Byly studovány interakce mezi polymerními bloky a opačně nabitými surfaktanty ve vodných roztocích, struktura a vlastnosti vznikajících nanočástic pomocí řady experimentálních metod. Bylo zjištěno, že spontánní tvorba, rozpustnost a stabilita komplexních nanočástic závisí nejen na elektrostatických interakcích, ale také na hydrofobních efektech. Další faktory, jako teplota, pH a koncentrace solí rovněž ovlivňují asociační proces. Větší část dizertace je věnována studiu interakce polyelektrolytů s opačně nabitými surfaktanty typu "gemini", které obsahují dvě nabité hydrofilní skupiny spojené krátkou spojkou a dva hydrofobní alifatické řetězce. Toto je relativně nová tématika - daleko méně studovaná než interakce a asociace polymerů s konvenčními surfaktanty, obsahujícími pouze jednu nabitou skupinu a jeden hydrofobní řetězec. Prostudování a lepší pochopení principů asociace "gemini" surfaktantů s polymery poskytuje informace, které by měly umožnit vývoj nových aplikačně zajímavých systémů pro použití v medicíně a nanotechnologiích. Studium... Keywords: Blokové kopolymery; polyelektrolyty; surfaktanty; "gemini" surfaktanty; interpolyelektrolytové komplexy; asociace a samo-uspořádávání; kapalné krystaly; rozptyl světla; SANS a SAXS; izotermická titrační kalorimetrie; elektronová mikroskopie; block copolymers; polyelectrolytes; surfactants; gemini surfactants; interpolyelectrolyte complexes; polyelectrolyte-surfactant complexes; co-assembly; selfassembly; liquid crystal structure; light scattering; small angle neutron and X-ray scattering; isothermal titration calorimetry; microscopy imaging Available in a digital repository NRGL
Asociace polymerů s amfifilními sloučeninami (surfaktanty) ve vodných roztocích

Title: Self-assembly of polymers with amphiphilic compounds (surfactants) in aqueous solutions Abstract: This PhD Thesis is devoted to the co-assembly in systems containing electrically charged ...

Delisavva, Foteini; Procházka, Karel; Štěpánek, Petr; Pánek, Jiří
Univerzita Karlova, 2017

Makro-finanční výzvy v rozvíjejíchích se zemích
Jašová, Martina; Geršl, Adam; Schmieder, Christian; Babecký, Jan; Jakubík, Petr
2017 - English
This dissertation thesis consists of three essays on macroeconomics and finance. In these essays, I focus on events which adversely affect emerging markets and present challenges to economic policy and central bank thinking. My aim is to contribute to the existing empirical literature by providing new evidence on the role of private credit, effects of macroprudential policies and understanding of the exchange-rate pass-through. The first essay evaluates policy measures taken to curb bank credit growth in the private sector in the pre-crisis period 2003-2007. The analysis is based on an original survey conducted on central banks in Central and Eastern Europe. The findings reveal substantial policy intervention and indicate that certain measures - particularly asset classification and provisioning rules; and loan eligibility criteria - might have been effective in taming bank credit growth. The second essay contributes to the existing literature on early warning indicators as well as to the discussion on the appropriateness of credit-to-GDP gap as a leading variable for any country for activation of the countercyclical capital buffer instrument in Basel III. We exploit long-run credit series for 36 emerging markets and evaluate their quality to signal a crisis by using receiver operating characteristics... Abstrakt Tato dizertace sestává ze tří esejí na téma makroekonomie a finance. V těchto esejích se zabývám událostmi, které mají negativní dopad na rozvíjející se trhy a představují riziko pro hospodářskou politiku a centrální bankovnictví. Mým cílem je doplnit současnou empirickou literaturu o nové poznatky v oblasti soukromých úvěrů, makroobezřetnostní politiky a promítání měnového kurzu do inflace První esej se zabývá opatřeními, která si před ekonomickou krizí v letech 2003 - 2007 kladla za cíl omezit růst úvěrů v soukromém sektoru. Analýza těchto opatření je založena na původním průzkumu mezi centrálními bankami střední a východní Evropy. Výsledky odhalují výrazné zásahy hospodářské politiky a ukazují, že některá opatření, jako například klasifikace aktiv a povinných rezerv nebo kritéria způsobilosti k úvěrům, mohla být úspěšná v potlačení růstu bankovních úvěrů. Druhá esej doplňuje současnou literaturu zabývající se indikátory včasného varování a přispívá k diskuzi o přiměřenosti statistické metody odhadu nadměrného zadlužení privátního sektoru (tzv. ... Keywords: rozvíjející se země; bankovní krize; makro-finance; úvěry soukromému sektoru; emerging markets; banking crises; macro-finance; private sector credit Available in a digital repository NRGL
Makro-finanční výzvy v rozvíjejíchích se zemích

This dissertation thesis consists of three essays on macroeconomics and finance. In these essays, I focus on events which adversely affect emerging markets and present challenges to economic policy ...

Jašová, Martina; Geršl, Adam; Schmieder, Christian; Babecký, Jan; Jakubík, Petr
Univerzita Karlova, 2017

Studium přímo lisovatelných tabletovin s granulovanou α-laktosou monohydrátem a mazadly
Šturmová, Zuzana; Mužíková, Jitka; Ondrejček, Pavel
2017 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Pharmaceutical Technology Candidate: Mgr. Zuzana Šturmová Consultant: PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Title of the Thesis: The study of directly compressible tableting materials with granulated α-lactose monohydrate and lubricants This thesis evaluates granulated lactose Lactopress® Granulated in combination with four types of lubricants in terms of flow properties, compressibility, ejection force, tensile strenght and disintegration time of tablets. Examined lubricants include magnesium stearate, calcium stearate, sodium-stearyl fumarate and glycerol-dibehenate at concentration 1 %. The compressibility is evaluated by energetic profile of compression. Lubricants increased flowability of granulated lactose, most magnesium stearate. The total energy of compression increased with compression force, higher values showed tableting materials with sodium-stearyl fumarate and glycerol-dibehenate. The plasticity decreased with compression force, higher values showed tableting materials with glycerol- dibehenate. The lowest values of ejection force showed tableting materials with magnesium stearate and calcium stearate. Tableting materials with glycerol-dibehenate had extremely high values of ejection forces, and therefore... 1 1. ABSTRAKT, ABSTRACT Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Kandidát: Mgr. Zuzana Šturmová Konzultant: PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Název rigorózní práce: Studium přímo lisovatelných tabletovin s granulovanou α-laktosou monohydrátem a mazadly Práce hodnotí granulovanou laktosu Lactopress® Granulated v kombinaci se čtyřmi typy mazadel z hlediska tokových vlastností, lisovatelnosti, vytlačovací síly, pevnosti tablet v tahu a doby rozpadu tablet. Použitá mazadla jsou stearan hořečnatý, stearan vápenatý, natrium-stearyl-fumarát a glycerol-dibehenát v koncentraci 1 %. Lisovatelnost je hodnocena pomocí energetického profilu lisovacího procesu. Mazadla zvyšovala sypnost granulované laktosy, nejvíce stearan hořečnatý. Celková energie lisování rostla s lisovací silou, její vyšší hodnoty vykazovaly tabletoviny s natrium- stearyl-fumarátem a glycerol-dibehenátem. Plasticita klesala s lisovací silou, její vyšší hodnoty vykazovaly tabletoviny s glycerol-dibehenátem. Nejnižší hodnoty vytlačovací síly vykazovaly tabletoviny se stearanem hořečnatým a stearanem vápenatým. Tabletoviny s glycerol-dibehenátem měly extrémně vysoké hodnoty vytlačovací síly, a proto je glycerol-dibehenát v dané koncentraci nevhodný pro použití jako mazadlo. Pevnost tablet v tahu... Available in a digital repository NRGL
Studium přímo lisovatelných tabletovin s granulovanou α-laktosou monohydrátem a mazadly

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Pharmaceutical Technology Candidate: Mgr. Zuzana Šturmová Consultant: PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. Title of the Thesis: The ...

Šturmová, Zuzana; Mužíková, Jitka; Ondrejček, Pavel
Univerzita Karlova, 2017

Zásada superficies solo cedit a její význam v pozemkovém právu
Štěpánková, Jana; Franková, Martina; Žákovská, Karolina
2017 - Czech
The aim of the thesis is to describe the concept of the superficial principle in the valid legal regulation and its influence on land law relations. As a result of the reintroduction of the superficial principle into the legal order of the Czech Republic by Act No. 89/2012 Coll., The Civil Code, all that is associated with the earth's surface becomes part of the given land. The thesis is divided into five structured chapters. The first chapter is devoted to land law as an interdisciplinary law system. The aim of second chapter is to explain the key importance of the superficial principle within the context of land law. The third chapter deals with the historical background of the development of legal relations to immovables in the territory of the Czech lands, also including the introduction of the Roman settlement as the basis of the superficial principle. The next part of the thesis contains the interpretation of the most important legal institutes related to the superficial principle in the context of the valid law. The chapter further describes exceptions to the principle. The fifth part of the thesis is focused on the analysis of selected land law relations influenced by the superficial principle. Práce si klade za cíl popsat pojetí superficiální zásady v kontextu platné právní úpravy a vlivu zakotvení superficiální zásady na pozemkově právní vztahy. V důsledku znovuzavedení superficiální zásady do právního řádu České republiky zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se vše, co je spojeno se zemským povrchem, stává součástí daného pozemku. Práce je rozdělena do pěti strukturovaných kapitol. První kapitola je věnována pozemkovému právu jako interdisplinárnímu oboru. Druhá kapitola tvoří určitý můstek pro vysvětlení klíčového významu superficiální zásady v rámci kontextu pozemkového práva. Třetí kapitola se věnuje historickému nástinu vývoje právních vztahů k nemovitým věcem na území českých zemí včetně uvedení římské úpravy jako východisku superficiální zásady. V další části práce je obsažen výklad nejdůležitějších právních institutů související se superficiální zásadou, a to v kontextu platného práva. Kapitola dále popisuje výjimky ze zásady dokazující tvrzení, že aktuální právní pojetí superficiální zásady není absolutní. Pátá část práce je zaměřena na rozbor vybraných pozemkově právních vztahů ovlivněných superficiální zásadou. Keywords: superficies solo cedit; pozemek; stavba; součást pozemku; nemovité věci; pozemkové právo; superficies solo cedit; plot of land; building; part of the land; immovables; land law Available in a digital repository NRGL
Zásada superficies solo cedit a její význam v pozemkovém právu

The aim of the thesis is to describe the concept of the superficial principle in the valid legal regulation and its influence on land law relations. As a result of the reintroduction of the ...

Štěpánková, Jana; Franková, Martina; Žákovská, Karolina
Univerzita Karlova, 2017

Právní úprava územní ochrany vod z hlediska množství
Dvořák, Petr; Sobotka, Michal; Stejskal, Vojtěch
2017 - Czech
The thesis deals with the legal regulation of territorial protection of water in terms of quantity, which is contained in the Water Act. I am only focusing on the Protected Areas of Natural Water Accumulation and Surface Water Accumulation Protected Areas as they have significant potential to reduce the effects of drought. Both areas are viewed through common problem, which is the point of view of the amount of water. The legal regulation of the territorial protection of waters in terms of quantity is discussed in connection with other laws. The aim of this work is to answer the question whether the legal regulation of territorial protection of waters in terms of quantity in the Water Act is sufficient to enable the Czech Republic to adapt adequately to the ongoing climate change, that ultimately causes the loss of water. The first part of the thesis deals with sources of legal regulation of territorial protection of water in terms of quantity, further includes the systematics of the Water Act and the Strategy on Adaptation to Climate Change in the Czech Republic (Adaptation Strategy of the Czech Republic). The second part analyses the Protected Areas of Natural Water Accumulation, prohibitions therein contained prohibitions, exemption from prohibitions and damage compensation. The third part deals... Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou územní ochrany vod z hlediska množství, která je obsažena ve vodním zákoně. Zaměřuji se pouze na instituty chráněných oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV) a území chráněných pro akumulaci povrchových vod (LAPV), jelikož mají výraznější potenciál snižovat následky sucha. Na oba instituty je nahlíženo skrze zastřešující problém, jímž je hledisko množství vody. Právní úprava územní ochrany vod z hlediska množství je rozebírána v návaznosti na další složkové zákony. Primárním cílem této práce je odpovědět na otázku, zda právní úprava územní ochrany vod z hlediska množství ve vodním zákoně je postačující k tomu, aby se Česká republika dostatečně přizpůsobila probíhajícím klimatickým změnám, které v konečném důsledku zapříčiňují úbytek množství vody. V první části práce jsou zpracovány prameny právní úpravy územní ochrany vod z hlediska množství, dále obsahuje zařazení problematiky v systematice vodního zákona a Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách České republiky (Adaptační strategie ČR). Druhá část rozebírá chráněné oblasti přirozené akumulace vod, zákazy v nich obsažené, výjimku ze zákazů a náhradu škody. Třetí část se věnuje historii vodohospodářského plánování v České republice, zkoumá území chráněná pro akumulaci povrchových vod,... Keywords: územní ochrana vod z hlediska množství; chráněné oblasti přirozené akumulace vod; území chráněná pro akumulaci povrchových vod; territorial protection of water in terms of quantity; Protected Areas of Natural Water Accumulation; Surface Water Accumulation Protected Areas Available in a digital repository NRGL
Právní úprava územní ochrany vod z hlediska množství

The thesis deals with the legal regulation of territorial protection of water in terms of quantity, which is contained in the Water Act. I am only focusing on the Protected Areas of Natural Water ...

Dvořák, Petr; Sobotka, Michal; Stejskal, Vojtěch
Univerzita Karlova, 2017

VOJENSKÁ DUCHOVNÍ SLUŽBA V ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDĚ V LETECH 1918-1939 se zvláštním přihlédnutím k římskokatolické církvi
Laňka, Jiří Ignác; Weis, Martin
2017 - Czech
LAŇKA, Jiří lgnác. Vojenská duchovní služba v Českosĺovenskéaľmádě v ĺetech ]g1B- l939 se zvláštnímpřihlédnutím k římskokatolické cíľkvi.ČęskéBudějovice 2017. Disertačnípráce. Jihočęská univeľzita v ČeskýchBudějovicích. Teologická fakulta' Katedľa teologických věd. Vedoucí práce Maľtin Węis. Disertačnípľáce se zabývâ historií vojenskéduchovní sluŽby v pľostoru histoľických českýchzemí. Věnuje se pľimáľně meziválečnérnuobdobí existence samostatné Československérepubliky. Pľvníčást se zabývâ histoľiípůsobenívojenských duchovních osob do doby vzniku pľvníľepubliky. Stľučněpřitom procházi údobírnmnoha staletí. Poté inforrnuje o vzniku československéarmády po ľoce 1918. Všímási zvláště recępce a vývoje duchovní sluŽby aŽ do doby reorganizace bľannémoci ve třicátých letech' Dále podává infoľmace o vývoji ve stabilizované duchovní službě a o jejíobecné organizaci jak v době míľu'tak i v době branné pohotovosti státu. V dalšíčástipľáce infoľmuje o činnosti vojenských duchovních v ľůznýchspecifických prostředíclr. Nejobsáhlejší pátá kapitola je věnována Životnírn příběhům jednotlivých vojenských duchovních. Na ni navazuje část' ve kteľépľáce přibližuje źivota dílo posledního přednosty duchovní službygeneľála Jaľoslava Janáka. Tyto Životopisy jsou klíčovýmizdľoji pro poznání reálného průběhu s lužebníhożiv... LAŇKA, Jiří lgnác. Vojenská duchovní služba v Českosĺovenskéaľmádě v ĺetech ]g1B- l939 se zvláštnímpřihlédnutím k římskokatolické cíľkvi.ČęskéBudějovice 2017. Disertačnípráce. Jihočęská univeľzita v ČeskýchBudějovicích. Teologická fakulta' Katedľa teologických věd. Vedoucí práce Maľtin Węis. Disertačnípľáce se zabývâ historií vojenskéduchovní sluŽby v pľostoru histoľických českýchzemí. Věnuje se pľimáľně meziválečnérnuobdobí existence samostatné Československérepubliky. Pľvníčást se zabývâ histoľiípůsobenívojenských duchovních osob do doby vzniku pľvníľepubliky. Stľučněpřitom procházi údobírnmnoha staletí. Poté inforrnuje o vzniku československéarmády po ľoce 1918. Všímási zvláště recępce a vývoje duchovní sluŽby aŽ do doby reorganizace bľannémoci ve třicátých letech' Dále podává infoľmace o vývoji ve stabilizované duchovní službě a o jejíobecné organizaci jak v době míľu'tak i v době branné pohotovosti státu. V dalšíčástipľáce infoľmuje o činnosti vojenských duchovních v ľůznýchspecifických prostředíclr. Nejobsáhlejší pátá kapitola je věnována Životnírn příběhům jednotlivých vojenských duchovních. Na ni navazuje část' ve kteľépľáce přibližuje źivota dílo posledního přednosty duchovní službygeneľála Jaľoslava Janáka. Tyto Životopisy jsou klíčovýmizdľoji pro poznání reálného průběhu s lužebníhożiv... Available in a digital repository NRGL
VOJENSKÁ DUCHOVNÍ SLUŽBA V ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDĚ V LETECH 1918-1939 se zvláštním přihlédnutím k římskokatolické církvi

LAŇKA, Jiří lgnác. Vojenská duchovní služba v Českosĺovenskéaľmádě v ĺetech ]g1B- l939 se zvláštnímpřihlédnutím k římskokatolické cíľkvi.ČęskéBudějovice 2017. Disertačnípráce. Jihočęská univeľzita v ...

Laňka, Jiří Ignác; Weis, Martin
Univerzita Karlova, 2017

Právní úprava chovu koní
Baumanová, Michala; Stejskal, Vojtěch; Derlich, Stanislav
2017 - Czech
This diploma thesis focuses on the legal regulation of horse breeding. It analyses and describes the applicable legislation in the Czech Republic, evaluates its shortcomings and suggests possible improvements. At the same time, the thesis connects the description of the legal regulation with best practise examples. The legislation of horse breeding is mostly represented within public law, but it can be found also in private law, making the orientation on this topic much more difficult. The knowledge of legislation and their provision to the widest possible range of people plays the key assumption for the better following of regulations. Despite the annual increase of horses in the Czech Republic, less attention is paid to this area. The diploma thesis consists of nine chapters, which are divided for simplicity into subchapters. The first chapter creates an introduction. It refers to the development and changes in the use of horses in the Czech Republic and it sets goals of the thesis. In the chapter two, the legal status of horse is defined in both, private and public law. The third chapter consists of legislation of horse breeding, taking evidence and labelling of horses. It highlights the shortcomings associated with the labelling of horses. The fourth chapter describes the legislation on protection of... Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou chovu koní. Analyzuje a popisuje platnou právní úpravu v České republice, hodnotí její nedostatky a snaží se navrhovat možná zlepšení. Zároveň se diplomová práce snaží propojovat popis právní úpravy s příklady z praxe. Právní úprava chovu koní je obsažena ve velkém množství právních předpisů veřejného práva a dotýkají se jí i některé právní předpisy práva soukromého, což značně ztěžuje orientaci v této problematice. Přitom znalost právních předpisů a jejich zprostředkování co nejširšímu okruhu osob věnujících se chovu koní je klíčovým předpokladem pro zvýšení dodržování těchto předpisů. I přes to, že počet koní v České republice každým rokem stoupá, nebylo této oblasti zatím věnováno mnoho pozornosti. Diplomová práce se skládá z devíti kapitol, které jsou pro přehlednost rozděleny do podkapitol. První kapitola je úvodní, poukazuje na vývoj a změny ve využívání koní v České republice a stanovuje cíle práce. Druhá kapitola vymezuje právní postavení koně v soukromém i veřejném právu. Třetí kapitola se zabývá právní úpravou šlechtění, plemenitby, evidence a označování koní s důrazem na nedostatky spojenými s označováním koní. Čtvrtá kapitola popisuje právní úpravu ochrany koní proti týrání. Kromě samotného týrání koní se kapitola zabývá ochranou koní při usmrcování,... Keywords: kůň; chov; právní ochrana; horse; breeding; legal protection Available in a digital repository NRGL
Právní úprava chovu koní

This diploma thesis focuses on the legal regulation of horse breeding. It analyses and describes the applicable legislation in the Czech Republic, evaluates its shortcomings and suggests possible ...

Baumanová, Michala; Stejskal, Vojtěch; Derlich, Stanislav
Univerzita Karlova, 2017

Vliv rychlosti lisování na parametry testu stresové relaxace
Borkovcová, Renáta; Svačinová, Petra; Ondrejček, Pavel
2017 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of: Pharmaceutical technology Consultant: PharmDr. Petra Svačinová, Ph.D. Student: Renáta Borkovcová Title of Thesis: The influence of the tableting speed on the parameters of the stress relaxation test This diploma thesis evaluates the influence of tableting speed on the viscoelasticity parameters of stress relaxation test and tensile strength of tablets. Microcrystalline cellulose Avicel® PH-200, lactose monohydrate SpheroLac® 100, calcium hydrogen phosphate dihydrate Di-Cafos® D 160 and potato starch were used as model excipients and magnesium stearate was used as lubricant. The theoretical part is devoted to informations about tablets as a dosage form and description of excipients, which where used in experimental part. Subsequently, plasticity and elasticity of material were characterized and methods of their evaluation were described. The stress relaxation test and its evaluation using the three exponential equation were characterized in more detail. The following chapters describe the influence of tableting speed and lubricants on tensile strength of tablets. The experimental part deals with viscoelastic properties of individual materials and their mixtures with lubricant at concentration of 1 %. This properties were... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradec Králové Katedra: Farmaceutická technologie Školitel: PharmDr. Petra Svačinová, Ph.D. Posluchač: Renáta Borkovcová Název diplomové práce: Vliv rychlosti lisování na parametry testu stresové relaxace Tato diplomová práce hodnotí vliv rychlosti lisování na viskoelastické parametry testu stresové relaxace a pevnost tablet. Jako modelové pomocné látky byly použity mikrokrystalická celulosa Avicel® PH-200, laktosa monohydrát SpheroLac® 100, hydrogenfosforečnan vápenatý dihydrát Di-Cafos® D 160 a bramborový škrob. Jako kluzná látka byl použit stearan hořečnatý. Teoretická část je věnována informacím o tabletách jako lékové formě a dále popisu pomocných látek, se kterými se pracovalo v experimentální části. Následně je popsána plasticita a elasticita materiálu a metody k jejich hodnocení. Detailněji je popsán test stresové relaxace a jeho hodnocení pomocí trojexponenciální rovnice. V následujících kapitolách je popsán vliv rychlosti lisování a kluzných látek na vlastnosti tablet. Experimentální část se zabývá viskoelastickými vlastnostmi samotných surovin a jejich směsí s kluznou látkou v koncentraci 1 %. Tyto vlastnosti byly hodnoceny za pomocí testu stresové relaxace. Tablety byly lisovány silou 10 kN s konstantní dobou prodlevy 180 s. Zjišťovala se... Available in a digital repository NRGL
Vliv rychlosti lisování na parametry testu stresové relaxace

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of: Pharmaceutical technology Consultant: PharmDr. Petra Svačinová, Ph.D. Student: Renáta Borkovcová Title of Thesis: The influence ...

Borkovcová, Renáta; Svačinová, Petra; Ondrejček, Pavel
Univerzita Karlova, 2017

Záznam před-exhumačního vývoje silně re-ekvilibrovaných vysoko- až ultra-vysokotlakých hornin v kolizním orogénu
Jedlička, Radim
2017 - English
English abstract The investigation of high- to ultrahigh-pressure rocks in the Bohemian Massif occurring as small bodies enclosed in surrounding rocks with a low degree of metamorphism was always focused on their main metamorphic event in granulite facies conditions at very high temperatures. However, recent studies have shown that these rocks underwent a high-pressure metamorphism that preceded the subsequent high-temperature overprint and exhumation of those rocks. The scientific publications that comprise this dissertation thesis present petrological, mineralogical and geochemical research of these (ultra)high pressure rocks from various parts of the Bohemian Massif that have the potential to preserve information about their pre-exhumation history. The findings of the inclusions of high-pressure phases in metamorphic minerals and, in particular, the study of major and trace elements zoning in garnets together with thermodynamic modelling allowed us to describe new temperature-pressure conditions and to refine the metamorphic paths of these rocks. The felsic and mafic granulites of the Kutná Hora Complex in the Moldanubian Zone and the Rychleby Mountains in the East Sudetes preserve the evidence of prograde metamorphism. In addition to the inclusions of phengite and omphacite in the garnet cores, the... Český abstrakt Výzkum vysoko- až ultra-vysokotlakých hornin vyskytujících se v Českém masívu jako drobná tělesa uzavřená v okolních horninách s nízkým stupněm metamorfózy, byl vždy zaměřen na jejich hlavní metamorfní vývoj v granulitové facii za velmi vysokých teplot. Avšak poslední studie ukázaly, že tyto horniny prodělaly vysokotlakou metamorfózu, jež předcházela pozdějšímu vysokoteplotnímu přetisku a následnému vynoření hornin na zemský povrch. Odborné vědecké publikace, z nichž se skládá tato disertační práce, prezentují petrologický, mineralogický a geochemický výzkum těchto (ultra)vysokotlakých hornin z různých částí Českého masívu, jež mají potenciál zachovat informace o jejich před-exhumační historii. Nálezy inkluzí vysokotlakých fází v metamorfních minerálech a především studie zonality hlavních a stopových prvků v granátech nám společně s termodynamickým modelováním umožnily popsat nové teplotně-tlakové podmínky a zpřesnit metamorfní dráhy těchto hornin. Felsické a mafické granulity kutnohorské oblasti moldanubika a Rychlebských hor ve východních Sudetech zachovávají znaky prográdní metamorfózy. Vedle inkluzí fengitů a omfacitů v jádrech granátů se pak jedná o prográdní zonalitu hlavních a stopových prvků v granátech. Pomocí termodynamického modelování se podařilo vypočítat, že tyto horniny... Keywords: inkluze v metamorfních minerálech; chemická zonálnost; rekonstrukce PT dráhy; vysoko-až ultravysokotlaké horniny; inclusion in metamorphic minerals; chemical zoning; reconstruction of PT history; high-ultrahigh pressure rocks Available in a digital repository NRGL
Záznam před-exhumačního vývoje silně re-ekvilibrovaných vysoko- až ultra-vysokotlakých hornin v kolizním orogénu

English abstract The investigation of high- to ultrahigh-pressure rocks in the Bohemian Massif occurring as small bodies enclosed in surrounding rocks with a low degree of metamorphism was always ...

Jedlička, Radim
Univerzita Karlova, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases