Number of found documents: 101351
Published from to

Význam rybího masa ve výživě člověka a prevenci kardiovaskulárních onemocnění
Škrletová, Štěpánka; Bušová, Milena; Kudlová, Eva
2018 - Czech
Fish are a perfect source of high quality proteins, vitamins and minerals which are also easily digestible. Sea fish contain considerable amount of Iodine and unsaturated omega-3 acids. Unfortunately, we in Czech Republic are substantially under average in fish meat consumption compared to EU. Consumption of fish meat can prevent the occurrence of cardiovascular disease and therefore there is a recommendation to regularly consumption fish meat thanks to their favourable influences. In theoretical part of this bachelor thesis is a comprehensive overview of the information about the importance of fish meat, description of its structure, utility, consumption and potential risks. Practical part is focused on research. For evaluation of the state of consumption and level of awareness was used survey. After the results were processed, it was found that 76 % of responders is consuming fish meat and 15% of responders is more likely not to consume it. It has also been found, that the responders are mostly informed about the nutritional values of fish meat. Key words: Fish meat, omega-3, consumption, KVO, nutrition Ryby jsou výborným zdrojem kvalitních a zároveň lehce stravitelných bílkovin, vitaminů a minerálních látek. Mořské ryby obsahují významné množství jódu a nenasycené mastné kyseliny omega-3. V České republice jsme bohužel značně podprůměrní ve spotřebě rybího masa oproti Evropské unii. Konzumace rybího masa může v rámci prevence ovlivnit výskyt kardiovaskulárních onemocnění, a proto existuje doporučení díky jeho příznivým vlivům pravidelně konzumovat rybí maso. Bakalářská práce se v teoretické části snaží podat ucelený přehled informací o významu rybího masa, popisu jeho složení, informace o jeho prospěšnosti, informace o spotřebě, možná potencionální rizika. Praktická část byla zaměřena na výzkum. S pomocí dotazníkového šetření byl vyhodnocen stav konzumace a míra informovanosti obyvatelstva. Po zpracování výsledků bylo zjištěno, že 76 % dotázaných konzumuje rybí maso a 15 % dotazovaných jej spíše nekonzumuje a také vyplynulo, že respondenti jsou o výživových hodnotách masa převážně informováni. Klíčová slova: Rybí maso, omega-3, spotřeba, KVO, výživa Keywords: Rybí maso; omega-3; spotřeba; KVO; výživa; Fish meat; omega-3; consumption; KVO; nutrition Available in a digital repository NRGL
Význam rybího masa ve výživě člověka a prevenci kardiovaskulárních onemocnění

Fish are a perfect source of high quality proteins, vitamins and minerals which are also easily digestible. Sea fish contain considerable amount of Iodine and unsaturated omega-3 acids. Unfortunately, ...

Škrletová, Štěpánka; Bušová, Milena; Kudlová, Eva
Univerzita Karlova, 2018

Krajina po povrchové těžbě, dynamika a distribuce sukcese půdní fauny
Moradi, Jabbar; Frouz, Jan; Šarapatka, Bořivoj; Seeber, Julia
2018 - English
Post-mining landscapes, and the dynamics and distribution of soil faunal succession M.Sc. Jabbar Moradi Abstract Soil biota play an essential role in ecosystem services provided by soil. Here we studied some of the factors affecting soil biota colonization, distribution, biodiversity and conservation values, and their impact on plants' interactions, in reclaimed and unreclaimed (spontaneous succession) post mining sites, located in the spoil heaps after coal mining near Sokolov, Czech Republic, which was summarized in four research papers. Transplant of soil blocks show that despite abundant soil fauna communities in the blocks, they migrate little into surrounding sites, which indicate that access to the disturbed surfaces does not guarantee a successful colonization in the post mining sites where a new soil profile is to be developed. Studying the heterogeneous distribution of fauna under various vegetation patches and sites, we showed that different faunal (i.e., microbial, meso, and macrofaunal) groups' distribution heterogeneity could be partly explained by different explanatory factors and using one set of factors for all the groups would not be powerful enough to create a short-list of the influential elements for each of the faunal groups. Investigating the importance of microtopography, in our... Krajina po povrchové těžbě, dynamika a distribuce sukcese půdní fauny M.Sc. Jabbar Moradi Abstrakt Půdní biota hraje zásadní roli v půdou poskytovaných ekosystémových službách. Ve své disertační práci jsem se zaměřil na faktory ovlivňující kolonizaci, distribuci, biodiverzitu a ochranářský význam půdní fauny na výsypkách po těžbě hnědého uhlí, a na její dopad na interakci rostlin v podmínkách rekultivace či spontánní sukcese v oblasti Sokolovska. Výsledky této práce jsou shrnuty ve čtyřech odborných článcích - rukopisech. Studiem distribuce fauny v různých vegetačních habitatech a ekosystémech jsme zjistili, že heterogenní rozmístění různých skupin půdní fauny (např. mikrobiální společenstva, mesofauna, makrofauna) může být částečně vysvětleno různými vysvětlujícími proměnnými a použití jedné sady proměnných pro všechny skupiny nemusí zajistit dostatečně silný nástroj pro vytvoření seznamu hlavních elementů pro každou ze skupin půdní fauny. Přenos půdních bloků ukázal, že se fauna navzdory velké početnosti v přenesených blocích nebyla schopna rozšířit do širšího okolí. Toto zjištění naznačuje, že samotná prostorová dostupnost negarantuje úspěšnou kolonizaci půd, kde se půdní profil teprve musí vyvinout. Prozkoumání významu mikrotopografie na mladších výsypkových plochách ponechaných spontánní sukcesi... Keywords: sukcese fauna výsypky; succession fauna mining Available in a digital repository NRGL
Krajina po povrchové těžbě, dynamika a distribuce sukcese půdní fauny

Post-mining landscapes, and the dynamics and distribution of soil faunal succession M.Sc. Jabbar Moradi Abstract Soil biota play an essential role in ecosystem services provided by soil. Here we ...

Moradi, Jabbar; Frouz, Jan; Šarapatka, Bořivoj; Seeber, Julia
Univerzita Karlova, 2018

Goliáš versus Goliáš: Podpora demokracie ze strany EU ve východním sousedství a alternativní agenda Ruska
Depo, Bogdana; Rovná, Lenka; Wessels, Wolfgang; Rovná, Lenka
2018 - English
of The PhD Thesis by Bogdana DEPO 'Goliath Versus Goliath: EU Democracy Promotion in the Eastern Neighbourhood and Russia's Alternative Agenda' The proclamation of the ultimate victory of the liberal democracy, which was popular in the 1990s, has clearly become inconsistent today, especially if one looks at the Eastern Partnership countries. Whereas EU was the biggest democracy promoter in the world, establishing stable democracy in its Eastern European neighbourhood remains a challenge. The main assumption of these thesis is that Russia's competitive agenda has outbalanced EU's efforts in democracy promotion, or at least challenged it. This competition was manifested by considerable evolution of the policy instruments developed by both competitive actors. Goliath versus Goliath describes EU's growing assertiveness with democracy promotion and Russia's alternative agenda which offsets EU's influence in the shared neighbourhood. Theoretically speaking it might appear as a clash of the liberal democracy concept versus realism. The main conclusion of these thesis is that the EU was not be able to advance its democracy promotion as every new step in democratization was met with a spiral of Russia's assertive actions. Bogdana Depo Abstrakt Prohlášení o konečném vítězství liberální demokracie, které bylo populární v 90. letech, se dnes jasně stává nekonzistentní, zvláště když se člověk dívá na Východní partnerské země. Vzhledem k tomu, že EU byla největším propagátorem demokracie ve světě, vytvoření stabilní demokracie ve východoevropském sousedství zůstává výzvou. Hlavním předpokladem této práce je, že ruská konkurenční agenda převažuje úsilí EU o prosazování demokracie, nebo alespoň jej ovlivňuje. Tato soutěž byla doložena výrazným vývojem politických nástrojů, které vyvinuly oba konkurenční aktéři. Goliáš versus Goliáš popisuje rostoucí asertivitu EU v prosazování demokracie a alternativní agendu Ruska, která kompenzuje vliv EU ve sdíleném sousedství. Teoreticky se to může zdát jako střet liberální koncepce demokracie versus realismus. Hlavním závěrem této práce je, že EU nebyla schopna prosazovat svou podporu demokracie, protože každý nový krok v demokratizaci se setkal se spirálou asertivních akcí Ruska. Keywords: Demokracie; EU; Východní sousedství; Rusko; Democracy; EU; Eastern Neighbourhood; Russia Available in a digital repository NRGL
Goliáš versus Goliáš: Podpora demokracie ze strany EU ve východním sousedství a alternativní agenda Ruska

of The PhD Thesis by Bogdana DEPO 'Goliath Versus Goliath: EU Democracy Promotion in the Eastern Neighbourhood and Russia's Alternative Agenda' The proclamation of the ultimate victory of the liberal ...

Depo, Bogdana; Rovná, Lenka; Wessels, Wolfgang; Rovná, Lenka
Univerzita Karlova, 2018

Příprava uniformních superparamagnetických částic s polymerním povlakem pro biomedicínské aplikace
Patsula, Vitalii; Horák, Daniel; Sysel, Petr; Matějíček, Pavel
2018 - English
Aim of this thesis was to design and prepare polymer-coated monodisperse Fe3O4 nanoparticles as a safe and non-toxic contrast agent for magnetic resonance imaging (MRI) and heat mediator for hyperthermia. Uniform superparamagnetic Fe3O4 nanoparticles were synthesized by thermal decomposition of Fe(III) oleate, mandelate, or glucuronate in high- boiling solvents at temperature >285 řC. Size of the particles was controlled in the range of 8- 27 nm by changing reaction parameters, i.e., temperature, type of iron precursor, and concentration of stabilizer (oleic acid and/or oleylamine), while preserving uniformity of the nanoparticles. Because particles contained hydrophobic stabilizer on the surface, they were dispersible only in organic solvents. To ensure water dispersibility, oleic acid on the particle surface was replaced by hydrophilic and biocompatible methoxy-poly(ethylene glycol) (PEG) and poly(3-O-methacryloyl-α-D-glucopyranose) by ligand exchange. Polymers were previously terminated with anchoring-end groups (hydroxamic or phosphonic) to provide firm bonding to iron atoms on the particle surface. Fe3O4 nanoparticles were also hydrophilized by encapsulation into a silica shell by reverse microemulsion method. Tetramethyl orthosilicate was used to prepare Fe3O4@SiO2 nanoparticles, which were... Cílem této práce bylo navrhnout a připravit polymerem pokryté monodisperzní Fe3O4 nanočástice jako bezpečné a netoxické kontrastní činidlo pro magnetické rezonanční zobrazení a mediátor pro hypertermii. Uniformní superparamagnetické Fe3O4 nanočástice byly syntetizovány teplotním rozkladem oleátu, mandelátu a glukuronátu železitého ve vysokovroucích rozpouštědlech při teplotách >285 řC. Velikost částic byla regulována v rozmezí 8-27 nm změnou reakčních parametrů, např. teplotou, typem organického prekurzoru a koncentrací stabilizátoru (olejové kyseliny a/nebo oleylaminu) tak, aby byla zachována uniformita nanočástic. Částice připravené teplotním rozkladem obsahovaly hydrofobní stabilizátor a byly proto dispergovatelné pouze v organických rozpouštědlech. Aby byly dispergovatelné ve vodě, byla olejová kyselina na poverchu částic nahrazena hydrofilním a biokompatibilním methoxy-poly(ethylenglykolem) (PEG) and poly(3-O- methakryloyl-α-D-glukopyranosou) pomocí metody výměny ligandů. Navázání obou polymerů k atomům železa na povrchu nanočástic bylo dosaženo díky vhodným koncovým skupinám (hydroxamovým nebo fosfonovým). Fe3O4 nanočástice byly také hydrofilizovány enkapsulací do siliky, hydrolýzou tetramethyl ortoxysilikátu, tzv. reverzní mikroemulzní metodou. Takto připravené Fe3O4@SiO2 nanočástice byly... Keywords: polymer; superparamagnetický; monodisperzní; nanočástice; oxid železa; toxicita; polymer; superparamagnetic; monodisperse; nanoparticle; iron oxide; toxicity Available in a digital repository NRGL
Příprava uniformních superparamagnetických částic s polymerním povlakem pro biomedicínské aplikace

Aim of this thesis was to design and prepare polymer-coated monodisperse Fe3O4 nanoparticles as a safe and non-toxic contrast agent for magnetic resonance imaging (MRI) and heat mediator for ...

Patsula, Vitalii; Horák, Daniel; Sysel, Petr; Matějíček, Pavel
Univerzita Karlova, 2018

Návrh a charakterizace pokročilých světlo-konvertujících nanočástic povlečených polymerem
Kostiv, Uliana; Horák, Daniel; Kaman, Ondřej; Brožek, Jiří
2018 - English
Lanthanide-based upconversion nanoparticles are able to absorb low-energy near-infrared (NIR) photons and emit visible or ultraviolet light. This unique optical property enables luminescent detection without autofluorescence from biological samples that is crucial for bioimaging and diagnostics. Moreover, NIR irradiation allows to deliver light deep into the tissue, which can be used for drug or gene delivery and NIR-induced photodynamic therapy (PDT) of tumors. Despite huge effort during the last 10 years devoted to the upconversion nanoparticle synthesis and their surface engineering, preparation of the particles suitable for biomedical applications still remains a big challenge. The current work is focused on synthesis of the upconversion nanoparticles with controllable morphology, size, distribution, crystallinity, and high upconversion efficiency, as well as on desirable surface modification by biocompatible inorganic or organic polymers. Neat and functionalized homogeneous silica shell was introduced on the NaYF4:Yb3+ /Er3+ and NaGdF4:Yb3+ /Er3+ nanoparticles to enhance their biocompatibility and colloidal stability in water. To render the nanoparticles with targeting moieties, their surface was decorated with cell-adhesive RGD or cell-penetrating TAT peptides. The RGD- and TAT- conjugated... Světlo-konvertující nanočástice na bázi lanthanidů jsou schopné absorbovat nízko- energetické infračervené (NIR) fotony a emitovat viditelné či ultrafialové světlo. Tato unikátní optická vlastnost umožňuje luminiscenční detekci biologických vzorků bez autofluorescence, což je zásadní pro zobrazovací a diagnostické techniky v biologii a lékařství. Kromě toho NIR ozáření umožňuje průnik světla hluboko do tkáně, což lze využít pro dopravu léčiv či genů a fototerapii (PDT) tumorů. Přes velkou snahu v průběhu posledních 10 let věnovanou syntéze světlo-konvertujících lanthanidových nanočástic a inženýrství jejich povrchů, příprava částic vhodných pro biomedicinální aplikace stále zůstává velkou výzvou. Tato dizertační práce se věnuje syntéze světlo-konvertujících nanočástic s regulovanou morfologií, velikostí, distribucí velikosti, krystalinitou a vysokou světlo-konvertující účinností, stejně tak jako požadované povrchové modifikaci biokompatibilními anorganickými nebo organickými polymery. Např. vrstva siliky na povrchu NaYF4:Yb3+ /Er3+ a NaGdF4:Yb3+ /Er3+ nanočástic zlepšila jejich biokompatibilitu a koloidní stabilitu ve vodě. Dále byly na povrch nanočástic zavedeny cílující skupiny, konkrétně RGD nebo TAT peptid. Pohlcování RGD- a TAT-konjugovaných nanočástic buňkami bylo monitorováno konfokální... Keywords: upconversion; nanoparticle; polymer; peptide; phtalocyanine; radiolabeling; konverze světla; nanočástice; polymer; peptid; ftalocyanin; radioznačení Available in a digital repository NRGL
Návrh a charakterizace pokročilých světlo-konvertujících nanočástic povlečených polymerem

Lanthanide-based upconversion nanoparticles are able to absorb low-energy near-infrared (NIR) photons and emit visible or ultraviolet light. This unique optical property enables luminescent detection ...

Kostiv, Uliana; Horák, Daniel; Kaman, Ondřej; Brožek, Jiří
Univerzita Karlova, 2018

Trojblokové kopolymery 2-oxazolinu s hydrofilními, lipofilními a fluorofilními bloky: od syntézy k hierarchickému samouspořádání
Kaberov, Leonid; Štěpánek, Petr; Černoch, Peter; Schlaad, Helmut
2018 - English
DOCTORAL THESIS ABSTRACT 2-Oxazoline triblock copolymers with hydrophilic, lipophilic and fluorophilic blocks: from synthesis to hierarchical self-assembly MSc. Leonid Kaberov The focus of this research was on the study of di- and triblock poly(2-oxazoline) copolymers with fluorinated blocks. The synthesis and solution properties of novel copolymers combining hydrophilic, hydrophobic (lipophilic) and fluorophilic moieties into one segmented molecule were reported. The simple synthetic approach which provides an easy way to attach a CnF2n+1 terminal chain to a poly(2-methyl-2-oxazoline)-block-poly(2-n-octyl-2-oxazoline) copolymer was described. Small-angle neutron and x-ray scattering experiments unambiguously proved the existence of polymersomes, worm-like micelles and their aggregates in aqueous solution. It was shown that increasing content of fluorine in the poly(2-oxazoline) copolymers results in a morphological transition from bilayered or multi-layered vesicles to worm-like micelles. The synthesis of poly(2-perfluoroalkyl-2-oxazoline)s is complicated by their extremely low activity in cationic ring-opening polymerization reaction (CROP), both in the initiation and in the propagation due to strong electron-withdrawing effect of perfluoroalkyl substituent. A detailed systematic study on synthetic... DOKTORSKÉ DIZERTAČNÍ PRÁCE Trojblokové kopolymery 2-oxazolinu s hydrofilními, lipofilními a fluorofilními bloky: od syntézy k hierarchickému samouspořádání Mgr. Leonid Kaberov Cílem tohoto výzkumu je studium kopolymerů dvou- a trojblokových poly(2-oxazolinů) s fluorovanými bloky. Byly popsány syntetické a roztokové vlastnosti nových kopolymerů kombinujících hydrofilní, hydrofobní (lipofilní) a fluorofilní části do jedné segmentované molekuly. Byl popsán jednoduchý syntetický přístup, který poskytuje snadný způsob připojení koncového řetězce CnF2n+1 ke kopolymeru poly(2-methyl-2-oxazolinu)-blok-poly(2-n-oktyl-2- oxazolinu). Experimenty s maloúhlovým rozptylem neutronů a rentgenovskeho záření jednoznačně prokázaly existenci vesiklů, červovitých micel a jejich agregátů ve vodném roztoku. Bylo prokázáno, že zvyšení obsahu fluoru v poly(2-oxazolinových) kopolymerech vede k morfologickému přechodu od dvouvrstvých nebo vícevrstvých vesiklů až do červovitých micel. Syntéza poly(2-perfluoralkyl-2-oxazolinu) je komplikována jejich extrémně nízkou aktivitou v kationtové polymerizační reakci s otevřením cyklu (cationic ring-opening polymerization, CROP), a to jak při iniciaci, tak při propagaci kvůli silnému elektronovému odebíracímu efektu perfluoralkylového substituentu. Byla prezentována podrobná... Keywords: kopolymery; fluorofilní; rozptyl světla; samouspořádání; copolymers; fluorophilic; light scattering; self-assembly Available in a digital repository NRGL
Trojblokové kopolymery 2-oxazolinu s hydrofilními, lipofilními a fluorofilními bloky: od syntézy k hierarchickému samouspořádání

DOCTORAL THESIS ABSTRACT 2-Oxazoline triblock copolymers with hydrophilic, lipophilic and fluorophilic blocks: from synthesis to hierarchical self-assembly MSc. Leonid Kaberov The focus of this ...

Kaberov, Leonid; Štěpánek, Petr; Černoch, Peter; Schlaad, Helmut
Univerzita Karlova, 2018

Funkcionalizované hybridní polymerní struktury pro biomedicínské aplikace
Rabyk, Mariia; Štěpánek, Petr; Sedláková, Zdeňka; Kotek, Jan
2018 - English
This doctoral thesis is dedicated to the synthesis and characterization of novel functionalized hybrid structures for biomedical purposes. Systems reported in this work can be subdivided into the two main groups: natural-based materials and synthetic amphiphilic block copolymers. Both groups were studied as perspective theranostic agents for medical applications. In the first group, natural polysaccharides glycogen and mannan were selected as starting materials for preparation of novel nanoconjugates that possess ability for multimodal detection in vivo. Because grafting of natural macromolecules with synthetic polymers generally slows down the biodegradation rate, both polysaccharides were modified in two different ways to form nanoprobes with or without poly(2-methyl-2-oxazoline)s chains. The prepared nanoconjugates were functionalized with N-hydroxysuccinimide-activated fluorescence and magnetic resonance imaging labels. The resulting materials were tested both in vitro and in vivo and were shown to be completely biocompatible, biodegradable and exhibit some extra benefits in terms of their practical usage in biomedicine. Glycogen was functionalized with allyl and propargyl groups with following freeze-drying from aqueous solutions to form nano- and microfibrous materials. The presence of both... Tato dizertační práce se věnuje syntéze a charakterizaci nových hybridních struktur využitelných v biomedicíně. Tyto systémy jsou zde rozděleny do dvou hlavních skupin: modifikované přírodní polymery a syntetické amfifilní blokové kopolymery, přičemž obě tyto skupiny byly studovány jako potenciální theranostická činidla pro medicinální aplikace. Co se týče první skupiny, přírodní polysacharidy glykogen a manan byly vybrány jako výchozí materiály pro přípravu nových nanokonjugátů, určených pro multimodální detekci in vivo. Protože roubování polysacharidů pomocí syntetických polymerů obecně zpomaluje biodegradační procesy, oba polysacharidy byly modifikovány dvěma různými způsoby tak, aby vytvořily konečné "nanosondy", přičemž jeden způsob využíval roubování pomocí poly(2-methyl-2-oxazolinu). Připravené nanokonjugáty byly funkcionalizovány pomocí N- hydroxysukcimidového esteru, díky čemuž výsledné materiály nesly fluorescenční značku a značku pro magnetickou rezonanci. Finální materiály byly testovány in vitro a in vivo, přičemž bylo zjištěno, že jsou plně biokompatibilní a biodegradovatelné a zároveň vykazují užitečné vlastnosti pro praktické využití v biomedicíně. Glykogen byl modifikován tak, aby nesl allylové a propargylové skupiny, a poté byl lyofilizován z vodného roztoku, aby mohl vytvořit... Keywords: nanomedicína; polysacharidy; glycogen; manan; řízená radikálová polymerizace; amfifilní blokové kopolymery; samouspořádání; nanomedicine; polysaccharides; glycogen; mannan; nitroxide-mediated radical polymerization; amphiphilic block copolymers; self-assembling Available in a digital repository NRGL
Funkcionalizované hybridní polymerní struktury pro biomedicínské aplikace

This doctoral thesis is dedicated to the synthesis and characterization of novel functionalized hybrid structures for biomedical purposes. Systems reported in this work can be subdivided into the two ...

Rabyk, Mariia; Štěpánek, Petr; Sedláková, Zdeňka; Kotek, Jan
Univerzita Karlova, 2018

Sladění rodinného a profesního života
Vondrášková, Iveta; Štangová, Věra; Vysokajová, Margerita
2018 - Czech
Reconciliation of work and family life Abstract This thesis deals with the reconciliation of work and family life in the Czech Republic from a legal perspective. Finding a suitable balance between work and family life enables an individual to return to work sooner from maternity and parental leave. This balance also has a positive effect on the productivity of employees, birth rates, elimination of gender stereotypes and causes a reduction of the unemployment rate among women. The purpose of this paper is to provide a comprehensive overview of the number of articles of employment law and social security law that are relevant to the issues of reconciliation of work and family life, to analyze the relevant legislation, and to draw attention to some practical problems. Also, the paper will evaluate the impact of this legislative framework and legal institutes on work and family life and recommend alterations "de lege ferenda". The thesis of this paper is that reconciliation of work and family life is an endless process and that there are several problem areas related to it that need improvement within the Czech Republic. The work is divided into three chapters. The first chapter identifies the main issues related to the reconciliation of work and family life. It gives the overview of the international,... Sladění rodinného a pracovního života Abstrakt Práce se zabývá problematikou sladění rodinného a profesního života v ČR z právního hlediska. Vhodná harmonizace těchto dvou sfér života umožňuje pečujícím osobám dříve se vrátit do zaměstnání, pozitivně ovlivňuje výkonnost zaměstnanců, dochází k zvyšování porodnosti, odstraňování genderových stereotypů a snižování nezaměstnanosti žen. Cílem této práce je poskytnout ucelený náhled na právní úpravu v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení z hlediska sladění rodinného a profesního života, analyzovat příslušnou právní úpravu, upozornit na některé praktické problémy a zhodnotit dopad této právní úpravy a jednotlivých právních institutů na harmonizaci rodinného a profesního života. Zároveň si práce klade za cíl uvést i dílčí náměty de lege ferenda. Práce vychází z hypotézy, že sladění rodinného a profesního života je prakticky nekončící proces, který je v ČR v současné době stále možný zefektivnit. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola nejprve uvádí stěžejní problémy a situace související s otázkou harmonizace rodinného a profesního života. Vymezuje právní úpravu na úrovni mezinárodního, evropského a národního práva v řešené oblasti. Pozornost je věnována také zvláštním pracovním podmínkám a ochraně těhotných zaměstnankyň, zaměstnankyň... Keywords: Sladění rodinného a pracovního života; atypické formy zaměstnání; mateřská dovolená; rodičovská dovolená; zajištění služeb péče o děti; Reconciliation of work and family life; atypical employment relationships; maternity leave; parental leave; care services for preschool children Available in a digital repository NRGL
Sladění rodinného a profesního života

Reconciliation of work and family life Abstract This thesis deals with the reconciliation of work and family life in the Czech Republic from a legal perspective. Finding a suitable balance between ...

Vondrášková, Iveta; Štangová, Věra; Vysokajová, Margerita
Univerzita Karlova, 2018

Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a umění 20. století a současnosti
Jirátová, Kristýna; Bydžovská, Lenka; Urban Otto,; Hlaváčková, Jitka
2018 - Czech
Alone in a Crowd: Charles Baudelaire and 20th-Century and Contemporary Art The dissertation called Alone in a Crowd explores the influence of the poet Charles Baudelaire's personality and work on 20th-century and contemporary art. Due to the field of study, the main focus is on the visual arts, but literature, music, philosophy, and film are also included to a large extent. This dissertation is divided into four substantive chapters. The first chapter, The Inner Message, introduces the poet's life, his family and acquaintances, as well as Baudelaire's poetry collection The Flowers of Evil. Themes of evil, ugliness, fear, death, and even a relationship to their mother, father and women are common for 20th-century and contemporary artists. This chapter presents Félicien Rops, James Ensor, Edvard Munch, Hans Bellmer, Francis Bacon, Joel-Peter Witkin, Kurt Cobain, members of the Young British Artists group, Lars von Trier, and others. The second chapter pursues the correspondence theory. The character of the Swedish philosopher Emanuel Swedenborg and his successor, William Blake, is followed by Baudelaire's understanding of sensual and spiritual correspondences, as his principles are adopted by modern artists in a distinct manner. The third chapter called "On the Edge of Society" covers the curse... Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a umění 20. století a současnosti Disertační práce s názvem Samota uprostřed davu se věnuje vlivu osobnosti a díla básníka Charlese Baudelaira na umění dvacátého století a současnosti. Vzhledem k oboru studia se jedná především o výtvarné umění, ale ve velké míře je zahrnuta také literatura, hudba, filosofie a film. Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. Kapitola Vnitřní poselství blíže seznamuje s básníkovým životem, jeho rodinou a blízkými lidmi, stejně jako s Baudelairovou sbírkou básní Květy zla. Témata zla, ošklivosti, strachu a smrti i téma vztahu k matce, otci a ženám se v přímé či nepřímé návaznosti objevují u umělců dvacátého století i současnosti, z nichž v této kapitole figurují Félicien Rops, James Ensor, Edvard Munch, Hans Bellmer, Francis Bacon, Joel-Peter Witkin, Kurt Cobain, členové skupiny Young British Artist, Lars von Trier a další. Druhá kapitola se věnuje teorii korespondencí, na osobnost švédského filosofa Emanuela Swedenborga a jeho následovníka Williama Blakea navazuje Baudelairovo chápání smyslových a duchovních korespondencí, jehož principy osobitým způsobem přebírají osobnosti moderního umění. Třetí kapitola s názvem Na okraji společnosti zpracovává především fenomén prokletí, baudelairovský spleen a téma osamocení a nudy.... Keywords: poezie 19. a 20. století|výtvarné umění 20. a 21. století|Charles Baudelaire|Květy zla|moderní umění|zlo|ošklivost|smrt|strach|femme fatale|synestézie|prokletí|spleen|nuda|osamocení|individualismus|dandismus|dav|autostylizace; 19th- and 20th-century poetry|20th- and 21st-century visual arts|Charles Baudelaire|The Flowers of Evil|modern art|evil|ugliness|death|fear|femme fatale|synesthesia|curse|spleen|boredom|loneliness|individualism|dandyism|crowd|self-stylization Available in a digital repository NRGL
Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a umění 20. století a současnosti

Alone in a Crowd: Charles Baudelaire and 20th-Century and Contemporary Art The dissertation called Alone in a Crowd explores the influence of the poet Charles Baudelaire's personality and work on ...

Jirátová, Kristýna; Bydžovská, Lenka; Urban Otto,; Hlaváčková, Jitka
Univerzita Karlova, 2018

noTitle
Pavligová, Mária; Pátková, Jana; Bokníková, Andrea; Chmel, Rudolf
2018 - Slovak
The dissertation presented focuses on initial stages of work of four selected poetesses that belong to the 20th century's era of the Seventies and the Eighties. The subject of analysis is the poetic work of Viera Prokešová, Dana Podracká, Anna Ondrejková and Mila Haugová. All of them debuted via the same publishing platform - a rubric and later via the literary supplement of periodical Nové Slovo during the time of the strictest normalization process. The dissertation is divided into three chapters with the first one aiming to explain literary and historical context of the period, which is taken into consideration in the process of research. The objective is to provide coherent and concise depiction of the problematic part of Slovak literary history that was formed by specific sociopolitical situation. It is this detailed knowledge of the context that clarifies a certain degree of paradox and at the same time a degree of specificity of the poetesses selected. The main chapter that follows is called 'Poetesses with own angle of vision'. The author outlines circumstances of the last century which the female authors faced whilst breaking through in literature. One of the key terms that is associated with the work of these poetesses is female poetry (poetry written by females) and despite the term... Prezentovaná dizertačná práca sa venuje počiatočným fázam tvorby vybranej štvorice ženských poetiek, ktoré spadajú do obdobia sedemdesiatych a osemdesiatych rokov minulého storočia. Autorka si za predmet svojej analýzy zvolila básnickú tvorbu Viery Prokešovej, Dany Podrackej, Anny Ondrejkovej a Mily Haugovej, ktoré sa do slovenskej literatúry prihlásili prostredníctvom rovnakej publikačnej platformy: rubriky a neskôr literárnej prílohy periodika Nové slovo, a to v čase najtvrdších normalizačných úsilí. Práca je rozdelená do troch kapitol, pričom prvá z nich má objasniť literárnohistorické pozadie obdobia, na ktoré je v rámci bádania kladený zreteľ. Cieľom je poskytnúť jasný a ucelený pohľad na problematický výsek slovenských literárnych dejín, ktorý formovala špecifická politicko-spoločenská situácia. A práve podrobné poznanie tohto pozadia ozrejmuje istú mieru paradoxnosti, a tým aj špecifickosti vybraných básnických osobností. V ďalšej časti, Poetky s vlastným uhlom videnia, ktorá predstavuje nosnú kapitolu textu, autorka načrtáva okolnosti uplynulého storočia, za akých sa v literatúre presadzovali ženské autorky. K jednému zo základných označení, ktoré sú spájané s tvorbou štvorice, patrí pojem ženská poézia (poézia písaná ženami) - autorka neopomína ani tento problémový bod a pokúša sa poukázať... Keywords: ženské písanie|obraznosť|lyrický subjekt|metafora|poetika autora|postmodernizmus|spoločensko-politická otázka|typoloógia slovenskej poézie; female writing|figurativeness|lyrical subject|metaphor|poetics of author|poetry|postmodernism|socio-political issue|typology of Slovak poetry Available in a digital repository NRGL
noTitle

The dissertation presented focuses on initial stages of work of four selected poetesses that belong to the 20th century's era of the Seventies and the Eighties. The subject of analysis is the poetic ...

Pavligová, Mária; Pátková, Jana; Bokníková, Andrea; Chmel, Rudolf
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases