Number of found documents: 43490
Published from to

Studium enantioselektivní katalýzy Nitroso-Diels-Alderovy reakce na pevné fázi
KRÁTKÁ, Leona; KAFKA, Stanislav
2018 - Czech
Nitroso-Diels-Alderova (NDA) reakce se využívá pro syntézu 3,6-dihydro-1,2-oxazinových derivátů, což jsou důležité meziprodukty v syntéze přírodních látek a biologicky aktivních sloučenin. V této práci byl studován enantioselektivní průběh této reakce na pevné fázi. Studovány byly různé katalyzátory, koncentrace, teploty a rozpouštědla, přičemž podmínky byly porovnány s nejlepšími výsledky z roztokové chemie. Nejlepší podmínky byly aplikovány na přípravu dalších 1,2 oxazinových derivátů. Nitroso-Diels-Alder (NDA) reaction is used as a tool for the synthesis of 3,6-dihydro-1,2-oxazine derivatives, which are important intermediates in the synthesis of natural products and biologically active compounds. In this work, we investigated the enantioselective version of this reaction on a solid support. We studied various catalysts, concentrations, temperatures and solvents and compared them with the best conditions reported for solution-phase chemistry. The best conditions were also applied to other 1,2-oxazine derivatives. Keywords: Asymetrická syntéza; chirální katalýza; cykloadice; nitroso-Diels-Alderova reakce; syntéza na pevné fázi; Asymmetric synthesis; Chiral catalyst; Cycloadditions; Nitroso Diels-Alder reaction; Solid-phase synthesis Available in digital repository of UPOL.
Studium enantioselektivní katalýzy Nitroso-Diels-Alderovy reakce na pevné fázi

Nitroso-Diels-Alderova (NDA) reakce se využívá pro syntézu 3,6-dihydro-1,2-oxazinových derivátů, což jsou důležité meziprodukty v syntéze přírodních látek a biologicky aktivních sloučenin. V této ...

KRÁTKÁ, Leona; KAFKA, Stanislav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Řízení a výkon rozhodnutí ve věcech mezinárodních únosů dětí
PÉCSIOVÁ, Hana; HRUŠÁKOVÁ, Milana; ŠMÍD, Ondřej
2018 - Czech
Předkládaná diplomová práce s názvem "Řízení a výkon rozhodnutí ve věcech mezinárodních únosů dětí" se zabývá problematikou mezinárodních únosů dětí, která je, i vzhledem ke stále se zvyšujícím přeshraničním vztahům, tématem dosti aktuálním. Práce si klade za cíl uvedenou problematiku představit, zhodnotit dostatečnost její právní úpravy a posoudit kompatibilitu české právní úpravy s příslušnými unijními a mezinárodními právními dokumenty. Diplomová práce je rozčleněna do čtyř hlavních kapitol. Kapitola první vymezuje právní předpisy významné pro pochopení problematiky mezinárodních únosů dětí Úmluvu o právech dítěte, Haagskou úmluvu a Nařízení Brusel II bis. Druhá část kapitoly se věnuje zákonu o zvláštních řízeních soudních, který obsahuje zvláštní ustanovení pro řízení ve věcech mezinárodních únosů dětí, a je tak v předmětné otázce hlavním pramenem českého práva. Druhá kapitola předkládá výklad samotného pojmu mezinárodního únosu dítěte, jakož i pojmů souvisejících jako je obvyklé bydliště, nejlepší zájem dítěte a blaho dítěte. V kapitole následující autorka představuje již samotné řízení ve věcech mezinárodních únosů dětí tak, jak jsou upraveny příslušnými právními předpisy, přičemž jsou vzájemně porovnávány. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí ve věci návratového řízení musí být vždy v souladu s nejlepším zájmem dítěte, věnuje se autorka také důvodům pro odepření navrácení dítěte, zejm. těch uvedených v čl. 13b Haagské úmluvy. Kapitola čtvrtá se zabývá výkonem rozhodnutí vydaného v Návratovém řízení. I v této kapitole zůstává zachována systematika celé práce, kdy je úprava výkonu rozhodnutí přiblížena v Nařízení Brusel II bis a zákonu o zvláštních řízeních soudních. Jelikož ale výkon rozhodnutí není v Haagské úmluvě obsažen, je namísto ní autorkou rozebrána Evropská úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy dětí. The presented Diploma Thesis titled " The Proceedings and Enforcement of Judgments in cases of International Child Abduction" "deals with the issue of international child abduction, which is up to date with regard to even-increasing Cross-border relations. / which is given the ever-increasing cross-border relations, is quite up to date. The aim of the Diploma Thesis is to introduce this issue, to assess the sufficiency of its legislation and to assess the compatibility of the Czech legislation with the relevant union and international legal documents. The Diploma Thesis is divided into four main chapters. The first chapter defines legislation important to understanding of international child abduction - the Convention on the Rights of the Child, The Hague Convention and Brussel IIa Regulation. The second part of the chapter deals with the Act on Special Law Proceedings which contains special provisions for proceedings in the field of international child abduction, and thus is the main source of Czech law in the subject matter. The second chapter provides an interpretation of the concept of international child abduction, as well as terms related such as habitual residence, best interests of the child and well-being of the child. In the following chapter, the author is already dealing with proceedings as they are regulated by the relevant legal regulations and are compared to each other. Since the decision in the Return Procedure must always be in accordance with the best interest of the child, the author also deals with grounds for refusal to return the child, especially those mentioned in Article 13b of the Hague Convention. Chapter Four deals with execution of the decision issued in the Return Procedure. Even in this chapter, the systematic nature of the whole work is maintained when the regulation of enforcement is approximated by the Brussels II bis Regulation and the by the Act on Special Law Proceedings. As the enforcement of the decision is not included in The Hague Convention, European Convention on Recognition an Enforcement of Decisions concerning Custody of Children and on Restoration of Custody of Children is analysed by the author instead. Keywords: Obvyklé bydliště; nejlepší zájem dítěte; mezinárodní únosy dětí; právo péče; právo styku; Haagská úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí; Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003; zákon o zvláštních řízeních soudních; Habitual residence; best interest of the child; international child abduction; right of custody; right of access; Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction; Council Regulation (EC) No 2201/2003; Act on Special Law Proceedings Available in digital repository of UPOL.
Řízení a výkon rozhodnutí ve věcech mezinárodních únosů dětí

Předkládaná diplomová práce s názvem "Řízení a výkon rozhodnutí ve věcech mezinárodních únosů dětí" se zabývá problematikou mezinárodních únosů dětí, která je, i vzhledem ke stále se zvyšujícím ...

PÉCSIOVÁ, Hana; HRUŠÁKOVÁ, Milana; ŠMÍD, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Využití vybraných regionů jaderné a chloroplastové DNA ke studiu fylogeneze vybraných zástupců rodu Lactuca
PLUCNAROVÁ, Denisa; KŘÍSTKOVÁ, Eva; MAJESKÝ, Luboš
2018 - Czech
Cílem diplomové práce bylo zhodnotit použitelnost vybraných molekulárních markerů k rekonstrukci fylogeneze rodu Lactuca a mezidruhových vztahů mezi vybranými druhy rodu. Pro tento cíl byly zvoleny tři lokusy: jaderný úsek ITS a dva chloroplastové úseky trnL - trnF a ndhF. Vhodnost vybraných markerů k rekonstrukci fylogeneze na nízké taxonomické úrovni byla testována prostřednictvím dvou metod: maximální úspornosti a maximální věrohodnosti. Topologie získaných stromů byla velice podobná napříč hodnocenými markery a také použitými metodami. Na všech zkonstruovaných stromech se vyčlenilo několik monofyletických skupin: "Lactuca sensu lato", skupina asijských taxonů, "afro-americká" skupina, skupina taxonů perennis/undulata a sororia/triangulata. Skupina "Lactuca sensu lato" byla tvořena dvěma příbuznými, dobře odlišenými skupinami "Lactuca sensu stricto" a "Scariola". Vnitřní mezidruhové vztahy v rámci těchto hlavních skupin zůstaly částečně nevyřešené. Nevyřešené zůstaly také fylogenetické vztahy mezi hlavními skupinami. Z práce lze zhodnotit, že použité lokusy jsou dostatečné k vyčlenění hlavních evolučních linií v rámci subtribu Lactucinae, avšak nejsou dostatečné na to, aby dokázaly rozřešit vnitřní vztahy mezi jednotlivými taxony a mezi jednotlivými liniemi. The aim of this master thesis was to evaluate the suitability of selected molecular markers for reconstruction of the phylogeny of the genus Lactuca and to resolve interspecific relationships among selected species of the genus. For this purpose three loci were selected: nuclear locus ITS, and two chloroplast loci trnL - trnF and ndhF. Suitability of the selected markers for reconstruction of phylogeny on the low taxonomic level was tested using two main methods, Maximum parsimony, and Maximum Likelihood. The topology of inferred trees was very similar across all of the tested loci and methods. On all of the inferred trees, several monophyletic groups were consistently present. Namely, the group "Lactuca sensu lato"; group of "Afro-American" taxa, group of "Asian" taxa, perennis/undulata clade, and sororia/triangulata clade. The "Lactuca sensu lato" group consist of two related and clearly separated subgroups, "Lactuca sensu stricto" and "Scariola". Within the inferred groups, the interspecific relationships remained partially unresolved as well as the relationships between the inferred main groups. The results showed that used molecular markers are sufficient for recognition of wider groups/lineages within the subtribe Lactucinae, however, are not sufficient enough for resolving internal relationships within the wider groups and between the main lineages. Keywords: DNA; fylogenetické stromy; Lactuca; maximální věrohodnosti; maximální úspornosti; PCR; primer; DNA; Lactuca; Maximum Likelihood; Maximum Parsimony; PCR; phylogenetic tree; primer Available in digital repository of UPOL.
Využití vybraných regionů jaderné a chloroplastové DNA ke studiu fylogeneze vybraných zástupců rodu Lactuca

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit použitelnost vybraných molekulárních markerů k rekonstrukci fylogeneze rodu Lactuca a mezidruhových vztahů mezi vybranými druhy rodu. Pro tento cíl byly zvoleny ...

PLUCNAROVÁ, Denisa; KŘÍSTKOVÁ, Eva; MAJESKÝ, Luboš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Zdravotní klauniáda jako součást léčebného procesu u hospitalizovaných dětí
VOMOČILOVÁ, Jana
2018 - Czech
Práce zdravotního klauna probíhá v nemocničním prostředí. Spojení slova zdravotní a klaun je paradoxní, jedná se o spojení dvou zdánlivě nesouvisejících významových oblastí oblasti lékařské, vědecké, vážné a logické s oblastí emocí, karnevalovým duchem a humorem. Úkolem zdravotního klauna je překonávat bariéry, které vznikly v důsledku nemoci, bolesti a odcizení hospitalizovaného dítěte. Disertační práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část objasňuje specifika hospitalizovaného dítěte a zabývá se psychologickou oblastí humoru, která existuje mezi fantazií a realitou, tedy "přechodovou" oblastí, kterou zdravotní klauni tvoří společně s hospitalizovanými dětmi. Následuje empirická část, jejím cílem je získat hlubší pochopení specifik intervence zdravotních klaunů u pacientů v lůžkové pediatrické péči, dosáhnout hlubšího porozumění "setkání" probíhajícím mezi zdravotními klauny a hospitalizovanými dětmi. S odkazem na teoretický rámec lze téma zdravotních klauniád v České republice zařadit mimo zájem vědecko-výzkumných aktivit. Zvolili jsme tedy nejprve kvalitativní design, který nám umožňuje definování nových témat a teorií. Pomocí tematické analýzy byla vygenerována tři témata. (1) Téma Specifika intervence zdravotních klaunů vysvětluje, v čem spočívá jedinečnost setkání zdravotních klaunů s hospitalizovaným pacientem. (2) Téma Limity a rizika zdravotní klauniády detekuje úskalí, se kterými se účastníci zdravotní klauniády setkávají. (3) Přínosy zdravotních klauniád byly jako téma předmětem již několika zahraničních výzkumů a je mu věnována velká pozornost v teoretické části disertační práce. Cílem kvantitativní části výzkumného šetření pak bylo vystihnout podstatné informace o datech, které byly využity nejdříve v rámci kvalitativního šetření, a určit, zda se odpovědi jednotlivých skupin respondentů od sebe liší. Identifikovaná tři témata, jež účastníci výzkumu i sám výzkumník považují za relevantní, dopomohla získat hlubší pochopení intervence zdravotních klaunů a stala se výchozím materiálem pro návrhy dalších vědecko-výzkumných témat a doporučení pro praxi. The clown doctor's performance takes place in a hospital environment. The words health and clown may seem to be paradoxical for the combination of two seemingly unrelated areas the medical, serious, scientific, and logical area with humor, emotions, and carnival. However, the role of a clown doctor is to help pediatric patients deal with their pain, illness, suffering and loneliness. The thesis is divided into a theoretical and empirical part. The theoretical part contains two main chapters. The first chapter deals with the specifics of the hospitalized child, especially with their psychological integrity. The chapter also covers special education and health care for the child and describes the selected psychosocial aspects of their illness. The second chapter describes the various aspects of health clowning, focusing on both the role of clown doctors in the hospital environment and the function of clowns and humor in society. The aim of this chapter is to promote the importance of humorous escapism that clown doctors create together with a child. In the empirical part we develop a deeper understanding of the specifics of clowning which have positive impacts on pediatric patients. Most international studies simply show the overall effect a clown doctor has on their patients without reflecting on the specific medical clowning practices that are responsible for these effects. The goal of the thesis is therefore to achieve a deeper psychological understanding of the relationship between clown doctors and hospitalized children during the performance.The research group consisted of 26 clown doctors, 31 hospital workers, 6 pediatric patients, 9 parents and the researcher herself. Data was collected by introspective observation, unstructured interviewing and written questionnaires. For the research we chose at first a qualitative design that allows us to define new patterns and theories. The thematic analysis consists of three topics. (1) The Specifics of a Clown Doctors Intervention explains the uniqueness of clown doctors meeting with hospitalized patients. (2) The Limits and Risks of Clown Doctors detects the challenges which the participants face during medical clownery; and (3) The Benefits of Medical Clowning which has already been discussed by several foreign researchers but is still very important to be covered in this thesis. We pay a lot of attention to this theme in the theoretical part. The quantitative research analyses and compares the data collected and used initially for the qualitative research. The main purpose of the quantitative research is to learn whether the responds from the study participants and each research group i.e. clown doctors, health care personal, patients and parents are alike or diverge. The three chosen themes are considered by the participants and the researcher herself to be relevant for gaining a deeper understanding of a clown doctors' intervention and to become an inspiration for further scientific research and explorations. Keywords: zdravotní klaun; léčebný proces; klauniáda; pediatrický pacient; lůžková pediatrická péče; hospitalizace; humor; clown doctor; healing process; medical clownery; pediatric patient; childrens hospital; hospitalization; humor Available in digital repository of UPOL.
Zdravotní klauniáda jako součást léčebného procesu u hospitalizovaných dětí

Práce zdravotního klauna probíhá v nemocničním prostředí. Spojení slova zdravotní a klaun je paradoxní, jedná se o spojení dvou zdánlivě nesouvisejících významových oblastí oblasti lékařské, vědecké, ...

VOMOČILOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Neplatné rozvázání pracovního poměru
BARTOŠICOVÁ, Eliška; TINTĚRA, Tomáš; PODRAZIL, Petr
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá neplatným rozvázáním pracovního poměru na základě kritického zhodnocení právní úpravy zákoníku práce a související judikatury. Tento institut slouží k zatímní úpravě poměrů zaměstnance a zaměstnavatele do soudního rozhodnutí o určení neplatností rozvázání pracovního poměru či skončení pracovního poměru jiným způsobem. Diplomová práce se skládá z pěti kapitol. První kapitola zjišťuje odlišnosti právního jednání podle zákoníku práce. Druhá a třetí kapitola analyzují právní úpravu a judikaturu neplatného rozvázání pracovního poměru a souvisejících nároků zaměstnance a zaměstnavatele. Čtvrtá kapitola vyzdvihuje specifika žaloby o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru. A poslední kapitola zejména rozebírá příčiny neplatného rozvázání pracovního poměru v rozhodovací praxi soudů. The diploma thesis is about void termination of employment. It is based on critical evaluation of the legal regulation of the Czech Labour Code and the related case law. The purpose of the institute is to adjust the legal relationship of the employee and the employer in the interim period until a court decision to determine void termination of employment is made or the employment is terminated in another way. The diploma thesis consists of five chapters. The first chapter identifies the differences of juridical acts under the Czech Labour Code. The second and the third chapters analyse the legal framework and the case law of the void termination of employment and of the related claims of the employee and the employer. The fourth chapter highlights the specifics of the legal action for annulment of the termination of employment. Finally, the last chapter analyses the causes of the void termination of employment in the Czech case law. Keywords: neplatné rozvázání pracovního poměru; žaloba o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru; neplatnost; nicotnost; nároky zaměstnance; nároky zaměstnavatele; náhrada mzdy či platu; náhrada škody; void termination of employment; legal action for annulment of the termination of employment; void; nullity; claims of employee; claims of employer; compensatory wage or salary; damages Available in digital repository of UPOL.
Neplatné rozvázání pracovního poměru

Diplomová práce se zabývá neplatným rozvázáním pracovního poměru na základě kritického zhodnocení právní úpravy zákoníku práce a související judikatury. Tento institut slouží k zatímní úpravě poměrů ...

BARTOŠICOVÁ, Eliška; TINTĚRA, Tomáš; PODRAZIL, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Ergonomické aspekty při činnostech s osobami s tělesným postižením
CÍSAŘ, Vít; BALOUN, Ladislav; DOSTÁLOVÁ, Iva
2018 - Czech
Tato magisterská práce se zabývá řešením situací, kterým osoby s tělesným postižením neustále čelí na denní bázi. Jedná se o aspekty a specifika manipulačních technik, polohování a správného ergonomického nastavení při mechanických úkonech u činností obslužných, hygienických či transportních. V této práci jsou shrnuty poznatky o druzích tělesného postižení a jejich specifických hlediscích, ke kterým je nabídnuta možnost volby nejvhodnějšího přístupu a řešení péče. Jsou zde popsány konkrétní přístupy k jednotlivým typům tělesného postižení a vysvětleny postupy s varováním před riziky. Dle výsledků praktické části lze tvrdit, že odezva osob s tělesným postižením a osob přímo se účastnicích péče o tyto osoby je pozitivní, a to jak na edukační význam a osvětu, tak na konkrétní praktické prvky. Teoretická část je zaměřena na seznámení se s problematikou, její stručnou historií, představení teoretických poznatků tohoto tématu a možnostmi její kompenzace. Věnuje se teorii o vybraných, nejčastěji se vyskytujících nebo nejzávažnějších tělesných postiženích, které vyžadují důslednou péči a přístup. V praktické části jsou nastíněny ukázkové manipulační prostředky, které dle mého pohledu splňují ergonomické, bezpečnostní a účelné atributy činností s osobami s tělesným postižením. Anketního šetření se zúčastnilo dvě sta osob, ať už přímo postižených nebo s těmito osobami denně spolupracujících. Dle subjektivního hodnocení dotazovaných měly manipulační techniky a zásady pozitivní dopad a účinek na jejich kvalitu života, zdraví a bezpečnost. This master's thesis deals with the solutions of situations of disabled people constantly facing with. Contains the aspects of manipulation techniques, positioning and correct ergonomic settings for mechanical tasks in service, hygienic or transport operations. The paper summarizes the knowledge about the types of physical disabilities and their specific aspects and offered the choice of the most appropriate approach and care solutions. It describes the specific approaches to the different types of disabilities, explained the procedures with all the benefits and risks. According to the results of the practical part, can be confirmed, that the response of persons with physical disabilities and their caregivers is positive, both for educational significance, as well as for specific practical use. The theoretical part is focused on getting to know the problem, its brief history, introduction of the theoretical knowledge of this topic and the compensation possibilities. It deals with the theory of selected, most common or most serious physical disabilities that require consistent care and attitude. In the practical part there are outlined techniques and manipulation means, which in my view meet the ergonomic, safety and purposeful attributes of activities with persons with physical disabilities. The survey section was attended by two hundred people, either directly handicapped or those co-operating with daily. Based on the subjective assessment of the participants, the manipulation methods and principles have had the positive effect and impact on their standard of living, health and safety. Keywords: Prevence; handicap; kompenzace; manipulace; zdraví; Prevention; handicap; compenzation; manipulation; health Available in digital repository of UPOL.
Ergonomické aspekty při činnostech s osobami s tělesným postižením

Tato magisterská práce se zabývá řešením situací, kterým osoby s tělesným postižením neustále čelí na denní bázi. Jedná se o aspekty a specifika manipulačních technik, polohování a správného ...

CÍSAŘ, Vít; BALOUN, Ladislav; DOSTÁLOVÁ, Iva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Hodnocení závislosti meteorologických podmínek rozptylu a koncentrací znečišťujících látek v ovzduší na příkladu města Prostějova
JUREČKA, David; VYSOUDIL, Miroslav; JUREK, Martin
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá hodnocením míry vzájemné závislosti tepleného zvrstvení atmosféry do výýšky 2 kilometrů. Hodnocení vychází z aerologických výstupů s imisní situací měřené na stanicích monitorující kvalitu ovzduší v Prostějově. Rovněž budou zkouámny koncentrace vybraných znečišťujících látek v závislosti na jednotlivé typy teplotního zvrstvení a vliv povětrnostních situací. The diploma thesis delas with the evalution of the degree of mutual dependence of temperature stratification of the atmosphere up to 2 kilometres. The evalution is based on aerological outputs with immissions, measured at stations monitoring the air quality in Prostějov. Concentrations of selected pollutants will also be investigated depending on the different types of the termal layers and the impact of climatic situations. Keywords: aeologická měření; kvalita ovzduší; Prostějov; teplotní inverze; znečišťující látky; aerological mauserement; air quality; Prostějov; temperature inversion; pollutants Available in digital repository of UPOL.
Hodnocení závislosti meteorologických podmínek rozptylu a koncentrací znečišťujících látek v ovzduší na příkladu města Prostějova

Diplomová práce se zabývá hodnocením míry vzájemné závislosti tepleného zvrstvení atmosféry do výýšky 2 kilometrů. Hodnocení vychází z aerologických výstupů s imisní situací měřené na stanicích ...

JUREČKA, David; VYSOUDIL, Miroslav; JUREK, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Numerické metody difrakce optických vln a jejich algoritmizace v softwaru Mathematica
VENOS, Štěpán; MOŤKA, Libor; STOKLASA, Bohumil
2018 - Czech
Cílem diplomové práce je vytvoření dostatečně robustního numerického aparátu pro řešení difrakčních úloh v jazyku Mathematica. Jelikož jen málo difrakčních úloh lze vyřešit analyticky, numerické řešení této klasické optické úlohy nachází praktické uplatnění v mnoha oblastech optiky. Firma Meopta-optika využívá pro své numerické simulace software Mathematica a má proto zájem o vytvoření zázemí pro difrakční jevy v tomto jazyku. Z důvodu omezených prostředků je numerické řešení difrakční úlohy pouze aproximační a vyvstává tedy otázka, nakolik je významná chyba tohoto řešení. Existují různé algoritmizace úlohy s různou mírou aproximace a je tedy užitečné provést analýzu jednotlivých přístupů. Diplomant by měl v rámci řešení zpracovat problematiku difrakce na numerické úrovni, provést rešerši dostupných algoritmů s diskuzí jejich vlastností a omezení, připravit jejich algoritmizaci v jazyce Mathematica a to ideálně ve formě přídavného package. Tento package by měl na základě zadaných vstupních parametrů aplikovat optimální algoritmus pro řešení úlohy. The goal of the thesis is to create a robust numerical apparatus for solving diffraction tasks in Mathematica's Wolfram Language. Only a few diffraction tasks can be solved analytically, the numerical solution of this classical optical task finds practical application in many areas of optics. Meopta-optika company uses Mathematica software for its numerical simulations and is therefore interested in creating the background for diffraction phenomena in this language. Because of the limited resources, the numerical solution of the diffraction task is only approximate and the question of significance of error of this solution arises. There are different algorithms of the task with different degrees of approximation, so it is useful to analyze individual approaches. The diplomat should perform numerical level of diffraction, a search of available algorithms with discussion of their properties and limitations, prepare their algorithmization in Mathematica ideally in the form of an additional package. This package should apply the optimal algorithm based on input parameters. Keywords: skalární difrakce; Fresnel; Rayleigh-Sommerfeld; úhlové spektrum; vzorkování; aliasing; numerické artefakty; Wolfram Mathematica; scalar diffraction; Fresnel; Rayleigh-Sommerfeld; angular spectrum; sampling; aliasing; numerical artifacts; Wolfram Mathematica Available in digital repository of UPOL.
Numerické metody difrakce optických vln a jejich algoritmizace v softwaru Mathematica

Cílem diplomové práce je vytvoření dostatečně robustního numerického aparátu pro řešení difrakčních úloh v jazyku Mathematica. Jelikož jen málo difrakčních úloh lze vyřešit analyticky, numerické ...

VENOS, Štěpán; MOŤKA, Libor; STOKLASA, Bohumil
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Pravomoci orgánů sociálně-právní ochrany dětí v případech bránění ve styku s dítětem
PLEVÁKOVÁ, Barbora; FRUMAROVÁ, Kateřina; VIČAROVÁ HEFNEROVÁ, Hana
2018 - Czech
Práce se zabývá pravomocemi orgánů sociálně-právní ochrany dětí v situacích, kdy rodič pečující brání nepečujícímu rodiči v jeho styku s dítětem. Za daným účelem na prvním místě objasňuje některé pojmy, jež jsou pro danou práci stěžejní. Jedná se především o samotný pojem styk a dále o pojem syndrom zavrženého rodiče či jednu ze stěžejních zásad v oblasti sociálně-právní ochrany dětí - nejlepší zájem dítěte. V rámci práce je dále rovněž alespoň stručně vymezen pojem orgán sociálně-právní ochrany dětí. Stěžejní část bakalářské práce se věnuje přiblížení jednotlivých pravomocí orgánů sociálně-právní ochrany dětí v oblasti bránění ve styku s dítětem. Zvýšená pozornost je pak věnována těm pravomocem orgánu sociálně-právní ochrany dětí, které jsou vykonávány mimo soudní řízení. Pozornosti však neujdou rovněž pravomoci tohoto správního orgánu vykonávané v rámci řízení před soudem. The thesis deals with the competences of the children's social and legal protection authorities in cases of denied contact with children. For that purpose it explains some of the terms that are crucial for this thesis. These include terms like contact, Parental Aliation Syndrome or the fundamental principle of children's social and legal protection the best interest of the child. As part of the thesis there is also at least briefly defined the Autority for Social and Legal Protection of Children. The main part of thesis is devoted to the approximation of the individual competences of Authority for Social and Legal Protection of Children in cases of denied contact with children. Increased attention is paid to those competencies of the children´s social and legal protecion authorities which are performed outside the court proceedings. However, competencies of this administrative authority in the course of proceedings before the courts are also included. Keywords: styk s dítětem; bránění ve styku s dítětem; nejlepší zájem dítěte; orgány sociálně-právní ochrany dětí; kolizní opatrovníci; sociální pracovníci; preventivní a poradenská činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí; správní řízení orgánů sociálně-právní ochrany dětí; contact with child; denied contact with child; best interest of the child; authorities for Social and Legal Protection of Children; collision custodians; social workers; preventive and advisory activities of the children's social and legal protection authorities; administrative procedure of the children's social and legal protection authorities Available in digital repository of UPOL.
Pravomoci orgánů sociálně-právní ochrany dětí v případech bránění ve styku s dítětem

Práce se zabývá pravomocemi orgánů sociálně-právní ochrany dětí v situacích, kdy rodič pečující brání nepečujícímu rodiči v jeho styku s dítětem. Za daným účelem na prvním místě objasňuje některé ...

PLEVÁKOVÁ, Barbora; FRUMAROVÁ, Kateřina; VIČAROVÁ HEFNEROVÁ, Hana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Míčové sporty zrakově postižených
HENDRYCH, Luděk; BALOUN, Ladislav; JANEČKA, Zbyněk
2018 - Czech
Tato práce je zaměřena na míčové sporty zrakově postižených, kterými jsou goalball, torball, kreistorball, futsal nevidomých a stolní zvukový tenis. Cílem práce je seznámit čtenáře se základními teoretickými poznatky o zrakovém postižení, specifickými znaky her zrakově postižených, charakterizovat klasifikaci zrakového postižení dle WHO (World Health Organization) a sportovní klasifikaci dle IBSA (International Blind Sports Federation). V teoretické části práce jsou uvedeny informace z historie vybraných sportů od jejich vzniku až po současnost a ze sportovních her zrakově postižené mládeže. Cílem praktické části je popsat základní pravidla, pomůcky, vybavení a podmínky k provozování těchto sportů i vhodná průpravná cvičení. This theoretical bachelor thesis is focused on ball games for the visually impaired people, specifically goalball, torball, kreistorball, futsal for blind and sound table tennis. The goal of the thesis is to introduce the readers to the basic theoretical knowledge about the visually impaired, specifics of games for blind, to characterize the classification of the visual handicap according to WHO (World Health Organization) and the sports classification according to IBSA (International Blind Sports Federation). The theoretical part of my thesis contains information about history of chosen sports, from their start to their present and the goal of the practical part is to describe the basics, the equipment, the conditions necessary to do these sports and the suitable exercise. Keywords: zrakově postižení; goalball; torball; kreistorball; futsal nevidomých; stolní zvukový tenis; sportovní hry zrakově postižené mládeže; Visually impaired; goalball; torball; kreistorball; blinds table tennis; games for visually impaired children Available in digital repository of UPOL.
Míčové sporty zrakově postižených

Tato práce je zaměřena na míčové sporty zrakově postižených, kterými jsou goalball, torball, kreistorball, futsal nevidomých a stolní zvukový tenis. Cílem práce je seznámit čtenáře se základními ...

HENDRYCH, Luděk; BALOUN, Ladislav; JANEČKA, Zbyněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases