Number of found documents: 40421
Published from to

Spektrální charakteristiky fotosyntetických pigmentů a jejich vztah ke strukturně-funkčním aspektům pigment-proteinových komplexů in vivo a in vitro
KARLICKÝ, Václav; ŠPUNDA, Vladimír; AAA-NEUVEDEN, --
2017 - English
V této práci jsou studovány spektrální charakteristiky fotosyntetického aparátu smrku ztepilého pomocí spektroskopie cirkulárního dichroismu a nízkoteplotní fluorescenční spektroskopie a porovnány vůči vybraným modelovým rostlinám (huseníček rolní, ječmen jarní). Hlavním cílem této práce bylo získat informace o pigment-proteinových komplexech smrku, jejich makro-organizaci a stabilitě v thylakoidní membráně. In this thesis, spectral characteristics of Norway spruce photosynthetic apparatus are studied using circular dichroism and low temperature fluorescence spectroscopy and compare to those of model plants Arabidopsis thaliana and spring barley. Main goal of this thesis was to obtain new information about the pigment-protein complexes of spruce, their supramolecular organization and stability in the thylakoid membranes. Keywords: Smrk ztepilý; Ječmen jarní; Arabidopsis thaliana; Fluorescenční spektra; Cirkulární dichroismus; Organizace fotosystému II; Thylakoidní membrána; Teplotní stabilita; Norway spruce; Spring barley; Arabidopsis thaliana; Fluorescence spectra; Circular dichroism; Photosystem II organization; Thylakoid membrane; Thermal stability Available in digital repository of UPOL.
Spektrální charakteristiky fotosyntetických pigmentů a jejich vztah ke strukturně-funkčním aspektům pigment-proteinových komplexů in vivo a in vitro

V této práci jsou studovány spektrální charakteristiky fotosyntetického aparátu smrku ztepilého pomocí spektroskopie cirkulárního dichroismu a nízkoteplotní fluorescenční spektroskopie a porovnány ...

KARLICKÝ, Václav; ŠPUNDA, Vladimír; AAA-NEUVEDEN, --
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Zásady a principy arbitráže v řízení před Arbitrážním soudem pro sport a jejich aplikace v judikatuře
JAHODÁŘ, Petr; HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše; MALACKA, Michal
2017 - Czech
Diplomová práce pojednává o principech a zásadách uplatněných v řízení před Arbitrážním soudem. Autor v práci zkoumá jejich vznik, vývoj a aplikaci v judikatuře, a to především těch, které jsou pro řízení před Arbitrážním soudem charakteristické a nejvýznamnější. Hlavním cílem práce je podrobný rozbor jednotlivých principů a zásad včetně uvedení praktických příkladů jejich aplikace s případným dopadem na změnu rozhodovací praxe. The Thesis examines principles and rules applied in proceedings before Court of Arbitration for Sport. The author examines an evolution and an application of the principles and rules in jurisprudence, especially those which are characteristic for the proceeding before Court of Arbitration for Sport. The Thesis is focused in detail on analysis of principles and rules, including the introduction of practical examples of their application and potential impact on the change in decision-making practice. Keywords: Arbitrážní soud pro sport; arbitrážní řízení; principy; zásady; pravomoc; rychlost; hospodárnost; flexibilita; autonomie stran řízení; procesní spravedlnost; právo soutěžit; nestrannost; nezávislost; Court of Arbitration for Sport; arbitration proceeding; principles; rules; jurisdiction; economy; speed; flexibility; autonomy of the parties; procedural fairness; right to compete; impartiality; independence Available in digital repository of UPOL.
Zásady a principy arbitráže v řízení před Arbitrážním soudem pro sport a jejich aplikace v judikatuře

Diplomová práce pojednává o principech a zásadách uplatněných v řízení před Arbitrážním soudem. Autor v práci zkoumá jejich vznik, vývoj a aplikaci v judikatuře, a to především těch, které jsou pro ...

JAHODÁŘ, Petr; HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše; MALACKA, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Konanie o svojprávnosti
POLÁČKOVÁ, Patrícia; PETROV KŘIVÁČKOVÁ, Jana; HAMUĽÁKOVÁ, Klára
2017 - Czech
Táto diplomová práca sa zaoberá konaním o svojprávnosti do doby, než súd dospeje k meritórnemu rozhodnutiu. V práci je okrem metódy analytickej, použitá metóda komparačná s predchádzajúcou právnou úpravou, konkrétne s § 186 a § 187 občianskeho súdneho poriadku účinného do 31. 12. 2013. V úvode práce je zdôraznený význam Úmluvy o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorá je v Českej republike platná už od roku 2009 a v požiadavkách ktorej tkvie základ súčasnej právnej úpravy svojprávnosti. Ďalej je v práci podrobne rozobraná napríklad možnosť súdu svoju príslušnosť preniesť, použitie pojmu zdravotný ústav, výsluch posudzovaného, výsluch znalca alebo obligatórne zastupovanie posudzovanej osoby procesným opatrovníkom. V dôsledku prijatia novej právnej úpravy bolo do zákona o zvláštnych konaniach súdnych zaradené ustanovenie, ktoré hovorí o povinnosti súdu počas celého priebehu konania zvažovať využitie miernejších a menej obmedzujúcich opatrení. Tejto problematike sa venuje posledná kapitola so zameraním na voľbu opatrovníka bez obmedzenia svojprávnosti. This diploma thesis deals with proceedings on legal capacity until the court arrives at a decision on the merits. Analytical method is used in this thesis as well as comparative method with previous legal regulations, more specifically, with § 186 and § 187 of Civil Procedure Code effective till 31st December 2013. Importance of Convention on the Rights of Persons with Disabilities is emphasized at the beginning of this thesis, which has been effective since 2009 in the Czech Republic and whose requirements are the base of current legal capacity legislation. The following conceptions are also described within the thesis: the option of court to carry its venue jurisdiction, use of term health institution, the hearing of person whose legal capacity is decided, the hearing of an expert witness or compulsory procuration of a person whose legal capacity is decided by the process guardian. Following the adoption of the new legal regulations, a provision of a law has been included in the Act on Special Judicial Proceedings, which regulates commitment of the court to consider milder and less restrictive measures during the proceedings. This issue is analyzed in the last chapter focusing on the choice of guardian without restriction of legal capacity. Keywords: duševná porucha; menej obmedzujúce opatrenia; obmedzenie svojprávnosti; opatrovníci; právne jednanie; svojprávnosť; Úmluva o právach osôb so zdravotným postihnutím; znalci; mental disorder; less restrictive measures; restriction of legal capacity; guardians; legal act; legal capacity; Convention on the Rights of Persons with Disabilities; expert witnesses Available in digital repository of UPOL.
Konanie o svojprávnosti

Táto diplomová práca sa zaoberá konaním o svojprávnosti do doby, než súd dospeje k meritórnemu rozhodnutiu. V práci je okrem metódy analytickej, použitá metóda komparačná s predchádzajúcou právnou ...

POLÁČKOVÁ, Patrícia; PETROV KŘIVÁČKOVÁ, Jana; HAMUĽÁKOVÁ, Klára
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Aplikace pro doporučení tarifu mobilního operátora
PŘEVRÁTIL, Jan; ZACPAL, Jiří; KRAJČA, Petr
2017 - Czech
Mobilní aplikace Best tariff pro platformu Android, sloužící pro doporučeni nejvýhodnějšího tarifu z aktuální nabídky tarifů českých operátorů, vč. virtuálních. Aplikace na základě podrobné statistiky o uskutečněných hovorech, jejich délce, odeslaných zprávách, apod. doporučí vhodný tarif pro mobilní telefon. Cell phone plan recommendation application Best tariff made for the Android platform. The goal of this application is the abbility to help with choosing the most appropriate tariff for cell phone from the offer of providers on the Czech market. Available in digital repository of UPOL.
Aplikace pro doporučení tarifu mobilního operátora

Mobilní aplikace Best tariff pro platformu Android, sloužící pro doporučeni nejvýhodnějšího tarifu z aktuální nabídky tarifů českých operátorů, vč. virtuálních. Aplikace na základě podrobné statistiky ...

PŘEVRÁTIL, Jan; ZACPAL, Jiří; KRAJČA, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Klient pro web historických fotografií pro OS Android
PŘIDALOVÁ, Lucie; ZACPAL, Jiří; TRNEČKA, Martin
2017 - Czech
Cílem práce je vytvořit aplikaci doplňující webovou stránku historických fotografií. Aplikace je určena pro OS Android a je vytvářena ve spolupráci s firmou OLC Systems s.r.o., zabývající se vývojem software. The aim of the thesis is to create application extending web page of historical photographs. Application is intended for OS Android and is produced in cooperation with OLC Systems s.r.o., engaged in software development. Keywords: android; historické fotografie; mapa; fotoaparát; android; historical photography; map; camera Available in digital repository of UPOL.
Klient pro web historických fotografií pro OS Android

Cílem práce je vytvořit aplikaci doplňující webovou stránku historických fotografií. Aplikace je určena pro OS Android a je vytvářena ve spolupráci s firmou OLC Systems s.r.o., zabývající se vývojem ...

PŘIDALOVÁ, Lucie; ZACPAL, Jiří; TRNEČKA, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Ochrana zemědělské půdy při územně plánovací činnosti
KOMENDOVÁ, Petra; VÍCHA, Ondřej; TOMOSZKOVÁ, Veronika
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá možnostmi ochrany zemědělské půdy při územně plánovací činnosti. Největší část zaujímá analýza souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Nezbytnou součástí je zpracování obecných poznatků o územním plánování, územním řízení, dotčených orgánech či povaze závazných stanovisek. Z důvodu komplexnosti tématu je do práce zapracována i problematika odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Na několika místech je provedena komparace současné úpravy s úpravou před novelou č. 41/2015 Sb.. Autorka práce se věnuje rozboru nedostatků účinné právní úpravy a snaží se navrhnout možná východiska. The diploma thesis analyses the options of agriculture land protection in local planning. The thesis is focused mainly on analysis of agriculture withdrawal agreement from agricultural soil fund due to Act No. 334/1992 Coll., on protection of agricultural soil fund. Essential part of the thesis is analysis of basic knowledge of local planning, land proceeding, authorities of agriculture land protection and binding opinions. The thesis also compares preceding and actual act after admission of Act No. 41/2015 Coll. The author analyses deficiency in actual act and try to find possible outcomes. Keywords: zemědělský půdní fond (ZPF); ochrana ZPF; souhlas k odnětí; odvody; územní plánování; územní řízení; závazná stanoviska; rozhodnutí; půda; životní prostředí; agricultural soil fund; protection of agricultural soil fund; withdrawal agreement; payments; local planning; land proceeding;binding opinions; soil; environment Available in digital repository of UPOL.
Ochrana zemědělské půdy při územně plánovací činnosti

Diplomová práce se zabývá možnostmi ochrany zemědělské půdy při územně plánovací činnosti. Největší část zaujímá analýza souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 ...

KOMENDOVÁ, Petra; VÍCHA, Ondřej; TOMOSZKOVÁ, Veronika
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Aplikace řízení hydrostatického pohonu chlazení nástavby vozidla
BATLA, Daniel; OUTRATA, Jan; KÜHR, Tomáš
2017 - Czech
Výsledkem práce je souhrn teorie k matematickému postupu pro výpocet optimálního nastavení regulátoru pro stabilní uzavrený hydrostatický obvod vcetne popisu PID regulátoru a jeho funkcnosti. Dále práce obsahuje demonstraci regulátoru v nasimulovaných podmínkách, založených na reálných datech ve vývojovém prostredí MATLAB s nadstavbou Simulink a porovnání výsledku ruzných implementací PID regulátoru. The result of my thesis is a summary of mathematical procedure for optimal controller settings calculation working at stable hydrostatic circuit including description of PID conroller and its functionalities. This paper also include demonstration of a controller in simulated conditions based on real data with a help of MATLAB (Simulink) and comparison of results of various PID controller implementations. Keywords: PID regulátor; chlazení nástavby vozidla; hydraulický obvod; výpocet nastavení PID regulátoru; PID controller; vehicle superstructure cooling system; hydraulic circuit; calculation for PID controller setting Available in digital repository of UPOL.
Aplikace řízení hydrostatického pohonu chlazení nástavby vozidla

Výsledkem práce je souhrn teorie k matematickému postupu pro výpocet optimálního nastavení regulátoru pro stabilní uzavrený hydrostatický obvod vcetne popisu PID regulátoru a jeho funkcnosti. Dále ...

BATLA, Daniel; OUTRATA, Jan; KÜHR, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Linuxová distribuce s podporou aplikací pro Windows
BENEŠ, Rostislav; KRAJČA, Petr; OUTRATA, Jan
2017 - Czech
Pro systém Linux je k dispozici několik nástrojů, které umožňují spouštět pro- gramy z jiných platforem a operačních systémů. Projekty Wine a DOSBox nabízí možnost provozovat v Linuxu aplikace pro Windows a MS-DOS. Tato práce se zabývá vytvořením linuxové distribuce, která obsahuje tyto a jiné podpůrné ná- stroje pro snadné spouštění a běh aplikací z Windows. Také jsem vytvořil nástroj Inwi pro správu nainstalovaných aplikací, která umožňuje mít více prostředí Wine s různým nastavením, ve kterých aplikace běží. There are few tools for Linux that makes possible to run applications from di- fferent platforms and operation systems. Wine and DOSBox projects offer an option to run aplications from Windows and MS-DOS environments in Linux. This thesis describes making of the Linux distribution that contains these and other supporting tools to make Windows applications easy to run. I have also created tool Inwi for easy management of installed applications that makes it possible to have more Wine environments with different configurations where the applications run in. Keywords: Wine;DOSBox;Linux;linuxová distribuce;emulace; Wine;DOSBox;Linux;linux distribution;emulation Available in digital repository of UPOL.
Linuxová distribuce s podporou aplikací pro Windows

Pro systém Linux je k dispozici několik nástrojů, které umožňují spouštět pro- gramy z jiných platforem a operačních systémů. Projekty Wine a DOSBox nabízí možnost provozovat v Linuxu aplikace pro ...

BENEŠ, Rostislav; KRAJČA, Petr; OUTRATA, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Postupy tvorby a revize primárního práva Evropské unie
GZYLOVÁ, Romana; HAMUĽÁK, Ondrej; STEHLÍK, Václav
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá postupy tvorby a revizemi primárního práva Evropské unie. Primární právo představuje základ práva Evropské unie. Oblast revizí primárního práva se po přijetí Lisabonské smlouvy dočkala relevantních změn a tyto revizní postupy si bezesporu zasluhují větší pozornost. Diplomová práce je rozdělena celkem do 4 kapitol. Primárnímu právu Evropské unie obecně a jeho obsahu je věnována kapitola první. Druhá kapitola se zabývá již samotnou podstatou revizí primárního práva Evropské unie a je rozdělena do 4 podkapitol zabývajících se postupně řádným postupem, zjednodušeným postupem, zvláštními přechodovými klauzulemi a evolutivními klauzulemi. Tato kapitola se zaměřuje na úpravu nastalou po přijetí Lisabonské smlouvy a současně zahrnuje srovnání s předchozí úpravou revizí Smluv. Problematice revizí Smluv ve vybraných členských státech, a to konkrétně v České republice a Německu, se věnuje kapitola následující. Poslední kapitola je zaměřena na specifické případy změny Smluv, které představují přístupové smlouvy a smlouvy o vystoupení z Unie. Danou kapitolu jsem se rozhodla obohatit o aktuální téma, jež představuje v rámci procesu vystoupení případ Velké Británie, která se rozhodla z Unie vystoupit. Práce je zaměřena především na vytvoření uceleného pojednání o postupech revize primárního práva a částečně rovněž komparaci předchozí úpravy s úpravou nastalou po přijetí Lisabonské smlouvy. This thesis is concerned with the processes of creation and revision of EU primary law. Primary law represents the foundation of EU law. The topic of revisions of primary law has undergone substantial changes after the adoption of the Lisbon Treaty, and deserves greater attention. This thesis is divided into four chapters. The first chapter introduces EU primary law in general and its content. Chapter two concerns the process of revisions of EU primary law, and is subdivided into for sections dealing with the ordinary process, the simplified process, special transitional clauses and evolutionary clauses. This chapter is focused on adjustment that occurred after the adoption of the Lisbon Treaty, and includes comparison with previous adjustment of treaty revisions. Chapter three presents the trouble of treaty revisions in selected member states, specifically in Germany and the Czech Republic. The last chapter focuses on specific treaty changes, which represent the accession treaty and treaty of withdrawal from the European Union. This last chapter I have decided to enrich with the actual topic of the decision of the United Kingdom to leave the Union. This work presents a comprehensive treatment of the revision processes of primary law, as well as a partial comparison of these processes before and after the adoption of the Lisbon treaty. Keywords: klauzule; Lisabonská smlouva; mezivládní konference; primární právo Evropské unie; přístupová smlouva; smlouva o vystoupení z Evropské unie; revize Smluv; řádný legislativní postup; řádný postup revize; Smlouva o Evropské unii; Smlouva o fungování Evropské unie; zjednodušený postup revize; zvláštní legislativní postup; zvláštní přechodová klauzule; Clause; Lisbon Treaty; Intergovernmental Conference; Primary law of the European Union; Treaty of Accession; Treaty of Withdrawal from the European Union; Treaty Revision; Ordinary legislative procedure; Ordinary revision procedure; Treaty on European Union; Treaty on the Functioning of the European Union; Simplified revision procedure; Special legislative procedure; Special bridging clause Available in digital repository of UPOL.
Postupy tvorby a revize primárního práva Evropské unie

Diplomová práce se zabývá postupy tvorby a revizemi primárního práva Evropské unie. Primární právo představuje základ práva Evropské unie. Oblast revizí primárního práva se po přijetí Lisabonské ...

GZYLOVÁ, Romana; HAMUĽÁK, Ondrej; STEHLÍK, Václav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Kancelář Veřejného ochránce práv
DROZDOVÁ, Jana; ŠKUREK, Martin; FRUMAROVÁ, Kateřina
2017 - Czech
V bakalářské práci na téma "Kancelář Veřejného ochránce práv" se autorka věnuje problematice institutu tzv. ombudsmana, jakožto doplňkového kontrolního mechanismu ve veřejné správě, v jehož činnosti mu napomáhá tzv. Kancelář. Potřebnost působení instituce Veřejného ochránce práv poté autorka poukazuje jeho zasazením do problematiky sociálně vyloučených lokalit, přičemž se zaměřuje na stavebně-právní otázky. Práce je rozdělená do 4 kapitol, které se dále člení na podkapitoly. Ty úvodní jsou vystavěny na obecně teoretickém vymezení základních pojmů a institutů, zejména kontroly veřejné správy, Veřejného ochránce práv a jeho Kanceláře, a nastínění legislativní úpravy jeho činnosti. V kapitole následující, klíčové je poté rozebrána jedna z oblastí, v níž Veřejný ochránce práv působí sociálně vyloučené lokality. V rámci řešených otázek autorka poukazuje na sporné aspekty a navrhuje možná řešení de lege ferenda na základě analýzy právních předpisů, názorů odborníků a samotné situace v oblastech postižených sociální exkluzí. In this bachelor thesis with topic "The office of Czech ombudsman" the author deals with the issue of institute so called ombudsman as a complementary mechanism of control in public administration, in whose activities it helps so called The Office. The necessity of the institution of the Czech ombudsman institution after the author points out his putting to the problems of socially excluded localities, focusing on construction-law issues. The thesis is devided into 4 chaptors, which are further subdivided into subchapters. The introductory chapters comprise theoretical definition of the basic terms and institutes, especially control of public administration, the Czech ombudsman and his Office, and the outline of legislation concerning his activity. The following, crucial chapter then analyzes one of the areas, in which the Czech ombudsman acts - socially excluded localities. Within the framework of the addressed questions, the author points out controversial aspects and suggests possible solutions de lege ferenda based on analyses of legal regulations, expert opinions and the actual situation in the areas affected by social exclusion. Keywords: Veřejný ochránce práv; ombudsman; Kancelář Veřejného ochránce práv; sociálně vyloučené lokality; kontrola veřejné správy; právní záruky ve veřejné správě; The Czech ombudsman; ombudsman; The office of Czech ombudsman; socially excluded localities; control of public administration; legal guarantees in public administrativ Available in digital repository of UPOL.
Kancelář Veřejného ochránce práv

V bakalářské práci na téma "Kancelář Veřejného ochránce práv" se autorka věnuje problematice institutu tzv. ombudsmana, jakožto doplňkového kontrolního mechanismu ve veřejné správě, v jehož činnosti ...

DROZDOVÁ, Jana; ŠKUREK, Martin; FRUMAROVÁ, Kateřina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases