Number of found documents: 45704
Published from to

Vliv směnných relací na zahraniční obchod ČR a hospodářský růst v letech 2005 - 2015
Dulovec, Adam; Zamrazilová, Eva
2016 - Czech
Tato práce je zaměřena na vývoj směnných relací v českém zahraničním obchodě v období let 2005 až 2015, jakožto období po vstupu České republiky do Evropské unie. Právě směnné relace jsou důležitým ukazatelem výhodnosti či nevýhodnosti zahraniční směny. Hlavním cílem je analyzovat vývoj směnných relací, příčiny jejich změn, a dopady na reálnou ekonomiku. Vývoj souhrnného indexu směnných relací byl velmi proměnlivý a celkově za sledované období dodatečné zisky do ekonomiky nepřinesl. Největší vliv na souhrnné směnné relace měly podle Standardní mezinárodní obchodní klasifikace (SITC) komoditní skupiny Minerální paliva a maziva, a Stroje a dopravní prostředky. Ceny minerálních paliv a maziv se řídí hlavně vývojem světových cen ropy. Ty byly ve sledovaném období velmi volatilní a zejména jejich pád jak v roce 2009, tak od roku 2014 měl výrazný vliv na pokles dovozních cen v české ekonomice. Práce rovněž analyzuje vliv měnového kurzu na ceny zahraničního obchodu od listopadu 2013, tedy poté, co Česká národní banka přijala závazek udržovat kurz koruny vůči euru nad úrovní 27 CZK/EUR, čímž se jí podařilo uchránit ekonomiku před deflací a podpořit ekonomický růst. Efekt slabé koruny, která zvýhodňovala české vývozce, však postupem času slábnul. The thesis is focused on the changes in the terms of trade in Czech international trade in the term of from 2005 to 2015, as the period after the Czech Republic joined the European Union. The terms of trade are an important indicator of the benefits and loses of international trade. The main aim is to analyze the changes of terms of trade, the causes of their changes, and the impact on the real economy. The direction of the overall terms of trade index was highly unsettled, and did not actually generated additional gains in the economy not over the reporting period. The overall terms of trades were most influenced by the price development of two groups of the Standard International Trade Classification, Crude materials and lubricants, and machinery and transport equipment. The prices of Crude materials and lubricants are determined mainly by changes in the oil prices. These were very volatile in the reporting period, the especially the collapse of the prices in both 2009 and 2014-2015, had a significant impact on the import prices of the Czech economy. The thesis also analyzes the impact of exchange rate on the international trade prices, in the period since November 2013, i.e. after the Czech National Bank has committed to maintain the rate of Czech koruna against the Euro above the level of 27 CZK/EUR, which helped to protect the economy from deflations and enhance the economic growth. The effect of the weak crown, that favored the Czech exporters, however a faded over time. Keywords: ceny zahraničního obchodu; směnné relace; reálný důchod; malá otevřená ekonomika; devizové intervence; ceny ropy; deflace; export and import prices; terms of trade; real income; small open economy; foreign exchange intervention; crude oil prices; deflation Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Vliv směnných relací na zahraniční obchod ČR a hospodářský růst v letech 2005 - 2015

Tato práce je zaměřena na vývoj směnných relací v českém zahraničním obchodě v období let 2005 až 2015, jakožto období po vstupu České republiky do Evropské unie. Právě směnné relace jsou důležitým ...

Dulovec, Adam; Zamrazilová, Eva
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016

Time Varying Government Spending Multipliers: Evidence from the US data
Focht, Daniel; Maršál, Aleš
2016 - English
Tato práce se zabývá odhadnutím velikosti multiplikátoru vládních výdajů v různých obdobích hospodářského cyklu. Předchozí výzkum přišel se dvěma rozpornými závěry. Jedna skupina ekonomů věří, že multiplikátor vládních výdajů je větší během recesí a období nulových úrokových sazeb, zatímco druhá skupina dochází k závěru, že se velikost multiplikátoru nemění. V práci je nejprve prezentován souhrn související literatury představující různé typy použitých metodologických přístupů a odhadnuté velikosti multiplikátoru. Dále autor vytvoří model založený na metodě local projections vytvořenou Oscarem Jordou, který sleduje období od roku 1889 do roku 2016. Na základě tohoto modelu jsou odvozeny multiplikátory vládních výdajů v průběhu různých cyklů. Autor dochází k závěru, že multiplikátor vládních výdajů je konstantní nehledě na hospodářský cyklus. This paper estimates the size of the government spending multiplier over different states of the economy. Previous research came with two contradictory conclusions. Part of the literature argues that the spending multiplier is larger during recession and zero-lower bound periods, while the second one concludes that it remains constant. First, a summary of the relevant literature is presented, outlining different types of used methodological approaches and estimated size of the multiplier. We build a model estimated using local projections by Jorda for the period 1889 to 2016 to estimate government spending multipliers over different states of the economy. Our results show that the spending multiplier remains constant over different states of the economy. Keywords: expanze; recese; fiskální politika; multiplikátor vládních výdajů; nulové úroky; expansion; recession; fiscal policy; government spending multiplier; zero-lower bound Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Time Varying Government Spending Multipliers: Evidence from the US data

Tato práce se zabývá odhadnutím velikosti multiplikátoru vládních výdajů v různých obdobích hospodářského cyklu. Předchozí výzkum přišel se dvěma rozpornými závěry. Jedna skupina ekonomů věří, že ...

Focht, Daniel; Maršál, Aleš
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016

Optimalizace daňové povinnosti modelové americké společnosti prostřednictvím jurisdikce Nizozemska od roku 2006 –2016
Choutková, Aneta; Vostrovská, Zdenka
2016 - Czech
Mezinárodní daňové plánování je fenoménem poslední doby. Jedním ze způsobů, který se k daňové optimalizaci nabízí je využití území nesoucího označení daňový ráj, což je zároveň předmětem této diplomové práce. Na konkrétním modelovém příkladu americké společnosti je ukázána možnost optimalizace prostřednictvím jurisdikce Nizozemska, které je za tímto účelem často využívané. Oblastmi optimalizace zahrnutými do této práce jsou dividendy, úroky a licenční poplatky. Na základě vytvoření optimalizačních struktur je následně dokázáno, jakým způsobem může společnost dosáhnout daňové úspory a zvýšit si tak čistý zisk. Práce se dělí na šest kapitol. První kapitola buduje teoretický rámec problematice. Druhá kapitola se věnuje mezinárodním investičním tokům a zvláštnímu postavení Nizozemí v této oblasti. Třetí kapitola se zabývá hlavními aspekty, díky kterým jsou daňové ráje atraktivní. Čtvrtá kapitola charakterizuje ekonomické, podnikatelské a daňové prostředí v Nizozemí. Pátou kapitolu tvoří analýza optimalizace na konkrétním modelovém příkladu. Závěrečná kapitola se zabývá aktuálními iniciativami mezinárodních organizací OECD, EU a také USA v boji proti daňovým rájům. International tax planning is a phenomenon of recent years. One of the ways suitable for a tax optimization is the use of the area bearing the sign tax haven, which is also the subject of this thesis. The possibility of optimizing is demonstrated on a specific model example of American company optimizing through the jurisdiction of the Netherlands, which is often used for this purpose. Optimization areas included in this thesis are dividends, interest and royalties. Then based on the creation of optimization structures is shown how a company can achieve tax savings and increase net profit. Work is divided into six chapters. The first chapter builds a theoretical framework. The second chapter deals with international investment flows and the special position of the Netherlands in this area. The third chapter examines the main aspects that make tax havens attractive. The fourth chapter describes the economic, business and tax environment in the Netherlands. The fifth chapter is created by the analysis of optimization for a specific model example. The final chapter discusses current initiatives of the OECD, EU and US in the fight against tax havens. Keywords: Nizozemsko; daňová optimalizace; daňové ráje; tax havens; Netherlands; tax havens Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Optimalizace daňové povinnosti modelové americké společnosti prostřednictvím jurisdikce Nizozemska od roku 2006 –2016

Mezinárodní daňové plánování je fenoménem poslední doby. Jedním ze způsobů, který se k daňové optimalizaci nabízí je využití území nesoucího označení daňový ráj, což je zároveň předmětem této ...

Choutková, Aneta; Vostrovská, Zdenka
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016

Situace osob zdravotně postižených na trhu práce v oblasti Hlavního města Prahy v letech 2014 a 2015
Majorová, Michaela; Vostrovská, Zdenka
2016 - Czech
Tématem této bakalářské práce jsou osoby se zdravotním postižením. Hlavním cílem práce je na základě odborné literatury a zjištěných dat vyložit situaci těchto osob na trhu práce v Praze v letech 2014 a 2015. V rámci teoretické části jsou vysvětleny pojmy trh práce, nezaměstnanost, aktivní politika zaměstnanosti. Práce se dále zabývá skupinou osob zdravotně postižených, jejich charakteristikou, kategorizací a jejich zaměstnáváním. Pozornost je též věnována legislativě týkající se tématu, rehabilitačním programům a zaměstnavatelům, jejichž podíl pracovníků tvoří z poloviny osoby zdravotně postižené. Praktická část je založena na analýze zjištěných statistických dat získaných z portálu Ministerstva práce a sociálních věcí a také z portálu Českého statistického úřadu. Součástí je také vlastní anonymní dotazníkové šetření vybraných firem, které má za cíl ukázat, jak si stojí pražští zaměstnavatelé v této oblasti. Tímto šetřením bylo zjištěno, že situace uplatnění zdravotně postižených na pražském trhu práce je velmi pozitivní. Zaměstnavatelé nabízejí velkému množství zdravotně postižených osob pracovní uplatnění a to i v případě, že k tomu nemají zákonnou povinnost. The topic of this thesis are disabled people. The main goal of this thesis is describe the situation th these people in the labor market of Prague. This description is based on the founded data and the specialized literature. There will be explained the concepts of labour market, unemployment, aktive employment policy first in the theoretical part. There are for the next time explained the concepts of disabled people, thein characteristics, different type of these disabilities, legislativ of the employnment of these people, rehabilitation programmes and the enterprises with more 50 % share of employed disabled people. The practical part is based on the analysis of the selected dates of Český statistický úřad and Ministerstvo práce a sociálních věcí. There is included my own anonymus questionnaire research of selected eemployers. The goal of this research is to show, how is the situation of the employers and the diabled people in Prague. It was found by using this research, that the situation in our main city is very positive. Employers offer many employments to disabled people, althoug they don't have to do that and they don't have any statutory obligation. Keywords: trh práce; nezaměstnanost; osoby zdravotně postižené; labour market; unemployment; disabled persons Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Situace osob zdravotně postižených na trhu práce v oblasti Hlavního města Prahy v letech 2014 a 2015

Tématem této bakalářské práce jsou osoby se zdravotním postižením. Hlavním cílem práce je na základě odborné literatury a zjištěných dat vyložit situaci těchto osob na trhu práce v Praze v letech 2014 ...

Majorová, Michaela; Vostrovská, Zdenka
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016

Maturity mismatching and its impact on the yield curve
Němec, Petr; Potužák, Pavel
2016 - English
Tato diplomové práce řeší nový spor v rámci rakouské ekonomické teorie o vliv nesouladu mezi délkou vkladů a splatností bankovních úvěrů na tvar výnosové křivky a definuje dosud neetablovaný koncept přirozené výnosové křivky. Za tímto účelem jsou srovnány vzájemně si odporující argumenty rakouských autorů. Na základě této komparace je prezentována koherentní teorie vlivu nesouladu splatností v rámci modelu zápůjčních fondů. Syntézou teorie nesouladu splatností a rakouské teorie přirozené úrokové míry je definována přirozená výnosová křivka. Teoretické zkoumání vede k závěru, že jedna z forem nesouladu splatností nezbytně vede ke spuštění rakouského hospodářského cyklu. Empirická část zkoumá otázku vývoje tvaru výnosové křivky pod vlivem nesouladu splatností. Zvolené hypotézy nejsou potvrzeny, což je následně zdůvodněno. This diploma thesis deals with a new discord in the Austrian economic theory about the effects of maturity mismatching practiced by banks on the shape of the yield curve and defines the not yet established concept of the natural yield curve. The conflicting contributions of Austrian authors are compared for that purpose. Based on this comparison, a coherent theory of the effects of maturity mismatching is presented in a framework of the loanable funds market. A definition of the natural yield curve is then produced by a synthesis of the above-mentioned findings and the Austrian theory of the natural rate of interest. Theoretical research leads to the conclusion that one form of maturity mismatching inevitably results in an Austrian business cycle. The empirical section examines the question of yield curve´s behavior under the influence of maturity mismatching. An explanation concerning the selected hypotheses and their lack of confirmation is given. Keywords: výnosová křivka; přirozená úroková míra; nesoulad splatností; rakouská škola; maturity mismatch; yield curve; natural rate of interest; Austrian school Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Maturity mismatching and its impact on the yield curve

Tato diplomové práce řeší nový spor v rámci rakouské ekonomické teorie o vliv nesouladu mezi délkou vkladů a splatností bankovních úvěrů na tvar výnosové křivky a definuje dosud neetablovaný koncept ...

Němec, Petr; Potužák, Pavel
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016

Hodnota života z národohospodářského hlediska v USA, ČR a Rusku v letech 2007-2014
Antoš, Michal; Zeman, Martin
2016 - Czech
Předmětem bakalářské práce je zkoumání problematiky výpočtu hodnot života v ČR, USA a Rusku v letech 2007-2014. Cílem je analýza a komparace hodnot života, a významných oblastí je ovlivňujících. Stanovenou hypotézou je odlišnost hodnot života ve zkoumaných zemí v důsledku rozdílnosti oblastí tuto hodnotu ovlivňujících. Teoretická část práce se věnuje oblastem přímo nebo nepřímo ovlivňující hodnotu života, a dále je analyzuje a komparuje v rámci zkoumaných zemí. Vybrané oblasti jsou školství, zdravotnictví, trh práce, nerovnost a životní standard. Praktická část přistupuje k výpočtu hodnot života pro jednotlivé státy. Hodnoty života jsou vypočítávány pro tzv. reprezentativního jednotlivce, kýmž je 40-letý obyvatel dané země. V období, ve kterém se počítá hodnota života, je zohledněn důchodový věk a střední délka života. Vypočtené hodnoty jsou dále zkoumány a státům jsou nabídnuta hospodářsko-politická opatření, v důsledku kterých, by mělo v budoucnosti dojít k výraznému zvýšení hodnoty života. The subject of this bachelor thesis is the research of the value of life calculation in the Czech republic, United states of America and Russia in 2007-2014.The main purpose is to analyze and compare values of life and major factors influencing them. The hypothesis is that value of life differs in selected countries due to distinctions of sections influencing them. The theoretical part is devoted to sections directly or indirectly influencing values of life, and then analyzing and comparing them together within the selected countries. The selected sections are education, health care, labor market, inequality and living standards. The practical thesis approach is to calculate the values of life for the individual states. The values of life are calculated for so called, representative individual, who is 40-years old citizen of selected country. In the period, in which is the value of life calculated, the retirement age and life expectancy are also considered in formula. Calculated values are examined and the economic and political measures are offered to the states, which can turn into significant increases in the value of life in future. Keywords: Rusko; Spojené státy americké; Česká republika; Hodnota života; Czech republic; Value of life; Russia; United states of America Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Hodnota života z národohospodářského hlediska v USA, ČR a Rusku v letech 2007-2014

Předmětem bakalářské práce je zkoumání problematiky výpočtu hodnot života v ČR, USA a Rusku v letech 2007-2014. Cílem je analýza a komparace hodnot života, a významných oblastí je ovlivňujících. ...

Antoš, Michal; Zeman, Martin
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016

(I)racionalita v rozhodování jedince, jako ekonomického subjektu na území ČR.
Böhm, Tomáš; Zeman, Martin
2016 - Czech
Hlavním cílem této bakalářské práce je hloubková analýza rozhodovacího procesu v otázkách ekonomického charakteru, u jedince na území České republiky. Na základě získaných poznatků je vyhodnocena míra racionality vyskytující se v jednání spotřebitele. Teoretická část se zabývá nejprve ekonomickým hlediskem rozhodovacího procesu, které zahrnuje především poznatky neoklasické teorie, jejíž základ tvoří kardinalistické a ordinalistické pojetí maximalizace užitku. Následně jsou představeny alternativní přístupy k problematice rozhodování, zaměřující se na subjektivní aspekty lidského usuzování. Vzájemnou syntézou zmíněných přístupů vyvodíme termín behaviorální ekonomie, jehož konkrétní prvky představují meritorní obsah celé práce. Praktická část ověřuje stanovenou hypotézu, že rozhodování odporuje teorii o racionálním jednání jedince. Data získána prostřednictvím dotazníkového šetření, jsou podrobena analytickým postupům, pomocí nichž byla stanovená hypotéza verifikována. The main objective of this thesis is an in-depth analysis of the decision-making process on issues of economic nature for individuals in the Czech Republic. The degree of rationality occurring in consumer behavior is evaluated based on lessons learned. The theoretical section is concerned with the economic aspect of the decision-making process, which mainly includes knowledge of neoclassical theory, whose basis is the cardinal and ordinal concept of utility maximization. Subsequently there are introduced the alternative approaches to decision making, focusing on the subjective aspects of human reasoning. Using the mutual synthesis of these approaches, the author draws a term behavioral economics, specific elements of which constitute a substantive content of the whole work. The practical section verifies the hypothesis that the decision-making contradicts the theory of rational individual conduct. Data collected through the questionnaire is subjected to analytical procedures by which the stated hypothesis was verified. Keywords: Behaviorální ekonomie; iracionalita; omezená racionalita; rozhodování; experiment; maximalizace užitku; bounded rationality; irrationality; Behavioural Economics; utility maximization; decision- making; experiment Available in digital repository of the Library of University of Economics.
(I)racionalita v rozhodování jedince, jako ekonomického subjektu na území ČR.

Hlavním cílem této bakalářské práce je hloubková analýza rozhodovacího procesu v otázkách ekonomického charakteru, u jedince na území České republiky. Na základě získaných poznatků je vyhodnocena míra ...

Böhm, Tomáš; Zeman, Martin
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016

Postavení žen na trhu práce v ČR
Skopalíková, Anna; Chytil, Zdeněk
2016 - Czech
Bakalářská práce se zabývá postavením žen na trhu práce v České republice. Jejím cílem je ověřit hypotézy o existenci nižších průměrných mezd žen a o existenci diskriminace žen na trhu práce v ČR. Oaxacovým modelem dekompozice mezd, který je představen v teoretické části práce, byla prokázána existence mzdové mezery mezi mzdami mužů a žen na trhu práce v ČR, ve vybraných krajích a ve vybraných pracovních oborech. Tím je potvrzena hypotéza nižších mezd žen. Zároveň bylo na základě Oaxacovy dekompozice mezd zjištěno, že mzdovou mezeru lze vysvětlit u většiny případů do výše přibližně 18 %. Druhá hypotéza je potvrzena pouze částečně. K diskriminaci žen nejspíše dochází, není však možné potvrdit v jaké výši. Nevysvětlená složka mzdové mezery (vycházející z Oaxacovy dekompozice) zahrnuje mj. diskriminační koeficient, jehož přesnou velikost však není možné určit. Druhotným cílem bakalářské práce je určení vlivu jednotlivých parametrů na pozorované mzdové mezery. Nejčastějšími faktory, jež ovlivňují mzdovou složku, jsou zejména vzdělání a věk. The bachelor thesis addresses discrimination of women on the labour market in Czech Republic. Its aim is to verify hypothesises about the existence of lower mean wages of women and about the existence of discrimination of women on the labour market in Czech Republic. Oaxaca wage differential decomposition which is introduced in the theoretical part of the thesis confirmed the existence of wage differentials between the wages of men and women on the Czech labour market, in selected regions and in selected occupational fields. This confirms the hypothesis about lower mean wages of women. Oaxaca wage differentials decomposition also confirms that the wage gap can be explained in most cases up to 18 %. The second hypothesis is confirmed only partially. The discrimination of women probably exists on the labour market but it is not possible to confirm the size of it. The unexplained component of the wage gap (based on the Oaxaca decomposition) includes besides other things the discrimination coefficient. The size of this coefficient is not possible to determine. The secondary aim of the bachelor thesis is to determine the impact of individual variables on the observed wage gaps. Factors which most often influence the wage gaps are education and age. Keywords: trh práce; mzdové rozdíly; genderová mzdová mezera; diskriminace; gender pay gap; wage differentials; labour market; discrimination Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Postavení žen na trhu práce v ČR

Bakalářská práce se zabývá postavením žen na trhu práce v České republice. Jejím cílem je ověřit hypotézy o existenci nižších průměrných mezd žen a o existenci diskriminace žen na trhu práce v ČR. ...

Skopalíková, Anna; Chytil, Zdeněk
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016

Index of Economic Freedom, case of Czech Republic
Shrbený, Filip; Stroukal, Dominik
2016 - English
Nalezli jsme množství potenciálních rad pro Českou republiku v oblasti zlepšení jejího postoje v Indexu ekonomické svobody jak v případě Fraser Institute tak v případě Heritage Foundation. Tyto rady často vedou ke zlepšení pozice České republiky až mezi top 10 zemí světa. Zmiňované rady sahají od škrtů ve státním rozpočtu, zlepšení justičního systému, přes vytvoření zdravějšího prostředí pro vznik nových firem, až po návrhy pro boj s korupcí. Dále jsme zaznamenali rozdíly mezi výše zmíněnými indexy a podařilo se nám tyto indexy do značné míry ohodnotit, což odhalilo jednoduchost a užitečnost Heritage indexu a flexibilitu a citlivost Fraser indexu. Slabé stránky práce byly uznány a byly dány nápady pro práce následující. We have identified number of possible advices for the Czech Republic to improve its rating for both Heritage Foundation and Fraser Institute Economic Freedom Index, which often leads to top 10 countries in the world. These advices range from cuts in government spending, betterment in judicial system, to the establishing healthier environment for startups and advices to combat corruption. We further noticed some divergence between above mentioned indexes and managed to evaluate those indexes, which showed the simplicity yet usefulness of Heritage EFI and flexibility and sensitivity of the Fraser EFI. Weak sides of the research were noted and ideas for further research were given. Keywords: rady; zhodnocení; IEF; zlepšení; improvement; EFI; advices; evaluation Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Index of Economic Freedom, case of Czech Republic

Nalezli jsme množství potenciálních rad pro Českou republiku v oblasti zlepšení jejího postoje v Indexu ekonomické svobody jak v případě Fraser Institute tak v případě Heritage Foundation. Tyto rady ...

Shrbený, Filip; Stroukal, Dominik
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016

Analýza vlivu posilňování ochrany duševních vlastnických práv na vybrané ekonomické ukazatele ve vybraných zemích v letech 2013 - 2015
Tománek, Michael; Zeman, Martin
2016 - Czech
Tato práce analyzuje závislost mezi ochranou duševních vlastnických práv a vybraných ekonomických ukazatelů mezi lety 2013 až 2015. Tématem je vliv ochrany duševního vlastnictví na ekonomický růst a rozvoj. Teoretická část práce analyzuje rozdílné pohledy na problematiku duševního vlastnictví, jeho formy ochrany a analýzu mezinárodní ochrany. Dále definuje HDP, HDP na obyvatele, přímé zahraniční investice a výdaje na výzkum a vývoj. Praktická část práce analyzuje korelace mezi těmito ekonomickými ukazateli a indexem duševních vlastnických práv, jakožto ukazatelem síly ochrany duševních vlastnických práv ve vybraných zemích. Práce se zaměřuje na průmyslové vlastnictví. This paper analyzes the relationship between the protection of intellectual property rights, and selected economic indicators between 2013 and 2015. The topic is the impact of intellectual property protection to economic growth and development. The theoretical part analyzes the different views on the issue of intellectual property, its forms of protection and analysis of international protection. It also defines GDP, GDP per capita, foreign direct investment and research and development expenditure. The practical part analyzes the correlation between these economic indicators and index of intellectual property rights, as an indicator of the strength of protection of intellectual property rights in selected countries. The work focuses on industrial property. Keywords: duševní vlastnická práva; hrubý domácí produkt; výdaje na výzkum a vývoj; ekonomický růst; přímé zahraniční investice; research and development expenditure; foreign direct investment; intellectual property rights; gross domestic product; economic growth Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analýza vlivu posilňování ochrany duševních vlastnických práv na vybrané ekonomické ukazatele ve vybraných zemích v letech 2013 - 2015

Tato práce analyzuje závislost mezi ochranou duševních vlastnických práv a vybraných ekonomických ukazatelů mezi lety 2013 až 2015. Tématem je vliv ochrany duševního vlastnictví na ekonomický růst ...

Tománek, Michael; Zeman, Martin
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases