Number of found documents: 44388
Published from to

Analýza modelů chování pilota při řízení letu letounu
Jirgl, Miroslav; Štefek, Alexandr; Blecha, Petr; Bradáč, Zdeněk
2017 - Czech
Práce se zabývá modelováním lidského chování, resp. modelováním chování pilota, při řízení letu letounu z pohledu systémů automatického řízení. Pro tyto účely je nejprve prezentován úvod do problematiky popisu a modelování jednotlivých komponent celistvého systému pilot-letoun a na základě těchto poznatků jsou pak vytvořeny simulační modely tohoto systému získané pomocí reálně naměřených dat. Jelikož je získávání dat z reálného letu poměrně problematické, je pro účely této práce využit letecký simulátor na Univerzitě obrany v Brně. Na tomto simulátoru byla realizována řada experimentálních měření reakcí pilotů na vizuální podnět za účelem získání poznatků o jejich aktuálním stavu vycvičenosti (z pohledu dynamického chování) a dále o způsobech a přístupech k řízení. V této fázi byly realizovány dvě sady měření s 8 piloty asi s půlročním odstupem, během kterého piloti navíc absolvovali povinný letový výcvik. Během první sady měření tak byla průměrná letová praxe pilotů asi 60 hodin, během druhé sady okolo 80 hodin. Získané poznatky jsou pak dále analyzovány zejména pomocí metod používaných v teorii automatického řízení za účelem možného vyhodnocení aktuálního stavu a schopností pilotů s ohledem právě na absolvovaný výcvik. This thesis deals with human – pilot behaviour modelling during a flight in terms of automatic control systems. For these purposes, the introduction to the issue of description and modelling of individual components of the whole pilot – aircraft interaction is presented. Based on that, the simulation models obtained from real measured data are designed. However, the acquisition of the real flight data is quite difficult. Therefore, the flight simulator at Brno University of Defence is used for the purposes of this work. Several experimental measurements were taken using this simulator. These were focused on measuring pilot’s reactions (responses) to visual stimulus with emphasis on obtaining judgements about their current state of training (in terms of dynamic behaviour) as well as attitude to aircraft control. In this phase, two sets of measurements with eight pilots were taken. On average, the pilots had 60 flight hours before the first set of measurements and about 80 flight hours before the second set. The obtained results are analysed using mainly the theory of automatic control approaches in order to evaluate the actual state of pilots’ abilities considering the effects of flight training. Keywords: MMS; modely chování pilota; McRuerovy modely; lidský regulátor; letecký simulátor; podélný let; model letu letounu; výcvik pilota.; MMS; pilot behavioural models; McRuer’s models; human controller; flight simulator; longitudinal flight; flight model; pilot training. Available in a digital repository NRGL
Analýza modelů chování pilota při řízení letu letounu

Práce se zabývá modelováním lidského chování, resp. modelováním chování pilota, při řízení letu letounu z pohledu systémů automatického řízení. Pro tyto účely je nejprve prezentován úvod do ...

Jirgl, Miroslav; Štefek, Alexandr; Blecha, Petr; Bradáč, Zdeněk
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Studium elektrofyziologických projevů srdce v experimentální kardiologii
Ronzhina, Marina; Tyšler, Milan; Halámek, Josef; Kolářová, Jana
2017 - English
Srdeční poruchy, jejichž příkladem je ischemie myokardu, infarkt, hypertrofie levé komory a myokarditida, jsou v experimentální kardiologii obvykle studovány na modelu izolovaného srdce. Kritéria pro detekci srdečních poruch však nejsou pro zvířecí modely standardizována, což komplikuje srovnání a interpretaci výsledků různých experimentálních studií. Obzvlášť složitá situace nastává při současném výskytu několika patologických jevů, jejichž vzájemná součinnost komplikuje rozpoznání jejich individuálních účinků. Korektní posouzení stavu srdce vyžaduje také zohlednění mnoha faktorů spojených s akvizicí dat. Tato práce je věnována kvantitativnímu hodnocení elektrofyziologických změn způsobených globální ischemií myokardu. Vliv ischemie byl hodnocen pro fyziologická srdce a srdce se zvětšenou levou komorou a dále pro srdce nabarvená napěťově-citlivým barvivem di-4-ANEPPS. Přestože jsou oba fenomény často zastoupeny v animálních studiích, nebyl dosud popsán jejich vliv na manifestaci ischemie v elektrogramech (EG), ani nebyl kvantifikován jejich vliv na přesnost detekčních algoritmů pro identifikaci ischemie. Práce shrnuje kvantitativní změny srdeční funkce vyvolané ischemií (v normálních podmínkách, při hypertrofii levé komory, a při administraci barviva) založené na hodnocení EG a VKG parametrů. Dále práce obsahuje rozbor důležitých aspektů akvizice záznamů, jako je umístění snímacích elektrod, způsob výpočtu deskriptorů z EG a VKG (s použitím výsledků manuálního rozměření záznamů, nebo bez něj) a identifikace okamžiku vývoje ischemie v preparátu. Nedílnou součást práce tvoří návrh, realizace a ověření metod pro automatickou detekci ischemie v experimentálních záznamech. Výsledky práce dokazují, že dosažení opakovatelných a věrohodných výsledků je podmíněno zohledněním všech výše uvedených faktorů souvisejících jak se stavem srdce, tak s metodikou záznamu a analýzy dat. Isolated heart is widely used in experimental cardiology to study myocardial ischemia and infarct, left ventricular hypertrophy, myocarditis, etc. Nevertheless, the standardized criteria for assessment of above disorders in animal models are missing that complicates interpretation of the results obtained in such studies. It is of special importance, if several pathologies are presented simultaneously, when possible co-effects cannot be simply identified and analysed. Besides the condition of the heart, there are many other factors playing important role in data acquisition and analysis. In this work, electrophysiological effects of increased left ventricular mass (intrinsic factor) and voltage-sensitive dye di-4-ANEPPS (external factor) are evaluated on rabbit isolated hearts under non-ischemic and ischemic condition. Although both phenomena are quite frequent in animal studies, their effects on ischemia manifestations and electrogram-based ischemia detection accuracy have not been quantitatively described yet. Results of quantification of ischemia-induced changes in heart function (under normal conditions, increased LV or dye administration) by analysis of various EG and VCG parameters are summarized. Such important aspects as recording electrodes placement, method of parameters calculation (using or without outcomes of manual EG delineation) and definition of the beginning of ‘true’ ischemic injury in preparation (methodological factors) are also addressed. Along with it, different tools for automatic detection of ischemia in data are presented. According to the results of statistical analysis of parameters and testing the detectors on different data, all above mentioned phenomena (both heart-related and methodological) should be taken into account to ensure successful study of the heart electrical activity. Keywords: Rabbit isolated heart; electrogram; vectorcardiogram; global myocardial ischemia; left ventricle size; di-4-ANEPPS; feature selection; automatic classification.; Izolované králičí srdce; elektrogram; vektorkardiogram; globální ischemie myokardu; velikost levé komory srdeční; di-4-ANEPPS; výběr příznaků; automatická klasifikace. Available in a digital repository NRGL
Studium elektrofyziologických projevů srdce v experimentální kardiologii

Srdeční poruchy, jejichž příkladem je ischemie myokardu, infarkt, hypertrofie levé komory a myokarditida, jsou v experimentální kardiologii obvykle studovány na modelu izolovaného srdce. Kritéria pro ...

Ronzhina, Marina; Tyšler, Milan; Halámek, Josef; Kolářová, Jana
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Řízení klimatických vlastností pěstebního boxu
Haring, Filip; Jirgl, Miroslav; Bradáč, Zdeněk
2016 - Czech
Táto práca sa zaoberá návrhom a realizáciou elektronického riadiaceho systému, ktorý je určený pre riadenie klimatických podmienok v špeciálnom pestovateľskom boxe. Namerané veličiny sa následne zobrazujú na grafickom LCD displeji, odosielajú do aplikácie v PC a zobrazujú na webovom rozhraní. Práca rieši softwarovú a hardwarovú realizáciu riadiaceho systému. This project deals with design and implementation of control system, which is used for regulation climate conditions in special grow box. Measured values are displayed on graphic LCD, sent to application in PC or displayed on web server. The project solves software and hardware implementation of measurement system. Keywords: umelé osvetlenie; kultivácia rastlín v umelých podmienkach; LED osvetlenie rastlín; výkonové LED; riadený zdroj prúdu; automatizačná jednotka; mikrokontrolér; ATmega 2560; meranie teploty; meranie vlhkosti; meranie prúdu; ENC28J60; artificial lighting; plants cultivation in artificial conditions; LED growlight; high power LED; adjustment current source automation unit; microcontroller; ATmega 2560; temperature measurement; humidity measurement; current measurement; ENC28J60 Available in a digital repository NRGL
Řízení klimatických vlastností pěstebního boxu

Táto práca sa zaoberá návrhom a realizáciou elektronického riadiaceho systému, ktorý je určený pre riadenie klimatických podmienok v špeciálnom pestovateľskom boxe. Namerané veličiny sa následne ...

Haring, Filip; Jirgl, Miroslav; Bradáč, Zdeněk
Vysoké učení technické v Brně, 2016

Udržitelnost bydlení a bytové výstavby. Principy udržitelnosti aplikované v segmentu podporovaného bydlení v České republice
Koželouhová, Anna; Koutný, Jan; Bacová, Andrea; Oplatek, Jiří; Glosová, Dagmar
2016 - Czech
Tato disertační práce se věnuje tématu sociálního bydlení a jeho udržitelnosti. Zkoumá jejich obecné principy, reaguje ale i na nejnovější vývoj v této oblasti s cílem nalézt vhodný modelový příklad pro aplikaci v prostředí České republiky, zejména v konkrétních podmínkách města Brna. Ve své první části poskytuje práce přehled o současném stavu problematiky v českém i evropském měřítku. Následuje podrobný průzkum těchto oblastí ve městech Brno a Vídeň, jehož analytické vyhodnocení potvrzuje jeho relevanci a také vhodnost volby vídeňského modelového příkladu. Předkládaný výzkum se zaměřuje v případě obou výše jmenovaných měst zejména na sektor obecního nebo městem jinak podporovaného nájemního bydlení. Prověřuje možnosti aplikace vídeňských principů ve městě Brně tak, aby alespoň část městského bytového fondu mohla být v souladu s nově připravovanou českou legislativou využita pro sociální bydlení. V závěru této práce jsou formulována doporučení pro město Brno, využitelná při přípravě jeho nově vytvářeného systému sociální bytové politiky. Tento výzkum, dotýkající se v současnosti zcela zásadních společenských témat, však může být přínosem i v jiných oblastech. V akademickém prostředí při výuce architektury, urbanismu, ekonomie či sociologie, pro odborníky těchto oborů i pro zájemce z řad laické veřejnosti, například pro usnadnění orientace na bytovém trhu. The doctoral thesis focuses on the topic of social housing and its sustainability. It explores its general principles, but also reacts to this fields latest developments in order to find a suitable model to be applicable in the Czech Republic, especially in the city of Brno. The first part of the thesis provides an overview of the current state of the issues on both Czech and European level, followed by detailed exploration of these fields in the cities of Brno and Vienna. Analytical evaluation confirms the relevance and appropriateness of the Viennese case study. The presented research is focused particularly on the sector municipal or subsidized rental housing for both cities. It examines the possibilities of Viennese principles application in Brno so that at least a part of the city's housing fund could be used as social housing accordingly to currently prepared Czech legislation. At the conclusion of this work recommendations for the city of Brno are formulated, useful in the preparation of its new social housing policy. This research, touching currently quite fundamental social issues, can be also beneficial in other areas. In the academic environment of architecture, urban planning, economics or sociology studies, for these fields experts or for the general public to facilitate the orientation on the housing market. Keywords: bydlení; obytná budova; udržitelný rozvoj; udržitelné bydlení; sociální bydlení; podpora bydlení; bytová politika; sociální politika; housing; residential building; sustainable development; sustainable housing; social housing; housing subsidy; housing policy; social policy Available in a digital repository NRGL
Udržitelnost bydlení a bytové výstavby. Principy udržitelnosti aplikované v segmentu podporovaného bydlení v České republice

Tato disertační práce se věnuje tématu sociálního bydlení a jeho udržitelnosti. Zkoumá jejich obecné principy, reaguje ale i na nejnovější vývoj v této oblasti s cílem nalézt vhodný modelový příklad ...

Koželouhová, Anna; Koutný, Jan; Bacová, Andrea; Oplatek, Jiří; Glosová, Dagmar
Vysoké učení technické v Brně, 2016

Faktory ovlivňující sprchové chlazení za vysokých teplot
Chabičovský, Martin; Čarnogurská, Mária; Hajduk, Daniel; Raudenský, Miroslav
2016 - Czech
Sprchové chlazení horkých povrchů se v metalurgickém průmyslu využívá při kontinuálním odlévání, válcování za tepla či při tepelném zpracování. Při sprchovém chlazení v metalurgickém průmyslu je voda rozprašována na chlazený povrch tryskami, přičemž dochází k rozpadu proudu vody na kapky. Sprchové chlazení horkých povrchů lze charakterizovat jako nucenou konvekci za přítomnosti varu. Tento fyzikálně komplikovaný děj je ovlivňován mnoha faktory, jako jsou příměsi a nečistoty ve vodě, teplota vody, průtok vody, velikost kapek, dopadová rychlost kapek, teplota povrchu, drsnost povrchu či přítomnost oxidů (okují) na chlazeném povrchu. Dominantní faktor, který ovlivňuje přenos tepla při sprchovém chlazení je průtok vody na jednotku plochy chlazeného povrchu. Ostatní faktory mají menší avšak též významný vliv. Tato práce se zabývá vlivem teploty vody, drsnosti povrchu a přítomnosti oxidů na intenzitu sprchového chlazení. Tyto faktory jsou studovány za pomocí laboratorních experimentů, při nichž je horký ocelový povrch chlazen vodním sprejem. Vliv vrstvy oxidů na chlazeném povrchu je též studován za pomocí numerické simulace. Získané experimentální výsledky jsou vysvětleny na základě teorie a zobecněny za pomocí matematických metod. Spray cooling of hot surfaces is used in the metallurgical industry during continuous casting, hot rolling or heat treatment. The water is sprayed on the cooled surface by the nozzle which transforms the water stream to droplets. The spray cooling of hot surfaces can be characterized as forced convection with the presence of the boiling. This physically complicated process is influenced by many factors, such as impurities and contaminants in the water, water temperature, water flow rate, droplet size, droplet impact velocity, surface temperature, surface roughness or the presence of oxides (scales) on the cooled surface. The dominant factor that affects the heat transfer during the spray cooling is the water impingement density. Other factors have a smaller but also significant effect. This doctoral thesis deals with the influence of the water temperature, surface roughness and the presence of oxides on the intensity of the spray cooling. These factors are investigated by laboratory experiments in which the hot steel surface is spray cooled. Effect of the oxide layer is also investigated by the numerical simulation. The experimental results are theoretically explained and generalized using mathematical methods. Keywords: Sprchové chlazení; součinitel přestupu tepla; hustota tepelného toku; Leidenfrostova teplota; teplota vody; drsnost povrchu; okuje; oxidy; Spray cooling; heat transfer coefficient; heat flux; Leidenfrost temperature; water temperature; surface roughness; scales; oxides Available in a digital repository NRGL
Faktory ovlivňující sprchové chlazení za vysokých teplot

Sprchové chlazení horkých povrchů se v metalurgickém průmyslu využívá při kontinuálním odlévání, válcování za tepla či při tepelném zpracování. Při sprchovém chlazení v metalurgickém průmyslu je voda ...

Chabičovský, Martin; Čarnogurská, Mária; Hajduk, Daniel; Raudenský, Miroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2016

VÍCEKRITERIÁLNÍ OPTIMALIZACE VE VÝNOSOVÉM OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
Horalík, Jan; Puchýř, Bohumil; Abraham, Karel; Marková, Leonora
2016 - Czech
Výnosové oceňování za účelem stanovení ceny obvyklé představuje jednu ze základních metod stanovení ceny nemovitých věcí. Jedná se o čistě ekonomický pohled, který vyjadřuje užitek, jenž je nemovitá věc schopna investorovi v budoucnosti přinést. Principem výnosové metody oceňování nemovitých věcí je stanovení budoucích čistých zisků převedených na současnou hodnotu. Vývoj výnosů ovšem nejsme schopni přesně odhadnout, protože na ně působí velké množství rozličných faktorů, které lze jen obtížně předvídat. Míru nejistoty vyjádření současné hodnoty pomocí budoucích nejistých výnosů vyjadřuje diskontní míra. Diskontní míra má zásadní vliv na stanovení výnosové hodnoty. Výše výnosové hodnoty je nepřímo úměrná výši diskontní míry. To znamená, že o kolik procent se zvýší diskontní míra, o tolik procent se zároveň sníží výnosová hodnota. Pro stanovení diskontní míry ale neexistuje žádná závazná metoda. Různí hodnotitelé tak mohou na základě rozdílného stanovení diskontní míry dospět u jedné nemovitosti ke zcela odlišné výnosové hodnotě. Hlavním cílem disertační práce je navrhnout metodiku pro přesnější stanovení diskontní sazby u výnosového oceňování nemovitostí věčnou rentou. Tato metodika bude vycházet z bezrizikové míry výnosnosti a rizikových přirážek. Bezriziková míra výnosnosti se stanoví na základě výnosnosti státních dluhopisů, které jsou považovány za nejméně rizikové aktivum. Rizikové přirážky budou zohledňovat technickou kvalitu nemovitosti, ekonomiku nemovitosti a právní úroveň nemovitosti pomocí jedenácti kritérií. Diskontní sazbu bude možné touto metodikou jednoduše vypočítat pomocí softwarové podpory programu Microsoft Excel. The income evaluation is one of the basic methods to establish a price of a real estate. It deals with a discount rate. But there is any obligatory methods how to establish the discount rate. The principle of yield property valuation method is the determination of future net profits transferred to the present value. The amount of the discount rate is affected by the large amount of criteria that take into account the risks associated with the property. The risk represents the financial loss which the owner of real estate created if the immovable thing ceased to produce such income, which is calculated in the valuation. But at present experts the risks associated with the real estate does not quantify and discount rate is determined mostly by the professional estimate. The main aim of the Ph.D. Theses is to propose a methodology to more accurately determine the discount rate. This methodology will be based on the free risk rate and risk premiums. The free risk rate shall be determined on the basis of income on government bonds, which are considered the least risky asset. Risk premiums will reflect the technical quality of the property, economy of real estate and legal level of real estate through eleven criteria. The discount rate could be by this methodology simply calculated using the software support of Microsoft Excel. Keywords: Výnosové oceňování nemovitostí; diskontní sazba; bezriziková míra výnosnosti; riziková přirážka; vícekriteriální optimalizace.; Income evaluation of real estate; discount rate; free risk rate; risk premium; multi criterion optimization. Available in a digital repository NRGL
VÍCEKRITERIÁLNÍ OPTIMALIZACE VE VÝNOSOVÉM OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

Výnosové oceňování za účelem stanovení ceny obvyklé představuje jednu ze základních metod stanovení ceny nemovitých věcí. Jedná se o čistě ekonomický pohled, který vyjadřuje užitek, jenž je nemovitá ...

Horalík, Jan; Puchýř, Bohumil; Abraham, Karel; Marková, Leonora
Vysoké učení technické v Brně, 2016

Ernst Wiesner, Otto Eisler, André Steiner, Sikmund Kerekes, Max Tintner Neznámé dílo moderních brněnských židovských architektů
Udžan, Rastislav; Wahla, Ivan; Klenovský, Jaroslav; Valdhansová, Lucie; Pelčák, Petr
2016 - Czech
Abstrakt V nedávnej dobe sa podarilo objaviť v Izraeli stopu diela významných brnenských medzivojnových architektov Maxa Tintnera a Zikmunda Kerekesa, ktorí prežili II. svetovú vojnu, po ktorej sa do Izraela presídlili. Taktiež sa podarilo nadviazať spojenie s André Steinerom, žijúcim v Atlante, USA a nájsť stopu dokumentácie doposiaľ neznámeho diela Otta Eislera. Cieľom doktorandskej práce je dohľadať materiály vzťahujúce sa k dielu týchto vynikajúcich brnenských architektov a uskutočniť porovnanie ich architektonického diela. Abstract The main sources has been found recently of the works of the greats architects Max Tintner and Zikmund Kerekes, II. w.w. survivors, architects who extablished their lives after II. w.w. in Israel. Also new information has been occurred in reconnection with architect André Steiner who spent his life in Atlanta, USA. Archives materials about unknown work made by Otto Eisler was also found. The main intention of the PhD thesis is to collect those unsorted materials and information of mentioned architects and to create comparison of their architectural works. Keywords: Klúčové slová Ernst Wiesner; Otto Eisler; Zikmund Kerekes; Max Tintner; André Steiner; Brno; moderna; funkcionalizmus; medzivojnová židovská architektúra; Keywords Ernst Wiesner; Otto Eisler; Zikmund Kerekes; Max Tintner; André Steiner; Brno; modernism; functionalism; interwar jewish architecture Available in a digital repository NRGL
Ernst Wiesner, Otto Eisler, André Steiner, Sikmund Kerekes, Max Tintner Neznámé dílo moderních brněnských židovských architektů

Abstrakt V nedávnej dobe sa podarilo objaviť v Izraeli stopu diela významných brnenských medzivojnových architektov Maxa Tintnera a Zikmunda Kerekesa, ktorí prežili II. svetovú vojnu, po ktorej sa do ...

Udžan, Rastislav; Wahla, Ivan; Klenovský, Jaroslav; Valdhansová, Lucie; Pelčák, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2016

Užití programovatelných hradlových polí v systémech průmyslové automatizace
Nouman, Ziad; Kadaník,, Petr; Kobrle,, Pavel; Klíma, Bohumil
2016 - English
Tato disertační práce se zabývá využitím programovatelných hradlových polí (FPGA) v diagnostice měničů, využívajících spínaných IGBT tranzistorů. Je zaměřena na budiče těchto výkonových tranzistorů a jejich struktury. Přechodné jevy veličin, jako jsou IG, VGE, VCE během procesu přepínání (zapnutí, vypnutí), mohou poukazovat na degradaci IGBT. Pro měření a monitorování těchto veličin byla navržena nová architektura budiče IGBT. Rychlé měření a monitorování během přepínacího děje vyžaduje vysokou vzorkovací frekvenci. Proto jsou navrhovány paralelní vysokorychlostní AD převodníky (> 50 MSPS). Práce je zaměřena převážně na návrh zařízení s FPGA včetně hardware a software. Byla navržena nová deska plošných spojů s FPGA, která plní požadované funkce, jako je řízení IGBT pomocí vícenásobných paralelních koncových stupňů, monitorování a diagnostiku, a propojení s řídicí jednotkou měniče. This doctoral thesis deals with the usage of Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) in a diagnosis of power inverters which use the IGBTs transistors as switching devices. It is focused on the IGBT gate drives and their structures. As long as the transient phenomena and other quantities such as IG, VGE, VCE shows the IGBT degradation during the switching process (turn-on, turn-off), a new IGBT gate driver architecture is proposed for measuring and monitoring these quantities. Quick measurements and monitoring during the IGBT switching process require high sampling frequencies. Therefore, high speed parallel ADC converters (> 50MSPS) are proposed. The thesis is focused on the FPGA design (hardware, software). A new FPGA board is designed for desired functions implementation such as IGBT driving using multiple stages, IGBT monitoring and diagnosis, and interfacing to inverter controller. Keywords: Fault detection and diagnosis (FDD); Fault Tolerant Control (FTC); Field Programmable Gate Arrays (FPGA); Insulated-Gate Bipolar Transistor (IGBT); gate drive; ADC; monitoring; PC board; redundancy; Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language(VHDL); Verilog; Fast Fourier Transform (FFT); DDR2SDRAM; Industrial automation.; Detekce poruch a diagnostika (FDD); Řízení odolné vůči poruchám (FTC); Programovatelné hradlové pole (FPGA); Tranzistor IGBT; Budič; Analogově-digitální převodník; monitoring; PC deska; redundance; Jazyk VHDL; Verilog; Rychlá Fourierova transformace (FFT); DDR2-SDRAM. Available in a digital repository NRGL
Užití programovatelných hradlových polí v systémech průmyslové automatizace

Tato disertační práce se zabývá využitím programovatelných hradlových polí (FPGA) v diagnostice měničů, využívajících spínaných IGBT tranzistorů. Je zaměřena na budiče těchto výkonových tranzistorů a ...

Nouman, Ziad; Kadaník,, Petr; Kobrle,, Pavel; Klíma, Bohumil
Vysoké učení technické v Brně, 2016

Studie optimalizace výrobních procesů
Chmara, Denis; Tesař, Rostislav; Jurová, Marie
2016 - Slovak
Diplomová práca sa zameriava na využiteľnosť softvéru AviX a následnú analýzu vybraných výrobných procesov pre divíziu transformátorov v podniku ABB. Prvá časť analyzuje využiteľnosť a vhodnosť programu AviX pre výrobu, a tým potvrdiť alebo vyvrátiť, či je vhodné naďalej investovať do licencie tohto softvéru. V ďalšej časti sa zaoberá analýzou a meraním práce na vybraných výrobných pracoviskách. V návrhovej časti sú vyjadrené riešenia k odstráneniu vyskytujúcich sa druhov plytvania v procesoch. Diploma thesis is focused on usability of software AviX and on analysis of selected manufacturing processes for division of transformer in the ABB company. The first part analyzes the usability and suitability of software AviX for the production and thereby confirm or disprove whether it is suitable to continue to invest in the software license. The next section deals with the analysis and work measuring on the selected production workplaces. The draft chapter contains solutions to eliminate waste occurring in the processes. Keywords: production; process; line; Avix; waste; improving Available in a digital repository NRGL
Studie optimalizace výrobních procesů

Diplomová práca sa zameriava na využiteľnosť softvéru AviX a následnú analýzu vybraných výrobných procesov pre divíziu transformátorov v podniku ABB. Prvá časť analyzuje využiteľnosť a vhodnosť ...

Chmara, Denis; Tesař, Rostislav; Jurová, Marie
Vysoké učení technické v Brně, 2016

Návrh informačního systému
Štancl, Marek; Málek, Jakub; Koch, Miloš
2016 - Czech
Tato práce řeší analýzu a návrh Plánovacího software za použití agilní metodiky vývoje software pro malé a střední projekty. Zaměřil jsem se především na vybrané pracovní produkty, rolí Analytika a Projektového manažera, stanovené vybranou metodikou. Vytvořené řešení slouží jako projektová dokumentace pro následný vývoj samotné aplikace. Výsledky této práce umožňují znovu použít uvedené principy a postupy na budoucích projektech podobného rozsahu. The content of this thesis is analysis and design Planning software using agile software development methodology for small and middle size projects. I focused primary on specific work products of roles Analytic and Project manager laid down by selected methodology. Created solution can be used as project documentation for the subsequent development of application itself. The result of this thesis allow the reuse of this principles and practices to future projects of similar scope. Keywords: Informační systém; ICT; Software; Unified Process; UML; BPMN; Agilní metodiky; životní cyklus; Information system; ICT; Software; Unified Process; UML; BPMN; Agile methodology; life cycle Available in a digital repository NRGL
Návrh informačního systému

Tato práce řeší analýzu a návrh Plánovacího software za použití agilní metodiky vývoje software pro malé a střední projekty. Zaměřil jsem se především na vybrané pracovní produkty, rolí Analytika a ...

Štancl, Marek; Málek, Jakub; Koch, Miloš
Vysoké učení technické v Brně, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases