Number of found documents: 44426
Published from to

Technologie přípravy hlubokých struktur v submikronovém rozlišení
Matějka, Milan; Kuřitka,, Ivo; Mgr. Petr Klapetek Ph.D; Kolařík, Vladimír
2017 - Czech
Disertační práce je zaměřena na výzkum a vývoj v oblasti vytváření mikrostruktur technologií elektronové litografie. V úvodní části je provedena rozsáhlá studie technologie elektronové litografie z pohledu fyzikálních principů, strategie zápisu a záznamových materiálů. Následuje popis fyzikálního principu metod leptání pro přenos reliéfních struktur do podložek nebo jejich prohlubování. Vlastní práce se zabývá inovativními postupy při modelování, simulaci, datové přípravě a optimalizaci technologických postupů. Přináší nové možnosti záznamu hlubokých binárních i víceúrovňových mikrostruktur pomocí elektronové litografie a metod plazmatického a reaktivního iontové leptání. Zkušenosti a znalosti z oblastí mikrolitografie a plazmatického i mokrého anizotropního leptání křemíku byly zužitkovány při návrhu procesu výroby nano strukturovaných membrán. Následovalo praktické ověření a optimalizace realizačního procesu přípravy těchto membrán The dissertation thesis is focused on research and development in the field of microfabrication by the technology of electron beam lithography. In the first part of this work, the extensive study is conducted in the field of technology of electron beam lithography in terms of physical principles, writing strategies and resist materials. This is followed with description of physical principles of etching for the transfer of relief structures into substrates. The thesis describes innovative techniques in modelling, simulation, data preparation and optimization of manufacturing technology. It brings new possibilities to record deep binary or multilevel microstructures using electron beam lithography, plasma and reactive ion etching technology. Experience and knowledge in the large area of microlithography, plasma and anisotropic wet-etching of silicon have been capitalized to the design process of manufacturing of nano-patterned membranes. It was followed with practical verification and optimization of the microfabrication process. Keywords: Elektronová litografie (EBL); 3D litografie; mikro¬technologie; mikro¬výroba; mikro-struktury; MEMS; datová příprava; simulace jevu blízkosti (PES); korekce jevu blízkosti (PEC); leptání křemíku; plasmatické procesy; Electron beam lithography (EBL); 3D lithography; microtechnology; microfabrication; microstructures; MEMS; data preparation; proximity effect simulation (PES); proximity effect correction (PEC); silicon etching; plasma processes Available in a digital repository NRGL
Technologie přípravy hlubokých struktur v submikronovém rozlišení

Disertační práce je zaměřena na výzkum a vývoj v oblasti vytváření mikrostruktur technologií elektronové litografie. V úvodní části je provedena rozsáhlá studie technologie elektronové litografie z ...

Matějka, Milan; Kuřitka,, Ivo; Mgr. Petr Klapetek Ph.D; Kolařík, Vladimír
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Modelovn vibrac pohonnch jednotek aplikac virtulnch prototyp
Prokop, Ale; Bauer, Frantiek; Dundlek, Radim; Novotn, Pavel
2017 - Czech
Tato prce se zabv problematikou sniovn vibrac pohonnch jednotek se zamenm na pevodov stroj. Tyto celky v zvislosti na elu uit sestvaj z velkho mnostv tvarov sloitch komponent vyadujcch pro bezproblmov a tich chod souhru nkolika vlastnost, je je nutn stanovit u pi konstruknm nvrhu. Mezi nejvznamnj pat napklad sprvn navren tvar ozuben a s nm souvisejc pedepsan pesnost vroby. Z podstaty funkce a elu uit pevodovch stroj vyplv pomrn irok rozsah provoznch otek a penench zaten, kter v kombinaci s nevhodn zvolenm parametrem etzce mohou zpsobovat adu problm. Mezi nejvznamnj pat vznik vibrac pi zbru ozuben a s nimi souvisejc hluk, piem existuje vce mechanizm vzniku tchto kmitn. I pi uit nejmodernjch trend v oblasti vvoje ozuben, kdy je jejich tvar uzpsobovn a vyvjen pmo pro dan rozsah zaten, nelze vznik ve uvedench nerovnomrnost chodu zcela omezit, proto je nutn ji pi nvrhu zrove pistoupit k eliminaci penosovch cest, jimi se vibrace na dal sousti, do uloen i na povrch struktur. lovk vnm tento dj v podob vibrac a hluku, i zmnou teploty v okol. Se zvyujc se rovn komfortu a mnostvm dopravnch prostedk je snahou snen vibrac a hluku strojnch soust, pevodovek nevyjmaje. K posouzen sprvnosti navren pevodovky se vyuvaj pedevm technick experimenty, kter vak jsou znan asov a finann nron. Z tohoto dvodu je nutn vyvinout postup, jen vyuv jak numerickch simulac, tak i experimentlnho pstupu, avak spojuje klady obou pstup, zejmna asovou a finann sporu a porovnatelnost vsledk. Za tmto elem je navren a fyzicky vyhotoven experimentln stav spolu s jednostupovou pevodovkou umoujc variabiln uspodn z hlediska zmny pevodovho pomru. Pevodovka je podrobena jak numerickm simulacm rzn rovn sloitosti, tak i technickmu experimentu. Dle je vytvoen univerzln virtuln prototyp v Multibody systmu ADAMS, kter zohleduje vliv nkolika klovch parametr z hlediska sprvn funkce, jako je osov vzdlenost ozubench kol, bon vle v ozuben, tuhost zbru ozuben, tuhost uloen hdel (loisek) a modln vlastnosti hdel a skn pevodovky. V neposledn ad je zde zakomponovn i vliv nevvahy i nerovnomrnosti otek vstupnho hdele. Posledn st prce je vnovna strunmu popisu aplikace popsan metodiky modelovn vibrac na traktorovou pevodovku. This work deals with the matter of powertrain vibration reduction, focusing on the transmission. These units, depending on the purpose of utilization, consist of a high number of dimensionally complex components. These need to possess features, selected already in the design phase, which would guarantee smooth and quiet operation. A properly designed tooth profile and the related specified accuracy of manufacturing are one of the most important features. The basic function and the purpose of transmissions application indicate a relatively wide range of operating speeds and transmitted loads. Moreover, combination of both loading with improperly designed strings parameter can cause a number of various problems. The vibration initiation with related noise from gear mesh belong to the most significant sources of issues. There are multiple mechanisms of oscillation initiation. Even when using the latest trends in the development of teeth, when their shape is upgraded and developed to meet specifically given load range, the above mentioned irregularity of transferred torque cannot be completely eliminated. Therefore, it is necessary, already in the design phase, to eliminate the transmission paths by which are vibrations transmitting to other components. People perceive this action in the form of vibration, noise, or temperature change in the surroundings. With the increasing comfort levels and number of produced vehicles the reduction of vibration and noise of machinery parts becomes stricter, including gears. The experimental approach is primarily used to assess the accuracy of designed gearboxes, but it is a very expensive and a time consuming method. Therefore, it is necessary to develop a process that utilizes both numerical simulation and experimental approach but also combines the advantages of both, particularly time and cost savings and comparability of results. For this purpose, the experimental gearbox is designed and manufactured including the single-stage gear enabling variable configurations in terms of the ratio change. The gearbox is subjected to numerical simulation of different complexity levels, as well as technical experiment. Furthermore, the universal virtual prototype in Multi-Body System ADAMS is created, which reflects the impact of several key parameters for proper functionality, such as axial distance, backlash, gear mesh stiffness, shaft mounting stiffness (bearings) and modal properties of the shafts and gearbox housing. Last but not least, the impact of imbalance or irregularity of input shaft speed is incorporated. The last part focuses on a brief description of the application of the presented methodology modelling of vibrations on the tractor gearbox. Keywords: Vibrace; hluk; pevodovka; multibody simulace; metoda konench prvk; inen; zubov vle; normlov rychlost povrchu; Vibration; noise; gearbox; multi-body simulation; finite element method; rattle; backlash; surface normal velocity Available in a digital repository NRGL
Modelovn vibrac pohonnch jednotek aplikac virtulnch prototyp

Tato prce se zabv problematikou sniovn vibrac pohonnch jednotek se zamenm na pevodov stroj. Tyto celky v zvislosti na elu uit sestvaj z velkho mnostv tvarov sloitch komponent vyadujcch pro bezproblmov ...

Prokop, Ale; Bauer, Frantiek; Dundlek, Radim; Novotn, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Segregace ve slitinách železa při odlévání těžkých odlitků
Pernica, Vítězslav; Čech, Jan; Vodárek, Vlastimil; Havlíček,, František; Šenberger, Jaroslav
2017 - Czech
Předložená dizertační práce se věnuje oblasti výroby masivních odlitků, u kterých jsou vzhledem k dlouhé době tuhnutí ovlivněny výsledné vlastnosti materiálu. Během dlouhé doby tuhnutí většinou dochází k segregaci příměsí v oceli, která způsobuje řadu metalurgických vad. Práce měla za cíl sledovat jevy makrosegregace ve stěně masivního experimentálního odlitku, resp. části skutečného supertěžkého odlitku určeného pro cementářské pece (hmotnost 210t). Ocelový odlitek pro výzkum byl vyroben ve slévárně VHM, a.s., která daný sortiment odlitků stále produkuje. Dodaný výřez odlitku byl dále rozdělen na menší části pro bližší zkoumání. Z šetření vyplynuly informace o makrostruktuře odlitku a také o chemické heterogenitě vybraných prvků ve stěně odlitku. Heterogenitu vybraných prvků (C, Mn Si, Cr, S, P) přehledně zobrazují vytvořené vizuální koncentrační mapy. Na základě experimentálních dat byly naměřené výsledky segregací konfrontovány s výsledky modelování segregací komerčním simulačním softwarem ProCAST. Z toho vyplynulo, že predikce makrosegregací v odlitku není v souladu se skutečností. V závěru je krátké porovnání výsledků z experimentálního odlitku s dříve vyráběnými odlitky stejného typu a jsou provedeny interpretace výsledků shrnující zjištěný rozsah makrosegregací zkoumaného vzorku. This thesis is dedicated to the field of manufacture of heavy steel castings with resulting properties which are influenced by long solidification time. During the long solidification time a segregation process of additives in the steel occurs which results in numerous metallurgical defects. The work was intended to observe the macrosegregation effects in the wall of a heavy experimental steel casting respectively a part of a real superheavy casting intended for cement furnaces (weight 210 t). The steel casting for the research was manufactured in the joint-stock company of VHM where such heavy castings are commonly produced for the market. The supplied piece of the steel casting was cut into the smaller pieces for the better examination. The examination resulted in information about the casting macrostructure and chemical heterogeneity of chosen elements in the casting wall. The heterogeneity of the chosen elements (C, Mn, Si, Cr, S, P) is clearly shown in the worked out visual concentration maps. Based on the experimental data the measured results of segregations were confronted with the results of segregation modelling with the use of the commercial simulation software ProCAST. It resulted in the conclusion that the prediction of segregations is not in accordance with the reality. Furthermore, the results from the experimental casting are shortly compared with previously manufactured castings of the same type and the results summarizing the found range of macrosegregations of the tested sample are interpreted in the work conclusion. Keywords: Masivní ocelový odlitek; tuhnutí; makrosegregace; numerická simulace; Massive steel casting; solidification; macrosegregation; numerical simulation Available in a digital repository NRGL
Segregace ve slitinách železa při odlévání těžkých odlitků

Předložená dizertační práce se věnuje oblasti výroby masivních odlitků, u kterých jsou vzhledem k dlouhé době tuhnutí ovlivněny výsledné vlastnosti materiálu. Během dlouhé doby tuhnutí většinou ...

Pernica, Vítězslav; Čech, Jan; Vodárek, Vlastimil; Havlíček,, František; Šenberger, Jaroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Analýza modelů chování pilota při řízení letu letounu
Jirgl, Miroslav; Štefek, Alexandr; Blecha, Petr; Bradáč, Zdeněk
2017 - Czech
Práce se zabývá modelováním lidského chování, resp. modelováním chování pilota, při řízení letu letounu z pohledu systémů automatického řízení. Pro tyto účely je nejprve prezentován úvod do problematiky popisu a modelování jednotlivých komponent celistvého systému pilot-letoun a na základě těchto poznatků jsou pak vytvořeny simulační modely tohoto systému získané pomocí reálně naměřených dat. Jelikož je získávání dat z reálného letu poměrně problematické, je pro účely této práce využit letecký simulátor na Univerzitě obrany v Brně. Na tomto simulátoru byla realizována řada experimentálních měření reakcí pilotů na vizuální podnět za účelem získání poznatků o jejich aktuálním stavu vycvičenosti (z pohledu dynamického chování) a dále o způsobech a přístupech k řízení. V této fázi byly realizovány dvě sady měření s 8 piloty asi s půlročním odstupem, během kterého piloti navíc absolvovali povinný letový výcvik. Během první sady měření tak byla průměrná letová praxe pilotů asi 60 hodin, během druhé sady okolo 80 hodin. Získané poznatky jsou pak dále analyzovány zejména pomocí metod používaných v teorii automatického řízení za účelem možného vyhodnocení aktuálního stavu a schopností pilotů s ohledem právě na absolvovaný výcvik. This thesis deals with human – pilot behaviour modelling during a flight in terms of automatic control systems. For these purposes, the introduction to the issue of description and modelling of individual components of the whole pilot – aircraft interaction is presented. Based on that, the simulation models obtained from real measured data are designed. However, the acquisition of the real flight data is quite difficult. Therefore, the flight simulator at Brno University of Defence is used for the purposes of this work. Several experimental measurements were taken using this simulator. These were focused on measuring pilot’s reactions (responses) to visual stimulus with emphasis on obtaining judgements about their current state of training (in terms of dynamic behaviour) as well as attitude to aircraft control. In this phase, two sets of measurements with eight pilots were taken. On average, the pilots had 60 flight hours before the first set of measurements and about 80 flight hours before the second set. The obtained results are analysed using mainly the theory of automatic control approaches in order to evaluate the actual state of pilots’ abilities considering the effects of flight training. Keywords: MMS; modely chování pilota; McRuerovy modely; lidský regulátor; letecký simulátor; podélný let; model letu letounu; výcvik pilota.; MMS; pilot behavioural models; McRuer’s models; human controller; flight simulator; longitudinal flight; flight model; pilot training. Available in a digital repository NRGL
Analýza modelů chování pilota při řízení letu letounu

Práce se zabývá modelováním lidského chování, resp. modelováním chování pilota, při řízení letu letounu z pohledu systémů automatického řízení. Pro tyto účely je nejprve prezentován úvod do ...

Jirgl, Miroslav; Štefek, Alexandr; Blecha, Petr; Bradáč, Zdeněk
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Detekce vysokofrekvenční EEG aktivity u epileptických pacientů
Cimbálník, Jan; Kremláček, Jan; Jiruška,, Přemysl; Jurák, Pavel
2017 - English
Tato práce se zabývá automatickou detekcí vysokofrekvenčních oscilací jakožto moderního elektrofyziologického biomarkru epileptogenní tkáně v intrakraniálním EEG, jehož vizuální detekce je zdlouhavý proces, který je ovlivněn subjektivitou hodnotitele. Epilepsie je jedním z nejčastějších neurologických onemocnění postihující 1 % obyvatelstva. Přestože jsou přibližně dvě třetiny případů léčitelné farmakologicky, zbylá třetina pacientů je odkázána zejména na léčbu chirurgickým zákrokem, pro nějž je zapotřebí přesně lokalizovat ložisko patologické tkáně. Vysokofrekvenční oscilace jsou v posledním desetiletí studovány pro jejich potenciál lokalizace patologické tkáně. Součástí této práce je shrnutí dosavadního výzkumu vysokofrekvenčních oscilací a výčet detektorů používaných ve výzkumu. V rámci práce byly vyvinuty či vylepšeny tři detektory vysokofrekvenčních oscilací, na jejichž popis navazuje evaluace z hlediska shody s manuální detekcí, přesnosti výpočtu příznaků oscilací a schopnosti lokalizace patologické tkáně. V závěru práce jsou představeny vyvinuté metody vizualizace vysokofrekvenčních výskytu oscilací a stručně uvedeny dosažené vědecké výsledky. This work deals with automated detection of high-frequency oscillations as a novel electrophysiologic biomarker of epileptogenic tissue in intracranial EEG. Visual detection of these oscillations is a time-consuming process and is prone to reviewer bias. Epilepsy is one of the most common neurological diseases affecting 1 % of population. Even though two thirds of cases are successfully treated with anti-epileptic drugs, the rest of the patients are dependent mainly on surgical procedure, which requires precise localization of pathologic focus. High-frequency oscillations have been studied over the last decade for their potential to localize the focus of pathological tissue. Initial part of this work is a summary of the current state of high-frequency oscillations research and a detailed list of detectors used in research. Within the scope of this work three high-frequency oscillation detectors were developed or enhanced. The description of the algorithms is followed by detector evaluation with regard to the concordance with expert reviewed events, feature estimation and the ability to correctly localize pathological tissue. The final part of the work provides an overview of developed visualization methods and a short summary of achieved scientific results. Keywords: Epilepsy; seizure onset zone; high-frequency oscillations; detection of high frequency oscillations.; Epilepsie; zóna počátku záchvatu; vysokofrekvenční oscilace; detekce vysokofrekvenčních oscilací. Available in a digital repository NRGL
Detekce vysokofrekvenční EEG aktivity u epileptických pacientů

Tato práce se zabývá automatickou detekcí vysokofrekvenčních oscilací jakožto moderního elektrofyziologického biomarkru epileptogenní tkáně v intrakraniálním EEG, jehož vizuální detekce je zdlouhavý ...

Cimbálník, Jan; Kremláček, Jan; Jiruška,, Přemysl; Jurák, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Stanovení hodnoty obchodního závodu v tísni
Štěpánková, Jana; Abraham, Karel; Dufek, Zdeněk; Klaban,, Vladimír; Puchýř, Bohumil
2017 - Czech
Disertační práce pojednává o úpadku a způsobech jeho řešení z pohledu znalecké činnosti. Ocenění obchodního závodu v krizi může být vyžadováno v různých fázích jeho životního cyklu. Zatímco někdy je poptáno vlastníky a statutárním orgánem, kteří čelí úpadku nebo předcházejí krizi, jindy je posudek žádán již v insolvenčním řízení insolvenčním správcem. Ať již je úmyslem posouzení zda postupovat formou reorganizace či je výhodnější pro věřitele řešit úpadek konkurzem, ve všech uvedených případech je činnost znalce klíčová a v insolvenčním řízení někdy může hrát rozhodující roli. V aplikační části práce se proto zaměřuji na volbu vhodných metodických postupů, které je možné využít v tom kterém okamžiku řešené krize. The doctoral thesis deals with bankruptcy and its possible solution from the point of view of expert activities. Valuation of the company in distress may be required at different stages of the business life cycle. While sometimes the valuation is requested directly by the shareholders or the managing partners facing bankruptcy (or preventing crisis) sometimes assessment is requested in insolvency proceedings by the insolvency administrator. Whether it is the intention to find out it is more beneficial for creditors to reorganise or liquidate the assets, in all these cases it is the work of experts in the insolvency proceedings who play a decisive role. The practical part of the thesis, therefore, focuses on the selection of appropriate methodologies which can be used at any given moment of crisis management. Keywords: Oceňování obchodního závodu; výnosová metoda; substanční; majetková metoda; likvidační metoda ocenění; insolvenční řízení; konkurz; reorganizace; dražba; DCF metoda; aplikační metodika a ověření.; Business Valuation; Income Approach; Asset Based Approach; Liquidation Method of Valuation; Insolvency Proceeding; Bankruptcy; Reorganization; Auction; DCF method; Application Methodology and Verification. Available in a digital repository NRGL
Stanovení hodnoty obchodního závodu v tísni

Disertační práce pojednává o úpadku a způsobech jeho řešení z pohledu znalecké činnosti. Ocenění obchodního závodu v krizi může být vyžadováno v různých fázích jeho životního cyklu. Zatímco někdy je ...

Štěpánková, Jana; Abraham, Karel; Dufek, Zdeněk; Klaban,, Vladimír; Puchýř, Bohumil
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Studium elektrofyziologických projevů srdce v experimentální kardiologii
Ronzhina, Marina; Tyšler, Milan; Halámek, Josef; Kolářová, Jana
2017 - English
Srdeční poruchy, jejichž příkladem je ischemie myokardu, infarkt, hypertrofie levé komory a myokarditida, jsou v experimentální kardiologii obvykle studovány na modelu izolovaného srdce. Kritéria pro detekci srdečních poruch však nejsou pro zvířecí modely standardizována, což komplikuje srovnání a interpretaci výsledků různých experimentálních studií. Obzvlášť složitá situace nastává při současném výskytu několika patologických jevů, jejichž vzájemná součinnost komplikuje rozpoznání jejich individuálních účinků. Korektní posouzení stavu srdce vyžaduje také zohlednění mnoha faktorů spojených s akvizicí dat. Tato práce je věnována kvantitativnímu hodnocení elektrofyziologických změn způsobených globální ischemií myokardu. Vliv ischemie byl hodnocen pro fyziologická srdce a srdce se zvětšenou levou komorou a dále pro srdce nabarvená napěťově-citlivým barvivem di-4-ANEPPS. Přestože jsou oba fenomény často zastoupeny v animálních studiích, nebyl dosud popsán jejich vliv na manifestaci ischemie v elektrogramech (EG), ani nebyl kvantifikován jejich vliv na přesnost detekčních algoritmů pro identifikaci ischemie. Práce shrnuje kvantitativní změny srdeční funkce vyvolané ischemií (v normálních podmínkách, při hypertrofii levé komory, a při administraci barviva) založené na hodnocení EG a VKG parametrů. Dále práce obsahuje rozbor důležitých aspektů akvizice záznamů, jako je umístění snímacích elektrod, způsob výpočtu deskriptorů z EG a VKG (s použitím výsledků manuálního rozměření záznamů, nebo bez něj) a identifikace okamžiku vývoje ischemie v preparátu. Nedílnou součást práce tvoří návrh, realizace a ověření metod pro automatickou detekci ischemie v experimentálních záznamech. Výsledky práce dokazují, že dosažení opakovatelných a věrohodných výsledků je podmíněno zohledněním všech výše uvedených faktorů souvisejících jak se stavem srdce, tak s metodikou záznamu a analýzy dat. Isolated heart is widely used in experimental cardiology to study myocardial ischemia and infarct, left ventricular hypertrophy, myocarditis, etc. Nevertheless, the standardized criteria for assessment of above disorders in animal models are missing that complicates interpretation of the results obtained in such studies. It is of special importance, if several pathologies are presented simultaneously, when possible co-effects cannot be simply identified and analysed. Besides the condition of the heart, there are many other factors playing important role in data acquisition and analysis. In this work, electrophysiological effects of increased left ventricular mass (intrinsic factor) and voltage-sensitive dye di-4-ANEPPS (external factor) are evaluated on rabbit isolated hearts under non-ischemic and ischemic condition. Although both phenomena are quite frequent in animal studies, their effects on ischemia manifestations and electrogram-based ischemia detection accuracy have not been quantitatively described yet. Results of quantification of ischemia-induced changes in heart function (under normal conditions, increased LV or dye administration) by analysis of various EG and VCG parameters are summarized. Such important aspects as recording electrodes placement, method of parameters calculation (using or without outcomes of manual EG delineation) and definition of the beginning of ‘true’ ischemic injury in preparation (methodological factors) are also addressed. Along with it, different tools for automatic detection of ischemia in data are presented. According to the results of statistical analysis of parameters and testing the detectors on different data, all above mentioned phenomena (both heart-related and methodological) should be taken into account to ensure successful study of the heart electrical activity. Keywords: Rabbit isolated heart; electrogram; vectorcardiogram; global myocardial ischemia; left ventricle size; di-4-ANEPPS; feature selection; automatic classification.; Izolované králičí srdce; elektrogram; vektorkardiogram; globální ischemie myokardu; velikost levé komory srdeční; di-4-ANEPPS; výběr příznaků; automatická klasifikace. Available in a digital repository NRGL
Studium elektrofyziologických projevů srdce v experimentální kardiologii

Srdeční poruchy, jejichž příkladem je ischemie myokardu, infarkt, hypertrofie levé komory a myokarditida, jsou v experimentální kardiologii obvykle studovány na modelu izolovaného srdce. Kritéria pro ...

Ronzhina, Marina; Tyšler, Milan; Halámek, Josef; Kolářová, Jana
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Stanovení výše škody v případě výskytu vad a poruch krytových vrstev netuhých vozovek pozemních komunikací
Špaček, Petr; Jůza, Petr; Kledus, Robert; Stehlík, Dušan
2017 - Czech
Dizertační práce sleduje možnosti finančního hodnocení stavu krytových vrstev netuhých vozovek pozemních komunikací, ve vztahu k celkové životnosti vozovky a jednotlivým možnostem údržby a oprav, v případě výskytu vad a poruch, z pohledu soudního inženýrství. Je provedena analýza problematiky související s posuzováním vad a poruch krytových vrstev netuhých vozovek v rámci znalecké činnosti jak v České republice, tak i v zahraničí. Dále jsou zpracovány cenové modely vybraných stavebních prací souvisejících s opravami a údržbou netuhých vozovek, přičemž jsou v rámci možností autora porovnány tržní ceny některých stavebních prací ve vybraných regionech s cenami dle obecně v praxi užívaných cenových soustav. Cílem této dizertační práce je vytvoření jednotné metodiky finančního vyčíslení výše škody v případě výskytu vad a poruch krytových vrstev netuhých vozovek pozemních komunikací pro soudně znaleckou praxi v České republice. This thesis is focused on possibilities of financial valuation of flexible pavements surface layers conditions, in connection with whole life cycle of the pavement and certain possibilities of their maintenance and repairs, in cases of defects and failures from forensic engineering point of view. There were carried out analysis of the topics connected with judging of flexible pavements surface layers defects and failures related to forensic investigation in the Czech Republic, as well as abroad. In this thesis there were created pricing models of the certain construction works which are related to repairs and maintenance of flexible pavements. Within the possibilities of the author, there were compared market prices of the particular construction works in selected regions with the prices according to generally used pricing systems in the Czech Republic. The goal of this thesis is to create unified methodology for amount of damage financial valuation in cases of defects and failures of flexible road pavements surface layers for forensic engineering practice in the Czech Republic. Keywords: soudní inženýrství; vada; porucha; pozemní komunikace; netuhá vozovka; konstrukce vozovky; škoda; tržní cena; cena obvyklá; cena zjištěná; forensic engineering; defect; failure; road; flexible pavement; road structure; damage; market price; normal price; administrative price Available in a digital repository NRGL
Stanovení výše škody v případě výskytu vad a poruch krytových vrstev netuhých vozovek pozemních komunikací

Dizertační práce sleduje možnosti finančního hodnocení stavu krytových vrstev netuhých vozovek pozemních komunikací, ve vztahu k celkové životnosti vozovky a jednotlivým možnostem údržby a oprav, v ...

Špaček, Petr; Jůza, Petr; Kledus, Robert; Stehlík, Dušan
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Vlastnosti a in vitro degradace kovových biodegradabilních materiálů
Ročňáková, Ivana; Trojanová, Zuzana; Vojtěch,, Dalibor; Podrábský, Tomáš
2017 - Czech
Biodegradabilní kovové materiály pro medicínské aplikace si v posledních letech získaly značnou pozornost. Hlavním důvodem je, že nabízí vysoký potenciál pro výrobu dočasných ortopedických implantátů, jako například kostní fixační zařízení. Hořčík je vynikajícím kandidátem pro výrobu biodegradabilních implantátů díky své biokompatibilitě, mechanickým vlastnostem podobným vlastnostem lidské kosti a významností pro biologické funkce v těle. Vysoká rychlost degradace hořčíku a jeho slitin ve fyziologickém prostředí brání jejich klinické aplikaci. Dalším atraktivním materiálem v oblasti biodegradabilních materiálů je zinek, který se řadí mezi nepostradatelné prvky pro lidské tělo. Zinek vykazuje vynikající korozní odolnost, ale horší biokompatibilitu v porovnání s hořčíkem. Z tohoto důvodu se v případě Mg a Zn biomateriálů stává zajímavým tématem tvrdá, hustá/porézní biokompatibilní povrchová úprava odolná vůči korozi. Vzhledem k tomu, že hydroxyapatit vykazuje dobrou snášenlivost s živými organismy a navíc zlepšuje růst kosti, jeví se jako výborný kandidát pro výrobu povlaků na povrchu biodegradabilních materiálů. Tato dizertační práce je zaměřena na porovnání korozního chování čistých neželezných kovů (Mg a Zn) a těchto kovů s hydroxyapatitovým povlakem v roztocích simulujících tělní tekutiny. K produkci hydroxyapatitové vrstvy na povrchu materiálu byla použita modifikovaná technologie atmosférického plazmového nástřiku – nanášení pomocí suspenze. Složení a struktura povlaku a korozní produkty byly zkoumány pomocí světelné mikroskopie, rastrovací elektronové mikroskopie s energiově disperzním mikroanalyzérem a rentgenové difrakce. Koroze Mg a Zn vzorků byla sledována měřením hmotnostního úbytku a rentgenové mikrotomografie. Aplikací povrchové úpravy na bázi HA bylo dosaženo zpomalení korozní rychlosti čistého Mg. Koroze Mg s povlakem HA vykazovala o 27,3 % nižší korozní rychlost v porovnání s korozní rychlostí čistého nepovlakovaného Mg. Korozní degradace nepovlakovaného i povlakovaného Zn probíhala v minimálním rozsahu. Použití HA na povrch neželezných materiálů se zdá být velice slibnou metodou ke zlepšení korozních a biologických vlastností těchto biodegradabilních materiálů. Biodegradable metallic materials for medical applications have received considerable attention in recent years. The main reason is that they provide high potential for fabrication of temporal orthopedic implants such as bone fixation devices. Magnesium is an excellent candidate for fabrication of biodegradable implants due to its biocompatibility, mechanical properties similar to human bone and relevance for biological body functions. The fast degradation rate of magnesium and its biodegradable alloys in physiological environment limits its clinical application. Another attractive material in the field of biodegradable materials is zinc, which is among the essential elements in human body. Zinc exhibits an excellent corrosion resistance, and inferior biocompatibility compared to with magnesium. Hence, surface modification to form a hard, dense/porous, biocompatible and corrosion resistant modified layer has become an interesting topic in magnesium base biomaterials. Since hydroxyapatite is well tolerated by living organisms and in addition, improves the bone growth, it appears to be excellent candidate for such coatings on surface of biodegradable materials (e.g. Mg, Zn). This thesis is focused on comparison of corrosion behavior of pure non ferrous metals (Mg, Zn) and metals coated with hydroxyapatite, in simulated body fluids. The present approach is the use of modified atmospheric plasma spray technology to produce the hydroxyapatite coatings – suspension spraying. Composition and structure of the coatings and corrosion products were studied by light microscopy, scanning electron microscopy equipped with energy dispersive microanalyzer and X-ray diffraction. Corrosion of Mg and Zn samples was monitored by weight loss and determined by X ray and micro-tomography. The application of the HA coating resulted in decrease of corrosion rate of pure Mg. The corrosion rate of coated Mg samples was lower by 27,3 % in comparison with the corrosion rate of pure non coated Mg. Corrosion degradation of uncoated and coated Zn samples was minimal. The aplication of HA on the non ferrous surface appears to be a very promising method to improve corrosion and biological properties of these biodegradable materials. Keywords: Hořčík; zinek; hydroxyapatit; koroze; in vitro; Magnesium; zinc; hydroxyapatite corrosion; in vitro Available in a digital repository NRGL
Vlastnosti a in vitro degradace kovových biodegradabilních materiálů

Biodegradabilní kovové materiály pro medicínské aplikace si v posledních letech získaly značnou pozornost. Hlavním důvodem je, že nabízí vysoký potenciál pro výrobu dočasných ortopedických implantátů, ...

Ročňáková, Ivana; Trojanová, Zuzana; Vojtěch,, Dalibor; Podrábský, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Optimalizácia rozloženia signalizačnej záťaže subsystému IMS v sietiach NGN
Nagy, Ľuboš; Orgoň, Miloš; Bezpalec, Pavel; Novotný, Vít
2017 - Slovak
Nerovnomerné rozloženie signalizačnej záťaže spracovávanej CSCF (Call Session Control Function) funkcionalitou môže viesť ku zvýšeniu oneskorenia nameraného v IMS (IP Multimedia Subsystem) sieti. Predložená práca je venovaná návrhu algoritmu založeného na váhovaní dostupných parametrov, ktorý môže byť využitý pre výber obslužného CSCF serveru a vykonaný prvkom I-CSCF (Interrogating-CSCF) počas počiatočného prihlasovania užívateľa do IMS architektúry. Navrhnutý mechanizmus je implementovaný a vyhodnotený v matematickom modeli IMS subsystému založenom na obslužných serveroch a FIFO frontách s nekonečnou kapacitou v matematickom programe – Matlab. V práci sú popísané dve prípadové štúdie s rozdielnymi výkonnostnými podmienkami pre dostupné S-CSCF (Serving-CSCF) prvky. Pre objektívnejšie posúdenie navrhnutého algotitmu, je simulovaná výkonnosť ostatných prvkov voči S-CSCF veľmi vysoká. Každá skúmaná štúdia je testovaná s rôznymi vstupnými podmienkami, ktoré definujú dobu obsluhy a dobu odstupu medzi generovanými žiadosťami. Získané výsledky navrhnutého algoritmu sú v práci porovnávané s dobre známym algoritmom — round-robin algoritmom. Z výsledkov je viditeľné, že nový mechanizmus zlepšuje oneskorenie celej IMS siete. Možným nedostatkom navrhnutého riešenia výberu S-CSCF prvku je citlivosť jednotlivých váh na definovaný signalizačný model. One of causes of increased latency service over the whole IMS network can be unbalanced SIP (Session Initiation Protocol) signalling traffic through CSCF (Call Session Control Function). This thesis is devoted to the proposal of weight-based load balancing algorithm which can be used for the S-CSCF assignment performed by I-CSCF during the initial registration procedure of subscribers over the IMS architecture. The designed mechanism is implemented and evaluated in the mathematical model of IMS subsystem based on single servers with FIFO queues with the unlimited capacity in the numerical computing environment - Matlab. Two test-cases with different performance conditions of available S-CSCFs are described. The influence of measured latency affected by performance of other nodes (e.g. P-CSCF, I-CSCF, HSS, etc.) is minimized. Each of simulated test-cases is measured with various service times of SCSCFs and inter-arrival times. The obtained results of designed algorithm are compared with well-known selection algorithm – the round-robin algorithm. It is shown that new selection mechanism improved the service latency of whole IMS network. The possible weakness of the designed weight-based algorithm is sensitivity to traffic model over the modelled IMS architecture. Keywords: IMS; I-CSCF; M/M/1; Queueing theory; S-CSCF assignment. Available in a digital repository NRGL
Optimalizácia rozloženia signalizačnej záťaže subsystému IMS v sietiach NGN

Nerovnomerné rozloženie signalizačnej záťaže spracovávanej CSCF (Call Session Control Function) funkcionalitou môže viesť ku zvýšeniu oneskorenia nameraného v IMS (IP Multimedia Subsystem) sieti. ...

Nagy, Ľuboš; Orgoň, Miloš; Bezpalec, Pavel; Novotný, Vít
Vysoké učení technické v Brně, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases