Number of found documents: 48618
Published from to

Mateřská škola Barevný svět
Žižková, Martina; Lišková, Barbora; Jelínek, Petr
2017 - Czech
Předmětem zadání diplomové práce bylo navrhnout mateřskou školu. Mateřská škola je navržena pro 72 dětí, umístěna na parcele č. 899/2 v Brně, městská část Žebětín. Jedná se o jednopodlažní, samostatně stojící nepodsklepený objekt. Vstupní a příjezdová komunikace je umístěna na severní straně pozemku. Přilehlý terén je mírně svažitý. Nosná konstrukce je navržena ze systému Porotherm. Objekt je zastřešen plochou střechou. Provoz tvoří tři oddělení, zázemí pro učitelky, komunikační prostory a technické zázemí. The objective of the diploma thesis is to prepare a study of a kindergarten. The kindergarten is designed for 72 children and is located on the lot n. 899/2 in Brno, district Zebetin. The house is a single storey, free-standing with no basement. The entrance and access road is located on the north side of the property. The adjacent terrain is gently sloping. The supporting construction is designed from the Porotherm system. The building is covered with a flat roof. The operation consists of three departments, facilities for teachers, communication facilities and technical background. Keywords: mateřská škola; plochá střecha; nepodsklepený; jednopodlažní; Porotherm; betonové základové pasy; předpjatý stropní panel; kindergarten; flat roof; basement; single storey; porotherm; concrete footings; prestressed ceiling panel Available in a digital repository NRGL
Mateřská škola Barevný svět

Předmětem zadání diplomové práce bylo navrhnout mateřskou školu. Mateřská škola je navržena pro 72 dětí, umístěna na parcele č. 899/2 v Brně, městská část Žebětín. Jedná se o jednopodlažní, samostatně ...

Žižková, Martina; Lišková, Barbora; Jelínek, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Finanční zajištění projektu realizovaného obcí
Dadák, Michal; Srba, Martin; Hromádka, Vít
2017 - Czech
V diplomové práci je popsáno finanční zajištění projektu, který je realizován obcí. Teoretická část práce je zaměřena na popsání základních pojmů v oblasti veřejných projektů, obcí a rozpočtů obcí. Následně se práce věnuje zdrojům, kterými je možné investiční akce zajistit. Práce se zabývá i rozdělením pozemních komunikací a ekonomickému hodnocení silnic a dálnic. Praktická část práce je věnována návrhu projektu místní komunikace v obci Plumlov – Žárovice a poté finančnímu zajištění tohoto stavebního investičního projektu. Je vybráno několik možností financování projektu a následné posouzení jednotlivých způsobů. Výstupem práce je výběr nejlepšího možného způsobu financování pro navržený projekt. The master thesis describes financial assurance of a project, which is realized by the municipalities. The theoretical part is focused on describing basic concepts of public projects, municipalities and municipal budgets. Subsequently, the work deals with sources that can provide financial assurance. Thesis is also focused on categorization of roads and the economic evaluation of roads and highways. The practical part is devoted to the basic design of the project to local roads in the municipality Plumlov - Žárovice and then financial assurance of this construction investment project. It selects several financing options for the project and the subsequent assessment of individual options. The outcome of this work is the selection of the best possible way of financing for the proposed project. Keywords: Životní cyklus projektu; veřejný projekt; veřejná zakázka; obec; finanční zajištění; hodnocení ekonomické efektivnosti; zdroje financování; obecní rozpočet; dotace; bankovní úvěr; Project life cycle; public project; public contract; municipality; financial assurance; economic efficiency evaluation; sources of financing; the municipal budget; grants; bank loans Available in a digital repository NRGL
Finanční zajištění projektu realizovaného obcí

V diplomové práci je popsáno finanční zajištění projektu, který je realizován obcí. Teoretická část práce je zaměřena na popsání základních pojmů v oblasti veřejných projektů, obcí a rozpočtů obcí. ...

Dadák, Michal; Srba, Martin; Hromádka, Vít
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Marketingová koncepce řízení developerských projektů
Varšo, Matej; Modranský, Marcel; Dohnal, Radek
2017 - Czech
Diplomová práca analyzuje a podáva ucelený pohľad na marketing a marketingové aktivity developerskej spoločnosti pri už realizovanom developerskom projekte Panorama City v Bratislave. Marketingové atribúty sú neodmysliteľnou súčasťou developerského projektu v orientácii na svojich zákazníkov, budovania svojho imidžu, nadobúdanie trhového podielu a výhody na konkurenčnom trhu nehnuteľností. Daná tematika a spomenuté skutočnosti sú témou tejto záverečnej práce. Výsledkom diplomovej práce je zhodnotenie stratégie pri danom developerskom projekte a pohľade na princípy riadenia a smerovania stratégie aj pri realizovaní iných developerských projektov. Snahou práce je na základe získaných skutočností formou jednotlivých analýz, konštatovať ich správny alebo nesprávny výber respektíve nájsť najlepšiu možnú variantu riadenia pre spoločnosť na trhu, ktorý sa vyvíja spolu s potencionálnym zákazníkom. Práca je rozdelená na dve časti. Prvá teoretická časť je zameraná na oboznámenie sa so základnými pojmami a procesmi v oblasti stavebného trhu, developerského procesu, analýzami marketingového prostredia a marketingovými stratégiami používanými v oblasti stavebníctva s využitím odbornej a vedeckej literatúry. V druhej časti-praktickej analyzuje konkrétnu slovenskú developerskú spoločnosť a jej už realizovaný developerský projekt a koncipovanie stratégie v oblasti marketingu. Aplikáciou viacerých analýz, ktorými sú SLEPT, Porter a SWOT analýza, poukázať na výsledky a zistenia po ktorých je možné konštatovať prípadné riešenie novej varianty smeru riadenia využiteľný aj pri ostatných projektoch The diploma thesis provides a comprehensive view of marketing activities of development company with already implemented development project Panorama City in Bratislava. Marketing attributes are important part of development projects with orientation of their customers, build their image, acquisition of market share and competitive advantage in the real estate market. All the above mentioned facts are analysed within my project The main aim of the thesis is to evaluate the strategy of the development project and looking at managing principles and strategy direction of other already implemented development projects. The main aim of is based on the facts from particular analyses to consider right or wrong seepage respectively find the best possible option for the management of the company on the market that develops along with potential customers. My project is divided into two parts. The first theoretical part is focused on familiarization with the basic concepts and processes in the area of construction the development process, analyze marketing environment and marketing strategies used in the construction using technical and scientific literature. In the second part-practical one focuses on analysis of specific Slovak development company and its already implemented a development project, and drafting strategies for marketing in the project. By applying a number of analyzes, which are blind, Porter and SWOT analysis highlight the results and findings after which it can be concluded any new variant of solution management direction and useful for other projects. Keywords: Marketing; stavebníctvo; trh; marketingové prostredie; marketingový mix; konkurencia; developer; developerský projekt; SLEPT analýza; SWOT analýza.; Marketing; construction; marketing; marketing environment; marketing mix; competition; developer; development project; SLEPT analysis; SWOT analysis. Available in a digital repository NRGL
Marketingová koncepce řízení developerských projektů

Diplomová práca analyzuje a podáva ucelený pohľad na marketing a marketingové aktivity developerskej spoločnosti pri už realizovanom developerskom projekte Panorama City v Bratislave. Marketingové ...

Varšo, Matej; Modranský, Marcel; Dohnal, Radek
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Vliv fázové přeměny vody v zemině na průběh teplotního kmitu
Trlica, Ondřej; Vlach, František; Bečkovský, David
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá studiem promrzání zemin z hlediska fázové přeměny vody obsažené v zemině na souvrství zelené střechy. Cílem této práce je ověřit vliv fázové přeměny vody na průběh teplotního kmitu. Nejprve byly popsány základní vlastnosti zemin obecně, poté byly popsány děje probíhající při fázové přeměně vody v zemině a dále bylo provedeno experimentální ověření vlivu vlhkosti v zemině na průběh teplotního kmitu. V celkovém hodnocení práce byla provedena analýza vlivu fázové přeměny vody v zemině na průběh teplotního kmitu a z toho plynoucí závěr práce. This thesis deals with the study of soils freezing in terms of phase change of water contained in the soil strata on green roofs. The aim of this work is to verify the effect of phase transformation of water on the course of temperature oscillation. First described the basic characteristics of soils generally, and subsequently described processes occurring during phase transformation of water in the soil and has been carried out experimental verification of the effect of moisture in the soil on the course of temperature oscillation. In the overall evaluation of the work, an analysis of the effect of phase change water in soil on the course of temperature oscillation and the resulting conclusion of work. Keywords: Zmrzlá půda; promrznutí; vlhkost; střešní zahrady; fázový posun; teplotní kmit.; Frozen soil; frost; mouisture; green roof; phase change; heat wave. Available in a digital repository NRGL
Vliv fázové přeměny vody v zemině na průběh teplotního kmitu

Diplomová práce se zabývá studiem promrzání zemin z hlediska fázové přeměny vody obsažené v zemině na souvrství zelené střechy. Cílem této práce je ověřit vliv fázové přeměny vody na průběh teplotního ...

Trlica, Ondřej; Vlach, František; Bečkovský, David
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Rodinné vinařství VILARO, Velké Bílovice
Zálešák, Roman; Semrád, Antonín; Štěpánek, Ladislav
2017 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá návrhem projektu rodinného vinařství VILARO ve Velkých Bílovicích. Na pozemku se nachází dva objekty. Prvním je penzion s restaurací a druhým je výrobní budova s veřejnou degustační místností. Penzion je řešen ve stádiu návrhu objektu. Výrobní objekt, tedy vinařství, je dále řešeno jako prováděcí projekt. Stavba vinařství leží v mírně svažitém terénu. Objekt je zčásti podsklepen a má jedno nadzemní podlaží. Stavba je atypického tvaru, která je z části zastřešena tříplášťovou pultovou šikmou střechou a z části plochou střechou se stabilizační vrstvou. Hlavním konstrukčním prvkem nosného systému jsou keramické tvárnice, železobetonové stěny, železobetonové desky, železobetonový trámový strop a předpjaté stropní panely Spiroll. Řešený objekt je navržen z typického stavebního materiálu. This thesis describes the design of a project Family Winery VILARO in Velké Bílovice. It consists of two objects. The first is a guesthouse with a restaurant and the second is a production building with a tasting room. The guesthouse is submitted in the stage of building design. Production facility, a winery, is discussed further as the implementation project. The winery is located in a slightly sloped terrain. It has one partially cellared ground floor. The roof is atypical, one part is sloped triple-coated shed roof, second part is flat with stabilizing layer. The support systém mainly consists of brick blocks, ferroconcrete walls, ferroconcrete boards, ferroconcrete beam ceiling and prestressed concrete ceiling panels Spiroll. The project assumes using of typical building materials. Keywords: Rodinné vinařství VILARO; penzion; restaurace; vinařství; bezvaznicová soustava dřevěného příhradového vazníku; degustační místnost; částečně podsklepen; železobetonový trámový strop; tříplášťová provětrávaná pultová střecha; mírně svažitý terén.; Family winery VILARO; guesthouse; restaurant; winery; wooden truss girder system without purlins; tasting room; partially cellared; ferroconcrete beam ceiling; triple-coated ventilated shed roof; slightly sloped terrain. Available in a digital repository NRGL
Rodinné vinařství VILARO, Velké Bílovice

Tato diplomová práce se zabývá návrhem projektu rodinného vinařství VILARO ve Velkých Bílovicích. Na pozemku se nachází dva objekty. Prvním je penzion s restaurací a druhým je výrobní budova s ...

Zálešák, Roman; Semrád, Antonín; Štěpánek, Ladislav
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Hlavní a podpůrné činnosti v podniku se zaměřením na facility management
Wittek, Ondřej; Tichý,, Jan; Tichá, Alena
2017 - Czech
Tato diplomová práce je orientována na téma hlavní a podpůrné činnosti v podniku se zaměřením na facility management. V teoretické části práce jsou popsány stěžejní pojmy tohoto tématu a také je vysvětleno, jak se jednotlivé pojmy odlišují. Součástí teoretické části práce je i kapitola řízení vztahů se zákazníkem, což je téma, které je značně probíráno v praktické části práce. Případová studie této práce je zaměřena na některé z hlavních a podpůrných činností vybraného podniku, které jsou pomocí softwaru CRM efektivnější, díky sbližování procesů a pracovníků. Výsledkem případové studie je návrh práce se softwarem CRM. This diploma thesis is focused on main and supporting business activities in the company with focus on facility management. In the theoretical part are described main terms of this topic and differences are explained. Theoretical part contains chapter Customer relationship management which is an important topic in the practical part of the work. Practical part is focused on some of the main and supporting business activities. By using software CRM, activities are more efficient because of connection between process and employees. Result of this work is proposal of work with software CRM. Keywords: facility management; hlavní činnosti; podpůrné činnosti; crm; insourcing; outsourcing; software; implementace; projekt stavby; marketingová strategie; facility management; core business; non-core business; crm; insourcing; outsourcing; software; implementation; building project; marketing strategy Available in a digital repository NRGL
Hlavní a podpůrné činnosti v podniku se zaměřením na facility management

Tato diplomová práce je orientována na téma hlavní a podpůrné činnosti v podniku se zaměřením na facility management. V teoretické části práce jsou popsány stěžejní pojmy tohoto tématu a také je ...

Wittek, Ondřej; Tichý,, Jan; Tichá, Alena
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Vinařský penzion Aurelius
Čejka, Kamil; Juračková, Edita; Mastná, Zuzana
2017 - Czech
Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace k provedení novostavby penzionu s restaurací a wellness. Objekt je navržen jako samostatně stojící stavba se dvěma nadzemními podlažími a vinným sklepem. V prvním nadzemním podlaží se nachází restaurace s wellness. Ve druhém nadzemní podlaží se nachází 14 pokojů pro hosty. Objekt je založen na základových pasech. Nosnou konstrukci tvoří keramické zdivo Heluz a stropní panely Spiroll. Objekt je zastřešen vegetační plochou střechou. Výkresová část je zpracována v programu AutoCAD. The subject of this thesis is to create a project documentation of the design of the new development, a boarding house with a restaurant and wellness centre. The object is designed as a detached building with two floor and wine cellar. The first floor above ground contains a restaurant and wellness centre. On the second floor there are 14 rooms for rent. The object foundation base are foundation strips. The load-bearing structure is a clay masonry and prestressed concrete floor slabs Spiroll. The object is roofed with a flat green roof. The drawing is processed with help of AutoCAD software. Keywords: Vinařský penzion; vinný sklep; restaurace; fitness; bazén; zděná stavba; plochá vegetační střecha; vinařství; výkresová dokumentace; Spiroll; Wine pension; wine cellar; restaurant; fitness; pool; brick building; flat green roof; viticulture; drawing documentation; Spiroll Available in a digital repository NRGL
Vinařský penzion Aurelius

Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace k provedení novostavby penzionu s restaurací a wellness. Objekt je navržen jako samostatně stojící stavba se dvěma nadzemními podlažími ...

Čejka, Kamil; Juračková, Edita; Mastná, Zuzana
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Vývoj progresivního kotevního materiálu na polymerní bázi
Žlebek, Tomáš; Jakubík, Aleš; Drochytka, Rostislav
2017 - Czech
Tato diplomová práce je zaměřena na vývoj nového progresivního kotevního materiálu na polymerní bázi. Dnes je ve stavebnictví snaha využívat co nejvíce druhotné suroviny jednak z ekologického hlediska za účelem úspory primárních zdrojů a omezování vzniku odpadů a také z důvodů ekonomických. Proto je snahou využít v tomto kotevním materiálu co největší množství vhodných a vhodně upravených druhotných surovin. Hlavním cílem této práce je vývoj vysoce kvalitního kotevního materiálu vynikajícího poměrem mezi rychlostí aplikace a nárůstem pevností, vysokou chemickou odolností, tepelnou odolností a zejména minimálním smrštěním. Tato nová hmota najde uplatnění především při kotvení stavebních konstrukcí, těžkých strojů, bariér a dalších ocelových prvků. The diploma thesis deals with development of a new progressive anchor material on the polymer base. Nowadays, it is effort to utilize secondary raw materials in building industry as much as possible both from an environmental aspects in order to save primary energy sources and the reduction of waste and also due to economic reasons. Therefore, there is an effort to utilize high amount of suitable and appropriately treated secondary raw materials into the anchor materials. The main aim of this work is to develop high quality anchor material characterized by excellent ratio between speed and strength growth, high chemical resistance, thermal resistance and particularly minimal shrinkage. This new material is designed especially for anchoring building structures heavy machines steel barriers and other elements. Keywords: Polymerní kotvící hmota; odpadní sklo; druhotné suroviny; epoxidová pryskyřice; požadavky; optimalizace; základní zkoušky; pokročilé zkoušky; zkouška vytržení; zpracovatelnost.; Polymer anchor; waste glass; secondary raw materials; epoxy resin; requirements; optimalization; basic tests; advanced tests; pull-out test; potlife. Available in a digital repository NRGL
Vývoj progresivního kotevního materiálu na polymerní bázi

Tato diplomová práce je zaměřena na vývoj nového progresivního kotevního materiálu na polymerní bázi. Dnes je ve stavebnictví snaha využívat co nejvíce druhotné suroviny jednak z ekologického hlediska ...

Žlebek, Tomáš; Jakubík, Aleš; Drochytka, Rostislav
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Ocelová konstrukce zimního stadionu
Lobreis, Jan; Pilgr, Milan; Štrba, Michal
2017 - Czech
Práce je zaměřena na posouzení stavby městského zimního stadionu, který bude umístěn v lokalitě Brno - Komárov. Zimní stadion je navržen dle směrnic ledního hokeje s kapacitou přibližně 7 000 diváků. Z toho 5 850 k sezení, 1 050 na stání a 100 ve VIP prostorech. Konstrukci zimního stadiónu tvoří ocelové a ocelobetonové sloupy, které společně se spřaženými příčnými průvlaky, železobetonovou deskou a ztužidly zajišťují tuhost konstrukce. Sloupy jsou podepřeny soustavou vrtaných pilot s hlavicemi. Zastřešení hlavní části zimního stadiónu je navrženo pomocí příhradové desky o maximální výšce 4,5 m. Zastřešení vstupních hal je provedeno pomocí soustavy vazníků a vaznic, které jsou ztuženy ztužidly pro zvýšení prostorové tuhosti. Konstrukce jsou z oceli S 355 a betonu C 25/30. Při návrhu ocelové konstrukce byl použit software Scia Enginner. Ocelobetonové sloupy a spřažené nosníky byly v celém svém rozsahu posouzeny ručním výpočtem. Celková délka zimního stadionu je 111,5 m, šířka mimo vstupní haly je 82,02 m a celková šířka v místě vstupních hal je 96,85 m. Výška objektu v nejvyšším bodě je 25,6 m. The work is focused on assessing the structure of urban winter stadium, which will be located in Brno - Komarov. Winter stadium is designed according to standarts of ice hockey with a capacity of approximately 7 000 spectators. Of the 5 850 seating, 1 050 stalls and 100 in the VIP areas. Construction of hockey stadium is made of steel and steel-concrete columns, which together with composit transverse beam, reinforced concrete slab and bracings provide rigidity. Columns are supported by a set of bored piles with capitals. Roofing of the main part of the winter stadium is designed using a flat space frame having a maximum height of 4,5 m. Roof for entrance halls are design by a system of truss girder and purlins, which are hardened bracings to increase spatial rigidity. The structures are made of steel S 355 and concrete C 25/30. For designing steel structures was used software Scia ENGINEER and IDEA RS. Steel columns and composit beams are calculated by hand calculation. The total length of the hockey stadium is 111,5 meters, width outside the entrance hall is 82,02 m and the total width at the entrance hall is 96,85 m. The height of the building at the highest point is 25,6 meters. Keywords: Diplomová práce; ocelová konstrukce; spřažené nosníky; ocelobetonové sloupy; příhradová deska; vrtané piloty; ČSN EN 1993 – 1; ČSN EN 1994 – 1.; Master's thesis; steel construction; composite beams; composite columns; flat space frame; bored piles ČSN EN 1993 – 1; ČSN EN 1994 – 1. Available in a digital repository NRGL
Ocelová konstrukce zimního stadionu

Práce je zaměřena na posouzení stavby městského zimního stadionu, který bude umístěn v lokalitě Brno - Komárov. Zimní stadion je navržen dle směrnic ledního hokeje s kapacitou přibližně 7 000 diváků. ...

Lobreis, Jan; Pilgr, Milan; Štrba, Michal
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Lávka pro pěší a cyklisty ve městě Zvolen
Hric, Fedor; Bajer, Miroslav; Šmak, Milan
2017 - Czech
Diplomová práca sa zaoberá drevenou konštrukciou lávky pre chodcov a cyklistov cez rieku Slatina v meste Zvolen a to vo variantnom usporiadaní. V prvej variante je lávka navrhnutá ako prostý oblúkový nosník z lepeného lamelového dreva. Ďalej je táto varianta navrhnutá s medziľahlou mostovkou z rasteného dreva. Druhá varianta je navrhnutá ako oblúková konštrukcia s medziľahlými priamymi trámami. V tejto variante je ponechaný pôvodný návrh mostovky(tj. materiál, rozmery). Oba varianty sú overené podľa aktuálne platných štandardov. Diploma´s thesis is about timber structure of footbridge for pedestrians and cyclists over the Slatina river in the city of Zvolen as cast of alternatives. In the first alternative is footbridge designed as a simple arched beam, made of glued laminated timber. Footbridge is also designed with semi through bridge deck, made of structural timber. The second alternative is designed as a tied arch structure. At this alternative is the bridge deck left unchanged(material, sizes of members). Both alternatives are attested by currents standarts. Keywords: Prostý oblúkový nosník; oblúková konštrukcia lávky; medziľahlá mostovka; lepené lamelové drevo; zaťaženie; posúdenie; návrh; využitie; lávka; Zvolen; Simple arched beam; tied arch structure of footbridge; semi through bridge deck; glued laminated timber; load; check; design; exploitation; footbridge; Zvolen Available in a digital repository NRGL
Lávka pro pěší a cyklisty ve městě Zvolen

Diplomová práca sa zaoberá drevenou konštrukciou lávky pre chodcov a cyklistov cez rieku Slatina v meste Zvolen a to vo variantnom usporiadaní. V prvej variante je lávka navrhnutá ako prostý oblúkový ...

Hric, Fedor; Bajer, Miroslav; Šmak, Milan
Vysoké učení technické v Brně, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases