Number of found documents: 45731
Published from to

Vliv popílků s obsahem produktů po denitrifikaci spalin na korozi kovových částí technologických celků
Řezanina, Marek; Tkacz, Jakub; Opravil, Tomáš
2017 - Czech
Bakalářská práce se zabývá vlivem popílku s obsahem reziduí po denitrifikaci spalin metodou SNCR. Při použití metody SNCR zůstávají v pevných produktech spalování amonné soli a hydrogen soli, jde především o hydrogen síran amonný. Tato látka je sama o sobě korozivní, do roztoku uvolňuje amonné ionty a při pH vyšším než 9 začne uvolňovat plynný amoniak. Protože se popílek zpracovává, dopravuje, nebo se z něj přídavkem vápna vyrábí tzv. stabilizát, je třeba zamyslet se nad korozí zařízení, ve kterých tyto procesy probíhají. Cílem této bakalářské práce je posoudit míru koroze různých typů ocelí ve výše popsaném korozivním prostředí. This thesis deals with the influence of fly ash containing residues of flue gas denitrification after SNCR method. There are remains of ammonium compounds and bicarbonate compoudns, especially the hydrogen ammonium sulphate in solid combustion products, when using the SNCR method. This substance itself is corrosive, and it releases ammonium ions to the solution and releases an ammonia gas in case the pH is higher than 9. Because the fly ash gets processed, transported, and if you add lime it also produces the so called stabilizate. it is necessary to think about the corrosion of equipment in which these processes take place. The aim of this thesis is to assess the degree of corrosion of various types of steel in corrosive environments described above. Keywords: Popílky; denitrifikační metody; koroze; ocel; tuhá paliva; spalování; tuhé zbytky; Ash; deNOx methods; corrosion; steel; solid fuel; combustion; solid residues Available in a digital repository NRGL
Vliv popílků s obsahem produktů po denitrifikaci spalin na korozi kovových částí technologických celků

Bakalářská práce se zabývá vlivem popílku s obsahem reziduí po denitrifikaci spalin metodou SNCR. Při použití metody SNCR zůstávají v pevných produktech spalování amonné soli a hydrogen soli, jde ...

Řezanina, Marek; Tkacz, Jakub; Opravil, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Optimalizace metody HPLC-ELSD pro stanovení sacharidů v potravinách
Laba, Marija; Pořízka, Jaromír; Diviš, Pavel
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá optimalizací metody HPLC-ELSD pro stanovení sacharidů v potravinách. Teoretická část se věnuje klasifikaci a charakterizaci sacharidů, výskytu sacharidů v potravinách a jejich fyziologickému významu. Bylo zde zacíleno především na glukosu, fruktosu, sacharosu a maltosu. Je zde uveden stručný přehled analytických metod, kterými lze sacharidy stanovit. Experimentální část vychází z literární rešerše, která se také zabývá vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií s odpařovacím detektorem rozptylu světla. Hlavní náplní v této části je optimalizace podmínek pro spolehlivou a rychlou separaci nejčastěji se vyskytujících sacharidů v potravinách. Za optimálních podmínek byly identifikovány a kvantifikovány sacharidy v reálných vzorcích a to konkrétně v ovocném džusu, pivu, kečupu a sušené paprice. Výsledek je komentován v závěru práce. This master's thesis deals with the optimalization of HPLC-ELSD method for the determination of carbohydrates in food. The theoretical part focuses on the classification and characterization of carbohydrates, the occurrence of carbohydrates in food and their physiological importance. There was targeted mainly glucose, fructose, sucrose and maltose. There is a brief summary of the analytical methods that can be used to determine carbohydrates. Experimental part is based on a literary review. It also deals with high performance liquid chromatography with evaporative light scattering detector. The main content in this part is the optimalization of condition for reliable and rapid separation of the most frequently occurring carbohydrates in foods. The carbohydrates were identified and quantified under optimum condition in real samples specifically in fruit juice, beer, ketchup and red pepper powder. The result is commented in conclusion. Keywords: Glukosa; fruktosa; sacharosa; maltosa; HPLC-ELSD; Glucose; fructose; sucrose; maltose; HPLC-ELSD Available in a digital repository NRGL
Optimalizace metody HPLC-ELSD pro stanovení sacharidů v potravinách

Diplomová práce se zabývá optimalizací metody HPLC-ELSD pro stanovení sacharidů v potravinách. Teoretická část se věnuje klasifikaci a charakterizaci sacharidů, výskytu sacharidů v potravinách a ...

Laba, Marija; Pořízka, Jaromír; Diviš, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Vliv různých potravin na viabilitu a růst probiotických bakterií
Vajglová, Klára; Hároniková, Andrea; Márová, Ivana
2017 - Czech
Cílem a zaměřením této práce bylo studium vlivu potravin a nápojů na viabilitu a růst probiotických bakterií. Vliv potravin a nápojů byl testován na monokulturách Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium breve a na směsné kultuře probiotických mikroorganismů. V experimentální části pak byly probiotické kultury inkubovány ve vybraných potravinách a nápojích. Následně pak byly podrobeny vlivům simulovaného trávicího traktu. U některých probiotických kultur docházelo i během inkubace v trávicím traktu k nárůstu viabilních buněk. Nárůst buněk vykazovaly potraviny, které obsahovaly vyšší obsah cukrů a tuků nebo jejich vhodnou kombinaci. Jejich nárůst byl v některých případech až čtyřnásobný. Na základě výsledků je možné říci, že směsné probiotické kultury mají lepší předpoklady pro udržení dostatečného množství viabilních buněk i během trávicího procesu a že probiotické mikroorganismy je lepší konzumovat během jídla než je jen s nápojem. The goal of this work was a study the influence of food and beverages on the viability and growth of probiotic bacteria. The influence of food and beverages was tested on monocultures of Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium breve and mixed culture of probiotic microorganisms. In the experimental part, probiotic cultures were incubated in selected foods and beverages. After that they were tested in a model conditions of digestive tract. In some probiotic cultures, growth of viable cells during incubation in the digestive tract was observed. The increase of probiotic cells was showed predominantly in foods that contained higher levels of sugars and fats or a suitable combination. Their increase was up to four times in some cases. Based on the results, mixed probiotic cultures aren’t surprisingly exhibited better survival and maintain sufficient amount of viable cells even during the digestive process. Moreover, probiotic microorganisms could be recommended to consumption during meals better than just with a beverage. Keywords: probiotické bakterie; Lactobacillus acidophilus; Bifidobacterium breve; potravinářství; GIT; probiotic bacteria; Lactobacillus acidophilus; Bifidobacterium breve; food industry; GIT Available in a digital repository NRGL
Vliv různých potravin na viabilitu a růst probiotických bakterií

Cílem a zaměřením této práce bylo studium vlivu potravin a nápojů na viabilitu a růst probiotických bakterií. Vliv potravin a nápojů byl testován na monokulturách Lactobacillus acidophilus, ...

Vajglová, Klára; Hároniková, Andrea; Márová, Ivana
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Analýza mikrobiálního složení vybraných probiotických výrobků metodou PCR-HRM
Tomanová, Barbora; Španová, Alena; Trachtová, Štěpánka
2017 - Czech
Práce byla zaměřena na průkaz probiotických bakterií ve čtyřech různých probiotických výrobcích (probiotický krém, probiotické tampóny, orální probiotikum a sójový nápoj s probiotiky). Byla ověřena viabilita bakterií obsažených ve výrobcích. Z komplexních matric výrobků byla izolována DNA v kvalitě vhodné pro metodu PCR s následnou identifikací deklarovaných bakteriálních rodů a druhů. K amplifikaci pomocí konvenční PCR a PCR v reálném čase byly použity rodově a druhově specifické primery. Ve výrobcích byly prokázány bakterie rodu Lactobacillus a Bacillus a bakteriální druhy Lactobacillus pentosus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus fermentum a Lactobacillus gasseri. Následně byla testována možnost rozlišení směsi bakteriálních druhů v DNA izolované z probiotického tampónu metodou PCR-HRM. K tomu bylo testováno pět sad primerů. Jako nejvhodnější pro rozlišení byly vyhodnoceny 2 sady primerů (primery P1V1, P2V1 a V1F-HRM, V1R-HRM). This work was focused on the detection of probiotic bacteria in four different probiotic products (probiotic cream, probiotic tampons, oral probiotics and soy beverages with probiotics). The viability of the bacteria contained in the products was verified. Complex matrices of the products were used to isolate DNA in a quality suitable for the PCR method, followed by identification of the declared bacterial genus and species. Amplification was achieved with conventional PCR and real-time PCR, genus- and species-specific primers were used. Bacteria, of the genus Lactobacillus and Bacillus and bacterial species Lactobacillus pentosus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus fermentum and Lactobacillus gasseri, were proven to be within the products. Subsequently, the DNA from mixed bacterial species in the probiotic tampon were distinguished using PCR-HRM. Five sets of primers were used to test this. Two sets of primers (primers P1V1, P2V1 and V1F-HRM, V1R-HRM) were evaluated as the most suitable for resolution. Keywords: probiotické výrobky; izolace DNA; polymerázová řetězová reakce (PCR); PCR v reálném čase; HRM analýza; probiotic products; DNA isolation; polymerase chain reaction (PCR); real-time PCR; HRM analysis Available in a digital repository NRGL
Analýza mikrobiálního složení vybraných probiotických výrobků metodou PCR-HRM

Práce byla zaměřena na průkaz probiotických bakterií ve čtyřech různých probiotických výrobcích (probiotický krém, probiotické tampóny, orální probiotikum a sójový nápoj s probiotiky). Byla ověřena ...

Tomanová, Barbora; Španová, Alena; Trachtová, Štěpánka
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Využití technik enkapsulace k přípravě výrobků určených pro dětskou výživu
Hoová, Julie; Čarnecká, Martina; Matoušková, Petra
2017 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá použitím různých forem zvolených probiotických bakterií Lactobacillus acidophilus a Bifidobacterium breve za účelem aplikace do dětských výrobků. Teoretická část je zaměřena na popis probiotických bakterií, metod enkapsulace a složení střevní mikroflóry u dětí. Dále byly popsány období dětské stravy a výrobky k tomu určené. V experimentální části byla testována především možnost enkapsulace a lyofilizace probiotických buněk. Buňky byly enkapsulovány do alginátových částic. Částice byly připraveny pomocí enkapsulátoru a jako nejvhodnější byly zvoleny částice připravené pomocí trysky o velikosti 300 µm. Dále byla pomocí průtokového cytometru, fluorescenční mikroskopie a kultivačně (metodou KTJ) sledována viabilita buněk. Viabilita buněk byla sledována při dlouhodobém skladování ve vybraných dětských výrobcích. Vhodná doba skladování nelyofilizovaných alginátových částic v reálných potravinách byla stanovena na 1 až 2 měsíce. Lyofilizované alginátové částice bylo možné skladovat déle jak 3 měsíce. Na závěr byla sledována také stabilita alginátových částic a především viabilita enkapsulovaných i neenkapsulovaných buněk v podmínkách gastrointestinálního traktu. Rovněž byla srovnána viabilita lyofilizovaných buněk a buněk enkapsulovaných do lyofilizovaných částic. Z dosažených výsledků lze konstatovat, že neenkapsulované buňky probiotických bakterií jsou náchylnější k negativnímu působení trávicích šťáv, kdy po simulaci lidského trávení došlo k usmrcení přibližně 80 % probiotických buněk. Naopak alginátové částice prokázaly ochranu buněk před trávicími šťávami, kdy po neúplném uvolnění buněk z částic nepřesáhlo zastoupení mrtvých buněk po skončení trávení 20 %. Po dostatečné rehydrataci bylo obdobných výsledků dosaženo také u lyofilizovaných alginátových částic. Lyofilizované alginátové částice tak byly stanoveny jako nejvhodnější aplikační forma do dětských výrobků. The Diploma thesis deals with use of selected probiotic strains Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium breve in different forms in food for infants. The theoretical part is focused on describing probiotics, encapsulation methods and intestinal gut microbiota of infants. Further, characterization of individual periods of infant feeding and food for infants were introduced. In experimental part the possibilities of encapsulation and lyophilisation of probiotic cells were observed. Probiotic cells were encapsulated into alginate particles. The encapsulator was used for preparation of particles and the most appropriate particles were prepared by encapsulation nozzle with size of 300 µm. Moreover, probiotics viability was monitored by Flow Cytometry, Fluorescence Microscopy and by cultivation (CFU method). Viability of probiotics was monitored during long-term storage in selected food for infants. The appropriate shelf life of non-lyophilized alginate particles in real food have been set at 1 to 2 months. Lyophilized alginate particles could be stored for more than 3 months. Finally, the stability of the particles and viability of encapsulated and non-encapsulated cells in the gastrointestinal tract conditions were also examined. The viabilities of lyophilized cells and cells encapsulated in lyophilized particles were also compared. From the results obtained, non-encapsulated probiotic bacteria cells are more susceptible to negative effects of digestive juices, the percentage of dead probiotic cells after digestion was approximately 80 %. On the other hand, alginate particles showed cell protection from digestive juices, after incomplete cell releasing from particles the percentage of dead probiotic cells did not exceed 20 %. After adequate rehydration, similar results were gained with lyophilized alginate particles. Lyophilized alginate particles have been determined to be the most suitable application form for infants’ food. Keywords: probiotika; Lactobacillus acidophilus; Bifidobacterium breve; enkapsulace; alginátové částice; lyofilizace; dětská výživa; probiotics; Lactobacillus acidophilus; Bifidobacterium breve; encapsulation; alginate particles; lyophilization; food for infants Available in a digital repository NRGL
Využití technik enkapsulace k přípravě výrobků určených pro dětskou výživu

Tato diplomová práce se zabývá použitím různých forem zvolených probiotických bakterií Lactobacillus acidophilus a Bifidobacterium breve za účelem aplikace do dětských výrobků. Teoretická část je ...

Hoová, Julie; Čarnecká, Martina; Matoušková, Petra
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Developerská činnost v rámci výstavby obchodních center
Zuzaňáková, Markéta; Vaňková, Lucie; Korytárová, Jana
2017 - Czech
Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení peněžních toků a posouzení ekonomické efektivnosti developerského projektu obchodního centra. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část shrnuje informace o projektu, studii proveditelnosti, developerských projektech, fázích životního cyklu projektu, způsobech financování, případné rizika a stanovení peněžních toků projektu. Praktická část je rozdělena do dvou kapitol. V první je zobrazen přehled nákupních center, obchodních domů a maloobchodních parků v celé České republice a druhá se soustředí na posouzení skutečně provedeného developerského projektu obchodního centra - maloobchodního parku z hlediska peněžních toků a ekonomické efektivnosti. Cílem této práce je seznámení se s tématem developerského projektu maloobchodního parku a posouzením, zda je z hlediska peněžních toků a ekonomické efektivnosti přijatelný pro realizaci a v jaké míře či nikoli. This thesis deals with the determination of cash flow and the assessment of the economic efficiency of a development project of the shopping center. It is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part summarizes information about the project, feasibility study, development projects, phases of the project life cycle, ways of financing, risks and setting the cash flow of the project. The practical part is divided into two parts. The first one presents an overview of shopping centers, department stores and retail parks in the Czech Republic and the second focuses on the assessment of actually performed development project of the shopping center - a retail park in terms of cash flow and economic efficiency. The aim of this work is to get familiar with the sphere of retail development project and its assessment concerning whether it is acceptable for implementation in the terms of cash flow and economic effectiveness and to what extend. Keywords: Projekt; studie proveditelnosti; ukazatelé ekonomické efektivnosti; development; peněžní toky; obchodní centrum; maloobchodní park; pronájem; Project; feasibility study; indicators of economic efficiency; development; cash flow; business center; retail park; rent Available in a digital repository NRGL
Developerská činnost v rámci výstavby obchodních center

Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení peněžních toků a posouzení ekonomické efektivnosti developerského projektu obchodního centra. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická ...

Zuzaňáková, Markéta; Vaňková, Lucie; Korytárová, Jana
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Vliv technologických podmínek a složení polyhydroxybutyrátových materiálů na krystalinitu
Olšan, Jakub; Petruš, Josef; Kučera, František
2017 - Czech
Diplomová práce se v teoretické části zabývá zdrojem a výrobou PHB, srovnáním fyzikálních a chemických vlastností s jinými polymery a zmiňuje použití aditiv v PHB a jejich význam a vliv na konečné vlastnosti polymeru. Praktická část se zabývá vlivem zpracovatelských podmínek na degradaci PHB, vlivem nukleačních činidel na krystalinitu a schopnost krystalizace připravených směsí. Degradace PHB byla sledována pomocí MFI a stupně zežloutnutí vůči standardu, neúspěšně pomocí FTIR analýzy. Krystalinita a krystalizace materiálu byla zkoumána DSC měřením a na optickém mikroskopu s vyhřívaným stolkem. Ze získaných výsledků byly zpracovány grafy závislosti rychlosti růstu sférolitů a posouzena vhodnost použití jednotlivých nukleačních činidel pro nukleaci PHB. Jako nejvhodnější z použitých nukleantů se jeví nitrid boritý díky tomu, že při jeho krystalizaci vznikalo větší množství malých sférolitů. Diploma thesis is summarizing sources and technology of PHB and its physical and chemical properties compared to other polymers. Thesis mentions usage and function of certain additives in PHB matrix and their impact on the final product. Practical part of the thesis is concerned with technological parameters and degradation of the PHB during extrusion. The thesis also observes behaviour of nucleating agents on crystallinity and crystallization properties of prepared compounds. Degradation was analyzed by MFI and colour difference against standard material, FTIR was not successfully used for the purpose of degradation. Crystallinity and crystallization behaviour was analysed by DSC and optical microscopy with heated operating table. Graphs were created from results of analysis and suitable usage of each nucleating agent was considered. Boron nitride was selected as the most suitable nucleating agent due to creating higher amount of smaller spherulites. Keywords: Zpracování poly(3-hydroxybutyrátu); krystalinita PHB; krystalizace PHB; nukleační činidla pro PHB; Processing of poly(3-hydroxybutyrate); crystallinity of PHB; crystallization of PHB; nucleating agents for PHB Available in a digital repository NRGL
Vliv technologických podmínek a složení polyhydroxybutyrátových materiálů na krystalinitu

Diplomová práce se v teoretické části zabývá zdrojem a výrobou PHB, srovnáním fyzikálních a chemických vlastností s jinými polymery a zmiňuje použití aditiv v PHB a jejich význam a vliv na konečné ...

Olšan, Jakub; Petruš, Josef; Kučera, František
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Studium různých metod přípravy vzorku mléka pro analýzu mléka technikou ICP-OES
Kaňová, Veronika; Vítová, Eva; Diviš, Pavel
2017 - Czech
Teoretická část diplomové práce se věnuje chemickému složení kravského mléka, popisu vybraných metod přípravy vzorku a popisu používané techniky ICP-OES. Experimentální část je zaměřena na jednotlivé přípravy vzorků a analýzu vybraných prvků (Ca, Na, K a Mg). Mléko je velice složitý polydisperzní systém a proto je jeho příprava vzorku velice důležitým krokem před samotným měřením. Při výběru metody úpravy vzorku se musí kromě správnosti a přesnosti zvážit i další důležité faktory, jako je čas, intenzita práce nebo náklady. V této práci bylo provedeno porovnání čtyř metod přípravy vzorku: přímá analýza mléka, mikrovlnný rozklad na mokré cestě, rozklad pomocí činidla Tritonu-X100 a pomocí činidla TMAH (tetramethylammonium hydroxid). Vybrané prvky byly následně analyzovány pomocí ICP OES. Diplomová práce navazuje na bakalářskou práci, která se zabývala stejnou problematikou. Výsledné koncentrace prvků jednotlivých úprav byly porovnány s certifikovanými hodnotami odtučněného sušeného mléka. Výsledky práce ukázaly, že nejvhodnější metodou pro přípravu vzorku mléka je metoda rozkladu pomocí činidla TMAH a následně metoda mikrovlnného rozkladu. U těchto metod se nejvíce podařilo odstranit vliv mléčné matrice, která při analýze způsobovala problémy. Metoda prostého ředění vzorku a rozklad pomocí činidla Tritonu X100 vykazovaly větší odchylku měření, jelikož při analýze docházelo k větším ztrátám analytu díky tukovým složkám obsažených v mléce. The theoretical part of the thesis deals with the chemical composition of cow’s milk, with the description of chosen methods of sample pretreatment and with the description of the used technique ICP-OES. The practical part is aimed at individual preparations of samples and at analysis of chosen chemical elements (Ca, Na, K and Mg). Milk is a really complicated polydisperse system, that’s the reason why the preparation of samples with milk is very important step before the measurement itself. In addition to accuracy choosing the sample adjustment method, other factors such as time, work intensity, or cost need to be considered when. In the thesis a comparison of four selected methods of sample preparation was made: direct analyse of milk, dilution with addition of Triton X-100, wet microwave ashing and destruction of matrix with TMAH (tetramethylammonium hydroxide). Selected elements were analysed with the help of ICP-OES. This diploma thesis builds on the bachelor thesis, which deals with the same problem. Final concentrations were compared with certified values of skimmed powdered milk. Data showed that the most accurate are methods of preparation of wet microwave ashing and destruction of matrix with TMAH. By using these methods, the effect of the dairy matrix that caused problems in the analysis, was largely eliminated. The diluted samples with and without Triton X-100 showed a bigger anomaly of measuring than the mineralization of wet ashing which came to the loss of analyte because of fat elements contained in milk. Keywords: kravské mléko; příprava vzorku; elementární analýza; ICP-OES; minerální látky; bovine milk; sample pretreatment; elementary analysis; ICP-OES; minerals Available in a digital repository NRGL
Studium různých metod přípravy vzorku mléka pro analýzu mléka technikou ICP-OES

Teoretická část diplomové práce se věnuje chemickému složení kravského mléka, popisu vybraných metod přípravy vzorku a popisu používané techniky ICP-OES. Experimentální část je zaměřena na jednotlivé ...

Kaňová, Veronika; Vítová, Eva; Diviš, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Bytový dům
Jánská, Kamila; Lavická, Radomila; Lavický, Miloš
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá návrhem a zpracováním projektové dokumentace bytového domu. Navrhovaný objekt bytového domu se nachází ve středové části města Brna, v městské části Štýřice. Jedná se o pětipodlažní, nepodsklepený objekt s plochou střechou. Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu. Nosné, obvodové i dělící stěny jsou navrženy z keramických tvárnic POROTHERM. Stropní konstrukce je navržena jako skládaná z keramických stropních tvarovek MIAKO uložených na POT nosnících. Obvodové stěny všech nadzemních podlaží jsou zatepleny pomocí vnějšího kontaktního zateplovacího systému ETICS s tepelnou izolací z minerální vaty, ta je v místě soklu nahrazena XPS polystyrenem. Do fasády jsou kotveny dřevěné příhradové kontrukce pomocí ProPasiv kotev a jsou opláštěny fasádními obkladovými deskami CEMBRIT METRO. Tyto architektonicky člení budovu na samostatné celky. Objekt obsahuje část bytovou a část společnou. V prvním nadzemním podlaží se nachází prostory společných skladovacích prostor, hlavní technická místnost, úklidová místnost a dva bezbariérově řešené byty. V druhém až pátem nadzemním podlaží se nachází 9 bytových jednotek, jedna z nich je řešena jako mezonetová.Všechna patra spojuje schodiště a bezbariérový výtah. Před objektem je navrženo parkoviště pro 17 osobních automobilů. Dvě parkovací stání jsou bezbariérové. Diploma thesis describes the design and processing of project documentation of the apartment building. The apartment building is located in the central part of the city of Brno, in the district of Štýřice. The building has 5 floors. Its basementless with flat roof and it is based on the footings of plain concrete. Load-bearing, peripheral walls and partitions are designed from ceramic blocks POROTHERM. Ceiling construction is designed to be assembled of ceramic ceiling fittings MIAKO built on POT supports. Peripheral walls of all floors are insulated with external thermal insulation composite system ETICS with thermal insulation of mineral wool. In the place of the plinth is wool replaced by XPS polystyrene. In the facade there are anchored wooden lattice constructions using ProPasiv anchors. These constructions are covered by façade cladding sheets CEMBRIT METRO and they devide whole building into separate units. There is housing and communal part of the building. On the first floor there are storage areas, the main service room, utility room and two barrier-free apartments. In the second to the fifth floor there are 9 residential units, one of which is designed as duplex apartment . All floors are connected by staircase and wheelchair lift. Parking for 17 cars is designed in front of the building . Two parking spaces are wheelchair accessible. Keywords: Diplomová práce; bytový dům; pět podlaží; Štýřice; bezbariérové byty; výtah; bezbariérové parkovací stání; základové pasy; keramická tvárnice; plochá střecha; skládané keramické stropy; vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS); hliníková okna.; Diploma thesis; apartment building; five floors; Štýřice; barrier-free apartments; lift; wheelchair accessible parking; footings; ceramic blocks; flat roof; ceramic ceiling fittings; external thermal insulation composite system ETICS; aluminium windows. Available in a digital repository NRGL
Bytový dům

Diplomová práce se zabývá návrhem a zpracováním projektové dokumentace bytového domu. Navrhovaný objekt bytového domu se nachází ve středové části města Brna, v městské části Štýřice. Jedná se o ...

Jánská, Kamila; Lavická, Radomila; Lavický, Miloš
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Integrovaný záchranný systém - stanice typu P1
Bambasová, Petra; Burianová, Lenka; Kacálek, Petr
2017 - Czech
TÉMATEM JE STUDIE A DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB NOVOSTAVBY INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU – STANICE TYPU P1. POŽÁRNÍ STANICE JE NAVRŽENA DO TŘÍ PROVOZNÍCH CELKŮ. HLAVNÍ PŘÍSTUP DO OBJEKTU JE V 1NP ADMINISTRATIVNĚ PROVOZNÍ ČÁSTI V JIHOVÝCHODNÍ STRANĚ BUDOVY. TATO ČÁST BUDOVY MÁ 2 NADZEMNÍ PODLAŽÍ. OBJEKT POKRAČUJE JIHOVÝCHODNÍM SMĚREM VÝJEZDOVOU GARÁŽÍ S 5 STÁNÍMI. NA SEVEROZÁPADNÍM OKRAJI OBJEKTU JE TECHNICKÉ ZÁZEMÍ S MYČKOU A SUŠIČKOU. PRO VYPRACOVÁNÍ OBJEKTU PROBĚHLA OSOBNÍ NÁVŠTĚVA DVOU POŽÁRNÍCH STANIC. JEDNA KRAJSKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH A DRUHÁ OKRESNÍ V TÝNĚ NAD VLTAVOU. K NAHLÉDNUTÍ A POROZUMĚNÍ NÁVRHU NOVÉ POŽÁRNÍ STANICE POMOHLA I PROHLÍDKA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JIŽ NA ZHOTOVENÉ STAVBY POŽÁRNÍ STANICE V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH A FRYMBURKU. THE THEME IS OF THE STUDY AND DOCUMENTATION THE IMPLEMENTATION OF THE CONSTRUCTION OF THE NEW BUILDING OF THE INTEGRATED RESCUE SYSTEM – STATION TYPE P1. THE FIRE STATION IS DESIGNED INTO THREE OPERATING UNITS. THE MAIN ACCESS TO THE BUILDING IS IN THE 1ST FLOOR ADMINISTRATIVE AREA IN THE SOUTH-EAST SIDE OF THE BUILDING. THIS PART OF THE BUILDING HAS 2 FLOORS. THE OBJECT CONTINUES TO THE SOUTHEAST TOWARDS THE PATH OF THE GARAGE WITH 5 SPACES. ON THE NORTHWEST EDGE OF THE OBJECT IS A TECHNICAL BACKGROUND WITH A DISHWASHER AND A DRYER. TO DEVELOP OVER THE OBJECT PERSONAL VISITS FROM TWO FIRE STATIONS. ONE REGIONAL IN CESKE BUDEJOVICE AND SECOND DISTRICT IN TÝN NAD VLTAVOU. FOR INSPECTION AND UNDERSTANDING PROPOSAL FOR A NEW FIRE STATION ALSO HELPED TOUR OF DOCUMENTATION PROJECT ALREADY MADE ON CONSTRUCTION FIRE STATION IN MARIANSKE LAZNE AND FRYMBURK. Keywords: INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM – STANICE TYPU P1; SKELETOVÝ SYSTÉM; KERAMICKÉ ZDIVO; KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM; VEGETAČNÍ PLOCHÁ STŘECHA; INTEGRATED RESCUE SYSTEM - STATION TYPE P1; SKELETAL SYSTÉM; CERAMIC MASONRY; CONTACT THERMAL INSULATION SYSTEM; THE GROWING FLAT ROOF Available in a digital repository NRGL
Integrovaný záchranný systém - stanice typu P1

TÉMATEM JE STUDIE A DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB NOVOSTAVBY INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU – STANICE TYPU P1. POŽÁRNÍ STANICE JE NAVRŽENA DO TŘÍ PROVOZNÍCH CELKŮ. HLAVNÍ PŘÍSTUP DO OBJEKTU JE V ...

Bambasová, Petra; Burianová, Lenka; Kacálek, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases