Number of found documents: 51142
Published from to

Mateřská škola Pampeliška
Fryčka, Marek; Konečná, Petra; Mastná, Zuzana
2018 - Czech
Diplomová práce "Mateřská škola Pampeliška" je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby. Jedná se o samostatně stojící objekt s členitým půdorysem na rozlehlém a mírně svažitém pozemku. Mateřská škola je rozdělena na tři celky, dvě jednopodlažní části a střední dvoupodlažní část. Provoz objektu tvoří dvě oddělení pro děti, technická a administrativní část a samostatná část pro výuku jazyků. Jedná se o zděnou budovu založenou na základových pasech. The Diploma thesis "Kindergarten Dandelion" was made as a project documentation for a building construction. It is a detached building with a rugged design on a large and gently sloping land. Kindergarten is divided into three parts, two one-storey parts and one middle two-storey part. There are two operating units for children, technical and administrative part and separate language classroom. Kindergarten is planed as a masonry building based on strip foundations. Keywords: Mateřská škola; Diplomová práce; Projektová dokumentace; Zděný systém; Jednoplášťová plochá střecha; Křížem vyztužená deska; Dvě nadzemní podlaží; Betonové základové pasy; Kontaktní zateplení fasády; Kindergarten; Diploma thesis; Project documentation; Masonry system; Warm flat roof; Two way slab; Two above- ground floors; Concrete strip foundation; Contact thermal insulation system Available in a digital repository NRGL
Mateřská škola Pampeliška

Diplomová práce "Mateřská škola Pampeliška" je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby. Jedná se o samostatně stojící objekt s členitým půdorysem na rozlehlém a mírně svažitém ...

Fryčka, Marek; Konečná, Petra; Mastná, Zuzana
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Mateřská škola
de Ceita, Janet Klaudie; Sibilla, Luboš; Struhala, Karel
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace pro novostavbu mateřské školy. Budova je rozdělena na dvě části. V první části jsou navrženy 2 samostatné třídy, každá s kapacitou 24 dětí, zázemí pro učitele a v druhé části budovy učebny pro výuku menších kroužků. V první části budovy je pro potřeby školky navržena kuchyně. Objekt má dvě nadzemní podlaží a suterén. Obvodové nosné zdivo taktéž i vnitřní je navrženo ze systému SENDWIX, vápenopísčité cihly. Zateplení izolační vrstvou z minerální vlny a suterén je zateplen extrudovaným polystyrenem XPS. Stropy jsou z předpjatých stropních panelů SPIROLL. Zastřešení budovy plochou zelenou a na některých části střechy je pouze kacířek. Výkresová dokumentace potřebná pro realizaci mateřské školy je zpracována včetně pěti konstrukčních detailů. Výkresová část byla zpracována v počítačovém programu AutoCAD. Součástí práce je také požární, akustické, tepelně-technické řešení a osvětlení. The diploma thesis deals with elaboration of design documentation for the new building of the kindergarten. The building is divided into two parts. In the first part, two separate classes are designed, each with a capacity of 24 children, there are also teacher’s facilities, a logopedic counseling, and office. In the second part of the building there are classrooms for external activities. In the first part of the building, the kitchen is designed for the needs of the kindergarten. The building has two aboveground floors and a basement. Load-bearing walls are designed from SENDWIX, lime-cement bricks. Thermal insulation on walls above ground floor are a mineral wool and underground floor walls, as well as the plinth are insulated by extruded polystyrene XPS. The floors are made of pre-stressed concrete floor panels SPIROLL. The building has two types of roof: flat green roof and flat roof with stone aggregates. The drawing documentation necessary for the realization of the kindergarten is processed including five structural details. The drawing part was processed in the AutoCAD computer program. Part of the work is fire, acoustic, thermal-technical solution and daylighting. Keywords: mateřská škola; plochá zelena střecha; dřevohliníkové okna; předpjatý stropní panel; suterén; vápeno-písčité cihly SENDWIX; Kindergarten; flat green roof; wood-aluminum windows; pre-stressed ceiling panel; basements; lime-sand bricks SENDWIX Available in a digital repository NRGL
Mateřská škola

Diplomová práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace pro novostavbu mateřské školy. Budova je rozdělena na dvě části. V první části jsou navrženy 2 samostatné třídy, každá s kapacitou 24 ...

de Ceita, Janet Klaudie; Sibilla, Luboš; Struhala, Karel
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Hodnocení budovy formou energetického auditu
Blažek, Tomáš; Vyhlídalová, Karolína; Horák, Petr
2018 - Czech
Cílem této diplomové práce je zpracování energetického auditu v souladu s vyhláškou 480/2012 Sb. v platném znění. První část diplomové práce se zabývá historií a vývojem centrálního zásobování teplem, nastiňuje způsoby připojení předávacích stanic a poukazuje na výhody a nevýhody CZT. V druhé části je provedena analýza spotřeby energie posuzovaného energetického hospodářství pro původní a nový stav. Třetí část tvoří energetický audit. The aim of this master's thesis is elaborating energy audit within current notice 480/2012. The first part of master's thesis deals about history of distrit heating, methods of connection handover, advantages and disadvantages of district heating.The second part analyses consuption energy of assessing bulding. The third part is energy audit. Keywords: Centrální zásobování teplem; energetický audit; úspora energie; úsporná opatření; District heating; energy audit; energy saving; economic measures Available in a digital repository NRGL
Hodnocení budovy formou energetického auditu

Cílem této diplomové práce je zpracování energetického auditu v souladu s vyhláškou 480/2012 Sb. v platném znění. První část diplomové práce se zabývá historií a vývojem centrálního zásobování teplem, ...

Blažek, Tomáš; Vyhlídalová, Karolína; Horák, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Studium budičů anhydritových maltovin
Duda, Štěpán; Vavrušková,, Lenka; Gazdič, Dominik
2018 - Czech
Předkládaná diplomová práce se zabývá studiem budičů anhydritových maltovin. Teoretická část je věnována rešerši dostupné tuzemské a zahraniční literatury na dané téma. Pozornost je také věnována studiu dosavadního výzkumu na ústavu THD. V experimentální části je zpracován návrh potenciálních budičů hydratace na základě studia literatury a dle výsledků z dosavadního výzkumu na ústavu THD. Dále je navržena metodická koncepce práce. Následovalo zkoušení sledovaných technologických vlastností. Studium hydratačního procesu bylo zaznamenáno pomocí XRD analýzy a termické analýzy. Vyhodnocení dosažených výsledků bylo realizováno vzájemným porovnáním jednotlivých receptur. Presented diploma thesis is dealing with study of exciters of anhydrite binders. Theoretical part is dedicated to study of available domestic and foreign literature on a given topic. Attention is also paid to the study of the current research at the institute of THD. In the experimental part is developed a proposal of potential exciters of hydration on the basis of literature and according to the results of the research at the institute of THD. Next is proposed the methodological concept of the work. Testing of the monitored technological features follows. The study of the hydration process was recorded using XRD analysis and thermal analysis. Evaluation of the results was implemented by the mutual comparing of prepared recipes. Keywords: Anhydrit; budič hydratace; XRD analýza; termická analýza; Anhydrite; hydration exciter; XRD analysis; termal analysis Available in a digital repository NRGL
Studium budičů anhydritových maltovin

Předkládaná diplomová práce se zabývá studiem budičů anhydritových maltovin. Teoretická část je věnována rešerši dostupné tuzemské a zahraniční literatury na dané téma. Pozornost je také věnována ...

Duda, Štěpán; Vavrušková,, Lenka; Gazdič, Dominik
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Optimalizace topné soustavy v bytovém domě
Akrman, David; Počinková, Marcela; Topič, Jan
2018 - Czech
Diplomová práce řeší hydraulické vyregulování stávající otopné soustavy bytového domu. Jedná se o objekt osmi nadzemních podlaží o rozměrech 21,0 x 26,0 m. Soustava uceleně vytápí celý objekt bytového domu. Vytápění je ve většině bytu původní, řešeno litinovými otopnými tělesy. Zdroj tepla je CZT. Teoretická část je zaměřena na revitalizaci otopných soustav. This thesis solves hydraulic regulation existing heating system apartment building. It is a building of eight floors with dimensions of 21.0 x 26.0 m. The system se-amlessly heats the entire building residential building. Heating is the most original apartment, dealt with cast iron radiators. The heat source is CZT. The theoretical part is focused on the revitalization of heating systems. Keywords: Bytový dům; ústřední vytápění; vyvažovací zařízení; otopná tělesa; Boarding house; central heating; balancing equipment; radiators Available in a digital repository NRGL
Optimalizace topné soustavy v bytovém domě

Diplomová práce řeší hydraulické vyregulování stávající otopné soustavy bytového domu. Jedná se o objekt osmi nadzemních podlaží o rozměrech 21,0 x 26,0 m. Soustava uceleně vytápí celý objekt bytového ...

Akrman, David; Počinková, Marcela; Topič, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Zesílení nosných částí výrobní haly
Čížová, Kateřina; Pinkas, Karel; Klusáček, Ladislav
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá zesílením nosných částí výrobní haly v Drásově. V první části je řešena stávající únosnost konstrukce. Dalším krokem je návrh variant zesílení nevyhovujících sloupů a krátké konzoly. Sloupy a krátká konzola jsou zesíleny předpínacími lany monostrand. Závěrem práce je provedeno ověření únosnosti zesílené konstrukce. The diploma thesis deals with the strenghtening of the supporting parts of the production hall in Drásov. In the first part the existing load bearing capacity of the structure is solved. The next step is to design of strenghtening variants for nonconforming columns and short corbel. Columns and short corbel are strenghtening with monostrand. At the end of the thesis, verification of the load bearing capacity of the strenghtening structure is performed. Keywords: stávající konstrukce; sloup; interakční diagram; krátká konzola; jeřábová dráha; model náhradní příhradoviny; předpětí; zesílení; předpínací lana; posouzení; existing construction; column; interaction diagram; short corbel; crane runway; strut-and-tie model; prestress; strenghtening; prestressing strands; assessment Available in a digital repository NRGL
Zesílení nosných částí výrobní haly

Diplomová práce se zabývá zesílením nosných částí výrobní haly v Drásově. V první části je řešena stávající únosnost konstrukce. Dalším krokem je návrh variant zesílení nevyhovujících sloupů a krátké ...

Čížová, Kateřina; Pinkas, Karel; Klusáček, Ladislav
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Ekonomické posouzení dopravní situace
Doležel, Robin; Matuszková, Radka; Korytárová, Jana
2018 - Czech
Diplomová práce se zabývá modelováním a následným ekonomickým posouzením dopravní situace konkrétní křižovatky, při uplatnění pravidla o odbočení vpravo na červený světelný signál. Práce je rozdělena na část teoretickou, která popisuje pravidlo odbočení, obecný postup vytváření dopravní mikrosimulace a metodiku hodnocení ekonomické efektivnosti dle ŘSD. V Části praktické je zájmová oblast popsána a v programu Aimsun vytvořena mikrosimulace stávající a návrhové varianty. Výstupy z programu Aimsun jsou dále porovnány a ekonomicky vyhodnoceny. The diploma thesis deals with modeling and subsequent economic assessment of the traffic situation of a particular intersection, applying the rule of right turn on red light signal. The thesis is divided into a theoretical part, which describes the rule, the general procedure of creating transport microsimulation and the methodology of the evaluation of economic efficiency according to ŘSD. In practical part the interest area is described and microsimulation of existing and design variants was created in Aimsun. The Aimsun outputs are further compared and economically evaluated. Keywords: mikrosimulace; Aimsun; ekonomická analýza; dopravní nehoda; křižovatka; microsimulation; Aimsun; economic analysis; traffic accident; intersection Available in a digital repository NRGL
Ekonomické posouzení dopravní situace

Diplomová práce se zabývá modelováním a následným ekonomickým posouzením dopravní situace konkrétní křižovatky, při uplatnění pravidla o odbočení vpravo na červený světelný signál. Práce je rozdělena ...

Doležel, Robin; Matuszková, Radka; Korytárová, Jana
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Studium efektu přídavku celulózových vláken na vybrané vlastnosti betonu
Blaha, Lukáš; Hela, Rudolf; Bodnárová, Lenka
2018 - Czech
Tato diplomová práce popisuje chování betonů s celulózovými vlákny. V teoretické části jsou popsány základní informace o celulózových vláknech, způsobech jejich výroby, vlastnostech a možnostech použití v betonu. Na základě rešerší z odborné literatury je popsán vliv vysokých teplot na mechanické a fyzikální vlastnosti betonu s celulózovými vlákny a také porovnání s ostatními vlákny používanými do betonu. Dále jsou uvedeny informace o konkrétních celulózových vláknech a jejich použití. V experimentální části diplomové práce jsou navrženy receptury betonu s celulózovými vlákny CHRYSO a GREENCEL. Byl zkoumán vliv přídavku různých typů celulózových vláken na vlastnosti betonu v čerstvém a zatvrdlém stavu. Byl sledován vliv vysokých teplot 600 °C a 800 °C na pevnost betonu s celulózovými vlákny na objemovou hmotnost, deformace a vizuální změny. Dále byla sledována odolnost celulózových vláken sledováním vývoje pH prostředí (od pH 4 do pH 12) při dlouhodobém uložení různých typů celulózových vláken v těchto prostředí. This dissertation desribes the behavior of cellulose fiber reinforced concrete. In the theoretical section one can find basic information on cellulose fiber and its methods of production and usage in concrete structures. One can find the information about the effect of high temperature on the mechanical and physical attributes of cellulose fiber reinforced concrete, and also a comparison with other fibers used in concrete based on the research done using scientific literature. Furthermore the details about particular cellulose fibers are provided. In the experimental section the formulas for CHRYSO and GREENCEL concrete are designed. The influence of the addition of various types of cellulose fibers into both liquid and solid states of concrete was researched. Tests were also done on the effect of high temperatures (600 °C and 800 °C) on the firmness and densitiy of concrete, its deformations and visual changes. Furthermore, the resistance of cellulose fibers was monitored by monitoring the development of the pH environment (from pH 4 to pH 12) with long-term deposition of different types of cellulose fibers in these environments. Keywords: Beton; celulózová vlákna; deformace; vysoká teplota; změna pH roztoků s celulózovými vlákny; změna fyzikálních a mechanických vlastností; Concrete; cellulose fiber; deformations; high temperature; changing pH of solutions with cellulose fibers; change of physical and mechanical properties Available in a digital repository NRGL
Studium efektu přídavku celulózových vláken na vybrané vlastnosti betonu

Tato diplomová práce popisuje chování betonů s celulózovými vlákny. V teoretické části jsou popsány základní informace o celulózových vláknech, způsobech jejich výroby, vlastnostech a možnostech ...

Blaha, Lukáš; Hela, Rudolf; Bodnárová, Lenka
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Návrh úprav zhlaví žst. Maloměřice
Bětík, Václav; Rotschein, Petr; Plášek, Otto
2018 - Czech
Cílem této diplomové práce je navrhnout zapojení vjezdové skupiny třídícího nádraží železniční stanice Maloměřice, a to včetně napojení na spojky do traťových kolejí ve směru odbočení Hády a železniční stanice Královo Pole, a současně navrhnout připojení traťových kolejí č. 1A a 2A ze směru odbočení Židenice. Součástí práce je návrh nezbytné úpravy železničního spodku a návrh postupu výstavby. Target of this diploma thesis is to propose connection of receiving yard of classification yard railway station Maloměřice including essential joint crossover into the line tracks in front junction Hády and junction station Královo Pole and also propose connection of line tracks n. 1A and 2A in the front junction Židenice. Part of the thesis is renewal of stations substructure and technological workflow proposal. Keywords: železniční stanice; zhlaví; železniční spodek; železniční svršek; křižovatková výhybka; vjezdová skupina; třídící nádraží; train station; station head; substructure; superstructure; slip swich; receiving yard; classification yard Available in a digital repository NRGL
Návrh úprav zhlaví žst. Maloměřice

Cílem této diplomové práce je navrhnout zapojení vjezdové skupiny třídícího nádraží železniční stanice Maloměřice, a to včetně napojení na spojky do traťových kolejí ve směru odbočení Hády ...

Bětík, Václav; Rotschein, Petr; Plášek, Otto
Vysoké učení technické v Brně, 2018

Novostavba hotelu u Přehrady
Černý, Dávid; Nováková, Eva; Kolář, Radim
2018 - Czech
Předmětem diplomové práce je vypracování architektonické studie a projektu pro provádění stavby pro novostavbu hotela ve městě Brno městské části Kníničky, blízko přehrady v rekreační oblasti. Hotel bude sloužit pro přechodné ubytování 64 osob v jedno-, dvou- a čtyřlůžkových pokojích. V budově se dále budou nacházet školící místnosti, kanceláře, zasedací místnost, kavárna, obchod s potravinami a restaurace s kuchyní. Parkování je navrženo ve dvou hromadných garážích a dodatečné venkovní stání jsou i před hotelem. Konstrukčně se bude jednat o monolitickou skeletovou stavbu s podélnými průvlaky a s příčným ztužením. Obvodové stěny bude tvořit pórobetonové zdivo s kontaktním zateplovacím systémem ETICS (materiál minerální vlna), stropy budou monolitické železobetonové a střecha plochá vegetační, respektive se štěrkovým posypem v 5NP. Založení bude na železobetonových základových pasech s rozšířením do patek pod sloupy a podepřením těchto patek pilotami u více namáhaných sloupů. Hotel je situován do poměrně strmého svahu, výškové řešení je teda různé a součástí projektu jsou i terénní úpravy. Projekt pro provádění stavby byl zpracován v programu AutoCAD 2017, studie a vizualizace pomocí programů SketchUp 2015, LayOut 2015 a Lumion 5. The subject of this diploma thesis was to process the study and the design documentation for a newly built hotel in Brno, in city district “Kníničky” near the artificial dam “Přehrada” in a rest area. The hotel will serve as temporary accommodation for up to 64 hotel guests in single, double and four bed rooms. The object also contains training rooms, offices, a meeting room, a café, a small grocery store and a restaurant with kitchen. Parking is possible in one of the two mass garages and there is an outdoor parking possibility in front of the hotel too. The building has a cast-in-place concrete frame with longitudinal beams and sway bracings. The external wall consists of aerated concrete bricks with contact thermal insulation system ETICS (insulation material mineral wool), the ceilings will be cast-in-place reinforced concrete ceilings and the roof flat green roof or flat roof with gravel on it above the 5th floor. The foundation construction consists of reinforced concrete foundation strips, which expand to foundation pads under the load-bearing columns and will be supported by piled foundations under the most exposed elements. As long as the hotel is situated into a fairly steep slope, the vertical alignment of some building parts is various so part of the project is the design of landscaping works. Design documentation was processed using the program AutoCAD 2017, the study and the visualization using both SketchUp 2015, LayOut 2015 and Lumion 5. Keywords: hotel; novostavba; pětipodlažní; podsklepený; monolitický skelet; piloty; hromadné garáže; vegetační střecha; střecha se štěrkovým posypem; opěrné zdi; ve svahu; bezbariérový vstup; kontaktní zateplení; minerální vlna; asfaltová hydroizolace; vápenopísek; pórobeton; hotel; five floor; with basement; cast-in-place concrete frame; piled foundations; mass garage; green roof; roof with gravel on it; masonry wall; steep slope; wheelchair access entrance; contact thermal insulation; mineral wool; asphalt insulation; sand-lime bricks; aerated concrete bricks Available in a digital repository NRGL
Novostavba hotelu u Přehrady

Předmětem diplomové práce je vypracování architektonické studie a projektu pro provádění stavby pro novostavbu hotela ve městě Brno městské části Kníničky, blízko přehrady v rekreační oblasti. Hotel ...

Černý, Dávid; Nováková, Eva; Kolář, Radim
Vysoké učení technické v Brně, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases