Number of found documents: 50029
Published from to

Vliv popílků s obsahem produktů po denitrifikaci spalin na korozi kovových částí technologických celků
Řezanina, Marek; Tkacz, Jakub; Opravil, Tomáš
2017 - Czech
Bakalářská práce se zabývá vlivem popílku s obsahem reziduí po denitrifikaci spalin metodou SNCR. Při použití metody SNCR zůstávají v pevných produktech spalování amonné soli a hydrogen soli, jde především o hydrogen síran amonný. Tato látka je sama o sobě korozivní, do roztoku uvolňuje amonné ionty a při pH vyšším než 9 začne uvolňovat plynný amoniak. Protože se popílek zpracovává, dopravuje, nebo se z něj přídavkem vápna vyrábí tzv. stabilizát, je třeba zamyslet se nad korozí zařízení, ve kterých tyto procesy probíhají. Cílem této bakalářské práce je posoudit míru koroze různých typů ocelí ve výše popsaném korozivním prostředí. This thesis deals with the influence of fly ash containing residues of flue gas denitrification after SNCR method. There are remains of ammonium compounds and bicarbonate compoudns, especially the hydrogen ammonium sulphate in solid combustion products, when using the SNCR method. This substance itself is corrosive, and it releases ammonium ions to the solution and releases an ammonia gas in case the pH is higher than 9. Because the fly ash gets processed, transported, and if you add lime it also produces the so called stabilizate. it is necessary to think about the corrosion of equipment in which these processes take place. The aim of this thesis is to assess the degree of corrosion of various types of steel in corrosive environments described above. Keywords: Popílky; denitrifikační metody; koroze; ocel; tuhá paliva; spalování; tuhé zbytky; Ash; deNOx methods; corrosion; steel; solid fuel; combustion; solid residues Available in a digital repository NRGL
Vliv popílků s obsahem produktů po denitrifikaci spalin na korozi kovových částí technologických celků

Bakalářská práce se zabývá vlivem popílku s obsahem reziduí po denitrifikaci spalin metodou SNCR. Při použití metody SNCR zůstávají v pevných produktech spalování amonné soli a hydrogen soli, jde ...

Řezanina, Marek; Tkacz, Jakub; Opravil, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Technologie přípravy hlubokých struktur v submikronovém rozlišení
Matějka, Milan; Kuřitka,, Ivo; Mgr. Petr Klapetek Ph.D; Kolařík, Vladimír
2017 - Czech
Disertační práce je zaměřena na výzkum a vývoj v oblasti vytváření mikrostruktur technologií elektronové litografie. V úvodní části je provedena rozsáhlá studie technologie elektronové litografie z pohledu fyzikálních principů, strategie zápisu a záznamových materiálů. Následuje popis fyzikálního principu metod leptání pro přenos reliéfních struktur do podložek nebo jejich prohlubování. Vlastní práce se zabývá inovativními postupy při modelování, simulaci, datové přípravě a optimalizaci technologických postupů. Přináší nové možnosti záznamu hlubokých binárních i víceúrovňových mikrostruktur pomocí elektronové litografie a metod plazmatického a reaktivního iontové leptání. Zkušenosti a znalosti z oblastí mikrolitografie a plazmatického i mokrého anizotropního leptání křemíku byly zužitkovány při návrhu procesu výroby nano strukturovaných membrán. Následovalo praktické ověření a optimalizace realizačního procesu přípravy těchto membrán The dissertation thesis is focused on research and development in the field of microfabrication by the technology of electron beam lithography. In the first part of this work, the extensive study is conducted in the field of technology of electron beam lithography in terms of physical principles, writing strategies and resist materials. This is followed with description of physical principles of etching for the transfer of relief structures into substrates. The thesis describes innovative techniques in modelling, simulation, data preparation and optimization of manufacturing technology. It brings new possibilities to record deep binary or multilevel microstructures using electron beam lithography, plasma and reactive ion etching technology. Experience and knowledge in the large area of microlithography, plasma and anisotropic wet-etching of silicon have been capitalized to the design process of manufacturing of nano-patterned membranes. It was followed with practical verification and optimization of the microfabrication process. Keywords: Elektronová litografie (EBL); 3D litografie; mikro¬technologie; mikro¬výroba; mikro-struktury; MEMS; datová příprava; simulace jevu blízkosti (PES); korekce jevu blízkosti (PEC); leptání křemíku; plasmatické procesy; Electron beam lithography (EBL); 3D lithography; microtechnology; microfabrication; microstructures; MEMS; data preparation; proximity effect simulation (PES); proximity effect correction (PEC); silicon etching; plasma processes Available in a digital repository NRGL
Technologie přípravy hlubokých struktur v submikronovém rozlišení

Disertační práce je zaměřena na výzkum a vývoj v oblasti vytváření mikrostruktur technologií elektronové litografie. V úvodní části je provedena rozsáhlá studie technologie elektronové litografie z ...

Matějka, Milan; Kuřitka,, Ivo; Mgr. Petr Klapetek Ph.D; Kolařík, Vladimír
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Mikrosenzory plynů založené na samouspořádaných 3D nanovrstvách oxidů kovů
Pytlíček, Zdeněk; Husák, Miroslav; Kolařík, Vladimír; Prášek, Jan
2017 - Czech
Tato disertační práce se zabývá vývojem a výrobou mikrosenzorů plynů s využitím nové trojrozměrné (3D) nanostrukturované polovodivé vrstvy z oxidů kovů, která efektivně využívá výhod anorganických materiálů připravených snadno dostupnými elektrochemickými výrobními technikami bez použití litografie. Citlivá vrstva je vytvořena anodizací kovové dvojvrstvy Al/Nb naprášené na SiO2/Si substrátu skrze masku z porézní anodizované aluminy. Běžně se skládá z 200 nm tlusté vrstvy NbO2 propojující pole k ní kolmo orientovaných a prostorově oddělených Nb2O5 nanosloupků o šířce 50 nm, délce až 900 nm a celkovým počtem přibližně 8109 sloupkůcm-2. Nanosloupky fungují jako polovodivé nanokanálky jejichž rezistivita je vysoce citlivá na reakce probíhající na povrchu a rozhraní vrstvy. V rámci nového uspořádání senzoru byly na povrchu pole nanosloupků připraveny Pt nebo Au strukturované elektrody realizované pomocí běžných mikrotechnologických nebo elektrochemických depozičních technik, následované selektivním odleptáním vrstvy aluminy. Pro charakterizaci detekčních schopností byla struktura senzoru upevněna do standardního pouzdra TO-8 a elektricky propojena s využitím techniky drátového kontaktování. Elektrické charakterizace 3D nanovrstvy z oxidů niobu odhalily asymetrickou závislost vodivosti způsobenou Schottkyho bariérou vzniklou na rozhraní Pt/Nb2O5 nebo Au/Nb2O5. Při detekci vodíku a amoniaku byl zkoumán vliv struktury a složení citlivé vrstvy na elektrické a detekční schopnosti se zaměřením na citlivost, selektivitu, detekční limity a rychlost odezvy/zotavení. Rychlá a intenzivní odezva na H2 potvrdila potenciál využití 3D nanovrstvy z oxidů niobu jako citlivé vrstvy pro senzorické aplikace. Na počítači provedené mikrofluidní simulace difuze plynů do 3D nanovrstvy předpovídají možnost značného zlepšení detekčních schopností použitím perforované horní elektrody, a to optimalizací morfologie vrstvy, úpravou krystalické struktury a vhodnou úpravou návrhu elektrody. Předběžné experimenty prokázaly, že i další 3D nanovrstvy připravené z kovových dvojvrstev jako Al/W mají vysokou perspektivu při využití v pokročilých senzorických aplikacích. Techniky a materiály využité v této práci jsou vhodné pro vývoj technologicky jednoduchého, ekonomického a pro životní prostředí ohleduplného řešení mikro- a nanozařízení, kde použití definovaných nanokanálků pro nosiče náboje a povrchové reakce může přinést značné výhody. This dissertation concerns the development, fabrication and integration in a gas sensing microdevice of a novel 3-dimensional (3D) nanostructured metal-oxide semiconducting film that effectively merges the benefits of inorganic nanomaterials with the simplicity offered by non-lithographic electrochemistry-based preparation techniques. The film is synthesized via the porous-anodic-alumina-assisted anodizing of an Al/Nb metal bilayer sputter-deposited on a SiO2/Si substrate and is basically composed of a 200 nm thick NbO2 layer holding an array of upright-standing spatially separated Nb2O5 nanocolumns, being 50 nm wide, up to 900 nm long and of 8109 cm2 population density. The nanocolumns work as semiconducting nano-channels, whose resistivity is greatly impacted by the surface and interface reactions. Either Pt or Au patterned electrodes are prepared on the top of the nanocolumn array using an innovative sensor design realized by means of microfabrication technology or via a direct original point electrodeposition technique, followed by selective dissolution of the alumina overlayer. For gas-sensing tests the film is mounted on a standard TO-8 package using the wire-bonding technique. Electrical characterization of the 3D niobium-oxide nanofilm reveals asymmetric electron transport properties due to a Schottky barrier that forms at the Au/Nb2O5 or Pt/Nb2O5 interface. Effects of the active film morphology, structure and composition on the electrical and gas-sensing performance focusing on sensitivity, selectivity, detection limits and response/recovery rates are explored in experimental detection of hydrogen gas and ammonia. The fast and intensive response to H2 confirms the potential of the 3D niobium-oxide nanofilm as highly appropriate active layer for sensing application. A computer-aided microfluidics simulation of gas diffusion in the 3D nanofilm predicts a possibility to substantially improve the gas-sensing performance through the formation of a perforated top electrode, optimizing the film morphology, altering the crystal structure and by introducing certain innovations in the electrode design. Preliminary experiments show that a 3D nanofilm synthesized from an alternative Al/W metal bilayer is another promising candidate for advanced sensor applications. The techniques and materials employed in this work are advantageous for developing technically simple, cost-effective and environmentally friendly solutions for practical micro- and nanodevices, where the well-defined nano-channels for charge carriers and surface reactions may bring unprecedented benefits. Keywords: Anodizace; porézní anodizovaná alumina; polovodivé oxidy kovů; Nb2O5; 3D nanovrstva; senzor plynů; mikroobrábění; modelování; mikrofluidika; vodík; Anodizing; Porous Anodic Alumina; Semiconductor Metal Oxides; Nb2O5; 3D Nanofilm; Gas Sensor; Microfabrication; Modeling; Microfluidics; Hydrogen Available in a digital repository NRGL
Mikrosenzory plynů založené na samouspořádaných 3D nanovrstvách oxidů kovů

Tato disertační práce se zabývá vývojem a výrobou mikrosenzorů plynů s využitím nové trojrozměrné (3D) nanostrukturované polovodivé vrstvy z oxidů kovů, která efektivně využívá výhod anorganických ...

Pytlíček, Zdeněk; Husák, Miroslav; Kolařík, Vladimír; Prášek, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Návrh turbíny do kombinovaného cyklu
Veselý, Petr; Kracík, Petr; Fiedler, Jan
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá parní turbínou v kombinovaném cyklu. Práce obsahuje čtyři základní části. Na začátku je popsána historie paroplynových oběhů. Druhá část se věnuje výpočtům spalinového kotle. Předposlední část se zabývá výpočty parametrů parní turbíny a výpočtem přetlakového lopatkování. A poslední část obsahuje výkon turbíny a její účinnosti. The topic of thesis is condensing turbine in gas-steam cycle, which can be divided into four basic parts. A history of gas-steam cycle is described in the beginning. Second part is all about calculation of heat recovery steam generator. Penultimate section deals with calculations of steam turbine parameters and reaction blading type. Last part contains electric power and steam turbine efficiency. Keywords: Kotel na odpadní teplo; HRSG; dvoutlakový; kondenzační turbína; kombinovaný cyklus; parní turbína.; Heat recovery steam generator; HRSG; two pressure levels; condensing turbine; gas–steam cycle; steam turbine. Available in a digital repository NRGL
Návrh turbíny do kombinovaného cyklu

Diplomová práce se zabývá parní turbínou v kombinovaném cyklu. Práce obsahuje čtyři základní části. Na začátku je popsána historie paroplynových oběhů. Druhá část se věnuje výpočtům spalinového kotle. ...

Veselý, Petr; Kracík, Petr; Fiedler, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Podnikatelský plan pro založení cateringové firmy
Byrtusová, Lucie; Krejčí, Nataly Asfourova -; Kučerová, Vladimíra
2017 - Czech
Práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení cateringové společnosti. V teoretické části jsou popsána teoretická východiska, která jsou dále využity k vypracování podnikatelského záměru. V praktické části je provedena analýza současné situace na trhu, podnikatelský plán a finanční plán The thesis deals with the elaboration of a business plan for setting up a catering company. In the theoretical part is described the theoretical starting points, which is further used to develop the business plan. The practical part is an analysis of the current market situation, business plan and financial plan. Keywords: Catering; podnik; SLEPT; SWOT; Porterův model; podnikatelský plán; finanční plán; rozvaha; výkaz zisků a ztrát; CashFlow; Catering; Enterprise; SLEPT; SWOT; Porter model; Business Plan; financial plan; balance sheet; profit and loss; CashFlow Available in a digital repository NRGL
Podnikatelský plan pro založení cateringové firmy

Práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení cateringové společnosti. V teoretické části jsou popsána teoretická východiska, která jsou dále využity k vypracování podnikatelského ...

Byrtusová, Lucie; Krejčí, Nataly Asfourova -; Kučerová, Vladimíra
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Návrhy na zlepšení služeb - Plavecká škola Třebíč
Bártová, Radka; Botek, Ladislav; Luňáček, Jiří
2017 - Czech
Cílem diplomové práce je návrh změn, které zefektivní fungování plavecké školy. Na základě analýz vnitřního a vnějšího prostředí jsou identifikovány klíčové faktory ovlivňující hospodaření, odhaleny slabé stránky v řídících procesech a formulovány návrhy a doporučení pro změnu. The aim of the thesis is a proposal of changes making the swimming school operation more effective. On the basis of the Internal Environmental Analysis and External Environmental Analysis are specified the key factors influencing the money management, revealed the weak points in the managerial processes and formulated proposals and recommendations for improvement. Keywords: ANALÝZA FIRMY; ANALÝZA SWOT; MARKETINGOVÝ MIX; OKOLÍ PODNIKU; ANALÝZA 7S; ANALYSIS OF THE COMPANY; SWOT ANALYSIS; MARKETING MIX; ENVIROMENT OF FIRM; SYSTEM 7S Available in a digital repository NRGL
Návrhy na zlepšení služeb - Plavecká škola Třebíč

Cílem diplomové práce je návrh změn, které zefektivní fungování plavecké školy. Na základě analýz vnitřního a vnějšího prostředí jsou identifikovány klíčové faktory ovlivňující hospodaření, odhaleny ...

Bártová, Radka; Botek, Ladislav; Luňáček, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Slaďování pracovního a osobního života pracovníků
Šauerová, Martina; Bazgerová, Daniela; Konečný, Štěpán
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá tématem slaďování pracovního a osobního života ve vybrané společnosti. Práce je rozdělena do tří části – na teoretickou, analytickou a závěrečnou část. Teoretická část vysvětluje atraktivitu a důležitost tohoto tématu, popisuje jednotlivé nástroje umožňující slazení profesního a osobního života a zároveň poukazuje na možné komplikace jednotlivých přístupů, a to jak z pohledu zaměstnavatele, tak i zaměstnance. Analytická část zkoumá a následně vyhodnocuje současný stav vybrané firmy. V závěrečné části jsou pak na základě teoretických znalostí a zjištěných výsledků navržena opatření, která by měla vést k lepšímu skloubení práce a osobního života zaměstnanců ve vybrané společnosti. Diploma thesis is deal with the topic of work-life balance in the chosen company. The thesis is divided into three parts – theorethical, analytical and final part. The theorethical part explains atractivity and importance of this topic and describes individual approaches allowing work-life balance and concurrently indicate possible problems of different approaches from the perspective of the employer and the employees. The analytical part examines and evaluate the currect status of chosen company. In the final part are suggested measures based on theoretical knowledge and findings which should lead to a better balance between work and personal lives of employees in a chosen company. Keywords: Slaďování pracovního a osobního života; flexibilní formy práce; spokojenost zaměstnanců; personální řízení; zaměstnavatel; Work-life balance; flexible forms of working; satisfaction of employees; human resources; employer Available in a digital repository NRGL
Slaďování pracovního a osobního života pracovníků

Diplomová práce se zabývá tématem slaďování pracovního a osobního života ve vybrané společnosti. Práce je rozdělena do tří části – na teoretickou, analytickou a závěrečnou část. Teoretická část ...

Šauerová, Martina; Bazgerová, Daniela; Konečný, Štěpán
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod
Holländerová, Petra; Mazanec, Jaroslav; Hanušová, Helena
2017 - Czech
The diploma thesis is focused on the analysis of the selected business subject Oknoplast Slovakia, s. r.o. On the basis of the analyzed analytical methods of the internal and external environment of the company, the overall situation of the company is evaluated. The Králičkov Quick Test evaluates the financial situation of the company. At the end of the thesis there are suggestions to improve the current situation. Diplomová práca je zameraná na analýzu vybraného podnikateľského subjektu Oknoplast Slovensko, s. r.o. Na základe skúmaných analytických metód vnútorného a vonkajšieho prostredia podniku je zhodnotená celková situácia podniku. Pomocou Králičkovho Quick testu je zhodnotená finančná situácia podniku. V závere práce sú uvedené návrhy na zlepšenie momentálnej situácie. Keywords: Analýza podniku; PESTLE analýza; Porterov model piatich konkurenčných síl; model 7S; Kraličkov Quick test; SWOT analýza.; Analysis of the company; PESTLE analysis; Porter´s five forces model; model 7S; Kralicek Quick test; SWOT analysis. Available in a digital repository NRGL
Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod

The diploma thesis is focused on the analysis of the selected business subject Oknoplast Slovakia, s. r.o. On the basis of the analyzed analytical methods of the internal and external environment of ...

Holländerová, Petra; Mazanec, Jaroslav; Hanušová, Helena
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Reporting vybrané firmy
Kratochvilová, Alena; Riesner, Josef; Hanušová, Helena
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá otázkou reportingu ve firmě. Prostřednictvím hluboké analýzy vnitřního a vnějšího okolí se snaží nalézt a definovat potřeby firmy, tak aby bylo možno stanovit ideální podobu podnikových reportů. Teoretická část popisuje, co je reporting, k čemu slouží a jaké obecné důvody jsou pro jeho sestavování. V praktické části se snažím nalézt důvody pro sestavování reportů v dané společnosti a v návrhu řešení definuji podobu podnikových reportů. Závěr práce hodnotí splnění cíle. This diploma thesis deals with the issue of reporting in a company. Through a deep analysis of internal and external environment, it seeks to identify and define the company's needs in order to determine the ideal form of business reports. The theoretical part describes what reporting is, what it serves and what general reasons there are for its compilation. In the practical part, I try to find the reasons for compiling reports in the company and define the form of business reports in the drafting solution. The conclusion of this thesis evaluates its goal achievement. Keywords: analýza; data; informace; plán; postup; report; řízení; společnost; systém; ukazatel; analysis; data; information; plan; procedure; report; management; company; system; indicator Available in a digital repository NRGL
Reporting vybrané firmy

Diplomová práce se zabývá otázkou reportingu ve firmě. Prostřednictvím hluboké analýzy vnitřního a vnějšího okolí se snaží nalézt a definovat potřeby firmy, tak aby bylo možno stanovit ideální podobu ...

Kratochvilová, Alena; Riesner, Josef; Hanušová, Helena
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Stanovení hodnoty stavebního závodu
Bahenský, Miloš; doc.Ing.Bohumil Puchýř, CSc.; Kocmanová, Alena
2017 - Czech
Cílem diplomové práce je stanovení tržní hodnoty společnosti XY, a.s., která se zabývá stavební produkcí. Hodnota společnosti bude stanovena k 1. 1. 2016. Ke stanovení hodnoty společnosti XY, a.s., budou využity dvě výnosové metody, a to metoda diskontovaných peněžních toků a metoda kapitalizovaných čistých výnosů v paušální variantě, jako metoda doplňková bude stanovena metoda účetní na principu historických cen. Jedna z nich bude vybrána jako výsledné ocenění. The aim of the master´s thesis is to determine the market value of XY, plc., which deals with construction production. The company's value will be set at 1. 1. 2016. In order to determine the value of XY, plc., two income methods will be used, namely the discounted cash flow method and the direct capitalization method, the method of accounting for historical prices (book value) will be set as an additional method. One of them will be selected as a final value of the company. Keywords: Stavební závod; Hodnota závodu; Strategická analýza; Finanční analýza; Výnosové metody ocenění.; Construction company; Value of the company; Strategic analysis; Financial analysis; Income valuation methods. Available in a digital repository NRGL
Stanovení hodnoty stavebního závodu

Cílem diplomové práce je stanovení tržní hodnoty společnosti XY, a.s., která se zabývá stavební produkcí. Hodnota společnosti bude stanovena k 1. 1. 2016. Ke stanovení hodnoty společnosti XY, a.s., ...

Bahenský, Miloš; doc.Ing.Bohumil Puchýř, CSc.; Kocmanová, Alena
Vysoké učení technické v Brně, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases