Number of found documents: 50106
Published from to

Vliv popílků s obsahem produktů po denitrifikaci spalin na korozi kovových částí technologických celků
Řezanina, Marek; Tkacz, Jakub; Opravil, Tomáš
2017 - Czech
Bakalářská práce se zabývá vlivem popílku s obsahem reziduí po denitrifikaci spalin metodou SNCR. Při použití metody SNCR zůstávají v pevných produktech spalování amonné soli a hydrogen soli, jde především o hydrogen síran amonný. Tato látka je sama o sobě korozivní, do roztoku uvolňuje amonné ionty a při pH vyšším než 9 začne uvolňovat plynný amoniak. Protože se popílek zpracovává, dopravuje, nebo se z něj přídavkem vápna vyrábí tzv. stabilizát, je třeba zamyslet se nad korozí zařízení, ve kterých tyto procesy probíhají. Cílem této bakalářské práce je posoudit míru koroze různých typů ocelí ve výše popsaném korozivním prostředí. This thesis deals with the influence of fly ash containing residues of flue gas denitrification after SNCR method. There are remains of ammonium compounds and bicarbonate compoudns, especially the hydrogen ammonium sulphate in solid combustion products, when using the SNCR method. This substance itself is corrosive, and it releases ammonium ions to the solution and releases an ammonia gas in case the pH is higher than 9. Because the fly ash gets processed, transported, and if you add lime it also produces the so called stabilizate. it is necessary to think about the corrosion of equipment in which these processes take place. The aim of this thesis is to assess the degree of corrosion of various types of steel in corrosive environments described above. Keywords: Popílky; denitrifikační metody; koroze; ocel; tuhá paliva; spalování; tuhé zbytky; Ash; deNOx methods; corrosion; steel; solid fuel; combustion; solid residues Available in a digital repository NRGL
Vliv popílků s obsahem produktů po denitrifikaci spalin na korozi kovových částí technologických celků

Bakalářská práce se zabývá vlivem popílku s obsahem reziduí po denitrifikaci spalin metodou SNCR. Při použití metody SNCR zůstávají v pevných produktech spalování amonné soli a hydrogen soli, jde ...

Řezanina, Marek; Tkacz, Jakub; Opravil, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Technologie přípravy hlubokých struktur v submikronovém rozlišení
Matějka, Milan; Kuřitka,, Ivo; Mgr. Petr Klapetek Ph.D; Kolařík, Vladimír
2017 - Czech
Disertační práce je zaměřena na výzkum a vývoj v oblasti vytváření mikrostruktur technologií elektronové litografie. V úvodní části je provedena rozsáhlá studie technologie elektronové litografie z pohledu fyzikálních principů, strategie zápisu a záznamových materiálů. Následuje popis fyzikálního principu metod leptání pro přenos reliéfních struktur do podložek nebo jejich prohlubování. Vlastní práce se zabývá inovativními postupy při modelování, simulaci, datové přípravě a optimalizaci technologických postupů. Přináší nové možnosti záznamu hlubokých binárních i víceúrovňových mikrostruktur pomocí elektronové litografie a metod plazmatického a reaktivního iontové leptání. Zkušenosti a znalosti z oblastí mikrolitografie a plazmatického i mokrého anizotropního leptání křemíku byly zužitkovány při návrhu procesu výroby nano strukturovaných membrán. Následovalo praktické ověření a optimalizace realizačního procesu přípravy těchto membrán The dissertation thesis is focused on research and development in the field of microfabrication by the technology of electron beam lithography. In the first part of this work, the extensive study is conducted in the field of technology of electron beam lithography in terms of physical principles, writing strategies and resist materials. This is followed with description of physical principles of etching for the transfer of relief structures into substrates. The thesis describes innovative techniques in modelling, simulation, data preparation and optimization of manufacturing technology. It brings new possibilities to record deep binary or multilevel microstructures using electron beam lithography, plasma and reactive ion etching technology. Experience and knowledge in the large area of microlithography, plasma and anisotropic wet-etching of silicon have been capitalized to the design process of manufacturing of nano-patterned membranes. It was followed with practical verification and optimization of the microfabrication process. Keywords: Elektronová litografie (EBL); 3D litografie; mikro¬technologie; mikro¬výroba; mikro-struktury; MEMS; datová příprava; simulace jevu blízkosti (PES); korekce jevu blízkosti (PEC); leptání křemíku; plasmatické procesy; Electron beam lithography (EBL); 3D lithography; microtechnology; microfabrication; microstructures; MEMS; data preparation; proximity effect simulation (PES); proximity effect correction (PEC); silicon etching; plasma processes Available in a digital repository NRGL
Technologie přípravy hlubokých struktur v submikronovém rozlišení

Disertační práce je zaměřena na výzkum a vývoj v oblasti vytváření mikrostruktur technologií elektronové litografie. V úvodní části je provedena rozsáhlá studie technologie elektronové litografie z ...

Matějka, Milan; Kuřitka,, Ivo; Mgr. Petr Klapetek Ph.D; Kolařík, Vladimír
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Mikrosenzory plynů založené na samouspořádaných 3D nanovrstvách oxidů kovů
Pytlíček, Zdeněk; Husák, Miroslav; Kolařík, Vladimír; Prášek, Jan
2017 - Czech
Tato disertační práce se zabývá vývojem a výrobou mikrosenzorů plynů s využitím nové trojrozměrné (3D) nanostrukturované polovodivé vrstvy z oxidů kovů, která efektivně využívá výhod anorganických materiálů připravených snadno dostupnými elektrochemickými výrobními technikami bez použití litografie. Citlivá vrstva je vytvořena anodizací kovové dvojvrstvy Al/Nb naprášené na SiO2/Si substrátu skrze masku z porézní anodizované aluminy. Běžně se skládá z 200 nm tlusté vrstvy NbO2 propojující pole k ní kolmo orientovaných a prostorově oddělených Nb2O5 nanosloupků o šířce 50 nm, délce až 900 nm a celkovým počtem přibližně 8109 sloupkůcm-2. Nanosloupky fungují jako polovodivé nanokanálky jejichž rezistivita je vysoce citlivá na reakce probíhající na povrchu a rozhraní vrstvy. V rámci nového uspořádání senzoru byly na povrchu pole nanosloupků připraveny Pt nebo Au strukturované elektrody realizované pomocí běžných mikrotechnologických nebo elektrochemických depozičních technik, následované selektivním odleptáním vrstvy aluminy. Pro charakterizaci detekčních schopností byla struktura senzoru upevněna do standardního pouzdra TO-8 a elektricky propojena s využitím techniky drátového kontaktování. Elektrické charakterizace 3D nanovrstvy z oxidů niobu odhalily asymetrickou závislost vodivosti způsobenou Schottkyho bariérou vzniklou na rozhraní Pt/Nb2O5 nebo Au/Nb2O5. Při detekci vodíku a amoniaku byl zkoumán vliv struktury a složení citlivé vrstvy na elektrické a detekční schopnosti se zaměřením na citlivost, selektivitu, detekční limity a rychlost odezvy/zotavení. Rychlá a intenzivní odezva na H2 potvrdila potenciál využití 3D nanovrstvy z oxidů niobu jako citlivé vrstvy pro senzorické aplikace. Na počítači provedené mikrofluidní simulace difuze plynů do 3D nanovrstvy předpovídají možnost značného zlepšení detekčních schopností použitím perforované horní elektrody, a to optimalizací morfologie vrstvy, úpravou krystalické struktury a vhodnou úpravou návrhu elektrody. Předběžné experimenty prokázaly, že i další 3D nanovrstvy připravené z kovových dvojvrstev jako Al/W mají vysokou perspektivu při využití v pokročilých senzorických aplikacích. Techniky a materiály využité v této práci jsou vhodné pro vývoj technologicky jednoduchého, ekonomického a pro životní prostředí ohleduplného řešení mikro- a nanozařízení, kde použití definovaných nanokanálků pro nosiče náboje a povrchové reakce může přinést značné výhody. This dissertation concerns the development, fabrication and integration in a gas sensing microdevice of a novel 3-dimensional (3D) nanostructured metal-oxide semiconducting film that effectively merges the benefits of inorganic nanomaterials with the simplicity offered by non-lithographic electrochemistry-based preparation techniques. The film is synthesized via the porous-anodic-alumina-assisted anodizing of an Al/Nb metal bilayer sputter-deposited on a SiO2/Si substrate and is basically composed of a 200 nm thick NbO2 layer holding an array of upright-standing spatially separated Nb2O5 nanocolumns, being 50 nm wide, up to 900 nm long and of 8109 cm2 population density. The nanocolumns work as semiconducting nano-channels, whose resistivity is greatly impacted by the surface and interface reactions. Either Pt or Au patterned electrodes are prepared on the top of the nanocolumn array using an innovative sensor design realized by means of microfabrication technology or via a direct original point electrodeposition technique, followed by selective dissolution of the alumina overlayer. For gas-sensing tests the film is mounted on a standard TO-8 package using the wire-bonding technique. Electrical characterization of the 3D niobium-oxide nanofilm reveals asymmetric electron transport properties due to a Schottky barrier that forms at the Au/Nb2O5 or Pt/Nb2O5 interface. Effects of the active film morphology, structure and composition on the electrical and gas-sensing performance focusing on sensitivity, selectivity, detection limits and response/recovery rates are explored in experimental detection of hydrogen gas and ammonia. The fast and intensive response to H2 confirms the potential of the 3D niobium-oxide nanofilm as highly appropriate active layer for sensing application. A computer-aided microfluidics simulation of gas diffusion in the 3D nanofilm predicts a possibility to substantially improve the gas-sensing performance through the formation of a perforated top electrode, optimizing the film morphology, altering the crystal structure and by introducing certain innovations in the electrode design. Preliminary experiments show that a 3D nanofilm synthesized from an alternative Al/W metal bilayer is another promising candidate for advanced sensor applications. The techniques and materials employed in this work are advantageous for developing technically simple, cost-effective and environmentally friendly solutions for practical micro- and nanodevices, where the well-defined nano-channels for charge carriers and surface reactions may bring unprecedented benefits. Keywords: Anodizace; porézní anodizovaná alumina; polovodivé oxidy kovů; Nb2O5; 3D nanovrstva; senzor plynů; mikroobrábění; modelování; mikrofluidika; vodík; Anodizing; Porous Anodic Alumina; Semiconductor Metal Oxides; Nb2O5; 3D Nanofilm; Gas Sensor; Microfabrication; Modeling; Microfluidics; Hydrogen Available in a digital repository NRGL
Mikrosenzory plynů založené na samouspořádaných 3D nanovrstvách oxidů kovů

Tato disertační práce se zabývá vývojem a výrobou mikrosenzorů plynů s využitím nové trojrozměrné (3D) nanostrukturované polovodivé vrstvy z oxidů kovů, která efektivně využívá výhod anorganických ...

Pytlíček, Zdeněk; Husák, Miroslav; Kolařík, Vladimír; Prášek, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Provoz elektrizační soustavy s velkým počtem netočivých zdrojů elektrické energie
Dohnal, Martin; Drápela, Jiří; Radil, Lukáš
2017 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá simulováním různých provozních situací v síti s velkým počtem netočivých zdrojů elektrické energie se zaměřením zejména na frekvenční stabilitu. Netočivým zdrojem je každý zdroj elektrické energie, který dodává svůj výkon do sítě prostřednictvím výkonové elektroniky. V první části práce je popsána elektrizační soustava České republiky a její očekávaný budoucí vývoj. V další části je stručný popis v současné době nejběžnějších netočivých zdrojů elektrické energie. Třetí část se zabývá způsobem regulace frekvence v síti. Následující část práce popisuje vytvořené modely prvků elektrizační soustavy použité pro simulace v programu PSCAD. Předposlední část popisuje provedené simulace na modelu sítě s velkým počtem netočivých zdrojů, ve které se nachází i zdroje točivé. V poslední části jsou popsány simulace na modelu sítě složené pouze z netočivých zdrojů. This diploma thesis deals with the simulation of various operating situations in the network with many non-rotating power sources, especially focusing on frequency stability. Non-rotating power source is any source that delivers its power to the grid via power electronics. The first part of the thesis describes power system of the Czech Republic and its future development. In the next section, there is short description of today's most common non-rotating power sources. The third part deals with power regulation of the frequency in the grid. The following part describes the models of electrical circuit created for use in PSCAD simulations. The penultimate part describes simulations performed on a model of the network with many non-rotating power sources, which also includes rotating sources. The last part describes simulations performed on a model of the network that is composed of non-rotating power sources only. Keywords: netočivé zdroje; invertor; regulace frekvence; primární regulace; sekundární regulace; setrvačnost; modelování elektrizační soustavy; PSCAD; non-rotating sources; inverter; frequency regulation; primary regulation; secondary regulation; inertia; power system modelling; PSCAD Available in a digital repository NRGL
Provoz elektrizační soustavy s velkým počtem netočivých zdrojů elektrické energie

Tato diplomová práce se zabývá simulováním různých provozních situací v síti s velkým počtem netočivých zdrojů elektrické energie se zaměřením zejména na frekvenční stabilitu. Netočivým zdrojem je ...

Dohnal, Martin; Drápela, Jiří; Radil, Lukáš
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Fyzicky neklonovatelné funkce
Hegr, Vojtěch; Člupek, Vlastimil; Zeman, Václav
2017 - Czech
Tématem diplomové práce jsou fyzicky neklonovatelné funkce (FNF). Byly zadány následující cíle práce: provedení rešerše týkající se zadané problematiky, provedení rozboru vlastnosti FNF, volba vhodného typu FNF pro implementaci a následnou realizaci autentizačního kryptosystému využívajícího FNF. Na základě rešerše byl navržen systém na základě FNF kruhových oscilátorů. Následně bylo provedeno několik experimentů s úspěšnosti autentizace dosahující 81%. Kryptosystém lze zároveň použít k identifikaci zařízení. Dále byly diskutovány dosažené výsledky a navržena možná vylepšení kryptosystému. Mimo vlastního kryptosystému je přínosem práce také provedené srovnání existujících typů fyzicky neklonovatelných funkcí. The theme of the thesis is Physical Unclonable Functions (PUF). The following objectives were assigned: to provide a literature research concerning PUFs, to perform a property analysis to select appropriate type of PUF for implementation and to realize an authentication cryptosystem based on the chosen PUF. Based on the research, the cryptosystem was designed based on ring oscillator PUF. The proposed cryptosystem is tested in several scenarios with the maximal rate of successful authentication of 81%. The cryptosystem also allows to be used for device identification. Furthermore, the results were discussed and suitable improvements of design was proposed. Besides the cryptosystem itself, the thesis also introduced a unique comparison of existing types of PUFs. Keywords: fyzicky neklonovatelné funkce; FNF; lehká kryptografie; kryptosystém; autentizace; physical unclonable functions; PUF; lightweight cryptography; cryptosystem; authentication Available in a digital repository NRGL
Fyzicky neklonovatelné funkce

Tématem diplomové práce jsou fyzicky neklonovatelné funkce (FNF). Byly zadány následující cíle práce: provedení rešerše týkající se zadané problematiky, provedení rozboru vlastnosti FNF, volba ...

Hegr, Vojtěch; Člupek, Vlastimil; Zeman, Václav
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Pokročilé vrstevnaté keramické materiály s heterogenní mikrostrukturou pro balistické aplikace
Mařák, Vojtěch; Kachlík, Martin; Drdlík, Daniel
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá technologií přípravy vrstevnatých keramických materiálů (laminátů) s heterogenní mikrostrukturou obsahující Al2O3 jako matrici s přídavkem SiC. Pro přípravu těchto materiálů bylo zvoleno suché a mokré tvarování keramického prášku se slinováním v SPS (Spark Plasma Sintering). Vzhledem k cílům bakalářské práce se suchá cesta ukázala jako méně vhodná z důvodů obtížné přípravě laminární struktury a výrazného opotřebení grafitových forem použitých v SPS technologii. Nicméně získané informace o mechanických a fyzikálních vlastnostech vedly k návrhu složení keramické suspenze používané v metodě slip-casting při tvarování mokrou cestou. Jako optimální bylo zvoleno 5 obj. % SiC v Al2O3. Touto cestou byly připraveny keramické lamináty s ostrým rozhraním vrstev a opotřebení grafitových forem bylo minimalizováno. Připravené keramické vzorky dosáhli relativní hustoty až 99 % a tvrdosti až 20,7 GPa. Ze získaných poznatků vyplynula nutnost optimalizace technologie přípravy suspenzí pro vytvoření keramického materiálu vhodného pro balistické aplikace. This bachelor thesis deals with a preparation technology of layered ceramic materials (laminates) with heterogeneous microstructure containing Al2O3 as a matrix with addition of SiC. For the preparation of these materials, dry and wet shaping of ceramic powder with subsequent SPS (Spark Plasma Sintering) was chosen. Due to the goals of the bachelor thesis, the dry shaping proved to be less suitable due to the difficult preparation of the layered structure and the significant wear of the graphitic dies used in the SPS technology. However, the information obtained about mechanical and physical properties has led to the design of the ceramic suspension used in wet shaping (slip-casting). As optimal design 5 vol % of SiC in Al2O3 was chosen. Via this way, ceramic laminates with a sharp layer interface were prepared and the graphitic die wear was minimized. Prepared ceramic samples reached relative density up to 99 % and hardness up to 20.7 GPa. The obtained knowledge has shown the need to optimize the technology of suspension preparation to create ceramic material suitable for ballistic applications. Keywords: slip-casting; oxid hlinitý; karbid křemíku; keramický kompozit; Spark Plasma Sintering; slip-casting; alumina; silicon carbide; ceramic composite; Spark Plasma Sintering Available in a digital repository NRGL
Pokročilé vrstevnaté keramické materiály s heterogenní mikrostrukturou pro balistické aplikace

Tato bakalářská práce se zabývá technologií přípravy vrstevnatých keramických materiálů (laminátů) s heterogenní mikrostrukturou obsahující Al2O3 jako matrici s přídavkem SiC. Pro přípravu těchto ...

Mařák, Vojtěch; Kachlík, Martin; Drdlík, Daniel
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Industry 4.0 v oblasti výrobních strojů
Procházka, Jakub; Pavlík, Jan; Holub, Michal
2017 - Czech
Předmětem této bakalářské práce je přiblížit vizi konceptu Industry 4.0 v oblasti výrobních strojů. První část je věnována shrnutí světových národních iniciativ reagujících na měnící se podobu dnešního průmyslu. Následuje vysvětlení základních principů a technologií umožňujících vizi uskutečnit. Druhá část je věnována návrhu implementace konceptu do výrobní buňky obsahující CNC obráběcí stroje, průmyslové roboty a kontrolní pracoviště. V této části jsou shrnuty přínosy plynoucí z nasazení popisovaných technologií a také překážky, bránící dosažení cílů vize. The task of this bachelor thesis is to explain the vision of the concept Industry 4.0 in the area of production machines. First part is dedicated to summarize national initiatives in the world which are reacting to the changing conditions of nowadays industry. In this part are also explained basic principles and technologies which allow to make the vision possible. The second part is dedicated to design a workcell with implemented solutions of the concept. This workcell includes CNC machine tools, industrial robots and the control station. There are also summarized benefits of implementing described technologies and obstacles which are standing in the way of achieving the goals of the vision. Keywords: Internet věcí; Industry 4.0; kyber-fyzikální systémy; návrh výrobní buňky; provozní optimalizace; autonomní výroba; Internet of Things; Industry 4.0; cyber-physical systems; workcell design; operational optimisation; autonomous manufacturing Available in a digital repository NRGL
Industry 4.0 v oblasti výrobních strojů

Předmětem této bakalářské práce je přiblížit vizi konceptu Industry 4.0 v oblasti výrobních strojů. První část je věnována shrnutí světových národních iniciativ reagujících na měnící se podobu ...

Procházka, Jakub; Pavlík, Jan; Holub, Michal
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Gelové polymerní elektrolyty s retardéry hoření
Gracheva, Iuliia; Jahn, Michal; Sedlaříková, Marie
2017 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá studiem a přípravou gelových polymerních elektrolytů s retardéry hoření pro lithno-iontové akumulátory. V teoretické části jsou podrobně popsány druhy elektrolytů, jejich vlastnosti, výhody oproti kapalným, jak se od sebe liší a kde se používají. Základem této práce je zaměřit se přímo na gelové elektrolyty s retardéry hoření, změřit jejich elektrické a elektrochemické vlastnosti. Experimentální část se zabývá přípravou vzorků gelových elektrolytů s různým procentuálním objemem retardéru hoření, kde se měnily druhy retardérů a také se zabývá měřením elektrické vodivosti a potenciálových oken. Jako měřicí metody byly zvoleny impedanční spektroskopie, cyklická voltametrie a dynamicko-analytická termická analýza. This graduate work deals with the study and preparation of gel polymer electrolytes with flame retardants for lithium-ion batteries. The theoretical part describes the types of electrolytes, their features, benefits, how they differ and where they are used in detail. The basis of this section is gel electrolytes with flame retardants, to measure their electrical and electrochemical properties. The experimental part deals with the preparation of samples of gel electrolytes with different percentages of flame retardant, where varied species of flame retardants and measuring their electrical conductivity and potential windows. Impedance spectroscopy, cyclic voltammetry and dynamic-analytical thermal analysis were selected as measuring methods. Keywords: Gelové polymerní elektrolyty; retardéry hoření; elektrická vodivost; akumulátory; impedanční spektroskopie; cyklická voltametrie; MMA; EDMA; BEE; TEP; Gel polymer electrolytes; flame retardants; electrical conductivity; batteries; impedance spectroscopy; cyclic voltammetry; MMA; EDMA; BEE; TEP Available in a digital repository NRGL
Gelové polymerní elektrolyty s retardéry hoření

Tato diplomová práce se zabývá studiem a přípravou gelových polymerních elektrolytů s retardéry hoření pro lithno-iontové akumulátory. V teoretické části jsou podrobně popsány druhy elektrolytů, ...

Gracheva, Iuliia; Jahn, Michal; Sedlaříková, Marie
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Termická a mikrostrukturní analýza slitiny bezolovnaté pájky
Matoušková, Eliška; Molliková, Eva; Jan, Vít
2017 - Czech
Bakalářská práce se zabývá systémem Ag-Sn-Sb, konstrukcí pseudobinárního diagramu 90Ag10Sb - 90Sn10Sb a konstrukcí ternárního diagramu při teplotě 20 C. Teoretická část práce se zabývá pájením, fázovými diagramy a metodikou určování fázových diagramů. Experimentální část popisuje tvorbu pěti slitin a jejich následné zkoumání. Analýzy slitin byly provedeny pomocí diferenční skenovací kalorimetrie (DSC), světelného mikroskopu a rastrovacího elektronového mikroskopu. Výsledky z těchto termických a mikrostrukturních analýz byly zpracovány do výsledného pseudobinárního a ternárního diagramu. The bachelor thesis deals with Ag-Sn-Sb system, construction of pseudobinary diagram 90An10Sb – 90Sn10Sb and construction of ternary diagram at 20 C. The theoretical part deals with soldering, phase diagrams and methodics of determination of phase diagrams. The experimental part is focused on describing the creation of five alloys and their further exploration. Alloy analyzes were performed by differential scanning calorimetry (DSC), light microscope and scanning electron microscope. Results from these thermal and microstructural analyzes were processed into the resulting pseudobinary and ternary diagram. Keywords: Ag-Sn-Sb systém; bezolovnaté pájky; Ag-Sn(10Sb) diagram; fázový diagram; Ag-Sn-Sb system; Lead-free solder; Ag-Sn(10Sb) diagram; Phase diagram Available in a digital repository NRGL
Termická a mikrostrukturní analýza slitiny bezolovnaté pájky

Bakalářská práce se zabývá systémem Ag-Sn-Sb, konstrukcí pseudobinárního diagramu 90Ag10Sb - 90Sn10Sb a konstrukcí ternárního diagramu při teplotě 20 C. Teoretická část práce se zabývá pájením, ...

Matoušková, Eliška; Molliková, Eva; Jan, Vít
Vysoké učení technické v Brně, 2017

Využití 3D tisku k přípravě pokročilých keramických materiálů
Klusáček, Martin; Kachlík, Martin; Salamon, David
2017 - Czech
V této závěrečné práci jsou shrnuty hlavní metody 3D tisku sloužící ke tvarování pokročilé keramiky, vzájemné srovnání a zmínění jejich předností a nevýhod. V experimentální části byly připraveny dva druhy keramických suspenzí, které byly použity k ověřování možnosti využití komerčně dostupné 3D tiskárny k automatizovanému odlévání do silikonových forem a k přímému tisku 2D tvaru. Následně byly analyzovány výsledky na základě reprodukovatelnosti metody a relativních hustot vzorků. Z hlediska hmotností jednotlivých odlitků bylo dosaženo přesnosti 5,3 % a bylo zjištěno, že lze dosáhnout relativní hustoty vzorků přes 98 % s přesností 1 %. In this bachelor thesis there are summarized main 3D printing methods of advanced ceramics. They are compared and their advantages and disadvantages are mentioned. In experimental part of this thesis two different ceramic suspensions were prepared and used for automated silicon form casting and direct 3D printing with financially available 3D printer. The analysis of results was based on reproducibility of the method and sample relative density. The mass accuracy of 5,3 % was reached. It was found out, that the relative density of samples over 98 % can be achieved with accuracy of 1 %. Keywords: 3D tisk; oxid hlinitý; pokročilá keramika; 3D printing; aluminium oxide; advanced ceramics Available in a digital repository NRGL
Využití 3D tisku k přípravě pokročilých keramických materiálů

V této závěrečné práci jsou shrnuty hlavní metody 3D tisku sloužící ke tvarování pokročilé keramiky, vzájemné srovnání a zmínění jejich předností a nevýhod. V experimentální části byly připraveny dva ...

Klusáček, Martin; Kachlík, Martin; Salamon, David
Vysoké učení technické v Brně, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases