Number of found documents: 67
Published from to

Evaluation of efficacy and bio-distribution of AAV5-miHTT in HD minipig brain
Bohuslavová, Božena; Juhás, Štefan; Juhásová, Jana; Ellederová, Zdeňka; Motlík, Jan
2016 - English
Healthy minipigs (n=29) were pre-screened for serum AAV5 neutralizing antibodies (NABs) in serum by uniQure. Conclusions: Intrastriatal/intrathalamic bilateral application of AAV5-CAG-miHtt(3e13/1e13gctotal) or PBS/Sucrose (54μl/216μl) similarly to AA5-CAG-GFP didn´t cause any neurological deficit in transgenic as well as wild type animals. The body weight increased in all animals 84 days after AAV5-CAG-miHtt/PBS-Sucroseintrastriatal/intrathalamic delivery with two exceptions TGanimal L616 (AAV5-CAG-miHtt1e 13g ctotal) and WTanimal L485 (AAV5-CAG-miHtt3e13gc total). The TG boar N176 from group VII (PBS/Sucrose) died during narcosis 56 days after IP/IT application), shortly after CSF and blood collection.The boar breathed heavily and intermittently, then the heart stopped beat and resuscitation failed. We immediately flushed them by 20 L of PBS with heparin and collect all tissues. All animals had normal food consumption. Inflammatory proces in AAV5-CAG-miHtt (1e13 gc total) seems to be similar to PBS/Sucrose injected animals accompanied with no detectable histological pathologies. Keywords: minipig; Huntington´s disease Available at various institutes of the ASCR
Evaluation of efficacy and bio-distribution of AAV5-miHTT in HD minipig brain

Healthy minipigs (n=29) were pre-screened for serum AAV5 neutralizing antibodies (NABs) in serum by uniQure. Conclusions: Intrastriatal/intrathalamic bilateral application of ...

Bohuslavová, Božena; Juhás, Štefan; Juhásová, Jana; Ellederová, Zdeňka; Motlík, Jan
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2016

Phenotypic Analyses of the HD transgenic Minipig Model
Motlík, Jan; Ellederová, Zdeňka
2016 - English
The transgenic model of Huntington’s disease in minipig (TgHD) was created in 2009 and information coding the sequence of N-terminal part of human mutated huntingtin was transferred to subsequent generations from both female and male sides. In each litter, transgenic (TgHD) and wild-type (WT) piglets were born in approximately equal ratio. At present, the Laboratory of Cell Regeneration and Plasticity keeps sets of animals in F2 and F3 generations with identical genetic background and bred in identical conditions of feeding and housing. The present research project was focused on a complex of non-invasive and invasive approaches to WT and TgHD minipigs to achieve the entire phenotypic analysis of HD progression in this large animal model. Keywords: minipig Available at various institutes of the ASCR
Phenotypic Analyses of the HD transgenic Minipig Model

The transgenic model of Huntington’s disease in minipig (TgHD) was created in 2009 and information coding the sequence of N-terminal part of human mutated huntingtin was transferred to subsequent ...

Motlík, Jan; Ellederová, Zdeňka
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2016

Mendel Forum 2014
Matalová, Eva; Matalová, A.
2014 - Czech
Keywords: Mendel Available at various institutes of the ASCR
Mendel Forum 2014

Matalová, Eva; Matalová, A.
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2014

Metodika vypracování modelu traumatického poškození míchy u miniaturních prasat a jeho aplikace pro testování nových léčebných postupů a léčiv
Maršala, M.; Motlík, Jan; Juhás, Štefan; Juhásová, Jana
2014 - Czech
Cílem předložené metodiky je popsat možnosti využití reprodukovatelného a nastavitelného modelu míšního poškození miniaturních prasat v preklinické praxi pro testování nových léčebných postupů a terapeutik potenciálně vhodných pro léčbu akutního nebo chronického poškození míchy u lidí. Metodika vznikla jako součást řešení programu aplikovaného výzkumu ALFA Technologické Agentury ČR, podprogramu Progresivní technologie, materiály a systémy (TA01011466; 80%) a operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (projekt ExAM - CZ.1.05./2.1.00/03.0124; 20%). The goal of proposed methodology is to describe the possibilities of reproducible and adjustable minipigs spinal cord injury model utilization in preclinical practice for new methods of treatment and drugs testing potentially favorable for therapy of acute and chronic spinal cord injury in human. The methodology has been developed as a part of solution to program of applied research and experimental development ALFA Technology Agency of the Czech Republic, subprogram Progressive technologies, materials and systems (TA01011466; 80%) and Operational Program Research and Development for Innovation Ministry of Education, Youth and Sports (project ExAM - CZ.1.05./2.1.00/03.0124; 20%). Keywords: spinal cord injury; minipig; mícha; aplikovaný výzkum Available at various institutes of the ASCR
Metodika vypracování modelu traumatického poškození míchy u miniaturních prasat a jeho aplikace pro testování nových léčebných postupů a léčiv

Cílem předložené metodiky je popsat možnosti využití reprodukovatelného a nastavitelného modelu míšního poškození miniaturních prasat v preklinické praxi pro testování nových léčebných postupů a ...

Maršala, M.; Motlík, Jan; Juhás, Štefan; Juhásová, Jana
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2014

Metodika vypracování akutního a transgenního modelu Huntingtonovy choroby u miniaturních prasat a jeho aplikace pro testování nových léčebných postupů a léčiv v oblasti neurodegenerativních chorob
Motlík, Jan; Juhás, Štefan; Juhásová, Jana; Vodička, Petr; Baxa, Monika
2014 - Czech
Cílem metodiky je vypracování biomedicínského modelu Huntingtonovy choroby u miniaturních prasat a jeho využití v preklinické praxi pro testování nových léčebných postupů jak farmakologických, tak pomocí nových molekulárně biologických metod. The aim of this methodology is to develop a biomedical model of Huntington's disease in miniature pigs and its use in practice for preclinical testing of new treatments both pharmacological and using new molecular biological methods. Keywords: Huntington´s disease Available at various institutes of the ASCR
Metodika vypracování akutního a transgenního modelu Huntingtonovy choroby u miniaturních prasat a jeho aplikace pro testování nových léčebných postupů a léčiv v oblasti neurodegenerativních chorob

Cílem metodiky je vypracování biomedicínského modelu Huntingtonovy choroby u miniaturních prasat a jeho využití v preklinické praxi pro testování nových léčebných postupů jak farmakologických, tak ...

Motlík, Jan; Juhás, Štefan; Juhásová, Jana; Vodička, Petr; Baxa, Monika
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2014

Produkce bioplynu a mikrobiální profil bioplynové stanice
Fliegerová, Kateřina; Mrázek, Jakub; Štrosová, Lenka; Bubíková, Hana; Křepelková, M.; Hašek, L.; Erban, I.; Lhota, T.
2014 - Czech
Keywords: biogas Available at various institutes of the ASCR
Produkce bioplynu a mikrobiální profil bioplynové stanice

Fliegerová, Kateřina; Mrázek, Jakub; Štrosová, Lenka; Bubíková, Hana; Křepelková, M.; Hašek, L.; Erban, I.; Lhota, T.
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2014

Stanovení anaerobní houby rodu Anaeromyces v mikrobiálním ekosystému metodou kvantitativní polymerázové reakce
Fliegerová, Kateřina; Mrázek, Jakub; Štrosová, Lenka
2012 - Czech
Cílem předkládaného metodického postupu je kvantitativní monitorování mikroskopické anaerobní vláknité houby rodu Anaeromyces ve složitém mikrobiálním ekosystému anaerobního fermentoru. Metoda je založena na kvantitativní PCR metodě s použitím primerů forward ITS1F a reverzního primeru. Amplifikace se provádí pomocí komerčního kitu qPCR 2x SYBR Master mixu (Top-Bio, ČR) na přístroji Mx3005P (Stratagene, USA). The aim of method is quantitative monitoring of anaerobic rumen fungus Anaeromyces in complex microbial ecosystem of anaerobic fermenter. Method is based on qPCR approach using following primer pair: forward ITS1F and reverse NeoQPCR rev. Amplification is performed using commercial kit qPCR 2x SYBR Master mix (Top-Bio, Czech Republic) by quantitative PCR cycler machine Mx3005P (Stratagene, USA). Keywords: Anaeromyces Available at various institutes of the ASCR
Stanovení anaerobní houby rodu Anaeromyces v mikrobiálním ekosystému metodou kvantitativní polymerázové reakce

Cílem předkládaného metodického postupu je kvantitativní monitorování mikroskopické anaerobní vláknité houby rodu Anaeromyces ve složitém mikrobiálním ekosystému anaerobního fermentoru. Metoda je ...

Fliegerová, Kateřina; Mrázek, Jakub; Štrosová, Lenka
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2012

E-INFRASTRUCTURES FOR RESEARCH AND INNOVATION: LINKING INFORMATION SYSTEMS TO IMPROVE SCIENTIFIC KNOWLEDGE PRODUCTION
Ráb, Petr
2012 - English
The workshop gives an overview about CRIS in the Czech Republic and Slovakia. It consists of a number of short presentations that mention important aspects and current question about CRIS in the two neighbouring countries. Research evaluation is among the important topics as well. Keywords: CRIS Available at various institutes of the ASCR
E-INFRASTRUCTURES FOR RESEARCH AND INNOVATION: LINKING INFORMATION SYSTEMS TO IMPROVE SCIENTIFIC KNOWLEDGE PRODUCTION

The workshop gives an overview about CRIS in the Czech Republic and Slovakia. It consists of a number of short presentations that mention important aspects and current question about CRIS in the two ...

Ráb, Petr
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2012

Vliv dlouhodbého podávání Ovosanu na hematologické parametry a zastoupení imunitních buněk u onkologických pacientů
Horák, Vratislav; Holubová, Monika; Pokorná, E.
2011 - Czech
Přes rozsáhlý výzkum a nové terapeutické postupy představují nádorová onemocnění druhou nejčastější příčinu umrtí. Podle webového portálu "Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice", který zpracovává údaje Národního onkologického registru od roku 1977 pomocí softwaru SVOD (http://www.svod.cz)je zřejmé, že u některých diagnóz (např. karcinom pankreatu) je v tomto období patrný výrazný nárůst incidence i mortality. Despite extensive research and new therapeutic approaches are cancer diseases the second most common cause of death. According to the website, "Epidemiology of malignant tumors in the Czech Republic", which processes data from the National Cancer Registry in 1977 by software SVOD (http://www.svod.cz) it is clear that for some diagnoses (eg pancreatic cancer) is this period, a significant increase in incidence and mortality. Keywords: Ovosan; oncology; onkologie Available in a digital repository NRGL
Vliv dlouhodbého podávání Ovosanu na hematologické parametry a zastoupení imunitních buněk u onkologických pacientů

Přes rozsáhlý výzkum a nové terapeutické postupy představují nádorová onemocnění druhou nejčastější příčinu umrtí. Podle webového portálu "Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice", který ...

Horák, Vratislav; Holubová, Monika; Pokorná, E.
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2011

Informační systémy využívané pro současné hodnocení činnosti pracovišť AV ČR za roky 2005-2009
Ráb, Petr; Laiblová Kadlecová, Ivana; Horníček, L.
2011 - Czech
Vedení AV ČR organizuje od roku 1993 pravidelná hodnocení svých pracovišť. V dubnu 2011 skončila první fáze 4. řádného kola hodnocení za období 2005–2009. Současný evaluační proces využívá dva systémy, ASEP/ARL jako podklady pro bibliometrickou a on-line informační systém pro panelovou část hodnocení. Náš příspěvek se zabývá podrobným popisem těchto dvou systémů a na příkladech ukazuje jeho použití při evaluaci pracovišť AV ČR Leadership Academy of Sciences since 1993, organizes regular assessments of their workplaces. In April 2011 ended the first phase of the fourth round proper evaluation for the period 2005-2009. The current evaluation process uses two systems, ASEP / ARL as a basis for bibliometric and on-line information system for the longitudinal part of the evaluation. Our contribution deals with the detailed description of these two systems and shows examples of its use in the evaluation of the AS CR Keywords: Information systems; evaluation of the AS CR; informační systémy Available in a digital repository NRGL
Informační systémy využívané pro současné hodnocení činnosti pracovišť AV ČR za roky 2005-2009

Vedení AV ČR organizuje od roku 1993 pravidelná hodnocení svých pracovišť. V dubnu 2011 skončila první fáze 4. řádného kola hodnocení za období 2005–2009. Současný evaluační proces využívá dva ...

Ráb, Petr; Laiblová Kadlecová, Ivana; Horníček, L.
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases