Number of found documents: 1657
Published from to

Posouzení možnosti využití pevného zbytku ze zplyňování biomasy z teplárny Energo Centrum kozomín pro výrobu sorbentu.
Pohořelý, Michael; Soukup, Karel; Moško, Jaroslav; Krček, Martin; Kohoutová, Markéta; Šnajdaufová, Hana; Skoblia, S.; Beňo, Z.
2017 - Czech
Ve zprávě je posouzena možnost využití pevného zbytku ze zplyňování biomasy z teplárny Energo Centrum Kozomín pro výrobu sorbentu. In the report, there is assessment of the possibility of utilization of the solid residue from gasification of biomass in heating plant Energo Centrum Kozomín for production of sorbent. Keywords: gasification; biomass; biochar Available at various institutes of the ASCR
Posouzení možnosti využití pevného zbytku ze zplyňování biomasy z teplárny Energo Centrum kozomín pro výrobu sorbentu.

Ve zprávě je posouzena možnost využití pevného zbytku ze zplyňování biomasy z teplárny Energo Centrum Kozomín pro výrobu sorbentu....

Pohořelý, Michael; Soukup, Karel; Moško, Jaroslav; Krček, Martin; Kohoutová, Markéta; Šnajdaufová, Hana; Skoblia, S.; Beňo, Z.
Ústav chemických procesů, 2017

Calculation of Binding Constants of Diastereomeric Complexes.
Cuřínová, Petra; Jakubec, Martin; Storch, Jan; Holakovský, R.
2017 - English
Keywords: NMR solvating agent; chiral recognition; binding constant Available in a digital repository NRGL
Calculation of Binding Constants of Diastereomeric Complexes.

Cuřínová, Petra; Jakubec, Martin; Storch, Jan; Holakovský, R.
Ústav chemických procesů, 2017

Využití membránových procesů na čištění směsi plynů.
Izák, Pavel; Žitková, Andrea; Žák, Michal; Vejražka, Jiří; Kárászová, Magda; Petrusová, Zuzana
2017 - Czech
V příspěvku je pro separaci použita kapalná membrána ve formě iontové kapaliny a také vody. Část příspěvku je věnována právě kondenzující vodní membráně a možnosti jejího využití pro efektivní čištění bioplynu. In the contribution, a liquid membrane in the form of supported ionic liquid and water membrane is used for the separation. Part of the contribution is devoted to condensing water membrane and its potential for efficient biogas cleaning. Keywords: biogas cleaning; separation; liquid membrane Available at various institutes of the ASCR
Využití membránových procesů na čištění směsi plynů.

V příspěvku je pro separaci použita kapalná membrána ve formě iontové kapaliny a také vody. Část příspěvku je věnována právě kondenzující vodní membráně a možnosti jejího využití pro efektivní čištění ...

Izák, Pavel; Žitková, Andrea; Žák, Michal; Vejražka, Jiří; Kárászová, Magda; Petrusová, Zuzana
Ústav chemických procesů, 2017

Změny v koncentracích atmosférického aerosolu na pozaďových stanicích v ČR v posledních deseti letech.
Zíková, Naděžda; Wagner, Zdeněk; Ondráček, Jakub; Ždímal, Vladimír
2017 - Czech
Před téměř deseti lety byly na území Česka zahájeny hned dvě dlouhodobá měření početních velikostních distribucí atmosférického aerosolu (AA) na pozaďových stanicích – na venkovské pozaďové a městské pozaďové stanici. V roce 2017 bude dokončeno měření první dekády takových dat, ze kterých je již možné popsat nejen krátkodobé změny v koncentracích a početních velikostních distribucích submikronového AA, ale i dlouhodobé trendy. In the Czech Republic, long-term sub-micron measurement has been set up simultaneously at two background stations, almost ten years ago. The first station is Prague-Suchdol, an urban background station that started in 11/2007, the second is Košetice observatory, a rural background station starting its measurement in 4/2008. Keywords: background stations; sub-micron measurement; aerosols Available in a digital repository NRGL
Změny v koncentracích atmosférického aerosolu na pozaďových stanicích v ČR v posledních deseti letech.

Před téměř deseti lety byly na území Česka zahájeny hned dvě dlouhodobá měření početních velikostních distribucí atmosférického aerosolu (AA) na pozaďových stanicích – na venkovské pozaďové a městské ...

Zíková, Naděžda; Wagner, Zdeněk; Ondráček, Jakub; Ždímal, Vladimír
Ústav chemických procesů, 2017

Stanovení charakteristiky atmosférického aerosolu s vysokým časovým rozlišením za účelem identifikace jeho zdrojů.
Pokorná, Petra; Hovorka, J.; Klán, M.; Křůmal, Kamil; Mikuška, Pavel; Hopke, P.K.; Ždímal, Vladimír
2017 - Czech
Efektivní řízení kvality ovzduší v oblastech zatížených nadměrným znečištěním je možné za předpokladu kvalitního kontinuálního monitoringu se správně navrženou monitorovací sítí a cíleného měření poskytující informace potřebné k identifikaci zdrojů znečištění. Studie se zabývá identifikací zdrojů velikostně rozlišeného atmosférického aerosolu na základě dat hmotnostních koncentrací, prostorové variability, elementárního složení, a OC/EC získaných s vysokým časovým rozlišením a odebraných na třech lokalitách v České republice v letech 2008 – 2010, 2012, 2013. Z podílu jednotlivých velikostních frakcí vyplývá důležitost identifikace zdrojů PM1 vzhledem k průměrnému podílu PM0.15-1.15 na PM10, jež na sledovaných lokalitách především v zimních měsících tvořil 85%. Zdrojem hrubé frakce dominujícím v zimních měsících bylo spalování uhlí a biomasy v obci Březno u Chomutova a Mladé Boleslavi a resuspenze silniční prachu v městském obvodu Ostrava-Radvanice Bartovice. V létě byly hlavní zdroje hrubé frakce v obci Březno u Chomutova re-suspenze půdy a primárně bioaerosol. Dominantním zdrojem jemné frakce zimních měsíců bylo spalování uhlí v městském obvodu Ostrava-Radvanice a spalování biomasy v Mladé Boleslavi. Z výše uvedených výsledků vyplývá, že data s vysokým časovým rozlišením jsou vhodná k identifikaci zdrojů velikostně segregovaného aerosolu a umožní posoudit reprezentativnost délku měřící kampaně. The effective air quality management in the heavy polluted areas has to be based on high-quality monitoring with properly designed monitoring network and targeted measurements, which provided information required to source apportionment. The study aim was to apportion sources of atmospheric aerosol based on highly time resolved data of mass concentration of size segregated aerosol, its spatial variability, elemental composition and OC/EC at three localities in the Czech Republic in the years 2008 – 2010, 2012, 2013. According to the size fractions ratio arose the importance of PM1 source apportionment because of PM0.15-1.15 mean ratio to PM10, which comprised 85 % at the monitoring localities primarily in winter. The main sources of coarse fraction in winter were coal and biomass combustion in Březno by Chomutuv a Mladá Boleslav and road dust re-suspension in Ostrava-Ravanice and Bartovice. In summer dominated soil re-suspension and primary biological – bioaerosol in Březno by Chomutuv. The dominated source of fine fraction was in winter coal combustion Ostrava-Ravanice and Bartovice and biomass burning in Mladá Boleslav. From the above mentioned results arose, that the highly time resolved data are suitable for source identification of size segregated atmospheric aerosol and enable to evaluate representativeness of monitoring station location and measurement campaign. Keywords: coal combustion; atmospheric aerosol; measurement campaign Fulltext is available at external website.
Stanovení charakteristiky atmosférického aerosolu s vysokým časovým rozlišením za účelem identifikace jeho zdrojů.

Efektivní řízení kvality ovzduší v oblastech zatížených nadměrným znečištěním je možné za předpokladu kvalitního kontinuálního monitoringu se správně navrženou monitorovací sítí a cíleného měření ...

Pokorná, Petra; Hovorka, J.; Klán, M.; Křůmal, Kamil; Mikuška, Pavel; Hopke, P.K.; Ždímal, Vladimír
Ústav chemických procesů, 2017

Sezónní rozdíly v těkavosti atmosférického aerosolu na pozaďové stanici v Košeticích.
Kubelová, Lucie; Vodička, Petr; Makeš, Otakar; Zíková, Naděžda; Ondráček, Jakub; Schwarz, Jaroslav; Ždímal, Vladimír
2017 - Czech
Těkavost je důležitou vlastností atmosférického aerosolu, neboť ovlivňuje vznik, přeměnu i zánik aerosolových částic. Práce se zabývá rozdíly v těkavosti atmosférického aerosolu na pozaďové stanici Košetice. Analýzy vychází z měření atmosférického aerosolu s vysokým časovým rozlišením mimo jiné přístroji aerosolový hmotnostní spektrometr a skenovací třídič pohyblivosti částic. Diskutovány jsou nejen časové průběhy hmotnostní koncentrace, ale i denní chody znečišťujících látek a vliv meteorologických podmínek. Volatility is an important characteristics of atmospheric aerosol because it affects formation, conversion and removal of aerosol particles. This study deals with differences in volatility of atmospheric aerosol at rural measurement site Košetice. Analyzes are based on high-time measurements of atmospheric aerosol, including an aerosol mass spectrometer and a scanning mobility particle sizer. Not only the time variation of mass concentration, but also the daily course of pollutants and the influence of meteorological conditions are discussed. Keywords: atmospheric aerosols; volatility; rural measurement site Available in a digital repository NRGL
Sezónní rozdíly v těkavosti atmosférického aerosolu na pozaďové stanici v Košeticích.

Těkavost je důležitou vlastností atmosférického aerosolu, neboť ovlivňuje vznik, přeměnu i zánik aerosolových částic. Práce se zabývá rozdíly v těkavosti atmosférického aerosolu na pozaďové stanici ...

Kubelová, Lucie; Vodička, Petr; Makeš, Otakar; Zíková, Naděžda; Ondráček, Jakub; Schwarz, Jaroslav; Ždímal, Vladimír
Ústav chemických procesů, 2017

Termální likvidace vybraných iontoměničů (Purolit A-400 MB OH a Purolit C-100 H) s neaktivními odpadními nuklidy v procesu MSO.
Stanovský, Petr; Pohořelý, Michael; Krček, Martin; Tošnarová, Markéta; Šyc, Michal
2016 - Czech
V předkládané zprávě jsou shrnuty možnosti termického likvidace iontoměničů (Purolit A-400 MB OH a Purolit C-100 H). In the report, there are summarized the possibilities of thermal disposal of selected ion exchangers (Purolit A-400 MB OH a Purolit C-100 H). Keywords: anion exchanger; cation exchanger; MSO Available at various institutes of the ASCR
Termální likvidace vybraných iontoměničů (Purolit A-400 MB OH a Purolit C-100 H) s neaktivními odpadními nuklidy v procesu MSO.

V předkládané zprávě jsou shrnuty možnosti termického likvidace iontoměničů (Purolit A-400 MB OH a Purolit C-100 H)....

Stanovský, Petr; Pohořelý, Michael; Krček, Martin; Tošnarová, Markéta; Šyc, Michal
Ústav chemických procesů, 2016

Čištění spalin ze zařízení na energetické využití odpadů pomocí sodných a vápenatých sorbentů.
Zach, Boleslav; Pohořelý, Michael; Šyc, Michal; Svoboda, Karel; Punčochář, Miroslav
2016 - Czech
Příspěvek se zabývá vlastnostmi sodných a vápenatých sorbentů pro zachycování kyselých složek spalin ze zařízení na energetické využití odpadu. Důraz je kladen na porovnání vlastností sorpce při teplotách pod 250 °C a použití sorbentů v technologiích odstraňujících více polutantů v jednom kroku. The paper focuses on the properties of sodium and calcium based sorbents for removal of acid gases from flue gas form waste to energy plants. The emphasis is on the comparison of sorption under 250 °C and utilisation of sorbents in technologies that remove more pollutants in one step. Keywords: dry flue gas treatment; waste-to-energy; dry sorption Available in a digital repository NRGL
Čištění spalin ze zařízení na energetické využití odpadů pomocí sodných a vápenatých sorbentů.

Příspěvek se zabývá vlastnostmi sodných a vápenatých sorbentů pro zachycování kyselých složek spalin ze zařízení na energetické využití odpadu. Důraz je kladen na porovnání vlastností sorpce při ...

Zach, Boleslav; Pohořelý, Michael; Šyc, Michal; Svoboda, Karel; Punčochář, Miroslav
Ústav chemických procesů, 2016

Moderní trendy v oblasti energetického využití odpadů.
Šyc, Michal
2016 - Czech
Keywords: waste; energy; trends Available at various institutes of the ASCR
Moderní trendy v oblasti energetického využití odpadů.

Šyc, Michal
Ústav chemických procesů, 2016

Recyklace fosforu pomocí termických metod.
Šyc, Michal; Pohořelý, Michael; Kruml, Matěj; Moško, Jaroslav; Zach, Boleslav; Svoboda, Karel
2016 - Czech
Přednáška byla zaměřena na vhodné termické metody pro získávání fosforu z čistírenských kalů. Ukázána byla jak vhodnost produkce biocharu z čistírenských kalů pomocí pyrolýzy, která je vhodná zejména pro menší ČOV, tak kombinace spalování čistírenského kalu s následnou recyklací fosforu z popela. Přednáška sumarizovala vyvíjené a dostupné technologie u nás i v zahraničí. Paper is focused on suitable methods of phosphorus recovery from sewage sludge. Pyrolysis of sewage sludge for biochar production seems to be perspective way for non-contaminated sewage sludge from small or medium size municipalities. Sewage sludge incineration with subsequent phosphorus recovery from sewage sludge ash can be suitable and effective solution for large cities. Keywords: sewage sludge; phosphorus recovery; pyrolysis Available in a digital repository NRGL
Recyklace fosforu pomocí termických metod.

Přednáška byla zaměřena na vhodné termické metody pro získávání fosforu z čistírenských kalů. Ukázána byla jak vhodnost produkce biocharu z čistírenských kalů pomocí pyrolýzy, která je vhodná zejména ...

Šyc, Michal; Pohořelý, Michael; Kruml, Matěj; Moško, Jaroslav; Zach, Boleslav; Svoboda, Karel
Ústav chemických procesů, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases