Number of found documents: 107
Published from to

Produkce jahod v ekologických systémech pěstování
Pištěková, I.; Boček, S.; Vaňková, Radomíra; Drahošová, H.; Odstrčilová, L.; Salaš, P.; Sasková, H.
2013 - Czech
V metodice je uvedena technologie pěstování jahod v systémech ekologického zemědělství. Metodika je zaměřena na výběr nejvhodnějších odrůd jahodníku, vliv předplodiny, vliv pomocných rostlinných přípravků a biofungicidů na výnos jednotlivých odrůd. Součástí je hodnocení zdravotního stavu a plodových znaků odrůd. Za sledované období je zaznamenán výnosový potenciál odrůd, odolnost k chorobám a jsou vybrány nejvhodnější odrůdy a technologické postupy pro ekologické pěstování jahod. Metodika pro praxi, je uceleným návodem pro pěstování jahod v ekologických pěstitelských systémech. A technology of growing strawberries in organic farming systems is presented in the methodology. The methodology is aimed at selecting the most suitable varieties of strawberry, previous crop influence, the influence of supplementary plant products and biofungicides on the yield of single varieties. It contains evaluation of health condition and fruiting characteristics of varieties. Yield potential of varieties and resistance to diseases were found in the most suitable varieties and technological processes for organic cultivation of strawberries were selected. The methodology for practice is a comprehensive guide for growing strawberries in organic production systems. Keywords: strawberry cultivars; organic production; alternativní zemědělství; rostlinné odrůdy Available at various institutes of the ASCR
Produkce jahod v ekologických systémech pěstování

V metodice je uvedena technologie pěstování jahod v systémech ekologického zemědělství. Metodika je zaměřena na výběr nejvhodnějších odrůd jahodníku, vliv předplodiny, vliv pomocných rostlinných ...

Pištěková, I.; Boček, S.; Vaňková, Radomíra; Drahošová, H.; Odstrčilová, L.; Salaš, P.; Sasková, H.
Ústav experimentální botaniky, 2013

Cytotoxicita extraktu z Vaccinium bracteatum
Landa, Přemysl; Havlík, J.; Bradshaw, T.D.; Chu, J.; Maršík, Petr; Vaněk, Tomáš; Lou, J.D.
2010 - Czech
Methanolový extrakt z plodů V bracteatum inhiboval růst buněčných linií karcinomu prsu (MCF -7) a kolorektálního karcinomu (RCT- 116). Plody V bracteatum tedy obsahují látky s antiproliferační aktivitou podobně jako více probádané druhy z rodu Vaccinium. Extrakt z vylisovaných bobulí V macrocarpon obsahující flavonoidy inhiboval růst buněčných linií rakoviny prsu MDA-MB-435. Kromě flavonoidů byla protirakovinná aktivita zji š těna u triterpenoidních esterů kyseliny ursolové obsažených také v plodech V macrocarpon (Murphy et aJ. 2003). Jakje zmíněno v úvodu, analýzy chemického složení byly u V bracteatum soustředěny hlavně na listy. Na základě zjištěné anti-proliferační aktivity se proto v dalším výzkumu budeme věnovat identifikaci účinných látek v aktivním extraktu získaném z plodů. Vaccinium bracteatum is a shrub originating from East Asia and is traditionally used for cancer treatment, according to some ethnobotanical indications. After successive extraction of dry berries with n-hexane, dichloromethane, methanol and water, the cytotoxic activity of extracts was assessed using the 3-( 4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5- diphenyltetrazolium bromide (MTT) colourimetric assay. Methanolic extract showed mild cytotoxic properties against MCF-7, BCT-116 and MRC-5 cell lines with lCso ranging from 186 to 285 /lg/mL, while other extracts were not active (lC50>500 /lg/mL). The potency of methanolic extract only suggests a possible role of flavonoids. Keywords: MTT; antiproliferative activity; extracts Available in digital repository of the ASCR
Cytotoxicita extraktu z Vaccinium bracteatum

Methanolový extrakt z plodů V bracteatum inhiboval růst buněčných linií karcinomu prsu (MCF -7) a kolorektálního karcinomu (RCT- 116). Plody V bracteatum tedy obsahují látky s antiproliferační ...

Landa, Přemysl; Havlík, J.; Bradshaw, T.D.; Chu, J.; Maršík, Petr; Vaněk, Tomáš; Lou, J.D.
Ústav experimentální botaniky, 2010

Metodika sledování kontaminace ovzduší v okolí veřejných komunikací aromatickými polycyklickými uhlovodíky na základě jejich analýz na povrchu listů dřevin
Maršík, Petr; Kinderman, Pavel; Vaněk, Tomáš
2010 - Czech
Metodika se zabývá monitoringem polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH). Metodika využívá přirozeného systému usazování polutantů v místní vegetaci. Na základě získaných výsledků lze zhodnotit, které z použitých dřevin se vyznačují vyšší schopností extrahovat z ovzduší škodlivé substance typu PAH a které by tedy měly být při volbě vegetačního pokryvu preferovány. The methodology deals with the monitoring of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) and applies a natural system of sedimentation of pollutants in local vegetation. According to the obtained results is possible to evaluate which of the used woody plants have higher capability to extract harmful substances such as PAH from the air and therefore should be preferred as a vegetation cover. Keywords: phytoremediation; PAH; air Available at various institutes of the ASCR
Metodika sledování kontaminace ovzduší v okolí veřejných komunikací aromatickými polycyklickými uhlovodíky na základě jejich analýz na povrchu listů dřevin

Metodika se zabývá monitoringem polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH). Metodika využívá přirozeného systému usazování polutantů v místní vegetaci. Na základě získaných výsledků lze zhodnotit, ...

Maršík, Petr; Kinderman, Pavel; Vaněk, Tomáš
Ústav experimentální botaniky, 2010

Současné možnosti využití metabolomiky v produkci rostlin
Maršík, Petr; Vaněk, Tomáš
2010 - Czech
Metabolomika podobně jako další takzvané "omics" přístupy je založena na charakterizaci a zpracování co možná největšího souboru dat v daném biologickém systému. Význam jednotlivých "omics" technik spočívá především v jejich vzájemné integraci jejímž vyústěním je tzv. systémová biologie spojující výstupy na úrovních genové exprese, translace proteinů a souboru metabolitů s genomickými daty. Tyto vztahy jsou shrnuty na obr. 1. Primárním cílem systémové biologie je porozumět biologickým procesům v takové míře, aby bylo možné predikovat funkci biologických systémů od úrovně genů přes metabolismus, fyziologické procesy až po růst a vývoj. Metabolomics like other so-called "omics" approaches is based on the characterization and treatment as far as possible in the given dataset biological system. Meaning of each "omics" techniques lies mainly in their mutual integration which leads to the so-called. Systems biology linking output at the level of gene expression, protein translation and file metabolites with genomic data. These relationships are summarized in Fig. 1. The primary goal of systems biology is to understand the biological processes to such an extent that it is possible to predict the function of biological systems from the level of genes through metabolism, physiological processes to growth and development. Keywords: metabolomics; omics; gene expression Available in digital repository of the ASCR
Současné možnosti využití metabolomiky v produkci rostlin

Metabolomika podobně jako další takzvané "omics" přístupy je založena na charakterizaci a zpracování co možná největšího souboru dat v daném biologickém systému. Význam jednotlivých "omics" technik ...

Maršík, Petr; Vaněk, Tomáš
Ústav experimentální botaniky, 2010

Fytoremediace vzduchu - plány a realita
Vaněk, Tomáš; Maršík, Petr; Soudek, Petr
2010 - Czech
Dosud získané výsledky ukazují, že vybrané rostliny lze efektivně využít k odstranění kontaminantů ze vzduchu, a to jak plošně, tak především v blízkosti zdrojů kontaminace, jako jsou komunikace. Při výběru vhodných rostlin je nezbytné věnovat pozornost jak jejich sorpčním schopnostem, tak i jejich schopnosti přežít v kontaminovaných lokalitách, kde jsou navíc vystaveny dalším stresům, jako je nedostatek vláhy a zasolení. Results obtained so far indicate that selected plants can be effectively used to remove contaminants from the air, both horizontally and especially near sources of contamination, such as roads. When choosing plants, it is necessary to pay attention to their sorption capacities, as well as their ability to survive in contaminated sites, which are also exposed to other stresses such as lack of moisture and salinity. Keywords: environment protection; plants; PAH; ochrana životního prostředí; rostliny Available at various institutes of the ASCR
Fytoremediace vzduchu - plány a realita

Dosud získané výsledky ukazují, že vybrané rostliny lze efektivně využít k odstranění kontaminantů ze vzduchu, a to jak plošně, tak především v blízkosti zdrojů kontaminace, jako jsou komunikace. Při ...

Vaněk, Tomáš; Maršík, Petr; Soudek, Petr
Ústav experimentální botaniky, 2010

In vitro stanovení antimikrobiální, antioxidativní a protizánětlivé aktivity chinonů ze semen černuchy seté
Kokoška, L.; Maršík, Petr; Landa, Přemysl; Tesařová, H.; Svobodová, B.; Halamová, K.; Flesar, J.; Přibylová, Marie
2010 - Czech
V rámci této studie jsme prokázali antimikrobiální, antioxidativní a protizánětlivé účinky chinonů ze semen čemuchy seté. Na základě dosažených výsledků se domníváme, že THQ a TQ jsou perspektivními látkami pro využití v potravinářském nebo ve farmaceutickém průmyslu. The in vitro anti-yeast, antioxidant, and anti-inf1ammatory activities ofblack cumin (Nigella sativa) seed quinones, namely dithymoquinone (DTQ), thymohydroquinone (THQ), and thymoquinone (TQ), were evaluated in frame of this work. The results showed that THQ and TQ possessed significant anti-yeast activity and affected the growth of aH strains tested at two pH levels with minimum inhibitory concentrations ranging from 8 to 128 !lg/ml. The best scavenging activity was produced by THQ, which showed a remarkable activity of 2.60 Trolox equivalents (TE) in a concentration range between 1.6 and 6.4 !lg/mL and lCso value of 2.4 !lg/mL in ORAC and DPPH assays, respectively. Contrastingly, TQ possessed only weak DPPH scavenging efficacy (ICso = 170 !lg/mL) but significant antioxidative action of 1.91 TE in ORAC assay. In anti-inf1ammatory assay, THQ and TQ possessed significant inhibitory activity against COX-l and -2 at the concentrations comparable with indomethacin. The data presented in this work suggest that THQ and TQ are biologically effective agents with potential for application in food or phalmaceutical industries. Keywords: Nigella sativa; chinons; dihydrothymochinon Available in digital repository of the ASCR
In vitro stanovení antimikrobiální, antioxidativní a protizánětlivé aktivity chinonů ze semen černuchy seté

V rámci této studie jsme prokázali antimikrobiální, antioxidativní a protizánětlivé účinky chinonů ze semen čemuchy seté. Na základě dosažených výsledků se domníváme, že THQ a TQ jsou ...

Kokoška, L.; Maršík, Petr; Landa, Přemysl; Tesařová, H.; Svobodová, B.; Halamová, K.; Flesar, J.; Přibylová, Marie
Ústav experimentální botaniky, 2010

Užití krátkodobé hydroponie pro selekci vhodných druhů listnatých dřevin využitelných pro remediační účely
Malá, J.; Cvrčková, H.; Máchová, P.; Dostál, J.; Soudek, Petr; Šíma, P.
2010 - Czech
V České republice se nacházejí relativně rozsáhlé lokality kontaminované průmyslovým spadem, nebo se jedná o extenzivní výsypky a úložiště elektrárenských, důlních a čistírenských kalů, případně jiných odpadů, které obsahují toxické látky. K nejzávažnějším kontaminantům majícím přímý negativní dopad na zdraví náležejí ionty těžkých kovů, z nich především Pb, Cd a Cr. Dekontaminace těchto lokalit a jejich navrácení pro lesnické, zemědělské nebo krajinotvorné účely má proto stěžejní význam pro celkové ozdravení životního prostředí. Jako nejefektivnější způsob dekontaminace půd in situ se nabízí fytoremediace, využití rostlin s význačnou schopností translokovat kontaminující látky z půdy a akumulovat je ve svých pletivech. Optimální jak z hlediska ekonomického, tak dekontaminační efektivity se jeví využití rychlerostoucích listnatých dřevin, které zároveň vykazují vysokou schopnost akumulace těžkých kovů ve svých pletivech. Nejvíce byly doposud studovány různé druhy vrb (Salix spp.), které tyto požadavky splňují a navíc vytvářejí křovinné porosty, takže v relativně krátké době mohou pokrýt i rozsáhlejší plochy nutričně méně hodnotných půd charakteristických právě pro výsypky a odkaliště, na nichž se jen těžko uchycují jiné druhy dřevin, viz foto 1. Tam, kde je zapotřebí udržet půdní reliéf (zábrana eroze a snosu půd) a zachovat hydrologické poměry (pokles podzemních vodních zásob), se jako nejvhodnější ukázaly hluboko kořenící dřeviny zejména rodu Populus spp. Remediační vlastnosti byly studovány u jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia) a kanadského topolu osikovitého (Populus tremula x P. tremuloides) úspěšně rostoucích na imisně zatížených půdách v Krušných horách a dále u stromových vrb Salix x blanda a S. viminalis a keřových vrb S. miyabeana a S. elbursensis z elektrárenského odkaliště ve Vysočanech na Chomutovsku. A rapid trial of accumulation capacities for heavy metals Pb, Cd, and Cr of selected fast-growing deciduous woody plant species is presented. The Sorbus aucuparia, Populus tremula x P. tremuloides, Salix x blanda, S. viminalis, S. miyabeana, and S. elbursensiswere clonally micropropagated by induction of organogenesis. Samples of roots and aboveground parts from plantlets grown in aseptic conditions in agar semisolid substrate and hydroponics media supplemented by the heavy metal salts were taken at 2, 4, and 8 days of cultivation.The concentrations and distributions of the accumulated metals were determined using the ICP-OES method and verified by autoradiography. Practically, amounts of accumulated heavy metals increased linearly up to the end of the experiment and were higher in the roots than in aboveground parts in both, the agar cultures and hydroponics. It could be concluded that all tested species displayed a high efficacy of metal uptake and could represent prospective trees for phytoremediation of polluted soils. Keywords: phytoremediation; heavy metals accumulation; hybrid aspen Fulltext is available at external website.
Užití krátkodobé hydroponie pro selekci vhodných druhů listnatých dřevin využitelných pro remediační účely

V České republice se nacházejí relativně rozsáhlé lokality kontaminované průmyslovým spadem, nebo se jedná o extenzivní výsypky a úložiště elektrárenských, důlních a čistírenských kalů, případně ...

Malá, J.; Cvrčková, H.; Máchová, P.; Dostál, J.; Soudek, Petr; Šíma, P.
Ústav experimentální botaniky, 2010

STUDIUM AKUMULACE A TRANSPORTU TĚŽKÝCH KOVŮ KULTURAMI ROSTLIN POPULUS TREMULA X TREMULOIDES A CANNABIS SATIVA V LABORATORNÍCH PODMÍNKÁCH A NA REÁLNÉ LOKALITĚ
Benešová, Dagmar; Soudek, Petr; Petrová, Šárka; Malá, J.; Najman, M.; Najmanová, P.; Kafka, Z.; Vaněk, Tomáš
2008 - Czech
V této práci vybrány kultury konopí, zástupce bylin a osiky, zástupce dřevin. Experimenty byly zaměřeny na studium schopnosti akumulace některých těžkých kovů (Pb, Cd, Zn, As a Cu) a jejich následné translokace do nadzemních částí. In this research the cultures of hemp and aspen as a representative of herbs and woody species were selected. The experiments were focused on study of ability of plants to accumulated heavy metals (Pb, Cd, Zn, As a Cu) and translocated them to upper part of plants. Keywords: phytoremediation; heavy metals; enegetic woody species; těžké kovy; kovy Available at various institutes of the ASCR
STUDIUM AKUMULACE A TRANSPORTU TĚŽKÝCH KOVŮ KULTURAMI ROSTLIN POPULUS TREMULA X TREMULOIDES A CANNABIS SATIVA V LABORATORNÍCH PODMÍNKÁCH A NA REÁLNÉ LOKALITĚ

V této práci vybrány kultury konopí, zástupce bylin a osiky, zástupce dřevin. Experimenty byly zaměřeny na studium schopnosti akumulace některých těžkých kovů (Pb, Cd, Zn, As a Cu) a jejich následné ...

Benešová, Dagmar; Soudek, Petr; Petrová, Šárka; Malá, J.; Najman, M.; Najmanová, P.; Kafka, Z.; Vaněk, Tomáš
Ústav experimentální botaniky, 2008

Studium mechanismu účinku induktorů rezistence k padlí travnímu na pšenici
Grigová, Vendula; Šašek, M.; Věchet, L.; Burketová, Lenka
2008 - Czech
Jednou z metod, jak zvýšit odolnost rostlin proti chorobám bez změny jejich genomu je využití jevu zvaného indukovaná rezistence. Ochrana rostliny v systému indukované rezistence je založena na aktivaci obranných mechanismů rostliny stimulací metabolických i strukturních změn v rostlině. K indukci rezistence se využívá mnoho látek chemické a biologické povahy. Tato práce se zabývá účinkem těchto induktorů použitých v patosystému pšenice (Triticum aestivum L.) – padlí travní (Blumeria graminis f. sp. tritici). Účinky induktorů byly analyzovány pomocí genové exprese markerových genů a pomocí zjišťování vlivu induktorů na infekční struktury padlí. Bylo zjištěno, že dochází k slabé expresi genů WCI5 (gen indukovaný chemickými látkami) a WCK1 (gen kódující MAP kinasu). Testy klíčivosti prokázaly, že postřik BTH (benzothiadiazol) a extraktem z dubové kůry inhibují klíčivost konidií padlí na pšenici. One of the method, how to increase resistance of plants against disease without changes of their genom is use of phenomenon known as induced resistance. Plant protection in system of induced resistance is based on activation of defence mechanisms of plants by stimulation of methabolic and structural changes in plants. For induction of resistance is used many compounds of chemical and biological origin. This work informs about mode of action of inductors used in pathosystem wheat (Triticum aestivum L.) – powdery mildew (Blumeria graminis f. sp. tritici). Efficiency of cited inducers were analysed by means of markers genes expression and by finding out infective structures of Blumeria. Slight expression of WCI5 (wheat chemically induced gene) ) and WCK1 (gene encoding a MAP kinase in wheat) was detected. Test of germinability showed that BTH (benzothiadiazol) treatment and treatment of oak bark extract caused an inhibition of germinative activity of Blumeria graminis spores on wheat. Keywords: resistance inducers; Blumeria graminis; Triticum aestivum; powdery mildew; genová exprese; odolnost Available at various institutes of the ASCR
Studium mechanismu účinku induktorů rezistence k padlí travnímu na pšenici

Jednou z metod, jak zvýšit odolnost rostlin proti chorobám bez změny jejich genomu je využití jevu zvaného indukovaná rezistence. Ochrana rostliny v systému indukované rezistence je založena na ...

Grigová, Vendula; Šašek, M.; Věchet, L.; Burketová, Lenka
Ústav experimentální botaniky, 2008

Úloha fosforu v rostlinách
Pavlíková, D.; Pavlík, Milan; Balík, J.
2008 - Czech
Fosfor hraje velmi důležitou roli v rostlinném metabolismu. Je aktivní jako donor energie a důležitým komponentem ve struktuře sloučenin. Sloučeniny fosforu jsou obtížně přijatelné pro rostlinné kořeny. Proto rostliny vyvinuly několik strategií k získávání fosforu z půdu. Oni mohou modifikovat kořenovou strukturu, vylučovat kořenové exudáty zvyšující rozpustnost fosforečných sloučenin v kořenové rhizosféře. Phosphorus play very important role in plant metabolism. It is active as energy transporter and important structural component. Phosphate is relatively unavailable to plant roots. Thus plants have evolved several strategies for obtaining P from the soil. They can modify root structure and function, excrete root exudates helping with solubilization of P compounds in root rhizosphere. Keywords: metabolism; phosphorus; phospholipids; inositol phosphates; nutrition; crop; metabolismus; fosfor; fosfatidy; výživa Available at various institutes of the ASCR
Úloha fosforu v rostlinách

Fosfor hraje velmi důležitou roli v rostlinném metabolismu. Je aktivní jako donor energie a důležitým komponentem ve struktuře sloučenin. Sloučeniny fosforu jsou obtížně přijatelné pro rostlinné ...

Pavlíková, D.; Pavlík, Milan; Balík, J.
Ústav experimentální botaniky, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases