Number of found documents: 522
Published from to

Development of a tube nebulizer for microflow atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometry
Strmeň, Timotej; Vrkoslav, Vladimír; Pačes, Ondřej; Cvačka, Josef
2017 - English
A novel nebulizer for microflow atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometry was developed. It consisted of a tube with analyte-transporting fused silica capillary inside. The terminal part of the tube was resistively heated using a coiled resistance wire. Optimal nebulizer parameters and construction setup were investigated to fully demonstrate its versability. Corundum appeared to be a more suitable material than quartz for fabrication of the tube nebulizer. The lowest analyte flow rate investigated was 1.0 μl/min with an excellent signal stability reached. Keywords: mass spectrometry; micro-APCI; tube nebulizer Available at various institutes of the ASCR
Development of a tube nebulizer for microflow atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometry

A novel nebulizer for microflow atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometry was developed. It consisted of a tube with analyte-transporting fused silica capillary inside. The terminal ...

Strmeň, Timotej; Vrkoslav, Vladimír; Pačes, Ondřej; Cvačka, Josef
Ústav organické chemie a biochemie, 2017

Derivatizace v hmotnostní spektrometrii pro určování struktury
Cvačka, Josef
2017 - Czech
Přehled hmotnostně-spektrometrických přístupů pro určování poloh dvojných vazeb a methylových větvení u alifatických řetězců. An overview of mass spectrometric approaches for determining the positions of double bonds and methyl branches in aliphatic chains. Keywords: mass spectrometry; derivatization Available at various institutes of the ASCR
Derivatizace v hmotnostní spektrometrii pro určování struktury

Přehled hmotnostně-spektrometrických přístupů pro určování poloh dvojných vazeb a methylových větvení u alifatických řetězců....

Cvačka, Josef
Ústav organické chemie a biochemie, 2017

Od běžných ke speciálním aplikacím zobrazovací hmotnostní spektrometrie
Vrkoslav, Vladimír
2017 - Czech
Bylo popsáno využití desorpčních ionizačních technik pro zobrazování distribuce molekul v typických i nestandardních aplikacích. The use of desorption ionization techniques for the distribution of molecules in both typical and non-standard applications was described. Keywords: MSI; molecular imaging Available at various institutes of the ASCR
Od běžných ke speciálním aplikacím zobrazovací hmotnostní spektrometrie

Bylo popsáno využití desorpčních ionizačních technik pro zobrazování distribuce molekul v typických i nestandardních aplikacích....

Vrkoslav, Vladimír
Ústav organické chemie a biochemie, 2017

Vliv fungicidu thiramu na obsah chlorofylu a růst jahody zahradní (Fragaria Annanassa)
Jakl, M.; Jaklová Dytrtová, Jana; Navrátil, Tomáš; Marková, A.
2017 - Czech
Thiram je poměrně často používaný fungicid v zemědělství i zahradnictví. Jeho chování v systémech životního prostředí však nebylo dosud podrobně objasněno. V příspěvku byl zkoumán účinek přítomnosti thiramu ve třech různých typech půd a jeho vliv na obsah biomasy a chlorofylu v nádobovém pokusu s jahodami zahradními. Je možné konstatovat, že přítomnost thiramu v půdě významně zvýšila obsah chlorofylu a i b v mírně kyselé půdě z místa Humpolec. Změny zkoumaných parametrů lze připsat podpořené mobilizaci Mg, působící společně s dalšími živinami mobilizovanými při nízkém pH půdy. Obsah biomasy byl však přítomností thiramu v půdě snížen. Thiram is a relatively frequently used fungicide in agriculture and gardening. However, its behavior in environmental systems has not been elucidated in detail up to now. The effect of thiram presence in three different soil types on the yield and chlorophyll contents in garden strawberry plantation was investigated. It is possible to conclude that its presence in soil significantly increased the chlorophyll a and b contents in slightly acidic soil from Humpolec location. The changes of investigated parameters could be ascribed to supported mobilization of Mg, acting together with other nutrients mobilized in low pH of soils. The yield decreased addition in all tested soil types under thiram application. Keywords: pesticides; fungicides; magnesium; thiram Available at various institutes of the ASCR
Vliv fungicidu thiramu na obsah chlorofylu a růst jahody zahradní (Fragaria Annanassa)

Thiram je poměrně často používaný fungicid v zemědělství i zahradnictví. Jeho chování v systémech životního prostředí však nebylo dosud podrobně objasněno. V příspěvku byl zkoumán účinek přítomnosti ...

Jakl, M.; Jaklová Dytrtová, Jana; Navrátil, Tomáš; Marková, A.
Ústav organické chemie a biochemie, 2017

Charge Transport through Molecular Towers Based on Tetraphenylmethane Tripods
Kolivoška, V.; Šebera, Jakub; Lindner, M.; Valášek, M.; Mayor, M.; Mészáros, G.; Gasior, J.; Hromadová, M.
2017 - English
Molecular platforms with multiple anchors were introduced recently to provide robust coupling between molecular electronic components and metallic electrodes. In this work, charge transport in tower-shaped single molecule conductors based on tetraphenylmethane tripod possessing three thiol anchors is investigated by scanning tunneling microscopy break junction technique. The effect of tripod substitution pattern and number of repeating units in molecule is addressed. The substitution was found to influence conductance value in early stages of molecular junction evolution, where tower lays parallel to surface. In late stages, the charge is transported through principal molecular axis and junction breaks thermally in tilted configuration. Keywords: charge transport through single molecules; break junction technique; molecular electronics Available at various institutes of the ASCR
Charge Transport through Molecular Towers Based on Tetraphenylmethane Tripods

Molecular platforms with multiple anchors were introduced recently to provide robust coupling between molecular electronic components and metallic electrodes. In this work, charge transport in ...

Kolivoška, V.; Šebera, Jakub; Lindner, M.; Valášek, M.; Mayor, M.; Mészáros, G.; Gasior, J.; Hromadová, M.
Ústav organické chemie a biochemie, 2017

Úvod do problematiky interpretace EI spekter
Cvačka, Josef
2017 - Czech
Úvod do interpretace hmotnostních spekter elektronové ionizace, základní principy a pravidla včetně názorných příkladů. Introduction to the interpretation of electron ionization mass spectra, basic principles and rules including illustrative examples. Keywords: mass spectrometry; interpretation Available at various institutes of the ASCR
Úvod do problematiky interpretace EI spekter

Úvod do interpretace hmotnostních spekter elektronové ionizace, základní principy a pravidla včetně názorných příkladů....

Cvačka, Josef
Ústav organické chemie a biochemie, 2017

Hmotnostně-spektrometrické zobrazování metforminu v řezech vybraných tkání
Strnad, Štěpán; Sýkora, D.; Vrkoslav, Vladimír; Cvačka, Josef; Maletínská, Lenka; Pirník, Zdenko
2016 - Czech
Cílem této práce byla optimalizace postupu přípravy vzorku a následné hmotnostně spektrometrické zobrazení metforminu v tkáňových řezech ledvin. Byla nalezena vhodná matrice DHB, která poskytovala dostatečnou mez detekce, a zároveň nedocházelo k interferenci iontů analytu s matričními ionty. Tato matrice byla na řezy nanášena sublimací. Při MALDI MSI analýzách na reálných vzorcích myší, kterým byl perorálně podán metformin, bylo zjištěno, že v ledvinách byla nejvyšší relativní koncentrace metforminu ve vnitřní zóně dřeně 30 min po podání léčiva. Jednu hodinu po podání se již koncentrace metforminu začala snižovat. Pro potvrzení těchto výsledků bude tato studie dále rozšířena o kvantifikaci metforminu v ledvinách, která bude provedena analýzou homogenátů tkání ledvin pomocí LC-MS. Mass spectrometry imaging is a powerful technique suitable for visualization of the distribution of a wide variety of compounds within tissue sections. The main aim of the study was the development and optimization of a sample preparation procedure allowing determination of the distribution of orally dosed metformin in mice kidney sections. Metformin is the first-line medication for the treatment of type 2 diabetes. The optimization of the sample preparation step before imaging experiments included the selection of a suitable matrix and the optimization of various parameters of MALDI analysis. 2,5-dihydroxybenzoic acid was identified as the best matrix providing highest sensitivity. A sublimation method was successfully used for the matrix deposition. The highest relative concentration of metformin was found in the inner zone of kidney 30 minutes after the drug administration. Keywords: mass spectrometry imaging; metformin; MALDI; MALDI MSI Available at various institutes of the ASCR
Hmotnostně-spektrometrické zobrazování metforminu v řezech vybraných tkání

Cílem této práce byla optimalizace postupu přípravy vzorku a následné hmotnostně spektrometrické zobrazení metforminu v tkáňových řezech ledvin. Byla nalezena vhodná matrice DHB, která poskytovala ...

Strnad, Štěpán; Sýkora, D.; Vrkoslav, Vladimír; Cvačka, Josef; Maletínská, Lenka; Pirník, Zdenko
Ústav organické chemie a biochemie, 2016

Analýza doby letu nejen v hmotnostní spektrometrii
Cvačka, Josef
2016 - Czech
Byl vysvětlen princip a použití analyzátorů doby letu v hmotnostní spektrometrii a jiných oborech. Principles and application examples of time of flight analyzers in mass spectrometry and other fields were explained. Keywords: TOF; mass spectrometry Available at various institutes of the ASCR
Analýza doby letu nejen v hmotnostní spektrometrii

Byl vysvětlen princip a použití analyzátorů doby letu v hmotnostní spektrometrii a jiných oborech....

Cvačka, Josef
Ústav organické chemie a biochemie, 2016

Využití hmotnostní spektrometrie pro analýzu nepolárních sloučenin
Vrkoslav, Vladimír
2016 - Czech
Bylo popsáno využití hmotnostně spektrometrických technik pro detekci nepolárních sloučenin. Using of mass spectrometry techniques for detection of nonpolar compounds was described. Keywords: non-polar compounds; mass spectrometry Available at various institutes of the ASCR
Využití hmotnostní spektrometrie pro analýzu nepolárních sloučenin

Bylo popsáno využití hmotnostně spektrometrických technik pro detekci nepolárních sloučenin.


Using of mass spectrometry techniques for detection of nonpolar compounds was described.

Vrkoslav, Vladimír
Ústav organické chemie a biochemie, 2016

Mimikování metabolismu thiramu pomocí elektrochemie spojené s hmotnostní spektrometrií
Jaklová Dytrtová, Jana; Jakl, M.
2016 - Czech
On-line zapojení elektrochemické cely vlastní výroby před hmotnostní spektrometr s ionizací elektrosprejem (EC-ESI-MS) bylo studováno pro možné využití při simulaci metabolismu thiramu (T). Instrumentační přístup EC-ESI-MS potvrzuje vytvoření prvního metabolického produktu T (Tm). Tm se tvoří rozpadem disulfidové vazby. Je diskutován katalytický účinek mědi pocházející z měděné pracovní elektrody na tuto reakci. On-line hyphenation of a home-made electrochemical cell with an electrospray ionization mass spectrometer (EC-ESI-MS) was investigated to be applicable in mimicking of thiram (T) metabolism. The EC-ESI-MS instrumental approach confirms the creation of the first metabolic product of T (Tm). Tm is created via the decay of the disulfide bond. The catalytic effect of copper originated from the copper working electrode to this reaction is discussed. Keywords: cytochrome P450; oxidation; reduction; lab-on-chip; ex situ Available at various institutes of the ASCR
Mimikování metabolismu thiramu pomocí elektrochemie spojené s hmotnostní spektrometrií

On-line zapojení elektrochemické cely vlastní výroby před hmotnostní spektrometr s ionizací elektrosprejem (EC-ESI-MS) bylo studováno pro možné využití při simulaci metabolismu thiramu (T). ...

Jaklová Dytrtová, Jana; Jakl, M.
Ústav organické chemie a biochemie, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases