Number of found documents: 426
Published from to

Dálkový průzkum Země jako podpůrný nástroj při posuzování zemědělského sucha
Hlavinka, Petr; Semerádová, Daniela; Balek, Jan; Žalud, Z.; Tadesse, T.; Hayes, M.; Wardlow, B.; Trnka, Miroslav
2016 - Czech
Díky satelitnímu snímání v rámci Dálkového průzkumu Země (DPZ) lze získávat velmi cenné údaje o podmínkách na rozsáhlých územích (napříč kontinenty i státy) i pro menší území v rozlišení stovek až desítek metrů. Mezi velké přednosti těchto přístupů patří časová a prostorová kontinuita získaných údajů. Pro hodnocení stavu vegetačního krytu na zemském povrchu jsou často využívány tzv. vegetační indexy. Předkládaný příspěvek si klade za cíl demonstrovat možnosti využití vegetačního indexu EVI2 (Enhanced Vegetation Index) v rámci sledování odezvy stavu vegetace na výskyt sucha. Výsledky jsou zaměřeny na popis situací ve vybraných letech za období 2000-2015 s využitím dat získaných pomocí zařízení MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) neseného družicí Terra. Prezentována jsou data dostupná v týdenním kroku pro celé území České republiky. Very important information about vegetation condition within wide areas (through continents and states) or for local areas in resolution from hundreds to tens of meters could be obtained from satellites within remote sensing. The temporal and spatial continuity is big advantage of this method. Namely so-called vegetation indices are often used for vegetation cover condition assessment. The aim of submitted study is to present possibility of using EVI2 (Enhanced Vegetation Index) for assessment of drought impact within vegetation. The results for selected years of the period 2000-2015 achieved using MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) aboard Terra satellite are included. The data in weekly time step and for the whole Czech Republic are presented. Keywords: satellite; vegetation indices; water balance Available at various institutes of the ASCR
Dálkový průzkum Země jako podpůrný nástroj při posuzování zemědělského sucha

Díky satelitnímu snímání v rámci Dálkového průzkumu Země (DPZ) lze získávat velmi cenné údaje o podmínkách na rozsáhlých územích (napříč kontinenty i státy) i pro menší území v rozlišení stovek až ...

Hlavinka, Petr; Semerádová, Daniela; Balek, Jan; Žalud, Z.; Tadesse, T.; Hayes, M.; Wardlow, B.; Trnka, Miroslav
Ústav výzkumu globální změny , 2016

Modely a nástroje GIS pro hodnocení biodiverzity v povodí Dřevnice
Cudlín, Ondřej; Pechanec, V.; Štěrbová, L.; Cudlín, Pavel
2016 - Czech
Pro stanovení změn biodiverzity v povodí Dřevnice jsme využili vybrané GIS nástroje. Nejprve jsme\nvytvořili mapu krajinného pokryvu. Biotopy přírodní a přírodě blízké byly převzaty z mapování biotopů\nNATURA 2000 a více antropicky ovlivněné biotopy z mapování Corine Land Cover. Vývoj změny využití\nkrajiny jsme zjišťovali pomocí modelu Land Change Modeler, který predikuje scénáře budoucího stavu na\nzákladě série dat krajinného pokryvu z několika historických období. Pro zjištění stávajícího stavu biotopů\njsme nejprve vytvořili vrstvu oblastí se současným vysokým ohrožením biodiverzity na základě nízké\npřirozenosti biotopů. Pak jsme využili model Globio 3, který pracuje s 5 základními hybnými silami\n(přirozenost biotopů, přítomnost infrastruktur, vzdálenost od sídel, depozice dusíku a změna klimatických\ncharakteristik v podmínkách klimatické změny). Model Globio 3 používá pro každou vrstvu s jednou\nhybnou silou indikátor MSA (průměrný počet druhů na plochu). S ohledem na podmínky ČR a veřejně\nnedostupnou celorepublikovou databázi Nálezových dat ochrany přírody, jsme byli nuceni pozměnit\nindikátor na MHV (průměrná hodnota biotopu na plochu), zohledňující míru ohroženosti podle\npřirozenosti biotopu podle metodiky BVM. Výstupem je GIS vrstva, znázorňující klasifikaci dopadu všech\npěti hybných sil na kvalitu biotopu a umožňující určit místa s vysokým stupněm ohrožení, která potřebují\nobecnou ochranu přírody s ohledem na klimatickou změnu. Na předchozí mapový podklad navazuje\nvrstva, která umožňuje vybrat prioritní plochy dosud nechráněných, přírodních a přírodě blízkých\nbiotopů pomocí modelu Marxan. Model kombinuje existující kategorie ochrany chráněných území,\nhodnotu biodiverzity (vyjádřenou v korunách metodou BVM) a penalizaci za případnou degradaci\ncenného biotopu vlivem nedostatečné ochrany, abundanci a distribuci zájmových druhů (v naší modifikaci\ncenných a zachovalých biotopů). Souběžně se snaží o prostorovou kompaktnost návrhu. Taková místa\npředstavují refugia pro zachování a šíření rostlin a živočichů do okolní krajiny, obzvláště v souvislosti\ns klimatickou změnou. Uvedené nástroje mohu přispět ke zlepšení stavu lesních ekosystémů v české\nkulturní krajině. We use several GIS tools to assess and predict the changes in biodiversity in the Dřevnice catchment. First,\nwe created GIS layer, consisted of natural and near to nature habitats (system Natura 2000) and Corine\nLand Cover for more anthropically influenced habitats. The Land Change Modeller was used to predict the\ndevelopment of land cover on the basis of comparison of data in several historical periods. To determine\nthe areas with high threat to biodiversity we created firstly another GIS layer of habitats with low\nnaturalness. Afterwards we used the model GLOBIO 3, which works with five basic driving forces (habitat\nnaturalness, infrastructure presence, distance from communications, nitrogen pollution load and\nmodelled climatic change parameters). GLOBIO 3 uses for each layer the MSA indicator (mean species\nabundance per area), which reflects the worldwide threat to selected endangered species. With regard to\nthe conditions of the Czech Republic and non‐availability of the nationwide database of finding data on\nprotected plant and animals, we should change this indicator for MHV (mean habitat value per area). Last\nGIS layer enables us to select up to now unprotected areas with a high value of biodiversity and\nnaturalness of habitats for environmentally friendly agriculture and forestry management by model Marxan. The model combines the existing categories of natural reserves, biodiversity values (expressed in CZK according to Biotope Valuation Method) and the penalty for any nature degradation due to\ninadequate protection, abundance and distribution of species of interest (in this case the valuable and\npreserved habitats). Simultaneously it aims for a spatial compactness of design. The output is a layer\nidentifying the refugia for preservation and spreading of wild plants and animals to the cultural landscape,\nespecially with regard to climate change. These tools can contribute to improve the status of forest\necosystems in the Czech forest‐agricultural landscape. Keywords: biodiverzita; Land change modeler; Globio 3; Marxan Available at various institutes of the ASCR
Modely a nástroje GIS pro hodnocení biodiverzity v povodí Dřevnice

Pro stanovení změn biodiverzity v povodí Dřevnice jsme využili vybrané GIS nástroje. Nejprve jsme\nvytvořili mapu krajinného pokryvu. Biotopy přírodní a přírodě blízké byly převzaty z mapování ...

Cudlín, Ondřej; Pechanec, V.; Štěrbová, L.; Cudlín, Pavel
Ústav výzkumu globální změny , 2016

Socioekonomická studie pro založení příměstského parku Soutok, Praha
Daněk, J.; Harmáčková, Veronika Zuzana; Lorencová, Eliška; Sejková, A.; Zelený, J.; Vačkář, David
2016 - Czech
Cílem studie je zpracování socioekonomické analýzy oblasti Soutoku Vltavy a Berounky a navržení možných variant řešení sdílené správy příměstského parku (PP) v této administrativně roztříštěné oblasti. Souhrnná výzkumná zpráva obsahuje výsledky studie v podobě kvalitativní sociologické analýzy analyzující hodnotové postoje jednotlivých aktérů, komunikační bariéry, návrhy modelů správy území a výsledky dotazníků o postojích obyvatel. Zpracování socioekonomické studie probíhá v rámci pilotního projektu založení Příměstského parku Soutok, který koordinuje Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). The aim of the study is to elaborate the socioeconomic analysis of the region at the confluence of the Vltava and Berounka rivers and proposing possible solutions for the shared governance of the peri-urban park (PP) in administratively divided region. The summary report contains results of the study as a qualitative sociological analysis to analyze the value attitudes of individual actors, communication barriers, designing models of governance and, the results of the questionnaires on the attitudes of the inhabitans. This socioeconomic study is part of a pilot project, the establishment of a suburban park Confluence, which is coordinated by The Prague Institute of Planning and Development (IPR). Keywords: stakeholder analysis; peri-urban park; socioeconomic conflicts; landscape values; governance Available at various institutes of the ASCR
Socioekonomická studie pro založení příměstského parku Soutok, Praha

Cílem studie je zpracování socioekonomické analýzy oblasti Soutoku Vltavy a Berounky a navržení možných variant řešení sdílené správy příměstského parku (PP) v této administrativně roztříštěné ...

Daněk, J.; Harmáčková, Veronika Zuzana; Lorencová, Eliška; Sejková, A.; Zelený, J.; Vačkář, David
Ústav výzkumu globální změny , 2016

Analýza vhodnosti dat z IMU/GNSS jednotek
Holouš, Karel; Hanuš, Jan
2016 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Analýza vhodnosti dat z IMU/GNSS jednotek

Holouš, Karel; Hanuš, Jan
Ústav výzkumu globální změny , 2016

Metodika tvorby adaptační strategie sídel na změnu klimatu
Pondělíček, M.; Emmer, Adam; Šilhánková, V.; Končinská, A.; Kadochová, Š.; Lupač, M.; Struha, P.; Šafařík, M.
2016 - Czech
Metodika tvorby adaptační strategie sídel na změnu klimatu je určena především menším, středním i větším městům (případně větším obcím a městysům) v České republice. Tato metodika vznikla na základě znalosti podmínek v České republice, geografických podmínek ČR, na základě znalosti a sběru dat ve třech pilotních lokalitách, a to v Dobrušce, Žďáru nad Sázavou a v Hradci Králové a také na základě spolupráce s veřejností, a to nejen uvnitř projektu Adaptace sídel na změnu klimatu, kde metodika vznikala, ale i mimo tento projekt. Metodika by měla umožnit sestavit základní strategii pro přizpůsobení se dopadům změny klimatu srovnatelnou s podobnými materiály vznikajícími v zahraničí. Jednotlivé kroky zohledňují jak objektivní hodnocení a fyzickogeografické podmínky, tak i stav města a jeho okolí a umožňují vstup lidem – tedy osobám veřejně činným. Metodika tvorby adaptační strategie sídel na změnu klimatu je určena především menším, středním i větším městům (případně větším obcím a městysům) v České republice. Tato metodika vznikla na základě znalosti podmínek v České republice, geografických podmínek ČR, na základě znalosti a sběru dat ve třech pilotních lokalitách, a to v Dobrušce, Žďáru nad Sázavou a v Hradci Králové a také na základě spolupráce s veřejností, a to nejen uvnitř projektu Adaptace sídel na změnu klimatu, kde metodika vznikala, ale i mimo tento projekt. Metodika by měla umožnit sestavit základní strategii pro přizpůsobení se dopadům změny klimatu srovnatelnou s podobnými materiály vznikajícími v zahraničí. Jednotlivé kroky zohledňují jak objektivní hodnocení a fyzickogeografické podmínky, tak i stav města a jeho okolí a umožňují vstup lidem – tedy osobám veřejně činným. Keywords: climate change adaptation; adaptation strategy; methodological framework; urban adaptation; cities Fulltext is available at external website.
Metodika tvorby adaptační strategie sídel na změnu klimatu

Metodika tvorby adaptační strategie sídel na změnu klimatu je určena především menším, středním i větším městům (případně větším obcím a městysům) v České republice. Tato metodika vznikla na základě ...

Pondělíček, M.; Emmer, Adam; Šilhánková, V.; Končinská, A.; Kadochová, Š.; Lupač, M.; Struha, P.; Šafařík, M.
Ústav výzkumu globální změny , 2016

Mapování sucha a odhad výnosů polních plodin pomocí indexu ESI
Jurečka, František; Anderson, M.; Hlavinka, Petr; Hain, C.; Wayne, D.; Gao, F.; Johnson, D. M.; Otkin, J.; Žalud, Zdeněk; Trnka, Miroslav
2016 - Czech
Dálkový průzkum Země (DPZ) se již řadu let se používá k různým analýzám, které zjišťují limitující faktory pro zemědělskou produkci. V souvislosti s klimatickými podmínkami posledních let se do oblasti zájmu dostává zejména monitoring sucha, zjišťování stavu vegetace na zemědělských pozemcích a odhad výnosů polních plodin. Metody dálkového průzkumu využívají záření o různé vlnové délce, které při pozorování jednotlivých složek zemského povrchu a vegetace vykazuje různé chování. Dálkový průzkum využívá ke zjišťování stavu vegetace, zemědělské krajiny a odhadů výnosu celou řadu indexů. V této studii byl k monitoringu sucha a odhadu výnosů použit index ESI (Evaporative Stress Index) používaný modelem ALEXI (Atmosphere-Land Exchange Inverse). Remote sensing is already for many years used for various analysis providing limited factors for agriculture production. Drought monitoring, vegetation conditions in the fields and crop\n131 yield forecasting in context of climatic conditions of recent years seem to be crucial. Methods of remote sensing use various wavebands behaving differently under different surfaces and vegetation covers. Remote sensing use many indices for study of vegetation conditions and agriculture landscape and for forecasting yield. In this case, index ESI (Evaporative Stress Index) was used for drought monitoring and yield forecasting. Index ESI is used by ALEXI model (Atmosphere-Land Exchange Inverse model).\n Keywords: remote sensing; drought; yield; ALEXI; crops Available at various institutes of the ASCR
Mapování sucha a odhad výnosů polních plodin pomocí indexu ESI

Dálkový průzkum Země (DPZ) se již řadu let se používá k různým analýzám, které zjišťují limitující faktory pro zemědělskou produkci. V souvislosti s klimatickými podmínkami posledních let se do ...

Jurečka, František; Anderson, M.; Hlavinka, Petr; Hain, C.; Wayne, D.; Gao, F.; Johnson, D. M.; Otkin, J.; Žalud, Zdeněk; Trnka, Miroslav
Ústav výzkumu globální změny , 2016

Modelování změn ekosystémových služeb
Cudlín, Pavel; Pechanec, V.; Purkyt, Jan; Jakubínský, Jiří; Štěrbová, Lenka; Cudlín, Ondřej; Plch, Radek; Seják, J.; Včeláková, Renata; Brom, J.
2016 - Czech
Předložená souhrnná výzkumná zpráva představuje řešení, dosažená pracovníky Ústavu výzkumu globální změny ve spolupráci s Katedrou geoinformatiky University Palackého v Olomouci. Z hlavních aktivit lze jmenovat Podrobné mapování biotopů, zemědělských i nezemědělských ploch pro území Kopaninského potoka a okolí Vadčic dle postupů uvedených v Seják a kol. (2003) a Seják a kol. (2010), Výpočet indikátorů fragmentace území a ekologické stability pro území Kopanického potoka, Modelové hodnocení změn využití území z hlediska optimalizace plnění vybraných produkčních ekosystémových funkcí a poskytování vybraných produkčních a regulačních ekosystémových služeb, včetně finančního vyjádření a Vyhodnocení vazeb funkčního využití částí území z hlediska optimálního souladu územně plánovacího procesu rozvoje malých sídel a environmentálních (ochrana přírody, ochrana půdy a vody) požadavků na krajinu. Submitted report introduced results obtained by researchers from the Institute of Global Change Research and the Department of Geoinformatics of University Palacký in Olomouc. From all activities the following activities are the most important: Habitat mapping of agricultural and non-agricultural plots in the Kopanický stream catchment according to Seják at al. (2003) a Seják at al. (2010); Computation of the indicators of landscape fragmentation and ecological stability for Kopanický stream catchment; Valuation of land use change from the point of view of the optimalization of the selected ecosystem functions performance and selected provisioning and regulating ecosystem service provision, including financial valuation; and Valuation of functional land use from point of views territorial planning of small villages and environmental demands to landscape. Keywords: ecosystem service modelling; carbon sequestration; water retention; biodiversity valuation Available at various institutes of the ASCR
Modelování změn ekosystémových služeb

Předložená souhrnná výzkumná zpráva představuje řešení, dosažená pracovníky Ústavu výzkumu globální změny ve spolupráci s Katedrou geoinformatiky University Palackého v Olomouci. Z hlavních aktivit ...

Cudlín, Pavel; Pechanec, V.; Purkyt, Jan; Jakubínský, Jiří; Štěrbová, Lenka; Cudlín, Ondřej; Plch, Radek; Seják, J.; Včeláková, Renata; Brom, J.
Ústav výzkumu globální změny , 2016

Jedle bělokorá (Abies alba Mill.) – vlastnosti dřeva a použití v lesnictví a dřevařství
Horáček, Petr
2016 - Czech
Jedle je vedle smrku považována za jednu z nejdůležitějších jehličnatých dřevin pro\nprůmyslové zpracování. Její hospodářský význam je nezpochybnitelný. Vlastnosti dřeva\nodpovídají dřevu smrkovému a i použití je podobné. Z lesnického hlediska kromě funkce\nprodukční plní jedle i funkci meliorační a zpevňující dřeviny. Příspěvek se zabývá popisem\nstavby a vlastností dřeva, jeho využitím v dřevařství a navazujících průmyslových odvětvích.\nDále se zabývá hodnocením zpevnění porostu běžnými melioračními a zpevňujícími\ndřevinami včetně jedle. Východiskem jsou mechanické vlastnosti dřeva v čerstvém stavu a\nmateriálové indexy. Silver fir is considered as one of the most important coniferous trees for industrial processing\nin addition to Norway spruce. Its economic importance is unquestionable. Wood properties of\nsilver fir are similar to spruce one, the utilization of both wood species corresponds as well.\nBesides an economic effect, the fir also fulfils ecological functions and therefore it belongs to\nthe ameliorative and stabilising tree species. The paper describes the structure, properties and\nutilization of fir both in the timber industry and forestry. It assesses the stabilization effect of\ntree species including fir based on mechanical properties of green wood and material indices. Keywords: wood utilization; physical and mechanical properties; ameliorative and stabilising tree species Available at various institutes of the ASCR
Jedle bělokorá (Abies alba Mill.) – vlastnosti dřeva a použití v lesnictví a dřevařství

Jedle je vedle smrku považována za jednu z nejdůležitějších jehličnatých dřevin pro\nprůmyslové zpracování. Její hospodářský význam je nezpochybnitelný. Vlastnosti dřeva\nodpovídají dřevu smrkovému a ...

Horáček, Petr
Ústav výzkumu globální změny , 2016

Sharing of Czech Experience: Piloting SEEA-EEA in the Kyrgyz Republic
Vačkář, David; Harmáčková, Veronika Zuzana; Sylla, Marta; Grammatikopoulou, Ioanna; Whitham, Charlote; Emmer, Adam; Pártl, Adam; Emmer, Adam
2016 - English
The report summarises the activities conducted within the project “Sharing of Czech Experience: Piloting SEEA-EEA in the Kyrgyz Republic”. The project was led by the Department of Human Dimensions of Global Change, Global Change Research Institute, Czech Academy of Sciences, with support from the Czech-UNDP Trust Fund (CTF). This 6-month project worked closely with several key stakeholders in the Kyrgyz Republic including primarily: The National Statistical Committee (NSC), The State Agency for Environment Protection and Forestry (SAEPF) and the United Nations Development Programme (UNDP). The aims of the project were to build capacity for experimental ecosystem accounting (SEEA EEA) in the form of three stakeholder consultation workshops and continuous project collaboration with Kyrgyz partners and experts, mapping and mobilizing available data sources for SEEA EEA, and compiling pilot experimental ecosystem accounts for the Kyzyl Unkur leshoz in collaboration with project partners in the Kyrgyz Republic. Keywords: Ecosystem accounting; environmental statistics; ecosystem services; capacity building; stakeholder consultation Available at various institutes of the ASCR
Sharing of Czech Experience: Piloting SEEA-EEA in the Kyrgyz Republic

The report summarises the activities conducted within the project “Sharing of Czech Experience: Piloting SEEA-EEA in the Kyrgyz Republic”. The project was led by the Department of Human Dimensions of ...

Vačkář, David; Harmáčková, Veronika Zuzana; Sylla, Marta; Grammatikopoulou, Ioanna; Whitham, Charlote; Emmer, Adam; Pártl, Adam; Emmer, Adam
Ústav výzkumu globální změny , 2016

Metodika hodnocení ekosystémových služeb v sídlech v České republice
Frélichová, Jana; Harmáčková, Veronika Zuzana; Pártl, Adam; Vačkář, David
2016 - Czech
Metodika vznikla v reakci na mezinárodní i národní závazky a strategie, které si dávají za cíl zachování a zlepšení kvality ekosystémů a ekosystémových služeb v urbánním prostředí. Metodika poskytující rámec a postupy pro hodnocení role zelené infrastruktury ve městech doposud nebyla v podmínkách ČR zpracována. Uplatnění konceptu ekosystémových služeb v čistě městském prostředí představuje na území České republiky ojedinělý a inovativní přístup, který přispěje k efektivnějšímu působení místních veřejných politik zejména v oblasti územního plánování, udržitelného rozvoje společnosti a životního prostředí. Metodika přispívá k uplatnění strategických závazků v oblasti Strategie ochrany biodiverzity a Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR. The methodology was created in response to international and national commitments and strategies, which aim to preserve and improve the quality of ecosystems and ecosystem services in urban areas. The methodology provides a framework and procedures for evaluating the role of green infrastructure in cities have not yet been processed in the Czech Republic. Applying the concept of ecosystem services in the purely urban environment represents in the Czech Republic a unique and innovative approach that will contribute to more effective operations of local public policies, especially in urban planning, sustainable development of society and the environment. The methodology contributes to the implementation of the strategic commitments in the Biodiversity Strategy and Strategy for Adaptation to Climate Change in the Czech Republic. Keywords: ecosystem service; urban environment; green infrastructure; spatial planning Available at various institutes of the ASCR
Metodika hodnocení ekosystémových služeb v sídlech v České republice

Metodika vznikla v reakci na mezinárodní i národní závazky a strategie, které si dávají za cíl zachování a zlepšení kvality ekosystémů a ekosystémových služeb v urbánním prostředí. Metodika ...

Frélichová, Jana; Harmáčková, Veronika Zuzana; Pártl, Adam; Vačkář, David
Ústav výzkumu globální změny , 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases