Number of found documents: 662
Published from to

Japanismy v české slovní zásobě
Karlíková, Helena
2016 - Czech
Keywords: linguistics Available at various institutes of the ASCR
Japanismy v české slovní zásobě

Karlíková, Helena
Ústav pro jazyk český, 2016

Co je Internetová jazyková příručka a jak s ní pracovat
Konečná, Hana
2016 - Czech
Internetová jazyková příručka (IJP) byla zpřístupněna v lednu 2009. Lingvisté z Ústavu pro jazyk český AV ČR (ÚJČ) při jejím vytváření vycházeli ze zkušeností s jazykověporadenské činnosti. Tato služba veřejnosti patří mezi významné aktivity ÚJČ. Slovníková část IJP dnes obsahuje přes 102 000 slovníkových hesel, výkladová část pak především ty jevy, na které se uživatelé češtiny v jazykové poradně ptají opakovaně. Začátkem roku 2014 byla IJP interaktivně propojena se Slovníkem spisovného jazyka českého (více než 192 908 hesel) a se Slovníkem spisovné češtiny pro školu a veřejnost (zhruba 48 000 hesel). The Internet Language Guide (ILG) was made accessible in January 2009. In creating it, the linguists of the Institute of the Czech Language (ICL) built on their experience of the language advising. This public service belongs to notable activities of the ICL. The dictionary part of the ILG contains more than 102 000 entries at present, the explanatory part focuses mainly on the phenomena which repeatedly are the subject of questions of the Czech language users. At the beginning of 2014, the ILG was interconnected with the Dictionary of the Literary Czech Language (more than 192 908 entries) and with the Dictionary of Literary Czech for School and Public (approx. 48 000 entries). Keywords: Czech language; language advisory; ortography; morphology; dictionaries Available at various institutes of the ASCR
Co je Internetová jazyková příručka a jak s ní pracovat

Internetová jazyková příručka (IJP) byla zpřístupněna v lednu 2009. Lingvisté z Ústavu pro jazyk český AV ČR (ÚJČ) při jejím vytváření vycházeli ze zkušeností s jazykověporadenské činnosti. Tato ...

Konečná, Hana
Ústav pro jazyk český, 2016

Kam ta staročeská slova zmizela? II
Janyšková, Ilona
2016 - Czech
Článek podává etymologický výklad několika staročeských slov: pohlodek, přátro, pihva.\n The paper deals with the etymological explanation of some words in Old Czech: pohlodek, přátro, pihva. Keywords: linguistics; etymology Available at various institutes of the ASCR
Kam ta staročeská slova zmizela? II

Článek podává etymologický výklad několika staročeských slov: pohlodek, přátro, pihva.\n


The paper deals with the etymological explanation of some words in Old Czech: pohlodek, přátro, pihva.

Janyšková, Ilona
Ústav pro jazyk český, 2016

Němec: k etymologické interpretaci jednoho etnonyma
Vykypěl, Bohumil
2016 - Czech
Keywords: linguistics; etymology Available at various institutes of the ASCR
Němec: k etymologické interpretaci jednoho etnonyma

Vykypěl, Bohumil
Ústav pro jazyk český, 2016

Staročeský rukopis sbírky nálezů brněnsko-jihlavských
Jamborová, Martina
2015 - Czech
Článek upozorňuje na staročeský překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, jehož lexikální hodnota spočívá v tom, že se zde vyskytují glosy a výklady jednotlivých slov, překlady německých a latinských termínů, staročeská terminologická synonyma aj. Studiujm rukopisu přispívá ke zkoumání jazyka českých právních textů z 15. století. Rukopis je důležitý též tím, že se stal zdrojem Knihy městských práv M. Brikcího z Ličska vydané r. 1536 a prostřednictvím této právní sbírky i Práv městských Kristiána Koldína z r. 1579. The paper points out the old Czech translation of the collection of Judgments from Brno and Jihlava, whose lexical value lies in the fact that there exist glosses and interpretations of individual words, translations of German and Latin terms, terminological synonymous and others. Studying of the manuscript contributes to language research Czech legal texts of 15 . century. The manuscript is also important, because it became a source of Book of Municipal Law by M. Brikcí from Ličsko (1536) and the Municipal Law by Kristián Koldín (1579). Keywords: Old Czech; Manuscript; Municipal Law; vocabulary; lexical meaning Fulltext is available at external website.
Staročeský rukopis sbírky nálezů brněnsko-jihlavských

Článek upozorňuje na staročeský překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, jehož lexikální hodnota spočívá v tom, že se zde vyskytují glosy a výklady jednotlivých slov, překlady německých a ...

Jamborová, Martina
Ústav pro jazyk český, 2015

K motivaci moravských a slezských anoikonym vzniklých z apelativa kámen
Šimečková, Marta
2015 - Czech
Příspěvek se zabývá motivací moravských a slezských pomístních jmen odvozených od substantiva kámen, např. Kameňák (anoikonymum vzniklé připojením sufixu-ák ke sledovanému odvozovacímu základu), Kamenice (s vydělitelným sufixem -ice), Kamenička (se sufixem -ička). Byla shledána řada motivací podmiňujících vznik analyzovaných jmen, jako nejčastější se ukázal typ půdy a lokace (zvláště rozšířeno u předložkových jmen, např. Mezi kamencem, Na kamenici). Ostatní motivace jsou řídké: motivace konkrétním kamenem jakožto výrazným krajinným prvkem, materiálem užitým při stavbě nebo výskytem lomu v místě. Stav je tu odlišný od frekvence zjištěné u nederivovaných anoikonym, popř. anoikonym s plurálovou formou základového slova Kameny, u nichž se výrazněji projevila motivace konkrétním kamenem v místě. V některých případech je složité odhadnout motivační impuls, výklad jmen je navíc někdy znesnadněn působením lidové etymologie, proto je nutné zapojit do výzkumu mj. práci se starými archiváliemi, zvláště mapami. This paper deals with motivation of Moravian and Silesian minor place names containing the basic noun kámen ‚stone‘, e. g. Kameňák (the suffix -ák was attached to the respective noun to create this anoikonym), Kamenice (with the suffix -ice), Kamenička (with the suffix -ička). There are numerous motivations, the most frequent is the motivation of soil quality and of location (especially in prepositional anoikonyms, for example Mezi kamencem, Na kamenici). Other motivations are rare: motivation of a particular stone as significant part of the landscape, motivation of building material or stone mining. The frequency of these motivations is different from the frequency of motivations in underived anoikonyms (or anoikonyms containing plural form of the fundamental word Kameny; in this type of anoikonyms, motivation by a particular stone in the site is more frequent). The motivation is hard to determine in some cases, the interpretation can be impeded by bachelor's etymology therefore it is necessary to cooperate with old maps. Keywords: anoikonyms; minor place names; motivation; stone Available at various institutes of the ASCR
K motivaci moravských a slezských anoikonym vzniklých z apelativa kámen

Příspěvek se zabývá motivací moravských a slezských pomístních jmen odvozených od substantiva kámen, např. Kameňák (anoikonymum vzniklé připojením sufixu-ák ke sledovanému odvozovacímu základu), ...

Šimečková, Marta
Ústav pro jazyk český, 2015

Husitství a husité ve východních Čechách (Obrysy problému)
Čornej, Petr
2015 - Czech
Východní Čechy se do dějin husitství výrazně zapsaly na počátku hnutí, kdy značná část zdejší šlechty protestovala proti upálení Jana Husa. V roce 1420 se ve východních Čechách ustavil samostatný husitský svaz (orebité, posléze sirotci). Historickou úlohu sehrálo východočeské husitství při prosazení výsledků hnutí v období po roce 1437. Oporou utrakvismu zůstaly východní Čechy až do třicetileté války. East Bohemia significantly enrolled in the history of the Hussite movement at the beginning of the movement, where many of the local nobility protested against the burning of Jan Hus. In 1420, in eastern Bohemia set up a separate Hussite Union (Orebites, then Orphans´ Union). A historic role played East Bohemian Hussites in promoting of results of Hussite movement in the period after 1437. Eastern Bohemia remained the support of Utraquism until the Thirty Years War. Keywords: east Bohemia; Orebites/Orphans Union; landfrýd; Jan Žižka z Trocnova; Hynek Krušina of Lichtenburg; Hynce Ptáček of Pirkenstein; George of Poděbrady Available at various institutes of the ASCR
Husitství a husité ve východních Čechách (Obrysy problému)

Východní Čechy se do dějin husitství výrazně zapsaly na počátku hnutí, kdy značná část zdejší šlechty protestovala proti upálení Jana Husa. V roce 1420 se ve východních Čechách ustavil samostatný ...

Čornej, Petr
Ústav pro jazyk český, 2015

Nový, plzeňský, 4procentní, dolní, užší, shnilý .. O adjektivech v češtině
Spinková, Stanislava
2015 - Czech
Příspěvek se zabývá adjektivy, zvláště jejich tvořením a deklinací. Autorka se také zaměřuje na nářeční jevy a formální adjektiva mezi příjmeními. The paper deals with adjectives, especially with their derivation and declension. The author also concentrates on dialectal phenomena and formal adjectives among family names. Keywords: Czech for Foreigners; Adjectiv; Word Formation; Declination; Noun; Proper Name Available at various institutes of the ASCR
Nový, plzeňský, 4procentní, dolní, užší, shnilý .. O adjektivech v češtině

Příspěvek se zabývá adjektivy, zvláště jejich tvořením a deklinací. Autorka se také zaměřuje na nářeční jevy a formální adjektiva mezi příjmeními....

Spinková, Stanislava
Ústav pro jazyk český, 2015

Překážet, nebo zavazet? K nářečním jevům v soudobé češtině
Kloferová, Stanislava
2015 - Czech
Tradiční teritoriální dialekty sice ustupují, popř. zanikají, ale teritoriální rozdíly existují v běžné mluvě i nadále. V příspěvku jsou představeny jevy přežívající, stabilní, i jevy zanikající. Traditional territorial dialects may retreat or perish, but the territorial differences continue to exit in common speech. In the paper, the surviving, stable as well as the perishing phenomena are presented. Keywords: Czech; dialect; territorial differences; common speech Available at various institutes of the ASCR
Překážet, nebo zavazet? K nářečním jevům v soudobé češtině

Tradiční teritoriální dialekty sice ustupují, popř. zanikají, ale teritoriální rozdíly existují v běžné mluvě i nadále. V příspěvku jsou představeny jevy přežívající, stabilní, i jevy ...

Kloferová, Stanislava
Ústav pro jazyk český, 2015

Slavic *tis7 - an evergreen problem of Slavic etymology?
Blažek, V.; Janyšková, Ilona
2015 - English
The aim of this contribution is to summarize and reconsider all the existing etymologies of the Slavic dendronym *tis7 ‘yew tree’ as well as the etymologies of probable or alleged related words and to suggest new solutions to this problem. This was carried out on the basis of a detailed semantic analysis of primary texts, onomastic materials, and also on the historical and cultural background. Keywords: Indo-European; Slavic; dendronym; yew; etymology Available at various institutes of the ASCR
Slavic *tis7 - an evergreen problem of Slavic etymology?

The aim of this contribution is to summarize and reconsider all the existing etymologies of the Slavic dendronym *tis7 ‘yew tree’ as well as the etymologies of probable or alleged related words and to ...

Blažek, V.; Janyšková, Ilona
Ústav pro jazyk český, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases