Number of found documents: 508
Published from to

From Denunciation to Humour. Forms of Attacks by Preachers on non-Roman Catholic Believers in selected Czech Sunday Postils
Havelka, Tomáš
2017 - English
This paper deals with forms of attacks on protestants in bohemical sermons mainly in second half of 17th Century and first half of 18th Century. Although counter reformation has definitely changed confessional conditions in Bohemia after victory on White Mountain battle, protestants persisted as one of most dangerous and strange enemy of pure faith. This attitude aimed mainly to Czech speaking believers and has been persuasively repeated in a lot of deeply influential homiletic works, namely in postils (in Sunday as well as in Feast ones). The aim of paper is inspect the most important Czech Sunday postils and evaluate frequency, strategy and forms of attacks. Excerpted postils were written by Š. Berlička-Scipio, M. V. Štajer, K. Račín, Š. F. Náchodský, F. Veselý, A. Koniáš etc. Some of these postils were clearly published as „a tool“ of strict counter reformation (M. V. Štajer, A. Koniáš), thus shape of their attitudes to protestants should be interesting. Other postils were composed as a manifestation of a moderate process of the counter reformation (F. Veselý); finally, we can find authors with really peculiar way of literary form and type of persuasion as well (Š. F. Náchodský). Keywords: homiletics; Sunday Postils; Early Modern Culture; preacher Available at various institutes of the ASCR
From Denunciation to Humour. Forms of Attacks by Preachers on non-Roman Catholic Believers in selected Czech Sunday Postils

This paper deals with forms of attacks on protestants in bohemical sermons mainly in second half of 17th Century and first half of 18th Century. Although counter reformation has definitely changed ...

Havelka, Tomáš
Filosofický ústav, 2017

Etika a politika pravdy. Hito Steyerl a Michel Foucault
Bierhanzl, Jan
2017 - Czech
Dokumentaristický obrat ve výtvarném umění znovu klade otázku o vztahu uměleckého díla a pravdy. Nejde však o pravdu díla ve smyslu mimesis nebo autenticity, nýbrž o politiku pravdy. A to v dvojím smyslu: dokumentární formy jednak vyjadřují vládnoucí mocenské poměry, jednak díky tomu, že samy o sobě představují politické činy, mohou představovat odpor vůči těmto poměrům. Tento obecně politický přístup k pravdě umění zapadá podle nás minimálně do dvou filosoficko-politických tradic. První je Marx a marxismus a otázka vztahu díla ke společenským poměrům. Vzhledem k tomu, že Hito Steyerl se explicitně hlásí k Michelu Foucaultovi, pokusíme se, v druhém kroku, vztáhnout otázku vztahu díla a pravdy k třem základním osám Foucaultova myšlení — k moci, vědění a subjektu. The documentarist turn in visual art reintroduces the question of the relationship between a work of art and truth. However, rather than the truth of the work in the sense of mimesis or authenticity, it is the politics of truth. In a double entendre: documentary forms express power relationships but being themselves a political act they may represent resistance against the power relationships. This generally political approach to truth in art falls, in our opinion, within at least two philosophical-political traditions. The first is Marx and Marxism and the question of the relationship of a work of art to social circumstances. Regarding that Hito Steyerl explicitly espouses Michel Foucault, in step two we will try to refer the issue of the relationship between a work of art and truth to the three fundamental axes of Foucault’s thought — power, knowledge and the subject. Keywords: politics of truth; Foucault; documentary turn; ethics Available at various institutes of the ASCR
Etika a politika pravdy. Hito Steyerl a Michel Foucault

Dokumentaristický obrat ve výtvarném umění znovu klade otázku o vztahu uměleckého díla a pravdy. Nejde však o pravdu díla ve smyslu mimesis nebo autenticity, nýbrž o politiku pravdy. A to v dvojím ...

Bierhanzl, Jan
Filosofický ústav, 2017

Demokratická civilizace a dezinformační propaganda ve středoevropském geopolitickém prostoru
Bednář, Miloslav
2017 - Czech
Klíčový geopolitický prostor mezi Německem a Ruskem si včetně Německa a Ruska zatím nevytvořil solidní demokratickou politickou kulturu. Proto je oproti např. Británii a USA poměrně snadno ovlivnitelný soustavnou dezinformační propagandou zaměřenou proti demokratické civilizaci. The key geopolitical realm between Germany and Russia including Germany and Russia did not yet build a solid democratic political culture. This is why it can be compared to e. g. Britain and the U.S. relatively easily influenced by a systematic propaganda of disinformation aimed against democratic civilization. Keywords: democratic civilization; disinforming; geopolitics Available at various institutes of the ASCR
Demokratická civilizace a dezinformační propaganda ve středoevropském geopolitickém prostoru

Klíčový geopolitický prostor mezi Německem a Ruskem si včetně Německa a Ruska zatím nevytvořil solidní demokratickou politickou kulturu. Proto je oproti např. Británii a USA poměrně snadno ...

Bednář, Miloslav
Filosofický ústav, 2017

"Ars rhetorica" a "ars combinatoria" v podání jezuitského kazatele Caspara Knittela
Svatoš, Martin
2016 - Czech
První část příspěvku se věnuje srovnání klasické rétoriky s novou elokvencí, jak byla vyučována a praktikována jezuity v České provincii Tovaryšstva Ježíšova. Druhá část přibližuje univerzitní kázání profesora pražské univerzity a univerzitního kazatele P. Caspara Knittela SJ, která jsou typickým příkladem konceptuální tvorby v literatuře konce 17. a první poloviny 18. století a - dle názoru autora příspěvku - jedním z vrcholů konceptismu v českých zemích. The first part of the contribution introduces comparison of the classical rhetoric as taught and employed by the Province of Bohemia of the Society of Jesus. The other part brings a closer look at university sermons by a professor of the Prague university P. Caspar Knittel SJ, which are typical examples of conceptual writing at the break of 18th century and, due to the lecturer's opinion, one of the peaks of conceptism in the Czech lands. Keywords: Jesuits; Bohemia; rhetoric; Caspar Knittel SJ Available at various institutes of the ASCR
"Ars rhetorica" a "ars combinatoria" v podání jezuitského kazatele Caspara Knittela

První část příspěvku se věnuje srovnání klasické rétoriky s novou elokvencí, jak byla vyučována a praktikována jezuity v České provincii Tovaryšstva Ježíšova. Druhá část přibližuje univerzitní kázání ...

Svatoš, Martin
Filosofický ústav, 2016

Bezmoc Evropy a potlačená moc idejí
Hauser, Michael
2015 - Czech
Článek nejprve rekapituluje výsledky, jichž Evropská unie dosáhla při řešení ekonomické krize. Na základě oficiálních údajů a prohlášení evropských institucí autor dospívá k závěru, že Evropa se nalézá v zauzlené krizové situaci, z níž se nelze vymanit zavedenými způsoby politického a ekonomického jednání. Možné východisko se pak spatřuje v materialistickém pojetí idejí, které může působit jako ekonomický faktor. First, the article summarizes results achieved by the European Union in terms of the economic crises. On the basis of official statistics and statements then the author concludes that Europe is in a multiplied crisis which cannot be got over by established ways of political and economical actions. A possible solution is found in materialist concept of ideas which can act as an economical factor. Keywords: The European Union; economic crisis; Badiou; ideas Available at various institutes of the ASCR
Bezmoc Evropy a potlačená moc idejí

Článek nejprve rekapituluje výsledky, jichž Evropská unie dosáhla při řešení ekonomické krize. Na základě oficiálních údajů a prohlášení evropských institucí autor dospívá k závěru, že Evropa se ...

Hauser, Michael
Filosofický ústav, 2015

Abych z pořádku kroniky nevyšel a v posměšné se nedal rozprávky, maličko něco oznámím. (Groteskní plán Hájkovy Kroniky české)
Havelka, Tomáš
2015 - Czech
Příspěvek se pokouší nalézt a rozlišit rovinu komiky v Hájkově Kronice české. Na základě excerpce přítomných anekdotických doplňků, satirických či ironických pasáží a komentářů nachází setrvalou míru grotesknosti a zároveň nepřítomnost vulgarismů nebo skatologických pasáží. Naopak v Kronice se objevují nenápadné úpravy předloh, ludibriální slovní hříčky nebo komické využívání antroponym, často také rytmizuje text. Hájek využívá komiku jednak k hodnotícímu komentování morálních nedostatků, jednak k stylistickému obohacování textu prostřednictvím nedějových anektod. This paper attempts to distinguish a comic level within Hájek's Czech Chronicle. Based on excerpts from anecdotal inserts, satirical and ironic passages and commentaries it finds an ongoing level of flat grotesquerie, not actually containing vulgarisms or scatological passages, but often making use of subtIe alterations of models, ludic puns on names and rythmic punchlines. Hájek used the comic both to make evaluative comments on moral shortcomings in particular and to stylistically enhance his chronicle narrative. Keywords: humor narratives; Václav Hájek; Czech Chronicle; renaissance; irony Available at various institutes of the ASCR
Abych z pořádku kroniky nevyšel a v posměšné se nedal rozprávky, maličko něco oznámím. (Groteskní plán Hájkovy Kroniky české)

Příspěvek se pokouší nalézt a rozlišit rovinu komiky v Hájkově Kronice české. Na základě excerpce přítomných anekdotických doplňků, satirických či ironických pasáží a komentářů nachází setrvalou míru ...

Havelka, Tomáš
Filosofický ústav, 2015

Digitalizace a vizualizace korespondence J. A. Komenského (1592-1670)
Lelková, Iva
2015 - Czech
Projekt digitalizace a vizualizace korespondence J. A. Komenského (1592-1670) je výsledkem mezinárodní spolupráce Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR a projektu Cultures of Knowledge University of Oxford. V rámci jednotného katalogu raně novověké učenecké korespondence Early Modern Letters Online (EMLO) byla vytvořena online databáze Komenského korespondence a její mimořádně bohatá meta-data byla použita pro vizualizace a další analýzu. Badatelé použili volně přístupnou vizualizační platformu zvanou Palladio vyvinutou Stanford Univerzity. Vizualizace a analýza dat nejenom že umožnila vizualizovat dříve neznámé tendence a fakta, ale také pomohla položit nové badatelské otázky. The project of digitizing and visualization of Jan Amos Comenius' (1592-1670) correspondence is an outcome of an international collaboration among the Department for Comenius Studies and Early Modern Intellectual History of the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences and the Cultures of Knowledge project of the University of Oxford. An online database of Comenius' letters was created within the online union catalogue of early modern scholarly correspondence called the Early Modern Letters Online (EMLO) and outstandingly rich metadata were used for visualizations and analysis of the Comenius' correspondence. The researchers used free visualization web-based platform Palladio developed by the Stanford University. Visualization and data analysis not only facilitated to visualize previously known tendencies and facts but also helped to discover new and unknown moments which led to further study. Keywords: early modern correspondence; data visualization; digitalization Available at various institutes of the ASCR
Digitalizace a vizualizace korespondence J. A. Komenského (1592-1670)

Projekt digitalizace a vizualizace korespondence J. A. Komenského (1592-1670) je výsledkem mezinárodní spolupráce Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu ...

Lelková, Iva
Filosofický ústav, 2015

Co znamená myslet na čtenáře (o autorské poctivosti a dvojím typu vyprávění)
Koťátko, Petr
2015 - Czech
Autor konfrontuje dva způsoby vyprávění , které označuje jako 'imunní' a 'radikální', a analogicky dva subjekty vyprávění: 'vypravěče v kondici' a 'vypravěče v rozkladu'. Pokouší se ukázat, že žádný z obou typů vyprávění nelze klasifikovat jako základní či 'přirozený' – s tím, že opačný typ pak vychází jako odchylka od standardu. Oba jsou stejně způsobilé plnit mimetickou funkci, oba mohou být naplněním autorovy odpovědnosti a respektu vůči čtenáři, přestože aktivují odlišné složky čtenářovy interpretační výbavy. The author confronts two modes of narration, called 'immune' and 'radical', and two correalive narrative subjects: 'narrator in a good shape' and 'narrator in decay'. He argues that neither of these two narration types can be classified as basic or 'natural' – while the other one comes out as a deviation from the standard. Both of them are equally equipped for mimetic function and both can reflect the author's responsibility and respect to the reader, although they activate different components of the reeader's interpretative competence. Keywords: modes of narration; types of narrators; literary interpretation Available at various institutes of the ASCR
Co znamená myslet na čtenáře (o autorské poctivosti a dvojím typu vyprávění)

Autor konfrontuje dva způsoby vyprávění , které označuje jako 'imunní' a 'radikální', a analogicky dva subjekty vyprávění: 'vypravěče v kondici' a 'vypravěče v rozkladu'. Pokouší se ukázat, že žádný ...

Koťátko, Petr
Filosofický ústav, 2015

Využití apokalyptických figur v díle Jana Husa
Cermanová, Pavlína
2015 - Czech
Studie je zaměřena na Husovo využití apokalyptických figur, klade si rovněž otázku, zda je možno Husovo myšlení označit za apokalyptické. Z převážně teologicky definovaného hermeneutického nástroje kritiky se postupně stal prostředek burcující a popisující danou situaci jako nastávající konečný boj se silami Antikrista. Koncept apokalypticky pojmenovaného střetu byl rovněž provázán s Husovou eklesiologií. The study focuses on the use of apocalyptic figures in the treatises and thinking of Jan Hus. The question if Hus could be perceived as an apocalyptic oriented theologian in in the centre of attention. The originally theologically defined hermeneutic tool of critic developed gradually into a means describing the actual situation of the fight against Antichrist. The apocalyptic concept was necessarily associated with Hus' ecclesiology. Keywords: Jan Hus; apocalyptic thinking; reform; ecclesiologie Available at various institutes of the ASCR
Využití apokalyptických figur v díle Jana Husa

Studie je zaměřena na Husovo využití apokalyptických figur, klade si rovněž otázku, zda je možno Husovo myšlení označit za apokalyptické. Z převážně teologicky definovaného hermeneutického nástroje ...

Cermanová, Pavlína
Filosofický ústav, 2015

Jan Hus v Kostnici po 6. červenci 1415
Soukup, Pavel
2015 - Czech
Příspěvek sleduje, v jakých pramenech a v jakých souvislostech se v debatách kostnického koncilu objevovalo jméno Jana Husa po jeho upálení 6. července 1415. V kázáních a traktátech byla Husova figura používána především jako symbol hereze. Z jeho odsouzených tezí se nejčastěji připomínalo učení o církvi a popírání papežského primátu. Kostnický diskurs o Husovi po jeho upálení položil základy jeho negativní reputace, která přežila i v dalších fází protihustiské polemiky. This paper follows the sources and contexts in which John Hus appeared in the debates at the Council of Constance after his execution on 6 July 1415. In sermons and tracts, the figure of John Hus mainly served as a symbol of heresy. His teaching about the Church and the denial of papal supremacy were most often recalled from among his condemned theses. The Constance discourse about Hus after his burning at the stake laid the foundations to his negative reputation, which was to survive during the following phases of anti-Hussite polemics. Keywords: John Hus; Council of Constance; Heresy Available at various institutes of the ASCR
Jan Hus v Kostnici po 6. červenci 1415

Příspěvek sleduje, v jakých pramenech a v jakých souvislostech se v debatách kostnického koncilu objevovalo jméno Jana Husa po jeho upálení 6. července 1415. V kázáních a traktátech byla Husova figura ...

Soukup, Pavel
Filosofický ústav, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases