Number of found documents: 1024
Published from to

Freeze-thaw durability of fiber-reinforced lime-based mortars
Přinosil, Michal
2016 - English
This paper presents results of experimental investigation focused on freeze-thaw\ndurability of fiber-reinforced lime-based mortars. Evolution of structural deterioration and frost resistance were evaluated using non-destructive testing (resonance method). In this study, we consider two types of lime-based matrices (pure lime, lime-metakaolin) and two types of polyvinyl alcohol fibers in several volume fractions. The results showed that the resistance against the frost depends mainly on the matrix type and on the amount of fibers. Keywords: freeze-thaw durability; lime-based mortar; fiber composite; fiber reinforcement Available at various institutes of the ASCR
Freeze-thaw durability of fiber-reinforced lime-based mortars

This paper presents results of experimental investigation focused on freeze-thaw\ndurability of fiber-reinforced lime-based mortars. Evolution of structural deterioration and frost resistance were ...

Přinosil, Michal
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2016

Výzkumná zpráva souhrnná: Zjištění rozsahu poškození dřeva a trasologická analýza řemeslného opracování Čistá u Litomyšle čp. 97 - stodola
Kloiber, Michal; Bláha, Jiří; Frankl, Jiří; Růžička, Petr; Buzek, Jaroslav
2016 - Czech
Výzkumy, jejichž souhrnným výstupem je výzkumná zpráva, obsahují stanovení rozsahu poškození dřeva a trasologickou analýzu původního řemeslného opracování vybraných prvků rozebrané polygonální stodoly původně náležející k usedlosti čp. 97 v obci Čistá u Litomyšle. Podnětem k sepsání zprávy byla objednávka od Valašského muzea v přírodě se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, která obsahovala požadavek na diagnostiku vybraných dřevěných prvků pomocí NDT přístrojů a také jejich trasologickou analýzu. Získané poznatky mohou přispět ke kvalifikovanému posouzení a návrhu šetrného transferu unikátní roubené stavby. The surveys, whose combined output is this survey report, covered the detection the extent of timber damage and traceological analysis of the original craftsman’s woodworking of selected elements of a dismantled polygonal barn, formerly belonging to house no. 97 in Čistá u Litomyšle. The impulse for the report was an order by the Wallachian Open Air Museum with headquarters in Rožnov pod Radhoštěm, which included the request for the diagnosis of selected timber elements using NDT devices and their traceological analysis. The knowledge gained can contribute to a qualified assessment and a proposal of gentle transfer of this unique log building. Keywords: non-destructive testing; wood; in-situ testing Available at various institutes of the ASCR
Výzkumná zpráva souhrnná: Zjištění rozsahu poškození dřeva a trasologická analýza řemeslného opracování Čistá u Litomyšle čp. 97 - stodola

Výzkumy, jejichž souhrnným výstupem je výzkumná zpráva, obsahují stanovení rozsahu poškození dřeva a trasologickou analýzu původního řemeslného opracování vybraných prvků rozebrané polygonální stodoly ...

Kloiber, Michal; Bláha, Jiří; Frankl, Jiří; Růžička, Petr; Buzek, Jaroslav
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2016

Charakteristika zdiva a defektů stěn místnosti č. 303 v prvním patře Horního zámku Státního zámku Kunštát
Drdácký, Miloš; Frankeová, Dita; Kloiber, Michal; Koudelková, Veronika; Lesák, Jaroslav; Válek, Jan; Viani, Alberto
2016 - Czech
Charakterizace zdiva místnosti č. 303 byla z důvodu přítomnosti vzácných celoplošných maleb na zdech provedena nedestruktivními technikami. Metody termografie, videoskopie a zemní radar byly využity pro odhalení struktury zdiva pod omítkou a pro hledání hranic zazděných ostění středověkých otvorů. Materiálovou analýzou úlomků historických malt pomocí termické analýzy a elektronové mikroskopie bylo jako pojivo malt identifikováno dolomitické vápno. Non-destructive evaluation techniques have been adopted to assess the present situation of the walls with recently discovered frescoes in the rebuilt part of the castle. IR thermography, videoscope and ground penetrating radar were used for the classification of masonry, especially for the detection of hidden structural elements. Samples of historic mortars were analysed by thermal analysis and scanning electron microscopy. The analyses showed that binder of mortars consists of dolomitic lime. Keywords: NDT methods; IR thermography; ground penetrating radar; historic mortars characterization Available at various institutes of the ASCR
Charakteristika zdiva a defektů stěn místnosti č. 303 v prvním patře Horního zámku Státního zámku Kunštát

Charakterizace zdiva místnosti č. 303 byla z důvodu přítomnosti vzácných celoplošných maleb na zdech provedena nedestruktivními technikami. Metody termografie, videoskopie a zemní radar byly využity ...

Drdácký, Miloš; Frankeová, Dita; Kloiber, Michal; Koudelková, Veronika; Lesák, Jaroslav; Válek, Jan; Viani, Alberto
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2016

Cross-section analysis and mapping using Raman spectroscopy
Majtás, Dušan; Mácová, Petra; Kreislová, Kateřina
2016 - English
When dealing with corroded objects, it is necessary to identify the corrosion products to develop a proper treatment for this particular object. Using X-ray diffraction is still suitable to do the phase composition analysis of the material; however it does the analysis of the material in bulk. It is also possible to use SEM to analyze the structure of the corrosion layers on a cross-section by EBSD method; however this method is time consuming. It is more suitable to use Raman spectroscopy when studying the structure of corrosion layers. Using proper equipment, such as Raman microscope it is possible to do not only analysis of precisely given point, but it is also possible to do mapping (both 1D and 2D) of the cross-section. Taking map of surface also does need time, but is definitely less time consuming compared to EBSD method. Keywords: corrosion; cross-section; mapping; micro-Raman spectroscopy Available at various institutes of the ASCR
Cross-section analysis and mapping using Raman spectroscopy

When dealing with corroded objects, it is necessary to identify the corrosion products to develop a proper treatment for this particular object. Using X-ray diffraction is still suitable to do the ...

Majtás, Dušan; Mácová, Petra; Kreislová, Kateřina
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2016

Výzkumná zpráva z hodnocení stavu krovu kostela sv. Ducha v Telči
Kloiber, Michal; Bláha, Jiří; Hrivnák, Jaroslav; Buzek, Jaroslav; Kunecký, Jiří; Hasníková, Hana
2016 - Czech
Průzkum popisovaný v této výzkumné zprávě obsahuje hodnocení stavu krovu kostela sv. Ducha v Telči. Podnětem k sepsání zprávy byla objednávka od farního sboru ČCE v Telči. Objednávka obsahovala požadavek na posouzení stavu a identifikaci rozsahu dřevokazného poškození krovu kostela sv. Ducha v Telči se zaměřením na lokalizaci kritických míst, klasifikaci stupně poškození, určení rozsahu skrytého napadení pomocí nedestruktivních přístrojů, specifikaci napadení dřeva, včetně zakreslení zjištěných výsledků do kresebné dokumentace stávajícího stavu krovu. Na základě výsledků byly navrženy konkrétní postupy pro sanační opatření a do výkresové dokumentace zakresleny prvky navržené ke konstrukční sanaci. \n The survey described in this report contains the condition assessment of the truss of the Church of Holy Spirit in Telč. The stimulus for the survey report was an order from the parochial congregation ČCE in Telč. The order included a request to assess the condition and identify the extent of wood-decaying damage to the truss of the Church of the Holy Spirit in Telč, focusing on the location of the critical spots, the classification of the damage degree, the determination of the extent of hidden damage using non-destructive devices, and the specification of the wood damage cause, including drawing of the results in the documentation on the current truss condition. Based on the results, specific procedures of repair measures were proposed and the elements proposed for the reconstruction were sketched in the documentation. Keywords: wood structures; timber; wood diagnostic Available at various institutes of the ASCR
Výzkumná zpráva z hodnocení stavu krovu kostela sv. Ducha v Telči

Průzkum popisovaný v této výzkumné zprávě obsahuje hodnocení stavu krovu kostela sv. Ducha v Telči. Podnětem k sepsání zprávy byla objednávka od farního sboru ČCE v Telči. Objednávka obsahovala ...

Kloiber, Michal; Bláha, Jiří; Hrivnák, Jaroslav; Buzek, Jaroslav; Kunecký, Jiří; Hasníková, Hana
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2016

Chemické a mineralogické analýzy vzorků přírodního a umělého kamene z barokního schodiště u jižního průčelí zámku Troja v Praze 7
Slížková, Zuzana; Mácová, Petra; Viani, Alberto; Šašek, Petr; Wolf, Benjamin
2016 - Czech
Chemické a mineralogické analýzy vzorků přírodního a umělého kamene z barokního schodiště u jižního průčelí zámku Troja v Praze 7. Chemical and mineralogical analyses of stone sampled from Troja Castle, baroque staircase, Prague 7. Keywords: sandstone; composition; conservation Available at various institutes of the ASCR
Chemické a mineralogické analýzy vzorků přírodního a umělého kamene z barokního schodiště u jižního průčelí zámku Troja v Praze 7

Chemické a mineralogické analýzy vzorků přírodního a umělého kamene z barokního schodiště u jižního průčelí zámku Troja v Praze 7....

Slížková, Zuzana; Mácová, Petra; Viani, Alberto; Šašek, Petr; Wolf, Benjamin
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2016

Analýza poškození nových omítek a zdiva vlhkostí a vodorozpustnými solemi
Válek, Jan; Skružná, Olga; Ševčík, Radek; Frankeová, Dita; Nunes, Cristiana Lara
2016 - Czech
Výzkumná zpráva se zabývá stavem nových omítek na objektu Obecního Dvora, Praha 1. Po realizaci omítek došlo po zhruba půl roce k jejich lokálnímu poškození, jako příčina byla označena velmi vysoká koncentrace dusičnanů ve zdivu. Research report about the state of new renders of the building Obecní Dvůr, Prague 1. Very high concentration of nitrates in masonry was identified as the reason of their bad state. Keywords: soluble salts; non-destructive moisture measurement; hygroscopic moisture content; nitrates; damaged renders Available at various institutes of the ASCR
Analýza poškození nových omítek a zdiva vlhkostí a vodorozpustnými solemi

Výzkumná zpráva se zabývá stavem nových omítek na objektu Obecního Dvora, Praha 1. Po realizaci omítek došlo po zhruba půl roce k jejich lokálnímu poškození, jako příčina byla označena velmi vysoká ...

Válek, Jan; Skružná, Olga; Ševčík, Radek; Frankeová, Dita; Nunes, Cristiana Lara
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2016

Určení pozic dutých prostorů ve zdivu tympanonu severozápadního průčelí budovy Národního muzea
Válek, Jan; Skružná, Olga; Frankl, Jiří
2016 - Czech
Nedestruktivní průzkum vnitřního cihelného zdiva tympanonu byl proveden pomocí georadaru (zemní radar, GPR). Na základě vyhodnocených signálů byla určena geometrie a pozice dutin ve zdivu. Ground Penetrating Radar (GPR) was used for non-destructive surveying of indoor brick masonry. After data evaluation size and positions of internal masonry voids were determined.\n\n Keywords: Ground Penetrating Radar (GPR); brick masonry; non-destructive assessment Available at various institutes of the ASCR
Určení pozic dutých prostorů ve zdivu tympanonu severozápadního průčelí budovy Národního muzea

Nedestruktivní průzkum vnitřního cihelného zdiva tympanonu byl proveden pomocí georadaru (zemní radar, GPR). Na základě vyhodnocených signálů byla určena geometrie a pozice dutin ve zdivu....

Válek, Jan; Skružná, Olga; Frankl, Jiří
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2016

Vibration analysis of visco-elastically coupled beams
Hračov, Stanislav; Náprstek, Jiří
2016 - English
The paper presents a detail analysis of the forced vibration. The dynamic behaviour of the system is investigated parametrically to cover all possible effects of individual subsystems. Damping effectiveness is also analysed for several values of viscosity of the interlayer and damping of the particular beams. The recommendations and limitations for the application of the system are presented and discussed. Keywords: vibrations; dynamic analysis; damping Available at various institutes of the ASCR
Vibration analysis of visco-elastically coupled beams

The paper presents a detail analysis of the forced vibration. The dynamic behaviour of the system is investigated parametrically to cover all possible effects of individual subsystems. Damping ...

Hračov, Stanislav; Náprstek, Jiří
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2016

Souhrnná výzkumná zpráva z experimentálních prací zaměřených na iniciování únavových trhlin v pískovci a výzkum vlivu konsolidace na jeho lomové chování v případech výskytu trhlin
Šperl, Martin; Drdácký, Miloš; Jandejsek, Ivan
2016 - Czech
Iniciace únavových trhlin v pískovcových vzorcích (lokalita Božanov) byla provedena pomocí rezonančního pulzátoru v módu tříbodového ohybu. Díky tomu byla poškození geometricky totožná. Následné zkoušky umožnily posoudit vliv konsolidačních roztoků na lomové vlastnosti vyšetřovaného materiálu. Fatigue crack initiation in the sandstone specimens (location – Božanov) was made using a resonant testing machine in three point bending mode. It produced the geometrically similar damage. Subsequent fracture tests made it possible to assess the effect of the consolidation solutions on fracture properties of the material investigated. Keywords: sandstone; fracture behaviour; consolidation; crack Available at various institutes of the ASCR
Souhrnná výzkumná zpráva z experimentálních prací zaměřených na iniciování únavových trhlin v pískovci a výzkum vlivu konsolidace na jeho lomové chování v případech výskytu trhlin

Iniciace únavových trhlin v pískovcových vzorcích (lokalita Božanov) byla provedena pomocí rezonančního pulzátoru v módu tříbodového ohybu. Díky tomu byla poškození geometricky totožná. Následné ...

Šperl, Martin; Drdácký, Miloš; Jandejsek, Ivan
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases