Number of found documents: 65
Published from to

Metodika konzervace starých krajových odrůd bylinných zemědělských plodin
Holubec, Vojtěch; Dušek, Karel; Dušková, Elena; Doležalová, Ivana; Hýbl, Miroslav; Kopecký, Pavel; Smékalová, Kateřina; Stavělíková, Helena
2015 - Czech
Cílem metodiky je doporučení managementu základních pěstebních opatření u krajových odrůd bylinných plodin v „on farm“ výsadbách. Jedná se o materiály, které byly sebrány při terénních exkurzích a starých expedicích s účastí autorů projektu nebo shromážděny z genofondových kolekcí. Tyto materiály mají kulturně historickou hodnotu a representují staré zvyky a národní identitu obyvatel na území ČR. Byly vybrány zástupci starých krajových odrůd jako modelové za následující skupiny plodin: Obilniny, luskoviny, zeleniny, kořeninové a léčivé rostliny. The methodic handbook recommends management of basic cultivation practices for landraces of herbaceous crops in „on farm“ plantations. The materials were collected during field excursions of authors or gathered from germplasm collections. These materials have cultural-historical value and represent old habits and national identity of Czech inhabitants. Representative landraces were sellected for crop groups: Cereals, legumes, vegetables, condiments and medicinal plants. Keywords: krajové formy; staré odrůdy; bylinné kultury; mapování; landraces; obsolete cultivars; herbaceous cultures; germplasm; mapping; conservation; genofond; konzervace Available in a digital repository NRGL
Metodika konzervace starých krajových odrůd bylinných zemědělských plodin

Cílem metodiky je doporučení managementu základních pěstebních opatření u krajových odrůd bylinných plodin v „on farm“ výsadbách. Jedná se o materiály, které byly sebrány při terénních exkurzích a ...

Holubec, Vojtěch; Dušek, Karel; Dušková, Elena; Doležalová, Ivana; Hýbl, Miroslav; Kopecký, Pavel; Smékalová, Kateřina; Stavělíková, Helena
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2015

Certifikovaná metodika pro hodnocení účinnosti akaricidních látek na skladištní roztoče a pro identifikaci rezistence
Hubert, Jan; Nesvorná, Marta; Stará, Jitka
2015 - Czech
Metodika je zpracována pro potřeby plnění zákona č. 258/2000 Sb. Metodika je zaměřena na problematiku týkající se ochrany skladovaných plodin a substrátů před napadením skladištními roztoči. Metodika přináší postupy pro stanovení diskriminačních dávek akaricidních látek pro hodnocení jejich účinnosti na skladištní roztoče a pro případnou identifikaci rezistence. Metodika obsahuje souhrn nových originálních informací o účinnosti akaricidních látek na skladištní roztoče v dvou typech laboratorních testů, tj. na impregnovaném filtračním papíru a v růstovém testu. Laboratorní testy popsané v této metodice je možné použít pro porovnání účinnosti jednotlivých akaricidních látek na roztoče nebo pro srovnání citlivosti různých populací roztočů. The certified technological procedure was developed in order to support Czech national legislation - Act No. 258/2000. The procedure is aimed at the protection of stored plant substrates against infestation of mites (Acari: Astigmata). The procedure includes two tested methods (i) impregnated filter paper test and (ii) population growth tests. The procedure includes novel findings describing the discrimination doses of acaricidal compounds to the mites. The doses are useful for identification of resistance. The described methods enable the comparison of efficacy of different acaricidal compounds as well as the comparison of toxic effect to various populations of mites. Keywords: filtrační papír; roztoči; acaricidal compounds; mites; storage; test; impregnated filter paper; growth test; akaricidy; testy; skladování Available in a digital repository NRGL
Certifikovaná metodika pro hodnocení účinnosti akaricidních látek na skladištní roztoče a pro identifikaci rezistence

Metodika je zpracována pro potřeby plnění zákona č. 258/2000 Sb. Metodika je zaměřena na problematiku týkající se ochrany skladovaných plodin a substrátů před napadením skladištními roztoči. Metodika ...

Hubert, Jan; Nesvorná, Marta; Stará, Jitka
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2015

Rez plevová na pšenici a ochrana proti ní
Hanzalová, Alena; Bartoš, Pavel
2015 - Czech
Silný výskyt rzi plevové v roce 2014 a 2015 prokázal její vysokou škodlivost, proto je tato metodika zaměřena na tuto rez. Rzi napadající pšenici působí ztráty každoročně. V letech epidemií může být sklizeň snížena o více než o polovinu. Epidemie rzi travní a rzi plevové se vyskytují v nepravidelných intervalech, kdežto rez pšeničná škodí na pšenici každoročně. Ztráty na výnosu působí hlavně na střední a jižní Moravě. Chemická ochrana v rámci běžné agrotechniky omezuje sice škodlivost rzí, avšak při jejich silnějším výskytu zejména u náchylných odrůd, není tato ochrana dostatečná. Opakované fungicidní zásahy zvyšují náklady a jsou omezeny hygienickými předpisy. Ekonomický i ekologický způsob ochrany spočívá ve šlechtění na odolnost a pěstování odolných odrůd. Předpokladem pro úspěšné šlechtění na odolnost je znalost virulencí v populaci patogena a vhodné zdroje odolnosti. Metodika shrnuje poznatky o rzi plevové na pšenici. Připojeny jsou údaje o odolnosti pěstovaných odrůd a možnosti chemické ochrany. Heavy incidence of yellow rust in the years 2014 and 2015 has proved high deleterious effects of this rust. For this reason this publication deals with yellow rust on wheat. Rusts on wheat cause losses every year. In the years of an epidemic yield can be decreased by more than a half. Epidemics of stem rust and yellow rust occur in irregular intervals. Leaf rust causes damage every year particularly in central and southern part of Moravia. Chemical control limits yield losses, however in the case of heavy rust incidence this control particularly on susceptible cultivars is not sufficient. Repeated chemical treatments increase the costs and are limited by phytosanitary regulations. Economic and ecologic rust control consists in resistance breeding and growing resistant cultivars. Knowledge of virulence in the rust poppulation and suitable sources of resistance are prerequisites for successful resistance breeding. This publication presents a summary of data from literature on the yellow rust on wheat. Data on resistance of the grown cultivars and possibilities of the chemical control are included. Keywords: rez plevová; pšenice; Česká republika; metody; yellow rust; wheat; Czech Republic; methods; pšenice; nemoci Available in a digital repository NRGL
Rez plevová na pšenici a ochrana proti ní

Silný výskyt rzi plevové v roce 2014 a 2015 prokázal její vysokou škodlivost, proto je tato metodika zaměřena na tuto rez. Rzi napadající pšenici působí ztráty každoročně. V letech epidemií může být ...

Hanzalová, Alena; Bartoš, Pavel
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2015

Bér vlašský Setaria italica (L.) Beauv. vhodná plodina do měnícího se klimatu České republiky
Hermuth, Jiří; Janovská, Dagmar; Prohasková, Anna
2015 - Czech
Změny klimatu s sebou přinášejí řadu nežádoucích projevů, které budou do budoucna stále častěji ovlivňovat i zemědělskou produkci v ČR. Problémy se suchem a jeho dopadem na zemědělskou produkci se už začínají silně projevovat. Jedním z hlavních řešení se uvádí šlechtění a výběr odolnějších druhů a odrůd, které se lépe přizpůsobí dostupnosti vody a které jsou odolnější vůči novým klimatickým podmínkám. Tato metodika určená pro zemědělskou praxi si klade za cíl představit bér vlašský jako obilninu, která může být vhodnou alternativou pro produkci zrna, ale i biomasy v aridnějších oblastech naší republiky. The global climate changes bring a lot of undesirable impacts which will influence the agricultural production in the Czech Republic in the future. Nowadays the drought risks and their impact on the agricultural production have begun to show up very strongly. One of the main solutions might be the breeding and selection of more resistant species or/and varieties which are more adaptable to lesser water availability and which are more resistant to the new climate. This paper would like to present the foxtail millet as a cereal which might be a valuable alternative for grain production as well as for biomass production in less favourable arid areas of our country. Keywords: bér vlašský; změny klimatu; zemědělská produkce; foxtail millet; climate change; agricultural production; breeding; šlechtění rostlin Available in a digital repository NRGL
Bér vlašský Setaria italica (L.) Beauv. vhodná plodina do měnícího se klimatu České republiky

Změny klimatu s sebou přinášejí řadu nežádoucích projevů, které budou do budoucna stále častěji ovlivňovat i zemědělskou produkci v ČR. Problémy se suchem a jeho dopadem na zemědělskou produkci se už ...

Hermuth, Jiří; Janovská, Dagmar; Prohasková, Anna
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2015

Metodika hodnocení rezistence pšenice ke klasovým fuzariózám v polních podmínkách
Chrpová, Jana; Šíp, Václav; Štěrbová, Lenka; Sumíková, Taťána; Palicová, Jana
2015 - Czech
Na základě zkušeností získaných při provádění testů rezistence ozimé a jarní pšenice ke klasovým fuzariózám v období 2000-2015, monitoringu původců klasových fuzarióz (2011 – 2014), dostupných literárních údajů a speciálních pokusů byly získány nové závěry a doporučení týkající se jak obecných hledisek, tak především vlastní metodiky testování v polních podmínkách. Předložená metodika obsahuje soubor poznatků a opatření směřujících ke zvýšení přesnosti testů rezistence ke klasovým fuzariózám určených především pro potřeby šlechtění. This handbook brings new conclusions and recommendations concerning evaluation of resistance to Fusarium head blight. The presented findings are based on experience gained from the tests of disease resistance performed in the period 2002-2015, on results of monitoring of Fusarium pathogens (2011 – 2014), available literature and special experiments. This methodology is mainly aimed at increasing precision of tests of resistance to Fusarium head blight which will favourably impact on resistance breeding. Keywords: fuzariózy klasu; testování rezistence; metodika testů rezistence; wheat; breeding and variety testing; Fusarium head blight; methodology of resistence tests; pšenice; testování; odolnost Available in a digital repository NRGL
Metodika hodnocení rezistence pšenice ke klasovým fuzariózám v polních podmínkách

Na základě zkušeností získaných při provádění testů rezistence ozimé a jarní pšenice ke klasovým fuzariózám v období 2000-2015, monitoringu původců klasových fuzarióz (2011 – 2014), dostupných ...

Chrpová, Jana; Šíp, Václav; Štěrbová, Lenka; Sumíková, Taťána; Palicová, Jana
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2015

Metodika testování rezistence pšenice k původcům hnědých listových skvrnitostí v polních podmínkách
Šíp, Václav; Chrpová, Jana; Palicová, Jana; Hanzalová, Alena; Čejka, Lubomír
2014 - Czech
Na základě zkušeností získaných při provádění kruhových testů rezistence ozimé a jarní pšenice k hnědým listovým skvrnitostem v období 2002-2014, dostupných literárních údajů a speciálních pokusů s braničnatkou pšeničnou v rámci výzkumného projektu QJ 1210189 byly získány nové závěry a doporučení týkající se jak obecných hledisek (biologických a genetických zvláštností jednotlivých původců hnědých listových skvrnitostí, struktury jejich populací, vztahu hostitel – patogen, průběhu infekce, škodlivosti aj.), tak především vlastní metodiky testování v polních podmínkách, speciálně výběru izolátů pro inokulace, uspořádání a vedení pokusů, přípravy inokula a provádění inokulace, jakož i hodnocení stupně napadení (projevu infekce). Pozornost se soustředila na tři hlavní původce, kterými jsou v České republice Mycosphaerella graminicola anam. Septoria tritici, Pyrenophora tritici – repentis anam. Drechslera tritici-repentis a Phaeosphaeria nodorum anam. Stagonospora nodorum. Předložená metodika obsahuje komplex opatření směřujících ke zvýšení přesnosti testů rezistence k těmto listovým chorobám pro potřeby šlechtění, zkoušení odrůd i racionalizaci ochranných opatření v pěstitelské praxi. This handbook brings new conclusions and recommendations concerning mainly the field resistance tests - the choice of fungal isolates, design of experiments, inoculum preparation and inoculation technique, as well as evaluation of disease symptoms and tolerance to the disease. Attention was paid to the pathogens Mycosphaerella graminicola anam. Septoria tritici, Pyrenophora tritici – repentis anam. Drechslera tritici-repentis and Phaeosphaeria nodorum anam. Stagonospora nodorum that showed frequent occurrence in the examined territory. The presented findings are based on experience gained from the ring tests of disease resistance performed in the period 2002-2014, available literature and special experiments with Septoria tritici performed within the research project QJ QJ 1210189 This methodology is mainly aimed at increasing precision of tests of resistance to these diseases which will favourably impact on resistance breeding, variety testing, as well as on adequacy of plant protection measures taken in agricultural practice. Keywords: pšenice; šlechtění a zkoušení odrůd; braničnatka pšeničná; braničnatka plevová; helmintosporiová skvrnitost; testování rezistence; optimalizace postupů; wheat; breeding and variety testing; leaf blotch; glume blotch; tan spot; methodology of resistance tests Available in a digital repository NRGL
Metodika testování rezistence pšenice k původcům hnědých listových skvrnitostí v polních podmínkách

Na základě zkušeností získaných při provádění kruhových testů rezistence ozimé a jarní pšenice k hnědým listovým skvrnitostem v období 2002-2014, dostupných literárních údajů a speciálních pokusů s ...

Šíp, Václav; Chrpová, Jana; Palicová, Jana; Hanzalová, Alena; Čejka, Lubomír
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2014

Metodika stanovení hladiny rezistence genotypů bramboru k původcům bakteriálních měkkých hnilob testováním plátků hlíz
Krejzar, Václav; Pánková, Iveta
2014 - Czech
Hladina rezistence genotypů bramboru k pektinolytickým bakteriím se stanovuje metodou inokulace plátků hlíz bramboru. Oloupané hlízy bramboru se jednorázově ponoří do 95% ethanolu a po vytažení protáhnou plamenem. Takto připravené a ošetřené hlízy jsou ve sterilních podmínkách nařezány na plátky o síle 10 mm a vloženy na filtrační papír do sterilních Petriho misek o průměru 15 cm. Uprostřed plátku se pomocí sterilního korkovrtu vyřízne důlek o průměru a hloubce 4 mm, do kterého je nakapána suspenze testované pektinolytické bakterie. Bakteriální suspenze se připravuje ve sterilní destilované vodě a pomocí spektrofotometru se proměří na optickou hustotu 108 cfu (colony forming units = počet bakteriálních buněk na jednotku objemu) při vlnové délce 620 nm. Filtrační papír v Petriho miskách se za účelem vytvoření podmínek s vysokou relativní vlhkostí vzduchu následně přelije sterilní destilovanou vodou. Petriho misky s inokulovanými plátky bramboru jsou uchovávány v termostatu při teplotě 28°C. Po 24 hodinách se provede hodnocení měřením šířky zóny rozloženého pletiva plátku. Podle průměrné šířky zóny rozloženého pletiva dvou plátků od jedné odrůdy se testované genotypy bramboru rozdělují do 4 skupin: (i) rezistentní (0 – 5,9 mm); (ii) slabě náchylné (6 – 11,9 mm); (iii) náchylné (12 – 17,9 mm); (iv) velmi náchylné (18 – 25 mm). The methodology is to assessment the level of resistance of potato genotypes to soft rot bacteria of Dickeya, Pectobacterium and Pseudomonas genera using slice test. Keywords: bakteriální měkké hniloby; rezistence; Pectobacterium atrosepticum; P. carotovorum subsp. carotovorum; Dickeya chrysanthemi; Pseudomonas marginalis; P. viridiflava; brambory; plátky hlíz; soft rot; resistance; Pectobacterium atrosepticum; P. carotovorum subsp. carotovorum; Dickeya chrysanthemi; Pseudomonas marginalis; P. viridiflava; potatoes; slice test Available in a digital repository NRGL
Metodika stanovení hladiny rezistence genotypů bramboru k původcům bakteriálních měkkých hnilob testováním plátků hlíz

Hladina rezistence genotypů bramboru k pektinolytickým bakteriím se stanovuje metodou inokulace plátků hlíz bramboru. Oloupané hlízy bramboru se jednorázově ponoří do 95% ethanolu a po vytažení ...

Krejzar, Václav; Pánková, Iveta
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2014

Metodika in vitro kultivace máku setého a produkce homozygotních materiálů pro šlechtitelské využití
Klíma, Miroslav; Vyvadilová, Miroslava; Kučera, Vratislav
2014 - Czech
„Metodika in vitro kultivace máku setého a produkce homozygotních materiálů pro šlechtitelské využití“ v první části zahrnuje několik variant přípravy a udržování výchozích donorových F1 rostlin s ohledem na kapacitní, prostorové a finanční možnosti uživatelů (šlechtitelů). Zohledňuje i způsob přípravy výchozích materiálů jarního a ozimého typu z hlediska jejich požadavků na přechod do generativní fáze. V další části jsou pak představeny základní techniky a metody popisující odběr explantátů, zakládání prašníkových kultur, regenerace prýtů a celistvých rostlin, převod do nesterilních podmínek, přemnožení, identifikaci a výběr dihaploidních materiálů pro další šlechtění. Rovněž je přiloženo i kompletní složení používaných kultivačních médií; klíčové fáze procedur jsou pro názornost dokumentovány obrazovou přílohou. The methodology includes several options for preparing and maintaining initial donor F1 plants with respect to breeder’s possibilities. The next part presents the basic techniques for explant preparation, establishing of in vitro culture, regeneration of shoots and whole plants, transferring to non-sterile conditions, multiplying, identification and selection of diploid materials for further breeding. Attached there are specifications of cultivation media used. Important stages are documented with the help of figures. Keywords: mák setý; in vitro kultivace; donorové rostliny; in vitro regenerace; šlechtění; opium poppy; in vitro cultivation; donor plants; in vitro regeneration; breeding Available in a digital repository NRGL
Metodika in vitro kultivace máku setého a produkce homozygotních materiálů pro šlechtitelské využití

„Metodika in vitro kultivace máku setého a produkce homozygotních materiálů pro šlechtitelské využití“ v první části zahrnuje několik variant přípravy a udržování výchozích donorových F1 rostlin s ...

Klíma, Miroslav; Vyvadilová, Miroslava; Kučera, Vratislav
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2014

Metodika fenotypizace rezistence broskvoní k viru šarky švestky
Salava, Jaroslav; Polák, Jaroslav
2014 - Czech
Šarka švestky, jejímž původcem je virus šarky švestky (Plum pox virus, PPV) je ekonomicky nejvýznamnějším virovým onemocněním ovocných dřevin. Vzhledem k tomu že v České republice není možná úplná eradikace PPV, je nutné najít jiný způsob regulace tohoto patogena. Jako nejperspektivnější se jeví šlechtění nových odrůd na rezistenci. Metodika poskytuje přesný pracovní postup pro testování rezistence broskvoní k PPV. Metodický postup je založen na vizuálním hodnocení příznaků choroby na listech a plodech, stanovení přítomnosti viru v rostlinách pomocí technik ELISA a RT-PCR a biologickém testu na indikátorové rostlině. Sharka disease, which is caused by the Plum pox virus (PPV), is the most economically important virus disease in fruit trees worldwide. Since it is not possible to completely eradicate PPV in the Czech Republic, it is necessary to find another way to control this pathogen. The most promising seems to be the breeding of new cultivars for resistance. This methodology provides a comprehensive protocol for testing PPV resistance in peach. It is based on visual assessment of disease symptoms on leaves and fruits, and determining the presence of the virus in plants using ELISA and RT-PCR techniques. Keywords: Prunus persica; Plum pox virus; PPV; symptomy; biologický test; GF-305; ELISA; RT-PCR; Prunus persica; Plum pox virus; PPV; symptoms; biological indexing; GF-305; ELISA; RT-PCR Available in a digital repository NRGL
Metodika fenotypizace rezistence broskvoní k viru šarky švestky

Šarka švestky, jejímž původcem je virus šarky švestky (Plum pox virus, PPV) je ekonomicky nejvýznamnějším virovým onemocněním ovocných dřevin. Vzhledem k tomu že v České republice není možná úplná ...

Salava, Jaroslav; Polák, Jaroslav
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2014

Efektivní využití blízké infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací pro hodnocení technologických vlastností pšenice
Dvořáček, Václav; Prohasková, Anna; Štočková, Lenka
2014 - Czech
Vypracovaná metodika přináší uživatelům jak základní informace o principech a možnostech NIR spektroskopie, tak i detailnější pohled na možnosti současné FT-NIR spektroskopie pro predikci jakosti pšeničného zrna. Pracovníkům v zemědělské praxi pomůže předložená metodika při rozhodování o možnostech využití této metody i při výběru vhodného typu NIR spektroskopu. Stávajícím i budoucím uživatelů pak poskytne některé praktické rady při obsluze přístroje, sestavování kalibračních souborů i vývinu kalibračních modelů. Objektivní zhodnocení 21 predikčních modelů s využitím FT-NIR spektrometru pokrývající parametry 14 referenčních metod zaměřených na kvalitu pšenice dále nabízí cenné informace přímo využitelné ve šlechtitelských programech, v mlýnskopekárenské i zemědělské praxi, v procesech státní kontroly i ve výzkumných organizacích a na univerzitách. This method brings to the users basic information about principles and features of NIR spectroscopy as well as more detailed view of the state-of-the-art capabilities of NIR spectroscopy in wheat quality prediction. The agriculture professionals will use supportive information about possible utilization of the method including practical tips for proper NIR spectrometer selection. For both, the current and prospective users, the method provides practical guidance to device handling, management of calibration sets and calibration models development. The objective evaluation of the 21 predictive models based on FT-NIR measurement, covering the results of 14 reference analytical methods aimed at wheat quality. Furthermore, it offers information useful directly in breeding programs, mill and bakery production and also in agriculture sector, government control and at universities. Keywords: blízká infračervená spektroskopie; pšenice; zrno; kvalita; near infrared spectroscopy; wheat; grain; quality Available in a digital repository NRGL
Efektivní využití blízké infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací pro hodnocení technologických vlastností pšenice

Vypracovaná metodika přináší uživatelům jak základní informace o principech a možnostech NIR spektroskopie, tak i detailnější pohled na možnosti současné FT-NIR spektroskopie pro predikci jakosti ...

Dvořáček, Václav; Prohasková, Anna; Štočková, Lenka
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases