Number of found documents: 61
Published from to

Rez plevová na pšenici a ochrana proti ní
Hanzalová, Alena; Bartoš, Pavel
2015 - Czech
Silný výskyt rzi plevové v roce 2014 a 2015 prokázal její vysokou škodlivost, proto je tato metodika zaměřena na tuto rez. Rzi napadající pšenici působí ztráty každoročně. V letech epidemií může být sklizeň snížena o více než o polovinu. Epidemie rzi travní a rzi plevové se vyskytují v nepravidelných intervalech, kdežto rez pšeničná škodí na pšenici každoročně. Ztráty na výnosu působí hlavně na střední a jižní Moravě. Chemická ochrana v rámci běžné agrotechniky omezuje sice škodlivost rzí, avšak při jejich silnějším výskytu zejména u náchylných odrůd, není tato ochrana dostatečná. Opakované fungicidní zásahy zvyšují náklady a jsou omezeny hygienickými předpisy. Ekonomický i ekologický způsob ochrany spočívá ve šlechtění na odolnost a pěstování odolných odrůd. Předpokladem pro úspěšné šlechtění na odolnost je znalost virulencí v populaci patogena a vhodné zdroje odolnosti. Metodika shrnuje poznatky o rzi plevové na pšenici. Připojeny jsou údaje o odolnosti pěstovaných odrůd a možnosti chemické ochrany. Heavy incidence of yellow rust in the years 2014 and 2015 has proved high deleterious effects of this rust. For this reason this publication deals with yellow rust on wheat. Rusts on wheat cause losses every year. In the years of an epidemic yield can be decreased by more than a half. Epidemics of stem rust and yellow rust occur in irregular intervals. Leaf rust causes damage every year particularly in central and southern part of Moravia. Chemical control limits yield losses, however in the case of heavy rust incidence this control particularly on susceptible cultivars is not sufficient. Repeated chemical treatments increase the costs and are limited by phytosanitary regulations. Economic and ecologic rust control consists in resistance breeding and growing resistant cultivars. Knowledge of virulence in the rust poppulation and suitable sources of resistance are prerequisites for successful resistance breeding. This publication presents a summary of data from literature on the yellow rust on wheat. Data on resistance of the grown cultivars and possibilities of the chemical control are included. Keywords: rez plevová; pšenice; Česká republika; metody; yellow rust; wheat; Czech Republic; methods; pšenice; nemoci Available in a digital repository NRGL
Rez plevová na pšenici a ochrana proti ní

Silný výskyt rzi plevové v roce 2014 a 2015 prokázal její vysokou škodlivost, proto je tato metodika zaměřena na tuto rez. Rzi napadající pšenici působí ztráty každoročně. V letech epidemií může být ...

Hanzalová, Alena; Bartoš, Pavel
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2015

Metodika testování rezistence pšenice k původcům hnědých listových skvrnitostí v polních podmínkách
Šíp, Václav; Chrpová, Jana; Palicová, Jana; Hanzalová, Alena; Čejka, Lubomír
2014 - Czech
Na základě zkušeností získaných při provádění kruhových testů rezistence ozimé a jarní pšenice k hnědým listovým skvrnitostem v období 2002-2014, dostupných literárních údajů a speciálních pokusů s braničnatkou pšeničnou v rámci výzkumného projektu QJ 1210189 byly získány nové závěry a doporučení týkající se jak obecných hledisek (biologických a genetických zvláštností jednotlivých původců hnědých listových skvrnitostí, struktury jejich populací, vztahu hostitel – patogen, průběhu infekce, škodlivosti aj.), tak především vlastní metodiky testování v polních podmínkách, speciálně výběru izolátů pro inokulace, uspořádání a vedení pokusů, přípravy inokula a provádění inokulace, jakož i hodnocení stupně napadení (projevu infekce). Pozornost se soustředila na tři hlavní původce, kterými jsou v České republice Mycosphaerella graminicola anam. Septoria tritici, Pyrenophora tritici – repentis anam. Drechslera tritici-repentis a Phaeosphaeria nodorum anam. Stagonospora nodorum. Předložená metodika obsahuje komplex opatření směřujících ke zvýšení přesnosti testů rezistence k těmto listovým chorobám pro potřeby šlechtění, zkoušení odrůd i racionalizaci ochranných opatření v pěstitelské praxi. This handbook brings new conclusions and recommendations concerning mainly the field resistance tests - the choice of fungal isolates, design of experiments, inoculum preparation and inoculation technique, as well as evaluation of disease symptoms and tolerance to the disease. Attention was paid to the pathogens Mycosphaerella graminicola anam. Septoria tritici, Pyrenophora tritici – repentis anam. Drechslera tritici-repentis and Phaeosphaeria nodorum anam. Stagonospora nodorum that showed frequent occurrence in the examined territory. The presented findings are based on experience gained from the ring tests of disease resistance performed in the period 2002-2014, available literature and special experiments with Septoria tritici performed within the research project QJ QJ 1210189 This methodology is mainly aimed at increasing precision of tests of resistance to these diseases which will favourably impact on resistance breeding, variety testing, as well as on adequacy of plant protection measures taken in agricultural practice. Keywords: pšenice; šlechtění a zkoušení odrůd; braničnatka pšeničná; braničnatka plevová; helmintosporiová skvrnitost; testování rezistence; optimalizace postupů; wheat; breeding and variety testing; leaf blotch; glume blotch; tan spot; methodology of resistance tests Available in a digital repository NRGL
Metodika testování rezistence pšenice k původcům hnědých listových skvrnitostí v polních podmínkách

Na základě zkušeností získaných při provádění kruhových testů rezistence ozimé a jarní pšenice k hnědým listovým skvrnitostem v období 2002-2014, dostupných literárních údajů a speciálních pokusů s ...

Šíp, Václav; Chrpová, Jana; Palicová, Jana; Hanzalová, Alena; Čejka, Lubomír
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2014

Metodika stanovení hladiny rezistence genotypů bramboru k původcům bakteriálních měkkých hnilob testováním plátků hlíz
Krejzar, Václav; Pánková, Iveta
2014 - Czech
Hladina rezistence genotypů bramboru k pektinolytickým bakteriím se stanovuje metodou inokulace plátků hlíz bramboru. Oloupané hlízy bramboru se jednorázově ponoří do 95% ethanolu a po vytažení protáhnou plamenem. Takto připravené a ošetřené hlízy jsou ve sterilních podmínkách nařezány na plátky o síle 10 mm a vloženy na filtrační papír do sterilních Petriho misek o průměru 15 cm. Uprostřed plátku se pomocí sterilního korkovrtu vyřízne důlek o průměru a hloubce 4 mm, do kterého je nakapána suspenze testované pektinolytické bakterie. Bakteriální suspenze se připravuje ve sterilní destilované vodě a pomocí spektrofotometru se proměří na optickou hustotu 108 cfu (colony forming units = počet bakteriálních buněk na jednotku objemu) při vlnové délce 620 nm. Filtrační papír v Petriho miskách se za účelem vytvoření podmínek s vysokou relativní vlhkostí vzduchu následně přelije sterilní destilovanou vodou. Petriho misky s inokulovanými plátky bramboru jsou uchovávány v termostatu při teplotě 28°C. Po 24 hodinách se provede hodnocení měřením šířky zóny rozloženého pletiva plátku. Podle průměrné šířky zóny rozloženého pletiva dvou plátků od jedné odrůdy se testované genotypy bramboru rozdělují do 4 skupin: (i) rezistentní (0 – 5,9 mm); (ii) slabě náchylné (6 – 11,9 mm); (iii) náchylné (12 – 17,9 mm); (iv) velmi náchylné (18 – 25 mm). The methodology is to assessment the level of resistance of potato genotypes to soft rot bacteria of Dickeya, Pectobacterium and Pseudomonas genera using slice test. Keywords: bakteriální měkké hniloby; rezistence; Pectobacterium atrosepticum; P. carotovorum subsp. carotovorum; Dickeya chrysanthemi; Pseudomonas marginalis; P. viridiflava; brambory; plátky hlíz; soft rot; resistance; Pectobacterium atrosepticum; P. carotovorum subsp. carotovorum; Dickeya chrysanthemi; Pseudomonas marginalis; P. viridiflava; potatoes; slice test Available in a digital repository NRGL
Metodika stanovení hladiny rezistence genotypů bramboru k původcům bakteriálních měkkých hnilob testováním plátků hlíz

Hladina rezistence genotypů bramboru k pektinolytickým bakteriím se stanovuje metodou inokulace plátků hlíz bramboru. Oloupané hlízy bramboru se jednorázově ponoří do 95% ethanolu a po vytažení ...

Krejzar, Václav; Pánková, Iveta
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2014

Metodika in vitro kultivace máku setého a produkce homozygotních materiálů pro šlechtitelské využití
Klíma, Miroslav; Vyvadilová, Miroslava; Kučera, Vratislav
2014 - Czech
„Metodika in vitro kultivace máku setého a produkce homozygotních materiálů pro šlechtitelské využití“ v první části zahrnuje několik variant přípravy a udržování výchozích donorových F1 rostlin s ohledem na kapacitní, prostorové a finanční možnosti uživatelů (šlechtitelů). Zohledňuje i způsob přípravy výchozích materiálů jarního a ozimého typu z hlediska jejich požadavků na přechod do generativní fáze. V další části jsou pak představeny základní techniky a metody popisující odběr explantátů, zakládání prašníkových kultur, regenerace prýtů a celistvých rostlin, převod do nesterilních podmínek, přemnožení, identifikaci a výběr dihaploidních materiálů pro další šlechtění. Rovněž je přiloženo i kompletní složení používaných kultivačních médií; klíčové fáze procedur jsou pro názornost dokumentovány obrazovou přílohou. The methodology includes several options for preparing and maintaining initial donor F1 plants with respect to breeder’s possibilities. The next part presents the basic techniques for explant preparation, establishing of in vitro culture, regeneration of shoots and whole plants, transferring to non-sterile conditions, multiplying, identification and selection of diploid materials for further breeding. Attached there are specifications of cultivation media used. Important stages are documented with the help of figures. Keywords: mák setý; in vitro kultivace; donorové rostliny; in vitro regenerace; šlechtění; opium poppy; in vitro cultivation; donor plants; in vitro regeneration; breeding Available in a digital repository NRGL
Metodika in vitro kultivace máku setého a produkce homozygotních materiálů pro šlechtitelské využití

„Metodika in vitro kultivace máku setého a produkce homozygotních materiálů pro šlechtitelské využití“ v první části zahrnuje několik variant přípravy a udržování výchozích donorových F1 rostlin s ...

Klíma, Miroslav; Vyvadilová, Miroslava; Kučera, Vratislav
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2014

Efektivní využití blízké infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací pro hodnocení technologických vlastností pšenice
Dvořáček, Václav; Prohasková, Anna; Štočková, Lenka
2014 - Czech
Vypracovaná metodika přináší uživatelům jak základní informace o principech a možnostech NIR spektroskopie, tak i detailnější pohled na možnosti současné FT-NIR spektroskopie pro predikci jakosti pšeničného zrna. Pracovníkům v zemědělské praxi pomůže předložená metodika při rozhodování o možnostech využití této metody i při výběru vhodného typu NIR spektroskopu. Stávajícím i budoucím uživatelů pak poskytne některé praktické rady při obsluze přístroje, sestavování kalibračních souborů i vývinu kalibračních modelů. Objektivní zhodnocení 21 predikčních modelů s využitím FT-NIR spektrometru pokrývající parametry 14 referenčních metod zaměřených na kvalitu pšenice dále nabízí cenné informace přímo využitelné ve šlechtitelských programech, v mlýnskopekárenské i zemědělské praxi, v procesech státní kontroly i ve výzkumných organizacích a na univerzitách. This method brings to the users basic information about principles and features of NIR spectroscopy as well as more detailed view of the state-of-the-art capabilities of NIR spectroscopy in wheat quality prediction. The agriculture professionals will use supportive information about possible utilization of the method including practical tips for proper NIR spectrometer selection. For both, the current and prospective users, the method provides practical guidance to device handling, management of calibration sets and calibration models development. The objective evaluation of the 21 predictive models based on FT-NIR measurement, covering the results of 14 reference analytical methods aimed at wheat quality. Furthermore, it offers information useful directly in breeding programs, mill and bakery production and also in agriculture sector, government control and at universities. Keywords: blízká infračervená spektroskopie; pšenice; zrno; kvalita; near infrared spectroscopy; wheat; grain; quality Available in a digital repository NRGL
Efektivní využití blízké infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací pro hodnocení technologických vlastností pšenice

Vypracovaná metodika přináší uživatelům jak základní informace o principech a možnostech NIR spektroskopie, tak i detailnější pohled na možnosti současné FT-NIR spektroskopie pro predikci jakosti ...

Dvořáček, Václav; Prohasková, Anna; Štočková, Lenka
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2014

Metodika fenotypizace rezistence broskvoní k viru šarky švestky
Salava, Jaroslav; Polák, Jaroslav
2014 - Czech
Šarka švestky, jejímž původcem je virus šarky švestky (Plum pox virus, PPV) je ekonomicky nejvýznamnějším virovým onemocněním ovocných dřevin. Vzhledem k tomu že v České republice není možná úplná eradikace PPV, je nutné najít jiný způsob regulace tohoto patogena. Jako nejperspektivnější se jeví šlechtění nových odrůd na rezistenci. Metodika poskytuje přesný pracovní postup pro testování rezistence broskvoní k PPV. Metodický postup je založen na vizuálním hodnocení příznaků choroby na listech a plodech, stanovení přítomnosti viru v rostlinách pomocí technik ELISA a RT-PCR a biologickém testu na indikátorové rostlině. Sharka disease, which is caused by the Plum pox virus (PPV), is the most economically important virus disease in fruit trees worldwide. Since it is not possible to completely eradicate PPV in the Czech Republic, it is necessary to find another way to control this pathogen. The most promising seems to be the breeding of new cultivars for resistance. This methodology provides a comprehensive protocol for testing PPV resistance in peach. It is based on visual assessment of disease symptoms on leaves and fruits, and determining the presence of the virus in plants using ELISA and RT-PCR techniques. Keywords: Prunus persica; Plum pox virus; PPV; symptomy; biologický test; GF-305; ELISA; RT-PCR; Prunus persica; Plum pox virus; PPV; symptoms; biological indexing; GF-305; ELISA; RT-PCR Available in a digital repository NRGL
Metodika fenotypizace rezistence broskvoní k viru šarky švestky

Šarka švestky, jejímž původcem je virus šarky švestky (Plum pox virus, PPV) je ekonomicky nejvýznamnějším virovým onemocněním ovocných dřevin. Vzhledem k tomu že v České republice není možná úplná ...

Salava, Jaroslav; Polák, Jaroslav
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2014

Alternativní výživa rostlin dusíkem
Mikanová, Olga; Šimon, Tomáš
2013 - Czech
Metodika poskytuje základní informace o využitelnosti bakterií fixujících vzdušný dusík. Metodika popisuje postupy izolací a testací prospěšných půdních bakterií Azotobacter spp. a Rhizobium spp. Zároveň poskytuje doporučení na podporu biologické fixace dusíku. Metodika také představuje používání očkovacích preparátů jako nezbytnou součást moderních pěstitelských technologií. The methodology provides the basic information about the usability of nitrogenfixating bacteria. The methodology describes procedures of the isolation and screening of beneficial soil bacteria Azotobacter spp. and Rhizobium spp. It also provides recommendations to promote biological nitrogen fixation. The methodology also represents the use of inoculants as a necessary part of modern farming practices. Keywords: biologické fixace dusíku; očkovací preparáty; Azotobacter spp.; Rhizobium spp.; biological nitrogen fixation; inoculants; Azotobacter spp.; Rhizobium spp. Available in a digital repository NRGL
Alternativní výživa rostlin dusíkem

Metodika poskytuje základní informace o využitelnosti bakterií fixujících vzdušný dusík. Metodika popisuje postupy izolací a testací prospěšných půdních bakterií Azotobacter spp. a Rhizobium spp. ...

Mikanová, Olga; Šimon, Tomáš
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2013

Přípravky ke zlepšení půdních vlastností na bázi hydrotermálně upravených zbytků po anaerobní fermentaci
Usťak, Sergej; Muňoz, Jakub; Usťaková, Marie
2013 - Czech
Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, majitelům a provozovatelům bioplynových stanic, odborníkům v oblasti meliorací a rekultivací, investorům a dalším zájemcům o dotčenou problematiku základní informace o přípravcích ke zlepšení půdních vlastností na bázi hydrotermálně upravených zbytků po anaerobní fermentaci. V úvodu metodika poskytuje základní přehled literárních informací ohledně uhlí podobných hmot, způsobech jejich přípravy, zejména způsobu hydrotermální karbonizace, základních vlastností, možností a perspektiv aplikace v praxi. Dále metodika popisuje vlastní výsledky získané v průběhu řešení výzkumného projektu využitelné v praxi a poskytuje jejich agrochemické, ekologické a ekonomické hodnocení. Na závěr uvádí přehled potenciálu uplatnění a hlavních možností využití nových přípravků na bázi hydrotermálně upravených zbytků po anaerobní fermentaci ke zlepšení půdních vlastností a zejména pro zúrodnění běžných zemědělských a antropogenních půd. The methodology aim is to provide the basic information about the products for the soil properties improvement based on hydrothermally treated residues from anaerobic fermentation to the farmers, agricultural consultants, owners and biogas plants operators, also to experts in the field of soil reclamation, investors and to other interested parties on the questions concerned. In the introduction, the methodology provides a basic overview about literary information regarding to coal similar materials, methods for their preparation, especially the methods of hydrothermal carbonization, their basic characteristics, possibilities and perspectives for their application in practice. Furthermore, the methodology describes the own results obtained during the research project usable in practice and provides their agrochemical, environmental and economic evaluation. The conclusion gives an overview of the potential application and the main use possibilities of the new products based on hydrothermally treated residues from anaerobic fermentation for the soil properties improvements and in particular for common agricultural fertilization and anthropogenic soils. Keywords: půdní přípravky; zbytky po anaerobní fermentaci; digestát BPS; kaly ČOV; zpracování bioodpadu; hydrotermální úprava; hodnocení přínosu; soil improvers; residues from anaerobic fermentation; BGP digestate; sewage; biowaste treatment; hydrothermal treatment; evaluation of benefits Available in a digital repository NRGL
Přípravky ke zlepšení půdních vlastností na bázi hydrotermálně upravených zbytků po anaerobní fermentaci

Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, majitelům a provozovatelům bioplynových stanic, odborníkům v oblasti meliorací a rekultivací, investorům a dalším zájemcům o dotčenou ...

Usťak, Sergej; Muňoz, Jakub; Usťaková, Marie
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2013

Optimalizace používání pesticidů proti škůdcům v systému integrované produkce brukvovité zeleniny
Kocourek, František; Holý, Kamil; Stará, Jitka
2013 - Czech
Metodika je určena zemědělcům a pěstitelům brukvovité zeleniny, zejména těm, kteří zeleninu pěstují v systému integrované produkce zeleniny. Metodika obsahuje informace a doporučení pro ochranu proti hlavním škůdcům brukvovité zeleniny potřebné pro uplatňování zásad integrované ochrany v souladu s požadavky legislativy platné od roku 2014. Výběr prostředků ochrany proti cílovému škodlivému organismu je založen na zhodnocení ochranné lhůty účinné látky a na zhodnocení vedlejších účinků této látky na necílové organismy. Pro každou účinnou látku pesticidu a hodnocený druh zeleniny jsou uvedeny údaje o degradaci reziduí v závislosti na čase od termínu aplikace do sklizně. Podle údajů o degradaci reziduí pesticidů v brukvovité zelenině lze stanovovat akční ochranné lhůty pro nízkoreziduální nebo bezreziduální produkci zeleniny. Pro každou účinnou látku pesticidu povoleného v EU do brukvovité zeleniny, včetně potenciálních látek pro povolení v ČR, jsou uvedeny vedlejší účinky na přirozené nepřátele škůdců a na další necílové organismy. Podle těchto poznatků bude možné zařadit účinnou látku přípravku do zeleného, žlutého a červeného seznamu pesticidů pro systém integrované produkce brukvovité zeleniny. Methodology is addressed to farmers and growers of Brassica vegetable, mainly for growers in system of integrated production of vegetable. Methodology contain information and recommendation for control against main pests of Brassica vegetable necessary for implementation of principles of integrated control in agreement with legislation requirements valid from 2014. Selection of means against pests is based on evaluation of pre-harvest period of active substances of pesticides and evaluation of side effects of these substances on nontarget organisms. For each active substance of pesticide and evaluated vegetable species, data about residue degradation in dependence on time from term of application. According to residue degradation of pesticides in vegetable it is possible to state action pre-harvest periods for low-residue and no-residue vegetable production. Data about side effects on natural enemies and other non-target organisms are given for each active substance of pesticide allowed in EU for vegetable control including substances potentially available for allowing in the Czech Republic. According this knowledge it is possible to rank the active substance into green, yellow and red list of pesticides for integrated system of Brassica vegetable production. Keywords: zelenina; pesticidy; integrovaná ochrana; rezidua; přirození nepřátelé; vegetable; pesticides; integrated control; residues; natural enemies Available in a digital repository NRGL
Optimalizace používání pesticidů proti škůdcům v systému integrované produkce brukvovité zeleniny

Metodika je určena zemědělcům a pěstitelům brukvovité zeleniny, zejména těm, kteří zeleninu pěstují v systému integrované produkce zeleniny. Metodika obsahuje informace a doporučení pro ochranu proti ...

Kocourek, František; Holý, Kamil; Stará, Jitka
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2013

Využití ekonomických prahů škodlivosti v řízení ochrany polních plodin
Kocourek, František
2013 - Czech
V metodice jsou popsány základní principy expertního systému pro rozhodování o použití pesticidů podle ekonomických prahů škodlivosti. Postup pro rozhodování o použití pesticidů je založen na analýze ekonomických parametrů a zhodnocení dopadů pesticidů na životní prostředí. Jsou popsány metody stanovení křivek škodlivosti pro škůdce a choroby polních plodin. Pro hospodářsky významné choroby a škůdce polních plodin jsou následně kvantifikovány křivky škodlivosti a upřesněny prahy škodlivosti pro 77 chorob a škůdců polních plodin. Je popsán model pro stanovení mnohorozměrného ekonomického prahu škodlivosti. Jedná se o originální matematický model, který zahrnuje vedle již dříve využívaných vstupních parametrů, jako jsou náklady na ochranu, výše výnosu, realizační cena produktu, dva zcela nové parametry, účinnost ochranného opatření a environmentální zátěž účinné látky pesticidu. V metodice je popsána metoda stanovení environmentální zátěže účinných látek pesticidů a jsou uvedeny její hodnoty pro pesticidy povolené v ČR proti škůdcům a chorobám v polních plodinách. V závěru metodiky jsou pro pěstitele zemědělských plodin shrnuty zásady řízení ochranu rostlin na základě ekonomických prahů škodlivosti. In the methodology, basic principles of expert system for decision about using of pesticides according to economic threshold are described. Decision about using of pesticides is based on analysis of economical parameters and evaluation of pesticide impact on the environment. Methods of construction of damage curves for pests and diseases of field crops are described. Damage curves are quantified for economically important diseases and pests of field crops and injury levels are specified for 77 diseases and pests. Model for development of multidimensional economic threshold is described. It is an original mathematical model that includes (beside formerly used parameters as cost of pest control, yield, and price of product) two new parameters, efficacy of pest control and environmental impact of active substance of pesticide. Method of determination of environmental impact of active substances of pesticides is described and its values are given for pesticides registered in the Czech Republic against pests and diseases in field crops. In the end of methodology, principles of pest management on the basis of economic thresholds are summarized. Keywords: ekonomický práh škodlivosti; škůdci; polní plodiny; economical threshold; pests; field crops Available in a digital repository NRGL
Využití ekonomických prahů škodlivosti v řízení ochrany polních plodin

V metodice jsou popsány základní principy expertního systému pro rozhodování o použití pesticidů podle ekonomických prahů škodlivosti. Postup pro rozhodování o použití pesticidů je založen na analýze ...

Kocourek, František
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases